تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان

کد محصول T45

فایلWORD

۱۲۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۲
۱-۱- بیان مساله تحقیق ۳
۱-۲- ضرورت تحقیق ۳
۱-۳- سوالات تحقیق ۴
۱-۳-۱- سوالات اصلی ۴
۱-۳-۲- سوالات فرعی ۴
۱-۴- اهداف انجام تحقیق ۵
۱-۴-۱- هدف کلی ۵
۱-۴-۲- اهداف جزئی ۵
۱-۵- فرضیه های تحقیق ۵
۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۶
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۶
۱-۶- جامعه و نمونه آماری ۶
۱-۶-۱- جامعه آماری

۶۱-۶-۲- نمونه آماری ۷
۱-۷- روش های مورد نظر برای جمع آوری اطلاعات ۷
۱-۸- تعریف اصطلاحات تخصصی تحقیق ۷

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه ۱۰
۲-۱- تعاریف ۱۱
۲-۲- مفهوم فناوری اطلاعات ۱۲
۲-۳- تاریخچه ظهور فناوری اطلاعات ۱۳
۲-۴- مدیریت فناوری اطلاعات ۱۵
۲-۵- مزایای فناوری اطلاعات ۱۵
۲-۵-۱- کاربردهای فناوری برای مهارت های پایه ۱۶
۲-۵-۲- کاربردهای فناوری اطلاعات برای مهارت پیشرفته ۱۷
۲-۵-۳- تاثیرات فناوری روی نگرش های دانشجویی ۱۹
۲-۵-۴- فناوری های پیوسته (اینترنتی) ۱۹
۲-۵-۵- استفاده از فناوری (اطلاعات) به وسیله اساتید و مدیران
۲-۶- ماهیت رضایت شغلی ۲۳
۲-۷- رضایت شغلی با انگیزش ۲۴
۲-۸- نظریه های رضایت شغلی ۲۵
۲-۸-۱- نظریه انتظار ۲۵
۲-۸-۲- الگوی پورتر- لاور ۲۷
۲-۸-۳- نظریه برابری ۲۸
۲-۸-۴- نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو ۳۲
۲-۹- نقش فناوری اطلاعات در عملکردهای (وظایف) مدیریت منابع انسانی
۲-۱۰- تغییر در فرایندها و ساختار سازمانی از طریق فناوری اطلاعات ۳۵
۲-۱۱- تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع ۳۶
۲-۱۱-۱- جنبه های مدیریت کیفیت جامع ۳۷
۲-۱۲- تاثیر فناوری اطلاعات ۳۹
۲-۱۲-۱- فناوری اطلاعات و پشتیبانی مدیریت ارشد ۳۹
۲-۱۲-۲- فناوری اطلاعات و ارتباط با مشتری ۴۰
۲-۱۲-۳- فناوری اطلاعات و ارتباط با تامین کننده ۴۰
۲-۱۲-۴- فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی ۴۱
۲-۱۲-۵- فناوری اطلاعات و مشخصه ها و رفتارهای کارکنان ۴۱
۲-۱۲-۶- فناوری اطلاعات و فرایند طراحی محصول ۴۱
۲-۱۲-۷- فناوری اطلاعات و مدیریت فرایند تولید ۴۲
۲-۱۲-۸- فناوری اطلاعات و واحد تضمین کیفیت ۴۲
۲-۱۳- سازمان ها و فناوری اطلاعات ۴۳
۲-۱۳-۱- سلسله مراتب سازمانی ۴۳
۲-۱۳-۲- تمرکز قدرت یا اختیار ۴۳
۲-۱۳-۳- قدرت و موقعیت ۴۴
۲-۱۳-۴- محتوای شغل ۴۴
۲-۱۳-۵- تغییرات در شرایط احراز شغل و آموزش ۴۴
۲-۱۳-۶- تاثیر بر جابه جایی شغل ۴۴
۲-۱۴- تاثیرات دیگر فناوری اطلاعات بر سازمان ۴۵
۲-۱۵- کار و فناوری اطلاعات  ۴۶
۲-۱۵-۱- تشویق اطلاعاتی ۴۶
۲-۱۶- استرس شغلی، دلایل و آثار آن بر عملکرد کارکنان در سازمانها ۴۷
۲-۱۶-۱- استرس چیست؟ ۴۷
۲-۱۶-۲- استرس شغلی چیست؟ ۴۸
۲-۱۶-۳- دلایل استرس کاری ۴۸
۲-۱۶-۴- راههای مقابله با استرس ۴۹
۲-۱۷- اجتماع و فناوری اطلاعات ۵۱
۲-۱۷-۱- فرصت هایی برای افراد معلول ۵۱
۲-۱۸- تقویت مهارت تصمیم گیری ۵۱

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۵۴
۳-۱- تعریف و مفهوم تحقیق ۵۴
۳-۱-۱- مفهوم روش در تحقیق ۵۵

۳-۲- انواع تحقیق از نظر روش تحقیق ۵۵
۳-۲-۱- تحقیق تاریخی ۵۶
۳-۲-۲- تحقیق توصیفی ۵۶
۳-۲-۳- تحقیقات پس از وقوع ۵۹

۳-۲-۴- تحقیق تجربی ۵۹
۳-۳- روش تحقیق ۶۰
۳-۴- قلمرو تحقیق ۶۰
۳-۴-۱- قلمرو موضوعی تحقیق ۶۰
۳-۴-۲- قلمرو مکانی تحقیق ۶۱
۳-۴-۳- قلمرو زمانی تحقیق ۶۱
۳-۵- ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۱
۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه ای ۶۱
۳-۵-۲- پرسشنامه ۶۲
۳-۶- جامعه آماری ۶۲
۳-۶-۱- نمونه آماری ۶۳
۳-۷- روایی تحقیق ۶۳
۳-۸- پایایی تحقیق ۶۴
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۶۷
۴-۱- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۶۷
۴-۲- بخش اول: توصیف داده ها ۶۷
۴-۲-۱- جنسیت افراد ۶۸
۴-۲-۲- وضعیت تاهل افراد ۶۹

۴-۲-۳- سن افراد ۷۰
۴-۲-۴- تحصیلات افراد ۷۱
۴-۳- بخش دوم: تحلیل پرسش ها ۷۲
۴-۳-۱- سوال ۱ ۷۳
۴-۳-۲- سوال ۲ ۷۴
۴-۳-۳- سوال ۳ ۷۵
۴-۳-۴- سوال ۴ ۷۶
۴-۳-۵- سوال ۵ ۷۷
۴-۳-۶- سوال ۶ ۷۸
۴-۳-۷- سوال ۷ ۷۹
۴-۳-۸- سوال ۸ ۸۰
۴-۳-۹- سوال ۹ ۸۱
۴-۳-۱۰- سوال ۱۰ ۸۲
۴-۳-۱۱- سوال ۱۱ ۸۳
۴-۳-۱۲- سوال ۱۲ ۸۴
۴-۳-۱۳- سوال ۱۳ ۸۵
۴-۳-۱۴- سوال ۱۴ ۸۶
۴-۳-۱۵- سوال ۱۵ ۸۸
۴-۳-۱۶- سوال ۱۶ ۸۹
۴-۳-۱۷- سوال ۱۷ ۹۰
۴-۴- بخش سوم: تحلیل فرضیه ها ۹۱
۴-۴-۱- فرضیه اصلی ۹۱
۴-۴-۲- فرضیه اول ۹۲
۴-۴-۳- فرضیه دوم ۹۳
۴-۴-۴- فرضیه سوم ۹۴
۴-۴-۵- فرضیه چهارم ۹۵
۴-۴-۶- فرضیه پنجم ۹۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه ۹۹
۵-۱- نتایج حاصل از تحلیل فرضیات ۱۰۰
۵-۱-۱- فرضیه اول ۱۰۱
۵-۱-۲- فرضیه دوم ۱۰۲
۵-۱-۳- فرضیه سوم ۱۰۲
۵-۱-۴- فرضیه چهارم ۱۰۳
۵-۱-۵- فرضیه پنجم ۱۰۳
۵-۲- پیشنهادات حاصل از پژوهش ۱۰۴
۵-۳- محدودیت های پژوهش ۱۰۵

منابع
منابع فارسی ۱۰۷
منابع انگلیسی ۱۰۸
منابع اینترنتی ۱۰۹