پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM12- بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای ذرت سیلویی

کد محصول DM12

فایلWORD

120 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب 
1-1- مقدمه 1
1-2- تاریخچه و خاستگاه ذرت 5
1-3- اهمیت و موارد مصرف ذرت 7
الف) تغذیه انسان : 7
ب) تغذیه دام وطیور : 8
ج) مصارف صنعتی : 8
1-4- سطح زیر کشت و میزان تولید ذرت در جهان و ایران 9
الف- میزان تولید ذرت در جهان و ایران : 9
1-5- علل توسعه کشت ذرت 9
1-6- ترکیبات شیمیایی دانه ذرت 12
1-7- خصوصیات گیاه شناسی ذرت 12
1-1-7 ریشه : 13
2-1-7- ساقه : 14
3-1-7 – پنجه : 15
4-1-7- برگ : 15
5-1-7- گل آذین: 16
1-8- طبقه بندی ذرت 18
1-9- اکولوژی ذرت 19
1-1-9- دمای خاک : 19
2-1-9 – نور: 20
3-1-9-رطوبت: 20
4-1-9 خاک : 21
5-1-9 حساسیت به سرما در ذرت : 22
1-10- تراکم و مقدار بذر مصرفی 23
1-11- فیزیولوژی ذرت 24
1-12- فتوسنتز 25
1-13- مراحل رشد و نمو ذرت ( فنولوژی ذرت) 25
1-1-13- رشد رویشی : 26
-دوره رشد رویشی اولیه : 28
-دوره رشد رویشی فعال 28
2-1-13- رشد زایشی : 28
1 -14- مواد غذایی مورد نیاز ذرت 29
1-1-14- نیتروژن : 30
2-1-14 – فسفر : 31
3-1-14- پتاسیم : 32
4-1-14- گوگرد : 33
5-1-14- روی : 34
6-1-14 – آهن : 34
7- 1- 14 – منگنز: 35
8-1-14 – مس : 35
9-1-14-بر : 36
10-1-14- مصرف کودهای آلی در ذرت : 36
فصل دوم :بررسی منابع 38
2-1- تراکم 39
1-2-1- اثر تراکم بر عملکرد : 40
2-2-1- اثر تراکم بر عملکرد اقتصادی : 40
1-2-2-1- اثر تراکم بر عملکرد بیولوژیک : 43
2-2-2-1- اثر تراکم بر روی ارتفاع بوته ، قطر ساقه و جایگاه بلال : 44
3-2-2-1- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص سطح برگ و جذب نور : 45
4-2-2-1- اثر تراکم بر شاخص برداشت : 46
2-2- آرایش و الگوی کاشت 47
1-2-2- اثر آرایش کاشت بر جذب نور : 49
2-2-2- اثر آرایش کاشت برعملکرد: 50
3-2-2- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک رشد: 51
4-2-2- اثر تراکم و آرایش کشت بر عملکرد : 52
5-2-2- اثر تراکم و آرایش کاشت بر شاخص برداشت : 54
فصل سوم : مواد و روشها 55
3-1- موقعیت جغرافیایی محل مورد آزمایش 56
3-2-شرایط آب و هوایی محل آزمایش 56
3-3-مشخصات خاک محل اجرای آزمایش 56
3-4-مشخصات ماده آزمایشی 57
3-5-طرح آماری 57
3-6-نقشه طرح 57
3-7-مراحل اجرای آزمایش 58
1-3-7-عملیات کاشت: 58
2-3-7-عملیات داشت : 59
3-3-7-برداشت : 59
3-8- صفات مورد ارزیابی 60
1-3-8- صفات مورفولوژیکی ذرت : 60
1-1-3-8- ارتفاع بوته: 60
2-1-3-8- تعداد برگ : 60
3-1-3-8- وزن خشک برگ : 60
4-1-3-8- وزن تر برگ : 60
5-1-3-8- تعداد بلال: 60
6-1-3-8- طول بلال: 61
7-1-3-8- قطر نهایی ساقه : 61
8-1-3-8- وزن تر ساقه : 61
9-1-3-8- وزن بلال تازه : 61
10-1-3-8- عملکرد: 61
2-3-8- صفت کیفی : 62
فهرست جداول 
جدول (1-1) طول فصل رشد، عملکرد و شاخص برداشت و وزن خشک گیاهان زراعی 10
جدول(1-2) اثر روشهای شخم در عملکرد ذرت 11
جدول (1 -3 ) طبقه بندی ذرت از لحاظ موارد مصرف، ترکیبات دانه ، شکل ظاهری و کیفیت دانه 18
جدول (1-4) تراکم بوته ذرت در هر هکتار نسبت به واریته و شرایط زراعتی متغیر را نشان می دهد : 24
جدول (1-5) مراحل رشد ذرت 26
جدول (1-6 ) متوسط عناصر تولید شده توتسط ذرت در یک هکتار با عملکرد حدود 7 تن 30
جدول(3-1)نتایج تجزیه خاک محل آزمایش 57
جدول (4-1) تجزیه واریانس تعداد برگ در هر بوته 64
جدول (4-2) تجزیه واریانس تعداد بلال در هر بوته 66
جدول (4-3) تجزیه واریانس طول بلال در هر بوته 69
جدول (4-4) تجزیه واریانس ارتفاع گیاه در هر بوته 72
جدول (4-5) تجزیه واریانس قطر ساقه در هر بوته 74
جدول (4-6) تجزیه واریانس وزن برگ تازه در هر بوته 77
