تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به چاقی

کد محصول PZ57

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه
اهداف و فرضیات
هدف اصلی
اهداف ویژه
هدف کاربردی
فرضیات
جدول متغیرها
فصل اول: کلیات 
مقدمه‌ای بر کلسیم
نیاز (DRI) و مسمومیت
مهمترین عملکردهای کلسیم
منابع غذایی و دریافت
ارتباط دریافت پائین کلسیم با بیماری های مزمن
استئوپورز
فشارخون بالا
سنگ کلیه
سرطان
لیپیدهای خون
تری آسیل گلیسرول ها (تری گلیسریدها)
کلسترول
لیپوپروتئین‌ها
متابولیسم لیپوپروتئین‌ها
بیماری‌های قلبی- عروقی (CHD) و ارتباط آن با لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها
DRI کلسیم بزرگسالان مرد و زن
محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده
فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین 
ارتباط کلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها
ارتباط کلسیم با وزن و بعضی نمایه های چربی بدن
فصل سوم: مواد و روش‌ها 
نوع پژوهش
افراد مورد مطالعه
معیارهای ورود به مطالعه
معیارهای خروج از مطالعه
برآورد حجم نمونه
نمونه‌یابی
نحوه انجام پژوهش
مکمل کلسیم و دارونما
اندازه گیری محتوای کلسیم کپسول‌ها
اندازه‌گیری‌های تن سنجی
نمونه‌های خون
اندازه‌گیری لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها
اندازه‌گیری آپولیپوپروتئین‌ها
تجزیه و تحلیل آماری
محاسبه کلسیم و انرژی رژیم غذایی
ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم: یافته‌ها 
میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله
میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله
میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و کلسیم گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله
میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله
مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم
مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل دارونما
مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم
مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما
مقایسه میانگین‌های متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله
مقایسه میانگین‌های پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله
جمع‌بندی نتایج
فصل پنجم: بحث 
مقایسه گروه های مکمل کلسیم و دارونما در ابتدای مطالعه
تأثیر مکمل یاری کلسیم بر لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها
تأثیر مکمل یاری بر وزن و چربی بدن
پیشنهادات
پیوست و ضمائم
چکیده انگلیسی
منابع و ماخذ
فهرست جداول
جدول متغیرها
جدول ۱-۱- DRI کلسیم بزرگسالان مرد و زن
جدول ۲-۱- محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده
جدول ۱-۴- میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله
جدول ۲-۴- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله
جدول ۳-۴- میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و کلسیم گروه‌های مکمل کلسیم و دارونما
جدول ۴-۴- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌های مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله
جدول ۵-۴- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نمایه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم
جدول ۶-۴- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نما یه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه دارونما
جدول ۷-۴- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم
جدول ۸-۴- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما
جدول ۹-۴- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله
جدول ۱۰-۴- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله
فهرست پیوست و ضمائم:
پیوست ۱: رضایت نامه کتبی
پیوست ۲: محاسبه درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی زیر پوستی در چهار نقطه
پیوست ۳: پرسشنامه ۳ روز یاد آمد خوراک
پیوست ۴: واژه های اختصاری
چکیده:
مقدمه: امروزه اضافه وزن و چاقی به شکل اپیدمی جهانی درآمده است. این بیماری از عوامل مهم مرتبط با اختلال لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم است و همه آنها از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی-عروقی (که خود اولین علت مرگ و میر است)، محسوب می شوند. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه دریافت بالای کلسیم می تواند تاثیری مطلوب بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم داشته و نیز موجب کاهش وزن شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم به مقدار ۱ گرم در روز و به مدت ۳۰ روز بر پروفایل لیپیدی و بعضی نمایه های چربی بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی بود.
مواد و روشها: این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور انجام گردید. چهل و چهار زن غیریائسه (سن: ۶±۲۵ سال) مبتلا به اضافه وزن یا چاقی (kg/m2 25≤BMI ) به مدت ۳۰ روز ۱۰۰۰ میلی گرم مکمل کلسیم عنصری به شکل کربنات کلسیم (۲۴=n) یا دارونما (۲۰=n) دریافت کردند. نمونه خون پس از حداقل ۱۲ ساعت ناشتا و اندازه های تن سنجی شامل وزن، قد و چربی زیر پوستی در ۴ نقطه قبل از شروع مداخله و پس از آن گرفته شد. BMI از تقسیم وزن بر مربع قد و درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی های زیر پوستی در ۴ نقطه برآورد شد. کلسترول تام، کلسترول HDL و تری گلیسرید به روش آنزیماتیک و آپولیپوپروتئینهای A-Ι و B به روش Nephelometry اندازه گیری شدند. کلسترول LDL با استفاده از فرمول Freidwald و کلسترول VLDL یک پنجم TG محاسبه شد. مقدار دریافت انرژی و کلسیم غذا با استفاده از ۳ روز یادآمد ۲۴ ساعته خوراک محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارش آماری SPSS (ویرایش ۹) انجام شد. آزمون های آماری به صورت دودامنه انجام و مقدار P کمتر از ۰۵/۰ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: تفاوت معنی داری بین مشخصات پایه، دریافت انرژی، کلسیم و همچنین پروفایل لیپیدی بین دو گروه پیش از مداخله مشاهده نشد. TG، کلسترول تام، کلسترول LDL و کلسترول VLDL در هر دو گروه افزایش و کلسترول HDL کاهش نشان داد اما، از نظر آماری افزایش TG وکلسترول VLDL تنها در گروه مکمل کلسیم و افزایش کلسترول تام تنها در گروه دارونما معنی دار بود. افزایش کلسترول LDL و کاهش کلسترول HDL در هر دو گروه معنی دار بود. لازم به ذکر است تفاوت معنی داری بین هیچ کدام از متغیرها بین گروهها در انتهای مداخله مشاهده نشد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه هرچند مکمل کلسیم تاثیری پیشگیری کننده بر افزایش کلسترول تام نسبت به دارونما نشان داد، اما با توجه به تغییرات آپولیپوپروتئین B، احتمالا موجب کاهش اندازه ذرات LDL شده است. همچنین با توجه به افزایش معنی دار TG در گروه مکمل کلسیم، در مجموع به نظر نمی رسد مصرف مکمل کلسیم تاثیر مطلوب بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی داشته باشد. افزون بر آن هر چند مکمل کلسیم کاهشی معنی دار در وزن و BMI نسبت به گروه دارونما نشان داد اما نتوانست درصد چربی بدن را به شکل معنی دار کم کند. با توجه به اینکه تفاوت معنی داری در متغیرهای مورد مطالعه بین گروهها در انتهای مداخله وجود نداشت، به طور کلی تاثیر مطلوب قابل توجهی از دریافت مکمل کلسیم در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی مشاهده نشد.
مقدمه:
امروزه، اضافه وزن و چاقی (به ترتیب نمایه توده بدنی یا BMI بین ۹/۲۹-۲۵ و ۳۰ کیلوگرم بر متر مربع (۱ )) به شکل اپیدمی جهانی در آمده است، تا جایی که سازمان جهانی بهداشت (WHO ) واژه “globesity”را برای آن در نظر گرفته است. اپیدمی چاقی به جوامع صنعتی و پیشرفته محدود نبوده و تخمین زده می‏شود که بیش از ۱۱۵میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه از مشکلات مربوط به چاقی رنج می‏برند (۲). برای نمونه، در یک مطالعه ملی در زنان ۶۰-۴۰ ساله شهری ایران، در ۹/۳۸% اضافه وزن و ۹/۲۷% چاقی مشاهده شده است (۳).
علاوه بر چاقی، هیپرلیپیدمی نیز از مهمترین عوامل خطرساز بیماری‏های قلبی – عروقی است (۴) که خود اولین علت مرگ و میر شناخته شده است(۵). نکته قابل توجه اینکه چاقی، خود یک عامل خطرساز برای هیپرلیپیدمی بوده و هر ساله در کشورهای مختلف هزینه‏های هنگفتی صرف کنترل و درمان چاقی و بیماری‏های مرتبط با آن از جمله هیپرلیپیدمی می‏شود که اهمیت پیشگیری و درمان ارزان‏تر آن را بیشتر می‏کند. برای مثال هزینه‏های ملی مربوط به تشخیص، درمان و مدیریت اضافه وزن، چاقی و بیماری‏های مربوطه در ایالات متحده ۵/۷۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸تخمین زده شده است (۶).
بیش از ۲۰سال پیش، از آنالیز داده‏های اولین بررسی ملی سلامت و تغذیه(NHANES-I) آمریکا (۷و۸) ارتباط معکوس بین دریافت کلسیم و وزن گزارش شد. مطالعه NHANES-III(9) و مطالعات مقطعی بعدی نشان دادند که افزایش دریافت کلسیم با BMIو وزن پایین‏تر (۱۰و۱۱)، چربی تام بدنی کمتر (۱۵-۱۲، ۷)، چربی شکمی کمتر (۱۶، ۱۳،۱۲، ۷)، محیط کمر کمتر ( ۱۷و ۷ ) و حتی برگشت وزن کمتر پس از رژیم‏های کاهش وزن (۱۸و۱۲) همراه بوده و این تاثیرات در سنین کمتر از ۱۸ سال نیز مشاهده می‏شود (۲۳-۱۹).
علاوه بر روش‏های معمول در کاهش وزن و کاهش لیپیدهای خون مثل رژیم درمانی، ورزش، داروها شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه کلسیم می‏تواند در تنظیم چربی‏های بدن و چربی‏های خون نقش داشته باشد. بعضی مطالعات نشان داده‏اند که افزایش دریافت کلسیم با کلسترول LDLکمتر (۲۹-۲۴)، کلسترول تام کمتر(۳۰، ۲۸، ۲۷، ۷)، نسبت کلسترول تام به کلسترول HDL کمتر (۷)، نسبت کلسترول LDL/HDL کمتر(۲۹)، نسبت کلسترول HDL/LDL بالاتر (۳۱)، آپولیپوپروتئین Bکمتر(۳۲، ۲۶، ۲۵)، نسبتI ApoA-I/ApoBبیشتر(۳۲) و تری‏گلیسرید کمتر (۳۰) همراه است. در عین حال بعضی مطالعات این تاثیرات، و یا بخشی از آنها را تأیید نکرده‏اند (۳۸- ۳۷، ۲۴، ۱۶، ۱۴).
مطالعه ملی انجام شده در سال ۸۱-۱۳۷۹ در ایران (۳۵) نشان داده است که میانگین دریافت کلسیم در ایران۵۹۴ میلی گرم است این در حالی است که میانگین نیاز۱۰۳۶ میلی گرم بوده و به این ترتیب میانگین دریافت کلسیم در ایران زیر %۷۰ نیازمندی است. با توجه به اطلاعات موجود این فرضیه شکل می‏گیرد که شاید با افزایش دریافت کلسیم از طریق مکمل یاری بتوان پروفایل لیپیدی افراد مبتلا به اضافه وزن یا چاقی را بهبود بخشید، بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر مکمل ۱۰۰۰میلی گرمی کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان غیر یائسه مبتلا به اضافه وزن یا چاقی طی ۳۰ روز بود.
اهداف و فرضیات:
هدف اصلی
بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
اهداف ویژه
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر “کلسترول تام” سرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر “کلسترول “LDLسرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر” کلسترول “HDLسرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر” کلسترول “VLDLسرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر “تری گلیسرید” سرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر” “ApoAI سرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر” “ApoB سرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر “نسبت کلسترول “LDL/HDLسرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر “نسبت “ApoA-I/ApoBسرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر ” وزن ” زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر ” چربی زیر پوستی ” زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
– بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر” “BMIزنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی.
هدف کاربردی:
در صورت مشاهده تأثیر مثبت، از مکمل یاری کلسیم به عنوان روشی کمکی و ارزان برای بهبود پروفایل لیپیدی به زنان مبتلا اضافه وزن یا چاقی پیشنهاد گردد.
فرضیات:
– مکمل یاری کلسیم بر “کلسترول تام” سرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.
– مکمل یاری کلسیم بر” کلسترول “LDLسرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.
– مکمل یاری کلسیم بر” کلسترول “HDLسرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.
– مکمل یاری کلسیم بر “کلسترول “VLDLسرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.
– مکمل یاری کلسیم بر “تری گلیسرید” سرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.
– مکمل یاری کلسیم بر” “ApoAIسرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.
– مکمل یاری کلسیم بر” “Apo-Bسرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.
– مکمل یاری کلسیم بر “نسبت کلسترول “LDL/HDLسرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.
– مکمل یاری کلسیم بر “نسبت “ApoAI/ApoB سرم زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.
– مکمل یاری کلسیم بر “وزن ” زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.
– مکمل یاری کلسیم بر “چربی زیر پوستی” زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.
– مکمل یاری کلسیم بر” “BMIزنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی تأثیر دارد.