انواع سنگهای کلیه و درمان آنها

کد محصول PZ60

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

قدیم به  ۴

تقدیر و تشکر     ۵

چکیده: ۹

تاریخچه :          ۹

مقدمه    ۱۲

سنگ ها به دو دسته ی سنگ های کلسیمی شامل : ۱۲

فصل اول           ۱۵

اناتومی سیستم ادراری     ۱۶

بافت شناسی       ۱۹

کالیس ها، لگنچه وحالب :          ۲۰

بافت شناسی:      ۲۳

مثانه      ۲۴

نمای ظاهری :    ۲۴

بافت شناسی       ۲۵

کارکردهای کلیه            ۲۶

پالایش گلومرولی:          ۲۷

باز جذب توبولی و ترشح توبولی :            ۲۸

اسمولالیته:         ۳۰

هورمون ضد ادراری:       ۳۱

پاک سازی کلیوی :        ۳۲

کارکرد های حالب ها، مثانه و پیشابراه :    ۳۴

بررسی برخی عوامل خطرزای اختلالات کلیوی یا ادراری :  ۳۷

بررسی ازمایشگاهی ادرار :           ۳۹

اورولیتیاز:          ۴۱

تظاهرات بالینی:  ۴۲

بررسی ویافته های تشخیصی:       ۴۲

فصل دوم           ۴۴

سنگ های کلیوی وحالب :          ۴۵

سایر سندرم ها    ۴۷

یون های ادراری:            ۵۲

و) سیترات :       ۵۴

انواع سنگ ها :  ۵۵

۱- نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک جذبی :  ۵۶

۴- نفرولیتازیس کلسیمی هیپراوریکوزوریک :        ۵۸

۵- نفرولیتازیس کلسیمی هیپراگزالوریک :            ۵۸

ب- سنگ های غیر کلسیمی:       ۶۰

۵ –  سنگ های ایندیناویر:           ۶۳

جدول ۲-۱                 علل اصلی سنگ های کلیوی           ۶۹

الف) درد:          ۷۰

۳- حالب فوقانی و میانی :            ۷۴

ب)  هماچوری ( هماتوری ):        ۷۵

وضعیتهای ویژه : ۷۷

ج) دیس مورفی: ۷۷

و) اسیدوز توبولی کلیوی(RTA):  ۷۹

الف) تشخیص افتراقی:     ۸۲

بررسی رادیولوژیک:       ۸۴

الف)تحت نظر گرفتن محافظه کارانه:        ۸۶

ر)نفرولیتوتومی از طریق پوست:    ۸۷

پیشگیری           ۹۳

الف) بررسی متابولیک:   ۹۳

ب) در مان های خوراکی:            ۹۴

۲- مهار کننده جذب دستگاه گوارشی:     ۹۴

۳- مکمل های فسفات:    ۹۵

۵- مکمل های کلسیم:     ۹۶

سنگ های مثانه: ۹۸

فصل سوم          ۱۰۰

درمان سنگ های کلیوی ۱۰۲

درمان سنگ های کلسیمی هیپراوریکوزوری          ۱۰۲

درمان  هیپرکلسیوری کلیوی         ۱۰۳

درمان سنگهای گزانیتنی: ۱۰۷

فصل چهارمتحقیق:          ۱۱۰

تحقیق:  ۱۱۱

نمودار (۴-۱)  تعداد زنان مبتلا به سنگ کلیه طی سال های ۱۳۸۱- ۱۳۸۵       ۱۱۳

نمودار (۴-۲)  تعداد مردان  مبتلا به سنگ کلیه طی سال های ۱۳۸۱- ۱۳۸۵    ۱۱۳

نمودار (۴-۴) تعدا د مردان مبتلا به سنگ مثانه طی سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۵      ۱۱۴

نمودار (۴-۷) تعداد زنان مبتلا به سنگ کلیه بر حسب گروه سنی ان ها طی سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۵        ۱۱۶

نمودار (۴-۱۰) تعدا د مردان مبتلا به سنگ مثانه بر حسب گروه سنی ان ها طی سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۵   ۱۱۸

نمودار (۴-۱۱) تعدا د زنان مبتلا به سنگ حالب بر حسب گروه سنی ان ها طی سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۵  ۱۱۹

نمودار (۴-۱۲) تعدا د مردان مبتلا به سنگ حالب بر حسب گروه سنی ان ها طی سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۵            ۱۲۰

نتیجه گیری:       ۱۲۱

منابع وماخذ        ۱۲۵

چکیده:

دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه، و پیشابراه است. کلیه ها در خارج از حفره صفاقی در طرفین ستون مهره ها از مهره دوازدهم سینه ای تا مهره سوم کمری قرار گرفته اند.

کلیه دارای ۲ ناحیه قشر خارجی (کورتکس) و مدولای داخلی است. واحد عملکردی ان نفرون است. نفرون حاوی یک گلومرول واجد سرخرگ اوران و وابران ، کپسول برمن، توبول گزیمال، قوس هنله، توبول دیستال ومجاری جمع کننده است.

این مجاری به کالیس ها و به لگنچه و در امتداد لگنچه حالب قرار دارد.

حالب لوله ای عضلانی است و به مثانه ختم می شود. مثانه عضوی توخالی و به عنوان مخزن ادرار است و اتساع بیش از حد ان موجب بر امدگی در پایین بدن می شود. لگنچه در کلیه ها و در حالب ها و در مثانه به علل خاصی می تواند سنگ تشکیل شود(سنگ کلیه و سنگ مثانه).

منابع

۱ اسمیت،( اورولوژی عمومی اسمیت۲۰۰۰)، ترجمه: شامخی.ح- شاهوردی علمداری.م- جوان شیر.م، چاپ اول(۱۳۸۰)، انتشارات سماط، ویرایش ونظارت: بهرام قاضی جهان- آیدین تبریزی،صفحات ( ۱-۱۵از فصل یک و فصل ۱۷صفحات ۲۹۵-۳۲۷)

۲- اسمیت ،(چکیده اورو لوژی عمومی اسمیت ۲۰۰۰) ترجمه وتخلیص: زعیم کهن. ح(فصل ۱۶)

۳- کرمی.م، اورولوژی(چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار۳)، چاپ اول(۱۳۸۱)، انتشارات طبیب تهران(فصل یک و فصل دو صفحه ۱۷ ،فصل ۴ صفحه ۲۱و۲۲وفصل ۱۱)

۴- سوزان.س.اسملتزر-برنداجی.بیر، (کلیه ومجاری ادراری) جلد نهم، ،ترجمه: فتح آبادی .ع ، چاپ اول(۱۳۷۹)، انتشارات ارجمند تهران، ویرایش:صدیقه سالمی (صفحات ۱۱تا۲۳ ،۱۲۹تا۱۳۵)

۵- براون والدفوسی کاسپر هوسرلونگرجمیسن،) بیماری های کلیه ومجاری ادراری-اصول طب داخلی هاریسون۲۰۰۱(،  ترجمه: شریفی .ا ، زیرنظر ایرج نجفی، چاپ دوم(۱۳۸۲)، انتشارات ارجمند تهران(فصل۲۷۹ صفحات۲۳۵تا۲۴۰)

۶- ساعدی. ف –نجفی.س(۱۳۸۳).( کاربرد عسل)،مقاله ،کارشناسی،دانشگاه پیام نوربیجار