اطلاعیه

بررسی مردم شناسی تعزیه و تعزیه خوانی

متن کامل مقاله موجود نمی باشد

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق :
۱- مقدمه :
۲- موضوع تحقیق
۳- بیان مسئله :
۴- اهداف تحقیق
این تحقیق به منظور دستیابی به اهدافی به شرح زیر صورت گرفته است :
۱- شناخت تاریخچه تعزیه در جامعه مورد مطالعه
۲- شناخت نحوه اشاعه تعزیه خوانی تا به امروز در جامعه مورد مطالعه
۳- شناخت چگونگی رابطه میان اعتقادات مردم روستا با تعزیه
۴- شناسایی ویزگی های تعزیه و تعزیه خوانی در جامعه مورد مطالعه
۵- اهمیت و ضرورت تحقیق :
۶- سوالات تحقیق :
۷- واژگان اساسی
۸- جامعه مورد مطالعه :
منابع فصل اول
۱- باقر ساروخانی ، « روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، جلد اول » پژوهشگاه علوم انسانی ،تهران ،۱۳۸۵
۲- عسگری خانقاه ،« فرهنگ مردم شناسی » انتشارات سمت ،تهران ،۱۳۸۲
۳- جابر عناصری ، « شبیه خوانی کهن الگوی نمایش های ایرانی » وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ، ۱۳۷۲ ، کتابخانه مرکزی آستان قدس
۴-  حشمت ا.. طیبی « مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایلات و عشایر » انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۰
۵-  صادق همایونی :« تعزیه در ایران » انتشارات نوید ،شیراز ، ۱۳۶۸
۶- فرهنگ فارسی ، دکتر معین ، چاپ هفتم ، تهران
۷- فصلنامه اندیشه نو ، شماره ۲ ، بهمن ۱۳۸۵

فصل دوم: پیشینه تحقیق :
۱- مقدمه :
۲- تاریخچه موضوع :
۳- پیشینه عملی:
۴- پیشینه نظری :
مقدمه :
نظریه اشاعه :
نظریه « کاردگرائی » :
نقش و کارکرد تعزیه خوانی :
انسان شناسی فرهنگی :
۵- نتیجه گیری :
منابع فصل دوم :
۱- آزاد ارمکی قانعی ، نظریه های جامعه شناسی ، چاپ دوم ،انتشارات سروش ،تهران ، ۱۳۸۱
۲- باقرساروخانی : « روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی جلد اول » پژوهشگاه علوم انسانی ، تهران ، ۱۳۸۵
۳- ثلاثی ، محسن ، « انسان شناسی فرهنگی » انتشار علمی ، تهران ۱۳۸۰
۴- عنایت الله شهیدی ، « پژوهش درتعزیه و تعزیه خوانی ، چاپ خجسته ، تهران ، ۱۳۸۰
۵- جابر عناصری ، « شبیه خوانی کهن الگوی نمایشهای ایرانی ، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ، ۱۳۷۲
۶- روح الامینی ،محود « زمینه فرهنگ شناسی » انتشارات عطار ، تهران ، ۱۳۸۰
۷-  غلامرضا گلی زاده ، « از مرثیه تا تعزیه » نشر حنین ، قم ، ۱۳۸۲
۸- محمد صادق فرید ، « مبانی انسان شناسی » انتشارات عطار ، تهران ، ۱۳۸۲
۹- مرتضی ، هنری ، « تعزیه درخور » انتشارات فرهنگ ومردم ، ۱۳۵۴

فصل سوم :
روش پژوهشی
۱- مقدمه
۲- معرفی روش تحقیق :
۳- ابزار جمع آوری اطلاعات
۴- جامعه آماری :
منابع فصل سوم
۱- ساروخانی ، باقر، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، جلد اول ، پژوهشگاه علوم انسانی ،تهران ، ۱۳۸۵
۲- روح الامینی ، محمود ، مبانی انسان شناسی ، تهران ، ۱۳۶۶
۳- طیبی ، حشمت ا… ، مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایلات و عشایر ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۰

فصل چهارم
( یافته های تحقیق )
۱- مقدمه
۲- تعزیه و تعزیه خوان در لغت و اصطلاح
۳- اشاعه هنر تعزیه در خرم آباد
۴- سمبویزم در تعزیه خوانی خرم آباد
۵- موسیقی در تعزیه خوانی خرم اباد
۶- اعتقادات و باورها در تعزیه خوانی خرم آباد
۷- تکامل تعزیه در خرم آباد
۸- نسخه نویسی و تنظیم مجالس تعزیه در خرم آباد
۹- ویژگی های تعزیه در خرم آباد
۱۰- عزاداری روز عاشورا در خرم اباد
۱۱- مجالس برگزار شده در تعزیه خرم اباد
۱۲- مصاحبه با آقای موسی فدایی
۱۳تعزیه نمایش زیبای مذهبی :
منابع فصل چهارم
۱- کتابها:
– آزاد ارمکی ، تقی ، نظریه های جامعه شناسی ، انتشارات سروش ، تهران ، چاپ دوم ،۱۳۸۱
– حاتمی ، داود ،تعزیه هنر بومی پیشرو ایران ، انتشارات علمی فرهنگی ، تهران ،۱۳۶۷
– شهیدی ، عنایت الله ، پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی ، چاپ خجسته ، تهران ، ۱۳۸۰
– گلی زواره ، غلامرضا ، از مرثیه تا تعزیه ، نشر حنین ، قم ، ۱۳۸۲
– ناصر بخت ، محمد حسین ، نقش پوشی در شبیه خوانی ، انتشارات نمایش ،تهران ،۱۳۷۹
– همایونی ، صادق ، تعزیه در ایران ، انتشارات نوید ، شیراز ، ۱۳۶۸
۲-مقاله ها :
– هاشم زهی ، حسن ، بست نشینی ، تعزیه خوانی ، مهاجرت و نقش آن در گرفتن دستخط مشروطه ،مقاله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ( تالار محققان آستان قدس رضوی ) ، ۱۳۷۳
– هنری – مرتضی ، تاثیر عوامل جغرافیایی درزندگی و مردم خور ،مقاله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ( تالار محققان آستان قدس رضوی ) ، ۱۳۵۲
۳- نشریات :
– فصلنامه تخصصی در زمینه فرهنگ ، اندیشه نو ، شماره ۲  ، بهمن ۱۳۸۵
– نشریه پیام نو ، ش ۹ ، مقاله عبدالحسین نوشین ، تهران ۱۳۲۴
۴- نوارهای تصویری :
– نوارهای تصویری موجود در آرشیوهای سمعی و بصری کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شامل مجالس تعزیه امام حسین و امام حسن در روز عاشورا در کاشان .
– نوارهای تصویری موجود در آرشیو شخصی آقای رجب خواجه پور از شبیه خوانان خرم آباد
– نوارهای تصویری موجود در آرشیو باشگاه جوانان روستای خرم آباد

فصل پنجم
( نتیجه گیری)
۱- مقدمه
۲- نتیجه گیری

تصویر ها
۱- آغاز شبیه خوانی حضرت زهرا که گل یاس نمادی از حضرت زهرا و قرآن و یک پرچم که نام امام حسین بر آن نوشته شده.
۲- عکس  دسته جمعی شبیه خوانان تعذیه حضرت زهرا در مسجد اعظم شهرستان
۳- سخن گفتن نشبیه کنیز با حضرت زهرا
۴- سخن گفتن شبیه حضرت زهرا با شبیه حضرت علی
۵- نذر و نیاز نیاز های مردم  به کارگردان مجلس تعذیه حضرت زهرا
۶- پهلو گرفتن شبیه حضرت زهرا توسط شبیه فرزندانش
۷- درد دل شبیه حضرت زهرا با شبیه قبر رسول خدا در مجلس تعزیه حضرت زهرا
۸- همکاری شبیه خوانان در اجرای موسیقی
۹- کمک شبیه کنیز به شبیه حضرت زهرا برای بلند شدن
۱۰- در دل شبیه حضرت زهرا با آسیاب دستی در محلس تعزیه حضرت زهرا
۱۱- بر سر زدن شبیه فرزندان حضرت زهرا در محلس تعزیه حضرت زهرا
۱۲- سخن گفتن شبیه شمعون با شبیه حضرت علی
۱۳- معرفی کردن حوریا به شبیه حضرت زهرا در مجلس تعزیه حضرت زهرا
۱۴- اجرا کردن چند نقش در یک شبیه خوانی یعنی ایفا گر نقش امام حسین ، نقش حوریا را نیز بر عهده دارد.
۱۵- سپر قدیمی از ابزارهای مورد استفاده در اغلب مجالس تعزیه.
۱۶- جعبه نسخه های مربوط به ۲۰۰ سال پیش.
۱۷- گریه شبیه اباعبدالله بر نعش علی اکبر.
۱۸- جمعی از موافق خوانان در شبیه خوانی امام حسین روز عاشورا    روستای خرم آباد
۱۹- کفن پوشیدن علی اکبر با کمک شبیه امام حسین در روز عاشورا    روستای خرم آباد
۲۰- ایفا گر نقش حر (لباس زرد) در تعزیه امام حسین، روستای خرم آباد
۲۱- به شهادت رساندن علی اکبر فرزند امام حسین در تعزیه امام حسین روز عاشورا روستای خرم آباد
۲۲- تعزیه امام حسن در روز عاشورا در روستای خرم آباد
۲۳- به شهادت رساندن پسر حر توسط شبیه شمر در تعزیه امام حسین روستای خرم  آباد
۲۴- عده ای از مخالف خوانان و در گوشه راست تصویر طشت آب به نشان شط فرات
۲۵- شبیه علی اکبر در تعزیه امام حسین روز عاشورا ـ روستای خرم آباد
۲۶- شبیه شمر در تعزیه امام حسین روزی عاشورا و کارگردان اصلی هنر تعزیه در خرم آباد (اسماعیل ارجمند) ـ روستای خرم آباد.
۲۷- همراهی مردم با گروه تعزیه برای دفتن به میدان اجرای تعزیه
۲۸- جوانان روستا در حال هم زدن حلیم ظهر عاشورا