پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

TF24- بررسی مردم شناسی تعزیه و تعزیه خوانی

کد محصول: TF24

فایل WORD

110 صفحه

16000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق :
1- مقدمه :
2- موضوع تحقیق
3- بیان مسئله :
4- اهداف تحقیق
این تحقیق به منظور دستیابی به اهدافی به شرح زیر صورت گرفته است :
1- شناخت تاریخچه تعزیه در جامعه مورد مطالعه
2- شناخت نحوه اشاعه تعزیه خوانی تا به امروز در جامعه مورد مطالعه
3- شناخت چگونگی رابطه میان اعتقادات مردم روستا با تعزیه
4- شناسایی ویزگی های تعزیه و تعزیه خوانی در جامعه مورد مطالعه
5- اهمیت و ضرورت تحقیق :
6- سوالات تحقیق :
7- واژگان اساسی
8- جامعه مورد مطالعه :
منابع فصل اول 
1- باقر ساروخانی ، « روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، جلد اول » پژوهشگاه علوم انسانی ،تهران ،1385
2- عسگری خانقاه ،« فرهنگ مردم شناسی » انتشارات سمت ،تهران ،1382
3- جابر عناصری ، « شبیه خوانی کهن الگوی نمایش های ایرانی » وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ، 1372 ، کتابخانه مرکزی آستان قدس  
4-  حشمت ا.. طیبی « مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایلات و عشایر » انتشارات دانشگاه تهران ، 1380
5-  صادق همایونی :« تعزیه در ایران » انتشارات نوید ،شیراز ، 1368
6- فرهنگ فارسی ، دکتر معین ، چاپ هفتم ، تهران
7- فصلنامه اندیشه نو ، شماره 2 ، بهمن 1385

فصل دوم: پیشینه تحقیق :
1- مقدمه :
2- تاریخچه موضوع :
3- پیشینه عملی:
4- پیشینه نظری :
مقدمه :
نظریه اشاعه :
نظریه « کاردگرائی » :
نقش و کارکرد تعزیه خوانی :
انسان شناسی فرهنگی :
5- نتیجه گیری :
منابع فصل دوم :
1- آزاد ارمکی قانعی ، نظریه های جامعه شناسی ، چاپ دوم ،انتشارات سروش ،تهران ، 1381
2- باقرساروخانی : « روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی جلد اول » پژوهشگاه علوم انسانی ، تهران ، 1385
3- ثلاثی ، محسن ، « انسان شناسی فرهنگی » انتشار علمی ، تهران 1380
4- عنایت الله شهیدی ، « پژوهش درتعزیه و تعزیه خوانی ، چاپ خجسته ، تهران ، 1380
5- جابر عناصری ، « شبیه خوانی کهن الگوی نمایشهای ایرانی ، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ، 1372
6- روح الامینی ،محود « زمینه فرهنگ شناسی » انتشارات عطار ، تهران ، 1380
7-  غلامرضا گلی زاده ، « از مرثیه تا تعزیه » نشر حنین ، قم ، 1382
8- محمد صادق فرید ، « مبانی انسان شناسی » انتشارات عطار ، تهران ، 1382
9- مرتضی ، هنری ، « تعزیه درخور » انتشارات فرهنگ ومردم ، 1354

فصل سوم :
روش پژوهشی
1- مقدمه
2- معرفی روش تحقیق :
3- ابزار جمع آوری اطلاعات
4- جامعه آماری :
منابع فصل سوم 
1- ساروخانی ، باقر، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، جلد اول ، پژوهشگاه علوم انسانی ،تهران ، 1385
2- روح الامینی ، محمود ، مبانی انسان شناسی ، تهران ، 1366
3- طیبی ، حشمت ا... ، مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایلات و عشایر ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1380

فصل چهارم
( یافته های تحقیق )
1- مقدمه
2- تعزیه و تعزیه خوان در لغت و اصطلاح
3- اشاعه هنر تعزیه در خرم آباد
4- سمبویزم در تعزیه خوانی خرم آباد
5- موسیقی در تعزیه خوانی خرم اباد
6- اعتقادات و باورها در تعزیه خوانی خرم آباد
7- تکامل تعزیه در خرم آباد
8- نسخه نویسی و تنظیم مجالس تعزیه در خرم آباد
9- ویژگی های تعزیه در خرم آباد
10- عزاداری روز عاشورا در خرم اباد
11- مجالس برگزار شده در تعزیه خرم اباد
12- مصاحبه با آقای موسی فدایی
13تعزیه نمایش زیبای مذهبی :
منابع فصل چهارم
1- کتابها:
- آزاد ارمکی ، تقی ، نظریه های جامعه شناسی ، انتشارات سروش ، تهران ، چاپ دوم ،1381
- حاتمی ، داود ،تعزیه هنر بومی پیشرو ایران ، انتشارات علمی فرهنگی ، تهران ،1367
- شهیدی ، عنایت الله ، پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی ، چاپ خجسته ، تهران ، 1380
- گلی زواره ، غلامرضا ، از مرثیه تا تعزیه ، نشر حنین ، قم ، 1382
- ناصر بخت ، محمد حسین ، نقش پوشی در شبیه خوانی ، انتشارات نمایش ،تهران ،1379
- همایونی ، صادق ، تعزیه در ایران ، انتشارات نوید ، شیراز ، 1368
2-مقاله ها :
- هاشم زهی ، حسن ، بست نشینی ، تعزیه خوانی ، مهاجرت و نقش آن در گرفتن دستخط مشروطه ،مقاله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ( تالار محققان آستان قدس رضوی ) ، 1373
- هنری – مرتضی ، تاثیر عوامل جغرافیایی درزندگی و مردم خور ،مقاله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ( تالار محققان آستان قدس رضوی ) ، 1352
3- نشریات :
- فصلنامه تخصصی در زمینه فرهنگ ، اندیشه نو ، شماره 2  ، بهمن 1385
- نشریه پیام نو ، ش 9 ، مقاله عبدالحسین نوشین ، تهران 1324
4- نوارهای تصویری :
- نوارهای تصویری موجود در آرشیوهای سمعی و بصری کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شامل مجالس تعزیه امام حسین و امام حسن در روز عاشورا در کاشان .
- نوارهای تصویری موجود در آرشیو شخصی آقای رجب خواجه پور از شبیه خوانان خرم آباد
- نوارهای تصویری موجود در آرشیو باشگاه جوانان روستای خرم آباد

فصل پنجم 
( نتیجه گیری)
1- مقدمه
2- نتیجه گیری

تصویر ها
1- آغاز شبیه خوانی حضرت زهرا که گل یاس نمادی از حضرت زهرا و قرآن و یک پرچم که نام امام حسین بر آن نوشته شده.
2- عکس  دسته جمعی شبیه خوانان تعذیه حضرت زهرا در مسجد اعظم شهرستان
3- سخن گفتن نشبیه کنیز با حضرت زهرا
4- سخن گفتن شبیه حضرت زهرا با شبیه حضرت علی
5- نذر و نیاز نیاز های مردم  به کارگردان مجلس تعذیه حضرت زهرا
6- پهلو گرفتن شبیه حضرت زهرا توسط شبیه فرزندانش
7- درد دل شبیه حضرت زهرا با شبیه قبر رسول خدا در مجلس تعزیه حضرت زهرا
8- همکاری شبیه خوانان در اجرای موسیقی
9- کمک شبیه کنیز به شبیه حضرت زهرا برای بلند شدن
10- در دل شبیه حضرت زهرا با آسیاب دستی در محلس تعزیه حضرت زهرا
11- بر سر زدن شبیه فرزندان حضرت زهرا در محلس تعزیه حضرت زهرا
12- سخن گفتن شبیه شمعون با شبیه حضرت علی
13- معرفی کردن حوریا به شبیه حضرت زهرا در مجلس تعزیه حضرت زهرا
14- اجرا کردن چند نقش در یک شبیه خوانی یعنی ایفا گر نقش امام حسین ، نقش حوریا را نیز بر عهده دارد.
15- سپر قدیمی از ابزارهای مورد استفاده در اغلب مجالس تعزیه.
16- جعبه نسخه های مربوط به 200 سال پیش.
17- گریه شبیه اباعبدالله بر نعش علی اکبر.
18- جمعی از موافق خوانان در شبیه خوانی امام حسین روز عاشورا    روستای خرم آباد
19- کفن پوشیدن علی اکبر با کمک شبیه امام حسین در روز عاشورا    روستای خرم آباد
20- ایفا گر نقش حر (لباس زرد) در تعزیه امام حسین، روستای خرم آباد
21- به شهادت رساندن علی اکبر فرزند امام حسین در تعزیه امام حسین روز عاشورا روستای خرم آباد
22- تعزیه امام حسن در روز عاشورا در روستای خرم آباد
23- به شهادت رساندن پسر حر توسط شبیه شمر در تعزیه امام حسین روستای خرم  آباد
24- عده ای از مخالف خوانان و در گوشه راست تصویر طشت آب به نشان شط فرات
25- شبیه علی اکبر در تعزیه امام حسین روز عاشورا ـ روستای خرم آباد
26- شبیه شمر در تعزیه امام حسین روزی عاشورا و کارگردان اصلی هنر تعزیه در خرم آباد (اسماعیل ارجمند) ـ روستای خرم آباد.
27- همراهی مردم با گروه تعزیه برای دفتن به میدان اجرای تعزیه
28- جوانان روستا در حال هم زدن حلیم ظهر عاشورا

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید