مروری بر کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) در محیط های صنعتی مختلف

کد محصول T90

فایلWORD

۱۰۰ صفحه

۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۱۱
فصل یکم –  معرفی برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر(CAPP) و الگوریتم ژنتیک ۱۷
۱-۱-  برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر۱۷
۱-۱-۱- رویکرد بنیادی ۱۸
۱-۱-۲- رویکرد متنوع ۱۸
۱-۲- الگوریتم ژنتیک۲۰
۱-۲-۱-کلیات الگوریتم ژنتیک۲۱
۱-۲-۲-قسمت های مهم الگوریتم ژنتیک۲۳
۱-۲-۲-۱-تابع هدف و تابع برازش۲۶
۱-۲-۲-۲- انتخاب۲۷
۱-۲-۲-۳- تقاطع۲۸
۱-۲-۲-۴- جهش۳۲
فصل دوم- نمونه هایی از کاربرد الگوریتم ژنتیک در برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر۳۴
۲-۱-بهینه سازی مسیر فرآیند با استفاده از الگوریتم ژنتیک۳۴
۲-۱-۱- توصیف توالی فرآیند۳۴
۲-۱-۲- استراتژی کد گزاری۳۷
۲-۱-۳- تجزیه و تحلیل همگرایی۳۸
۲-۱-۳-۱-همگرایی نزدیک شونده۳۸
۲-۱-۳-۲-همگرایی با در نظر گرفتن احتمال۴۰
۲-۱-۳-۳-همگرایی GAها در توالی سازی فرایندهای پشت سر هم۴۰
۲-۱-۳-۴-تعریف یک قانون۴۱
۲-۱-۴-اپراتورهای ژنتیک۴۱
۲-۱-۴-۱-اپراتور انتخاب۴۱
۲-۱-۴-۲- اپراتور تغییر و انتقال۴۲
۲-۱-۴-۳- اپراتور جهش۴۴
۲-۱-۵- برقراری تابع تناسب۴۴
۲-۱-۵-۱- آنالیز محدودیت ها۴۴
۲-۱-۵-۲- برقراری تابع برازش۴۵
۲-۱-۶-مثال۴۷
۲-۱-۶-۱-مثالهایی برای کاربرد این روشها ۴۷
۲-۱-۶-۲-تاثیر پارامترهای متغیر بر روند تحقیقات ۴۹
۲-۱-۷-نتیجه گیری۵۰
۲-۲-روشی برای برنامه ریزی  مقدماتی ترکیبات دورانی شکل محور Cاستفاده از الگوریتم ژنتیک۵۱
۲-۲-۱-مقدمه۵۱
۲-۲-۲-مدول های سیستمCAPP  پیشنهاد شده۵۴
۲-۲-۳-تجسم قطعه۵۶
۲-۲-۴-تولید توالی های ممکن۵۸
۲-۲-۴-۱-الزامات اولویت دار۵۸
۲-۲-۴-۲- الزامات تلرانس هندسی۵۹
۲-۲-۴-۳- رابطه ویژگی های اولویت دار۶۰
۲-۲-۵ بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک GA64
۲-۲-۵-۱- تابع برازش۶۷
۲-۲-۵-۲- الگوریتم ژنتیک۶۸
۲-۲-۶- نتایج و بحث۷۱
۲-۲-۷-نتیجه گیری۷۱
فصل سوم: الگوریتم پیشنهادی برای کاربرد الگوریتم  ژنتیک در طراحی قطعه به کمک کامپیوتر در محیط صنعتی ۷۳
۳-۱-مقدمه۷۳
۳-۲-الگوریتم ژنتیک۷۴
۳-۲-۱-سیستم های تولیدی توزیع شده۷۴
۳-۲-۲-نمایش طرح های فرایند۷۵
۳-۲-۳-جمعیت اولیه۷۶
۳-۳-تولید مثل۷۶
۳-۳-۱-ادغام۷۶
۳-۳-۲-دگرگونی و جهش۷۷
۳-۴- ارزیابی کروموزوم ۸۰
۳-۴-۱- مینیمم سازی زمان فرایند۸۰
۳-۴-۲- مینیمم سازی هزینه های تولید۸۰
۳-۵- مطالعات موردی۸۱
۳-۵-۱- CAPPسنتی۸۱
۳-۵-۲- CAPP توزیع شده۸۵
۳-۶- ارزیابی۸۸
۳-۶-۱- معیار اول۸۸
۳-۶-۲- معیار دوم۸۹
فصل چهارم -نتیجه گیری۹۰