جدول (4-7) تجزیه واریانس وزن ساقه تازه در هر بوته 80
جدول (4-8) تجزیه واریانس وزن بلال تازه در هر بوته 82
جدول (4-9) تجزیه واریانس وزن خشک برگ در هر بوته 84
جدول (4-10) تجزیه واریانس درصد پروتئین در هر بوته 87
جدول (4-11) تجزیه واریانس عملکرد کیلوگرم در هکتار 90
جدول (4-12) همبستگی بین صفات مخلف اندازه گیری شده روی ذرت 647 تحت شرایط متفاوت تراکم و آرایش کشت 92
فهرست نمودارها
نمودار(1-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد برگ گیاه 65
نمودار (2-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر تعداد برگ گیاه 65
نمودار (3-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد برگ گیاه 65
نمودار (4-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه 67
نمودار (5-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر تعداد بلال در هر گیاه 67
نمودار (6-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر تعداد بلال در هر گیاه 67
نمودار (7-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر طول بلال گیاه 70
نمودار (8-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر طول بلال گیاه 70
نمودار (9-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر طول بلال گیاه 70
نمودار (10-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر ارتفاع گیاه 73
نمودار (11-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر ارتفاع گیاه 73
نمودار (12-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر ارتفاع گیاه 73
نمودار (13-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر قطر ساقه گیاه 75
نمودار (14-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر قطر ساقۀ گیاه 75
نمودار (15-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر قطر ساقه گیاه 75
نمودار (16-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن برگ تازۀ گیاه 78
نمودار (17-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن برگ تازۀ گیاه 78
نمودار (18-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن برگ تازۀ گیاه 78
نمودار (19-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن ساقۀ تازۀ گیاه 81
نمودار (20-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن ساقۀ تازۀ گیاه 81
نمودار (21-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن ساقۀ تازه گیاه 81
نمودار (22-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن بلال تازۀ گیاه 83
نمودار (23-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن بلال تازۀ گیاه 83
نمودار (24-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن بلال تازه گیاه 83
نمودار (25-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر وزن خشک برگ گیاه 85
نمودار (26-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر وزن خشک برگ گیاه 85
نمودار (27-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر وزن خشک برگ گیاه 85
نمودار (28-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر درصد پروتئین گیاه 88
نمودار (29-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر درصد پروتئین گیاه 88
نمودار(30-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر درصد پروتئین گیاه 88
نمودار (31-4) اثر سطوح مختلف آرایش کاشت بر عملکرد علوفۀ گیاه 90
نمودار (32-4) اثر سطوح مختلف تراکم بر عملکرد علوفۀ گیاه 91
نمودار (33-4) اثر متقابل سطوح مختلف آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد علوفۀ گیاه

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید