پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM12- بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای ذرت سیلویی

کد محصول DM12

فایلWORD

120 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب 
1-1- مقدمه 1
1-2- تاریخچه و خاستگاه ذرت 5
1-3- اهمیت و موارد مصرف ذرت 7
الف) تغذیه انسان : 7
ب) تغذیه دام وطیور : 8
ج) مصارف صنعتی : 8
1-4- سطح زیر کشت و میزان تولید ذرت در جهان و ایران 9
الف- میزان تولید ذرت در جهان و ایران : 9
1-5- علل توسعه کشت ذرت 9
1-6- ترکیبات شیمیایی دانه ذرت 12
1-7- خصوصیات گیاه شناسی ذرت 12
1-1-7 ریشه : 13
2-1-7- ساقه : 14
3-1-7 – پنجه : 15
4-1-7- برگ : 15
5-1-7- گل آذین: 16
1-8- طبقه بندی ذرت 18
1-9- اکولوژی ذرت 19
1-1-9- دمای خاک : 19
2-1-9 – نور: 20
3-1-9-رطوبت: 20
4-1-9 خاک : 21
5-1-9 حساسیت به سرما در ذرت : 22
1-10- تراکم و مقدار بذر مصرفی 23
1-11- فیزیولوژی ذرت 24
1-12- فتوسنتز 25
1-13- مراحل رشد و نمو ذرت ( فنولوژی ذرت) 25
1-1-13- رشد رویشی : 26
-دوره رشد رویشی اولیه : 28
-دوره رشد رویشی فعال 28
2-1-13- رشد زایشی : 28
1 -14- مواد غذایی مورد نیاز ذرت 29
1-1-14- نیتروژن : 30
2-1-14 – فسفر : 31
3-1-14- پتاسیم : 32
4-1-14- گوگرد : 33
5-1-14- روی : 34
6-1-14 – آهن : 34
7- 1- 14 – منگنز: 35
8-1-14 – مس : 35
9-1-14-بر : 36
10-1-14- مصرف کودهای آلی در ذرت : 36
فصل دوم :بررسی منابع 38
2-1- تراکم 39
1-2-1- اثر تراکم بر عملکرد : 40
2-2-1- اثر تراکم بر عملکرد اقتصادی : 40
1-2-2-1- اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک : 43
2-2-2-1- اثر تراکم بر روی ارتفاع بوته ، قطر ساقه و جایگاه بلال : 44
3-2-2-1- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص سطح برگ و جذب نور : 45
4-2-2-1- اثر تراکم بر شاخص برداشت : 46
2-2- آرایش و الگوی کاشت 47
1-2-2- اثر آرایش کاشت بر جذب نور : 49
2-2-2- اثر آرایش کاشت برعملکرد: 50
3-2-2- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک رشد: 51
4-2-2- اثر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد : 52
5-2-2- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص برداشت : 54
فصل سوم : مواد و روشها 55
3-1- موقعیت جغرافیایی محل مورد آزمایش 56
3-2-شرایط آب و هوایی محل آزمایش 56
3-3-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش 56
3-4-مشخصات ماده آزمایشی 57
3-5-طرح آماری 57
3-6-نقشه طرح 57
3-7-مراحل اجرای آزمایش 58
1-3-7-عملیات کاشت: 58
2-3-7-عملیات داشت : 59
3-3-7-برداشت : 59
3-8- صفات مورد ارزیابی 60
1-3-8- صفات مورفولوژیکی ذرت : 60
1-1-3-8- ارتفاع بوته: 60
2-1-3-8- تعداد برگ : 60
3-1-3-8- وزن خشک برگ : 60
4-1-3-8- وزن تر برگ : 60
5-1-3-8- تعداد بلال: 60
6-1-3-8- طول بلال: 61
7-1-3-8- قطر نهایی ساقه : 61
8-1-3-8- وزن تر ساقه : 61
9-1-3-8- وزن بلال تازه : 61
10-1-3-8- عملکرد: 61
2-3-8- صفت کیفی : 62
فهرست جداول 
جدول (1-1) طول فصل رشد، عملکرد و شاخص برداشت و وزن خشک گیاهان زراعی 10
جدول(1-2) اثر روشهای شخم در عملکرد ذرت 11
جدول (1 -3 ) طبقه بندی ذرت از لحاظ موارد مصرف، ترکیبات دانه ، شکل ظاهری و کیفیت دانه 18
جدول (1-4) تراکم بوته ذرت در هر هکتار نسبت به واریته و شرایط زراعتی متغیر را نشان می دهد : 24
جدول (1-5) مراحل رشد ذرت 26
جدول (1-6 ) متوسط عناصر تولید شده توتسط ذرت در یک هکتار با عملکرد حدود 7 تن 30
جدول(3-1)نتایج تجزیه خاک محل آزمایش 57
جدول (4-1) تجزیه واریانس تعداد برگ در هر بوته 64
جدول (4-2) تجزیه واریانس تعداد بلال در هر بوته 66
جدول (4-3) تجزیه واریانس طول بلال در هر بوته 69
جدول (4-4) تجزیه واریانس ارتفاع گیاه در هر بوته 72
جدول (4-5) تجزیه واریانس قطر ساقه در هر بوته 74
جدول (4-6) تجزیه واریانس وزن برگ تازه در هر بوته 77
جدول (4-7) تجزیه واریانس وزن ساقه تازه در هر بوته 80
جدول (4-8) تجزیه واریانس وزن بلال تازه در هر بوته 82
جدول (4-9) تجزیه واریانس وزن خشک برگ در هر بوته 84
جدول (4-10) تجزیه واریانس درصد پروتئین در هر بوته 87
جدول (4-11) تجزیه واریانس عملکرد کیلوگرم در هکتار 90
جدول (4-12) همبستگی بین صفات مخلف اندازه گیری شده روی ذرت 647 تحت شرایط متفاوت تراکم و آرایش کشت 92
فهرست نمودارها
نمودار(1-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد برگ گیاه 65
نمودار (2-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر تعداد برگ گیاه 65
نمودار (3-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد برگ گیاه 65
نمودار (4-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه 67
نمودار (5-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه 67
نمودار (6-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد بلال در هر گیاه 67
نمودار (7-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر طول بلال گیاه 70
نمودار (8-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر طول بلال گیاه 70
نمودار (9-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر طول بلال گیاه 70
نمودار (10-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر ارتفاع گیاه 73
نمودار (11-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر ارتفاع گیاه 73
نمودار (12-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر ارتفاع گیاه 73
نمودار (13-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر قطر ساقه گیاه 75
نمودار (14-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر قطر ساقۀ گیاه 75
نمودار (15-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر قطر ساقه گیاه 75
نمودار (16-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن برگ تازۀ گیاه 78
نمودار (17-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن برگ تازۀ گیاه 78
نمودار (18-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن برگ تازۀ گیاه 78
نمودار (19-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن ساقۀ تازۀ گیاه 81
نمودار (20-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن ساقۀ تازۀ گیاه 81
نمودار (21-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن ساقۀ تازه گیاه 81
نمودار (22-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن بلال تازۀ گیاه 83
نمودار (23-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن بلال تازۀ گیاه 83
نمودار (24-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن بلال تازه گیاه 83
نمودار (25-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن خشک برگ گیاه 85
نمودار (26-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن خشک برگ گیاه 85
نمودار (27-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن خشک برگ گیاه 85
نمودار (28-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر درصد پروتئین گیاه 88
نمودار (29-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر درصد پروتئین گیاه 88
نمودار(30-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر درصد پروتئین گیاه 88
نمودار (31-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر عملکرد علوفۀ گیاه 90
نمودار (32-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد علوفۀ گیاه 91
نمودار (33-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد علوفۀ گیاه

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید