آموزش پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین

کد محصول T13

فایلWORD

۱۲۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه۱
فصل یکم-معرفی کنترل های وب و نحوه استفاده از آنها در ASP..2
۱-۱- انتخاب Layout 2
۱-۱-۱- Grid Layout .2
۱-۱-۲- Flow Layout .2
۱-۲- انتخاب کنترل صحیح..۳
۱-۳- کار با متن۶
۱-۴- کار با جداول و لیست ها..۷
۱-۵- اضافه کردن آیتم ها به یک لیست یا جدول در زمان طراحی۸
۱-۶- اضافه کردن آیتم ها به لیست یا جداول در زمان اجرای برنامه۱۰
۱-۷- دریافت آیتم انتخاب شده از یک لیست..۱۲
۱-۸- نحوهData Binding ساده در کنترل لیست ها .۱۲
۱-۹- اضافه کردن آیتم ها به DataGrid,DataList , Repeater Control.15
۱-۱۰- انجام دستوات..۲۲
۱-۱۱- دریافت مقادیر از کاربر۲۴
۱-۱۲- نمایش گرافیک و تبلیغات.۲۷
۱-۱۳- کنترل های گروهی .۳۱
۱-۱۴- کار با تاریخ.۳۲

فصل دوم بررسی و تعیین اعتبار داده های وارد شده از طرف کاربر..۳۳
۲-۱- ارزیابی داده های ورودی کاربر.۳۳
۲-۲- ترکیب کنترل های تعیین اعتبار..۳۶
۲-۳- Cansel کردن تعیین اعتبار داده.۴۱
۲-۴- تعیین اعتبار سفارشی.۴۴
۲-۵- موارد تکمیلی کنترل های وب .۴۶
۲-۵-۱- طریقه حرکت بین صفحات مختلف در ASP.NET46
۲-۵-۲- استفاده از HyperLink   و Redirection..47.
۲-۵-۳- استفاده از متد Transfer..47
۲-۵-۴- استفاده از متد Execute .49
۲-۶- نمایش در یک صفحه مرورگر جدید..۴۹

فصل سوم – توضیحات پروژه..۵۱
۳-۱- معرفی معماری سه لایه.۵۱
۳-۲- ایجاد متدهای insert, update, delete  به صورت سفارشی۵۵
۳-۲-۱- افزودن پروسیژر به DataSet  و ایجاد TableAdapter..60
۳-۲-۲- استفاده از TeacherCourseTableAdapter 62
۳-۳- طراحی لایه ی ارائه۶۴
۳-۳-۱- صفحه اصلی ..۶۴
۳-۳-۲- صفحه ثبت استاد جدید .۶۶
۳-۳-۳- صفحه نمایش لیست اساتید ..۶۸
۳-۳-۴- صفحه ثبت درس جدید.۶۹
۳-۳-۵- صفحه ثبت دانشجو در کلاس..۷۱
۳-۳-۶- صفحه لیست انشجویان هر کلاس..۷۴
۳-۳-۷- صفحه ثبت آزمون جدید..۷۶
۳-۳-۸- صفحه آرشیو سوالات..۷۸
۳-۳-۹- صفحه تنظیم سولات آزمون۷۹
۳-۳-۱۰- صفحه ثبت نمرات نهایی دانشجو.۸۰
۳-۳-۱۱- صفحه کارنامه دانشجو ۸۱
۳-۳-۱۲- صفحه ثبت اعتراض توسط دانشجو۸۵
۳-۳-۱۳- صفحه مشاهده اعتراض دانشجویان..۸۷
۳-۳-۱۴- صفحه لیست اعتراضات۸۸
۳-۳-۱۵- صفحه ارزیابی ملکرد استاد..۸۹
۳-۳-۱۶- صفحه نتایج نظرسنجی..۹۱
۳-۳-۱۷- صفحه آپلود مقالات.۹۲
۳-۳-۱۸- صفحه ورود مسئول آموزش..۹۶
۳-۳-۱۹- تغییر رمز عبور Admin.97
۳-۴- DATA BASE…98

