طراحی سیستم جامع کتابخانه

کد محصول T122

فایلWORD

۳۰ صفحه

۶۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول تحلیل نرم‌افزار 
۱-۱ )توصیف اطلاعات
۱-۲ )توصیف عملکرد
۱-۲-۱) تعریف اپراتور ها
۱-۲-۲) اپراتورها
۱-۲-۲-۱) اپراتور گزارشگیر
۱-۲-۲-۲) اپراتور عضو گیر
۱-۲-۲-۳) اپراتور کتابدار
۱-۲-۳)کاربر .
۱-۲-۴) گزارشات
۱-۲-۴-۱) وضعیت کاربران
۱-۲-۴-۲) عملکرد کتابخانه
۱-۳) موارد کاربردی User Case
فصل دوم طراحی نرم‌افزار 
٢-۱) تعیین صورت مسئله
۲-۲ مدل سازی CRC
۲-۳) طراحی مسئولیت ها
۲-۳-۱ )کلاس کاربر
۲-۳-۲ )کلاس اپراتور
۲-۳-۳ )کلاس کتاب
۲-۳-۴ )کلاس مجله
۲-۳-۵ )کلاس CD
۲-۳-۶ )کلاس منابع پیشنهادی
فصل سوم آشنایی با نرم‌افزار 
۳-۱ ) پیاده سازی
۳-۱-۱ ) طراحی پایگاه داده
۳-۱-۲ ) طراحی Interface و کدنویسی
۲-۳- آموزش نرم افزار
۳-۲-۱ ) مدیریت اپراتورها
۳-۲-۲ ) اپراتور ثبت نام
۳-۲-۳ ) اپراتور گزارشگیر
۳-۲-۴ ) جستجوی کتاب
۳-۲-۵ ) جستجوی مجله
۳-۲-۶ ) جستجوی CD
۳-۲-۷ ) پیشنهادات کاربران
۳-۲-۸ ) وضعیت اعضاء
۳-۲-۹ ) مشخصات اعضاء
۳-۲-۱۰ ) منابع موجود.
فهرست جداول
جدول ۲-۱ کارت CRC مدیریت سیستم
جدول ۲-۲ کارت CRC اپراتور
جدول ۲-۳ کارت CRC کاربر
جدول ۲-۴ کارت CRC منابع پیشنهادی
جدول ۲-۵ کارت CRC منابع کتابخانه
جدول ۲-۶ کلاس کاربر
جدول ۲-۷ کلاس اپراتور
جدول ۲-۸ کلاس کتاب
جدول ۲-۹ کلاس مجله
جدول ۲- ۱۰کلاس CD
جدول ۲-۱۱ کلاس منابع پیشنهادی
فهرست شکل‌ها
شکل ۱-۱ نمودار جریان داده ها – سطح مؤلفه
شکل ۱-۲ نمودار جریان داده ها – سطح یک
شکل ۱-۳ نمودار جریان داده ها – سطح دو
شکل ۱-۴ نمودار جریان داده ها – سطح سه
شکل ۱-۵ نمودار Data object-type hierarchies
شکل ۱-۶ نمودار STD
شکل ۳-۱ جداول پایگاه داده ها و روابط میان آنها ۲۱
شکل۳-۲ فرم Data Module