مقایسه پارامترهای برون تن و اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی فراورده های مختلف لووتیروکسین موجود در بازار دارویی ایران

کد محصول PZ67

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
۱-۱- هدف مطالعه                                      ۴
۱-۲- اهمیت                                            ۵
۱-۳- تاریخچه کشف غده تیروئید و هورمون های تیروئید  ۶
۱-۴- تاریخچه کاربرد هورمون های تیروئید در درمان بیماری۷
۱-۵- تولید و ترشح هورمون های تیروئید      ۸
۱-۶- تبدیل تیروکسین به تری یدوتیرونین در بافت های غیر تیروئیدی    ۱۲
۱-۷- اثرات فیزیولوژیک هورمون های تیروئید در بافت ها      ۱۳
۱-۸- تعریف کم کاری غده تیروئید                   ۱۶
۱-۸-۱- تعریف کم کاری غده تیروئید اولیه      ۱۷
۱-۸-۲- علل شایع کم کاری غده تیروئید        ۱۷
۱-۸-۳- علائم شایع بیماری کم کاری غده تیروئید    ۱۸
۱-۸-۴- تشخیص کم کاری غده تیروئید         ۲۰
۱-۹- درمان کم کاری غده تیروئید اولیه       ۲۱
۱-۹-۱- لووتیروکسین سدیم                  ۲۲
۱-۹-۲- خواص فیزیکوشیمیایی لووتیروکسین سدیم        ۲۲
۱-۱۰- بررسی ارتباط ساختمان ترکیبات تیروئید با فعالیت آن       ۲۳
۱-۱۰-۱- زنجیره جانبی آلیفاتیک           ۲۴
۱-۱۰-۲- حلقه متصل به آلانین                  ۲۵
۱-۱۰-۳- اتم اتصال دهنده دو حلقه          ۲۶
۱-۱۰-۴- حلقه فنول                         ۲۶
۱-۱۰-۵- گروه هیدروکسیل حلقه فنول            ۲۷
۱-۱۱- مکانیسم اثر هورمون های تیروئید                ۲۹
۱-۱۲- فارماکوکینتیک                                    ۳۱
۱-۱۲-۱- جذب                                       ۳۱
۱-۱۲-۲- توزیع                                 ۳۱
۱-۱۲-۳- متابولیسم و دفع                 ۳۳
۱-۱۳- روش های اندازه گیری هورمون های تیروئید              ۳۵
۱-۱۳-۱- روش رادیوایمونواَسی                            ۳۵
۱-۱۳-۲- روش RT3Up                                              ۳۷
۱-۱۳-۳- سنجش آزمایشگاهی عیار تیروکسین آزاد       ۳۸
۱-۱۳-۴- سنجش آزمایشگاهی تیروکسین آزاد        ۳۸
۱-۱۳-۵- سنجش آزمایشگاهی تری یدوتیرونین         ۳۹
۱-۱۴- ضرورت انجام کار           ۴۰

فصل دوم: مواد و روش ها
۲-۱- مواد                                       ۴۳
۲-۲- دستگاه ها و وسایل                         ۴۳
۲-۳- مشخصات فراورده های لووتیروکسین مورد مطالعه       ۴۴
۲-۴- آزمون های برون تن          ۴۴
۲-۴-۱- معتبرسازی روش آنالیز          ۴۴
۲-۴-۱-۱- انتخابی بودن              ۴۵
۲-۴-۱-۲- خطی بودن                    ۴۵
۲-۴-۱-۳- صحت                         ۴۵
۲-۴-۱-۴- دقت                    ۴۶
۲-۴-۱-۴-۱- دقت دستگاه                  ۴۶
۲-۴-۱-۴-۲- تکرار پذیری                       ۴۶
۲-۴-۱-۵- حد تشخیص                          ۴۶
۲-۴-۱-۶- حد تعیین مقدار                   ۴۷
۲-۴-۲- آزمون تعیین مقدار ماده موثره در قرص لووتیروکسین سدیم    ۴۷
۲-۴-۲-۱- تهیه محلول استاندارد لووتیروکسین   ۴۷
۲-۴-۲-۲- تهیه محلول استوک استاندارد داخلی     ۴۷
۲-۴-۲-۳- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا     ۴۸
۲-۴-۲-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت    ۴۸
۲-۴-۲-۵- روش کار                  ۴۹
۲-۴-۳- آزمون تعیین یکنواختی ماده موثره در قرص لووتیروکسین سدیم     ۵۰
۲-۴-۳-۱- تهیه محلول استاندارد لووتیروکسین    ۵۰
۲-۴-۳-۲- تهیه محلول استوک استاندارد داخلی     ۵۰
۲-۴-۳-۳- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا   ۵۰
۲-۴-۳-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت       ۵۰
۲-۴-۳-۵- روش کار                            ۵۱
۲-۴-۴- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم     ۵۲
۲-۴-۴-۱- تهیه محلول های استاندارد لووتیروکسین برای آزمون انحلال ۱و ۲   ۵۲
۲-۴-۴-۲- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا در آزمون انحلال ۱ و ۲     ۵۲
۲-۴-۴-۳- روش کار تعیین سرعت انحلال در قرص لووتیروکسین سدیم برای آزمون انحلال ۱ و ۲         ۵۳
۲-۴-۴-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت برای آزمون انحلال ۱ و ۲   ۵۴
۲-۵- شناسایی و تعیین مقدار ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین    ۵۴
۲-۵-۱-تهیه محلول های استاندارد ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین    ۵۴
۲-۵-۲-تهیه محلول استوک استاندارد داخلی       ۵۵
۲-۵-۳- شرایط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا      ۵۵
۲-۵-۴- رسم منحنی کالیبراسیون و محاسبه غلظت       ۵۶
۲-۵-۵- روش کار                        ۵۶
۲-۶- طیف سنجی جرمی                   ۵۷
۲-۶-۱- اجزاء دستگاه LC-MS/MS               ۵۸
۲-۶-۱-۱- سیستم ورودی               ۵۸
۲-۶-۱-۲- یونیزاسیون                            ۵۹
۲-۶-۱-۲-۱- یونیزاسیون الکترواسپری            ۵۹
۲-۶-۱-۳- اطاقک شتاب دهنده                  ۵۹
۲-۶-۱-۴- اطاقک رانش         ۶۰
۲-۶-۱-۵- آشکارساز                            ۶۰
۲-۶-۲- توان تفکیک LC-MS/MS        ۶۰
۲-۶-۳- ترتیب تجزیه ای                  ۶۱
۲-۶-۴- طیف سنج های جرمی دنبال هم     ۶۱
۲-۶-۵- تکنیک های تزویجی                    ۶۱
۲-۶-۶- سیستم های مختلف پایش یون ها توسط دستگاه  LC-MS/MS      ۶۲
۲-۶-۶-۱- پایش یون ها با روش تمام اسکن    ۶۲
۲-۶-۶-۲- پایش یون ها با روش اسکن یون های دختر      ۶۳
۲-۶-۶-۳- پایش یون ها با روش اسکن یک واکنش انتخابی و واکنش های انتخابی چندگانه  ۶۳
۲-۷- مطالعه کیفی ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین با استفاده از متد    C-MS/MS64
۲-۷-۱- شرایط دستگاه LC-MS/MS     ۶۴
۲-۷-۲- روش کار                   ۶۴
۲-۸- مطالعات بالینی و آزمایشگاهی عملکرد غده تیروئید        ۶۵
۲-۸-۱- تعریف مطالعه مداخله ای           ۶۵
۲-۸-۲- روش کار مطالعه اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی      ۶۶
۲-۸-۳- روش جمع آوری داده ها         ۶۸
۲-۸-۴- محاسبه حجم نمونه                     ۶۸
۲-۸-۵- روش نمونه گیری                   ۶۹
۲-۸-۶- روش کور کردن مطالعه                ۶۹
۲-۸-۷- محدودیت های مطالعه                ۷۰
۲-۸-۸- ملاحظات اخلاقی                ۷۰
۲-۹- آنالیز داده ها                      ۷۰

فصل سوم: نتایج
۳-۱- نتایج آزمایشات برون تن                         ۷۲
۳-۱-۱- آزمون تعیین مقدار ماده موثره در قرص لووتیروکسین سدیم       ۷۲
۳-۱-۱-۱- بررسی صحت آزمون تعیین مقدار ماده موثره          ۷۲
۳-۱-۱-۲- بررسی دقت دستگاه کروماتوگرافی           ۷۲
۳-۱-۱-۳ بررسی تکرار پذیری آزمون تعیین مقدار ماده موثره       ۷۲
۳-۱-۱-۴- رسم منحنی کالیبراسیون                     ۷۳
۳-۱-۱-۵- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار            ۷۴
۳-۱-۱-۶-  تعیین مقدار ماده موثره                   ۷۴
۳-۱-۲- آزمون تعیین یکنواختی میزان ماده موثره قرص های لووتیروکسین سدیم    ۷۶
۳-۱-۲-۱- رسم منحنی کالیبراسیون                      ۷۶
۳-۱-۲-۲- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار         ۷۶
۳-۱-۲-۳- تعیین یکنواختی میزان ماده موثره            ۷۶
۳-۱-۳- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم          ۷۸
۳-۱-۳-۱- رسم منحنی کالیبراسیون                  ۷۸
۳-۱-۳-۲- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار      ۷۹
۳-۱-۳-۳- بررسی انحلال قرص لووتیروکسین سدیم تحت شرایط ۱ ۷۹
۳-۱-۳-۴- آزمون انحلال قرص لووتیروکسین سدیم تحت شرایط ۲ ۸۰
۳-۱-۳-۵- محاسبه پارامترهای انحلال T50% وDmax  تحت شرایط ۱ و ۲ انحلال    ۸۰
۳-۱-۴- تعیین مقدار ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین      ۸۳
۳-۱-۴-۱- رسم منحنی کالیبراسیون                    ۸۳
۳-۱-۴-۲- محاسبه حد تشخیص و حد تعیین مقدار                   ۸۵
۳-۱-۴-۳- تعیین مقدار ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین         ۸۶
۳-۱-۵- مطالعه کیفی ناخالصی های حاصل از تجزیه لووتیروکسین با روش LC-MS/MS     ۸۸
۳-۲- نتایج مطالعات بالینی و آزمایشگاهی عملکرد غده تیروئید                          ۹۳
۳-۲-۱- مطالعه اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی فراورده های لووتیروکسین با توجه به جنسیت بیمار  ۹۳
۳-۲-۲- مطالعه اثربخشی بالینی و آزمایشگاهی فراورده های لووتیروکسین با توجه به سن بیمار      ۹۵
۳-۲-۳- مطالعه BMI قبل و پس از مصرف فراورده کارخانه های ایران هورمون و برلین شیمی          ۹۷
۳-۲-۴- مطالعه علائم بالینی قبل و بعد از مصرف فراورده دو کارخانه ایران هورمون و برلین شیمی   ۹۸
۳-۲-۵- مطالعه علائم آزمایشگاهی قبل و پس از مصرف فراورده دو کارخانه ایران هورمون و برلین شیمی ۹۹

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
۴-۱- بحث                  ۱۰۲
۴-۲- نتیجه گیری            ۱۱۶
پیشنهادها           ۱۱۷
پیوست ها                        ۱۱۸
منابع و مآخذ                            ۱۲۱