مکانیزه کردن سیستم تاکسی تلفنی

کد محصول T57

فایلWORD

۱۰۵ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده  ۱
فصل اول : کلیات
هدف ۳
پیشینه تحقیق ۳
روش کار و  شرح تحقیق ۴

فصل دوم : پیوستها

فهرست نمودارها

طراحی نمودار    DFD16
طراحی بالا به پائین  ۱۸
نمودار  ER 19
نمودار  CD20

فهرست فرمها

فرم ۱  ۲۲
فرم ۲   ۲۳
فرم ۳   ۲۴
فرم ۴  ۲۶
فرم ۵   ۲۸
فرم ۶  ۲۹
فرم ۸  ۳۱
فرم ۹   ۳۲
فرم ۱۰ ۳۳
فرم ۱۱  ۳۵
فرم ۱۲ ۳۷

فهرست Unit  (کدنویسی – Unit)

کدنویسی فرم ۱   ۴۰
کدنویسی فرم ۲   ۴۱
– نحوه گزارش گیری   ۴۸
کدنویسی فرم ۳   ۵۳
کدنویسی فرم ۴   ۶۴
کدنویسی فرم ۵   ۷۹
کدنویسی فرم ۶ ۷۹
کدنویسی فرم ۸ ۸۶
کدنویسی فرم ۹ ۹۱
کدنویسی فرم ۱۰ ۹۲
کدنویسی فرم ۱۱ . ۹۵
کدنویسی فرم ۱۲   ۱۰۱

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۰۳
پیشنهادات ۱۰۳