درآمدی بر SSL و امنیت دیجیتالی

کد محصول T28

فایلWORD

۷۷ صفحه

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

۱- مقدمه

امضای دیجیتال و امنیت دیجیتالی  چیست …۴

گواهینامه دیجیتالی چیست و چرا ما به یکی نیاز داریم؟۵

ثبت نام برای یک گواهینامه دیجیتالی۶

پخش کردن گواهینامه دیجیتالی۶

انواع مختلف گواهینامه دیجیتالی۷

سطوح مختلف گواهینامه های الکترونیکی..۷

 امضای دیجیتالی از دید برنامه نویسی۸

چگونه یک امضای دیجیتالی درست کنیم؟۹

نحوه عملکرد یک امضای دیجیتال..۱۱

نحوه ایجاد و استفاده از کلید ها۱۲

حملات ممکن علیه امضاء های دیجیتالی.۱۲

مرکز صدور گواهینامه چیست؟..۱۳

 رمزنگاری چیست؟..۱۴

اهداف CA ..15

نکاتی در مورد گواهینامه ها.۱۶

تشخیص هویت از طریق امضای دیجیتالی۱۶

امضای دیجتالی زیربنای امنیت تبادلات الکترونیکی۱۷

گفتگو با دبیر کمیته IT دفتر مطالعات فناوری ریاست جمهوری.۱۸

۲- SSL چیست؟

۱-۲ InstantSSL چیست؟..۲۵

۲-۲ تکنولوژی پیشرفته تائید کردن (Authentication)25

۳-۲ دسترسی آنلاین به پروفایل تجاری تان .۲۵

۳- مفاهیم رمز گذاری

۱-۳ معرفی و اصطلاحات ..۲۵

۲-۳ معرفی الگوریتمهای رمزنگاری ..۲۷

۳-۳ رمزنگاری کلید – عمومی .۲۸

۴-۳ مقدار Hash 29

۵-۳ آیا شما معتبر هستید ؟ ..۳۰

۶-۳ سیستمهای کلید متقارن ۳۳

۷-۳ سیستمهای کلید نامتقارن..۳۵

۴-  ساختاروروندآغازینپایهگذارییکارتباطامن

۱-۴  پروتکل های مشابه ۴۱

۵- مفهومگواهینامهدرپروتکل SSL

۱-۵  مراکز صدور گواهینامه ۴۲

۲-۵ مراحل کلی برقراری و ایجاد ارتباط امن در وب ..۴۳

۳-۵  نکاتی در مورد گواهینامه ها ..۴۴

۴-۵ تشخیص هویت  .۴۵

۶ مشکلات و معایب SSL

۱-۶  مشکل امنیتی در SSL    ..۶۰

۲-۶  مشکلات تجارت الکترونیکی در ایران .۶۰

ضمیمه ۱ : پیاده سازی  SSL در Windows 2000 Server62

ضمیمه ۲ : پراکسی (Proxy)..66

واژه نامه..۷۷

فهرست منابع۷۸