فهرست شکلها

شکل ۱-۱- نمایش یک کروموزوم با ارقام صفر و یک۲۲
شکل ۱-۲-a دو کرموزوم قبل از تقاطع (والدین۲۲
شکل ۱-۲-b  دو کروموزوم بعد از تقاطع (فرزندان۲۳
شکل ۱-۳- کروموزوم بعد از جهش۲۲۳
شکل ۱-۴ – تقاطع چند نقطه ای۲۳۲
شکل۲-۱-نمودار جریان برنامه۲۴۶
شکل۲-۲۴۸
شکل۲-۳ -طرح دیاگرام CAPP پیشنهادشده۵۵
شکل۲-۴-ساختار سلسله مراتبی ویژگی های فرمی نوعی۵۶
شکل ۲-۵۵۷
شکل۲-۶- مثالهای الزامات اولویت دار۵۹
شکل ۲-۷- مثال الزامات تلرانس هندسی ۶۰
شکل ۲-۸- یک شکل نمونه دارای ۱۸ ویژگی۶۱
شکل ۲-۹-تولید مجدد گرافیکی۶۲
شکل۲-۱۰ تولید مجدد داخلی۶۲
شکل ۳-۱- توصیف یک سیستم تولیدی توزیع شده۷۵
شکل ۳-۲- نمونه ای از یک طرح فرآیند۷۵
شکل ۳-۳- اپراتور ادغام۷۷
شکل ۳-۴- اپراتور جهش۷۹
شکل ۳-۵-یک قطعه منشوری برای ارزیابی الگوریتم۸۱
شکل ۳-۶ تغییرات هزینه تولید در طی اجراهای مختلف۸۴
شکل۳-۷-یک قطعه منشوری شکل۸۵

فهرست جدولها

جدول۲-۱- استراتژی کدگذاری۳۷
جدول۲-۲ توالی سازی با استفاده از Gتحویل۴۷
جدول ۲-۳- رابطه نوع ویژگی کدبندی ویژگی سلول ماشینکاری و کدبندی طبیعی G48
جدول ۲-۴ ۴۹
جدول ۲-۵۵۰
جدول ۲-۶۵۰
جدول ۲-۷ ۶۱
جدول ۲-۸ توالی های  اولیه۶۴
جدول ۲-۹-جزئیات برای قطعه نمونه۶۵
جدول ۲-۱۰- الگوههای اولویت و مجاورت۶۵
جدول ۲-۱۱- جمیعت اولیه۶۶
جدول۲-۱۲-نسل بعد از تولید مجدد۶۸
جدول ۲-۱۳ -فرآیند ادغام۶۹
جدول ۲-۱۴- فرآیند جهش۷۰
جدول ۲-۱۵- توالی های بهینه/نزدیک بهینه۷۱
جدول۳-۱- اطلاعات تولید۸۲
جدول ۳-۴-طرح فرآیند مطالعه موردی ۸۳
جدول ۳-۳- ماتریس تقدم و تاخر۸۳
جدول ۳-۲-منابع موجود در کارگاه تولید۸۴
جدول ۳-۵- رابطه تقدم و تاخر برای مطالعه موردی۸۶
جدول ۳-۶- شاخصهای زمان و هزینه در سه کارخانه۸۷
جدول ۳-۷- منابع مورد استفاده در سه کارخانه۸۷
جدول ۳-۸ توصیف هفت عملیات اصلی۸۷
جدول ۳-۹ منابع موجود در عملیات ماشینکاری۸۷
جدول ۳-۱۰- طرح فرآیند بر طبق ضابطه کمینه کردن هزینه تولید۸۸
جدول ۳-۱۱ طرح فرآیند بر طبق ضابطه کمینه کردن زمان فرآیند