 فصل چهارم-نتیجه گیری..۱۰۲
منابع.۱۰۳

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱- انتخابLayOut  نهایی فرم وب ۳
شکل ۱- ۲- استفاده از گزینه Items و سپس Collection Editor برای اضافه کردن آیتم ها در زمان اجرا..۹
شکل ۱- ۳- نمایی از Collection Editor یک ListBox ..10
شکل ۱-۴- تصویر مربوط به مثال اول ۱۱
شکل ۱-۵- انتخاب گزینه DataBinding کنترل DropDownList13
شکل ۱-۶- نحوه تعریف آرایه arrData به صورت منبع داده ای.۱۴
شکل ۱-۷- انتخاب Proper Builder  مربوط به Data Grid..17
شکل ۱-۸- اضافه کردن دو ستون Template  به دیتا گرید..۱۷
شکل ۱-۹- انتخاب منبع داده برای دیتا گرید ..۱۸
شکل ۱-۱۰- انتخاب Cloumns[0] دیتا گرید برای ویرایش در سمت جپ..۱۸
شکل ۱-۱۱- قرار دادن یک Text Box  ب روی Columns[0] در دیتا گرید۱۹
شکل ۱-۱۲- انتخاب نوع Binding برای کنترل دیتا گرید ..۲۰
شکل ۱-۱۳- قرار دادن یک دکمه در Columns[1] دیتا گرید۲۱
شکل ۱-۱۴- شکا نهایی گرید پس از اتمام کار ویرایش.۲۱
شکل ۱-۱۵- نمونهای از اجرای برنامه ۴.۲۴
شکل ۱-۱۶- اضافه کردن سه آیتم دلخواه به کنترل Radio Button List26
شکل ۱-۱۷- تصویر نهایی فرم مثال ۵۲۶
شکل ۲-۱- صفحه ادیتور مربوط به کنترل Regular Experssion Validator..36
شکل ۲-۲- نمای ابتدایی مثال اول..۳۷
شکل ۲-۳- قراردادن نترل های تعیین اعتبار روی فرم وب۳۸
شکل ۲-۴- تنظیم کردن خاصیت Control To Validate کنترل Required Fieid Validator 39
شکل ۲-۵- تنظیم خواص کنترل Range Validator..40
شکل ۲-۶- نمای فرم پس از تنظیم خاصیت Error Massage  کنترل های تعیین اعتبار داده ها..۴۰
شکل ۲-۷- تعیین نوع داده ی ورودی کنترل Validator Range..41
شکل ۲-۸- تصویری از مثال دوم در حالت طراحی..۴۲
شکل ۲-۹- فرم وب مثال سوم در حالت طراحی..۴۴
شکل ۲-۱۰- نحوه اضافه کردن یک رخداد به کنترل Custom Validator..45
شکل ۳-۱- چگونگی ارتباط لایه دستیابی به داده ها و پایگاه داده .۵۱
شکل ۳-۲- انتخاب پایگاه داده مورد نظر ۵۳
شکل ۳-۳- پیکر بندی TableAdapter.54
شکل ۳-۴- ویزاردمربوط به Table adapter..55
شکل ۳-۵- تنظیم متد Update 56
شکل ۳-۶- انتخاب نام برای متد۵۷
شکل ۳-۷- تایید صحت عملیات پیکر بندی Table Adapter..58
شکل۳-۸- شمایی از معماری سه لایه..۵۹
شکل ۳-۹- انتخاب پروسیژر .۶۰
شکل ۳-۱۰- انتخاب پروسیژر TeacherCourse61
شکل ۳-۱۱- TableAdapter  با نام TeacherCourse .62
شکل ۳-۱۲- صفحه اصلی ..۶۴
شکل ۳-۱۳- ثبت استاد جدید ۶۶
شکل ۳-۱۴- انتخاب ObjectDataSourse بعنوان رابط دیتا بیس .۶۷
شکل ۳-۱۵- نمایش لیست اساتید..۶۸
شکل ۳-۱۶- صفحه ثبت درس جدید.۶۹
شکل ۳-۱۷- بایند کردن GridView به ObjectDataSourse ..70
شکل ۳-۱۸- بایند کردن  Formview به  ObjectDataSource1..71
شکل ۳-۱۹- ثبت دانشجو در کلاس.۷۲
شکل ۳-۲۰- نمایش لیست دانشجویان کلاس.۷۴
شکل ۳-۲۱- ثبت آزمون جدید.۷۶
شکل ۳-۲۲- نمایش آرشیو سوالات..۷۸
شکل ۳-۲۳- تنظیم سولات آزمون..۷۹
شکل ۳-۲۴- مشاهده و ویرایش نمرات نهایی..۸۰
شکل ۳-۲۵- بایند کردن GridView   به ObjectDataSource_FinalResult..82
شکل ۳-۲۶- انتخاب متدSelect .83
شکل ۳-۲۷- نمایش کارنامه۸۴
شکل ۳-۲۸- صفحه ثبت اعتراض.۸۵
شکل ۳-۲۹- انتخاب متد Selecte  Protestlist ..87
شکل ۳-۳۰- مشاهده لیست اعتراضات..۸۸
شکل ۳-۳۱- نمایش ارزیابی استاد۸۹
شکل ۳-۳۲- مشاهده نتایج نظر سنجی۹۱
شکل ۳-۳۳- نمایش آپ لود مقالات ۹۳
شکل ۳-۳۴- نمایش لسیت مقالات۹۵
شکل ۳-۳۵- صفحه ورود مسئول آموزش ..۹۶
شکل ۳-۳۶- تغییر رمز عبور Admin97

فهرست جداول

جدول ۱-۱- مقایسه کنترل های سرور وب و کنترل های HTML.4
جدول ۱-۲- مقایسه عملکرد کنترل های وب و کنترل های HTML..5
جدول ۱-۳- خواص مهم کنترل TextBox..7
جدول ۱-۴- کنترل های لیست و جدول ASP.NET8
جدول ۱-۵- تگ های تعریف شده برای AdRotato..30
جدول ۲-۱- کنترل های تعیین اعتبار درASP.NET ..34
جدول ۲-۲- حرکت بین صفحات در ASP.NET..46
جدول ۳-۴-۱- جدول استاد۹۸
جدول ۳-۴-۲- جدول دانشجو .۹۸
جدول ۳-۴-۳- جدول دروس ۹۹
جدول ۳-۴-۴- جدول آزمون۹۹
جدول ۳-۴-۵- جدول سوالات۹۹
جدول ۳-۴-۶- جدول مقالات..۱۰۰
جدول ۳-۴-۷- جدول دروس ارایه شده استاد..۱۰۰
جدول ۳-۴-۸- جدول دروس اخذ شده دانشجو۱۰۰
جدول ۳-۴-۹- جدول پیشنهادات.۱۰۱
جدول ۳-۴-۱۰- جدول Admin..101