پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

TF24- بررسی مردم شناسی تعزیه و تعزیه خوانی

کد محصول: TF24

فایل WORD

110 صفحه

16000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق :
1- مقدمه :
2- موضوع تحقیق
3- بیان مسئله :
4- اهداف تحقیق
این تحقیق به منظور دستیابی به اهدافی به شرح زیر صورت گرفته است :
1- شناخت تاریخچه تعزیه در جامعه مورد مطالعه
2- شناخت نحوه اشاعه تعزیه خوانی تا به امروز در جامعه مورد مطالعه
3- شناخت چگونگی رابطه میان اعتقادات مردم روستا با تعزیه
4- شناسایی ویزگی های تعزیه و تعزیه خوانی در جامعه مورد مطالعه
5- اهمیت و ضرورت تحقیق :
6- سوالات تحقیق :
7- واژگان اساسی
8- جامعه مورد مطالعه :
منابع فصل اول 
1- باقر ساروخانی ، « روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، جلد اول » پژوهشگاه علوم انسانی ،تهران ،1385
2- عسگری خانقاه ،« فرهنگ مردم شناسی » انتشارات سمت ،تهران ،1382
3- جابر عناصری ، « شبیه خوانی کهن الگوی نمایش های ایرانی » وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ، 1372 ، کتابخانه مرکزی آستان قدس  
4-  حشمت ا.. طیبی « مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایلات و عشایر » انتشارات دانشگاه تهران ، 1380
5-  صادق همایونی :« تعزیه در ایران » انتشارات نوید ،شیراز ، 1368
6- فرهنگ فارسی ، دکتر معین ، چاپ هفتم ، تهران
7- فصلنامه اندیشه نو ، شماره 2 ، بهمن 1385

فصل دوم: پیشینه تحقیق :
1- مقدمه :
2- تاریخچه موضوع :
3- پیشینه عملی:
4- پیشینه نظری :
مقدمه :
نظریه اشاعه :
نظریه « کاردگرائی » :
نقش و کارکرد تعزیه خوانی :
انسان شناسی فرهنگی :
5- نتیجه گیری :
منابع فصل دوم :
1- آزاد ارمکی قانعی ، نظریه های جامعه شناسی ، چاپ دوم ،انتشارات سروش ،تهران ، 1381
2- باقرساروخانی : « روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی جلد اول » پژوهشگاه علوم انسانی ، تهران ، 1385
3- ثلاثی ، محسن ، « انسان شناسی فرهنگی » انتشار علمی ، تهران 1380
4- عنایت الله شهیدی ، « پژوهش درتعزیه و تعزیه خوانی ، چاپ خجسته ، تهران ، 1380
5- جابر عناصری ، « شبیه خوانی کهن الگوی نمایشهای ایرانی ، وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ، 1372
6- روح الامینی ،محود « زمینه فرهنگ شناسی » انتشارات عطار ، تهران ، 1380
7-  غلامرضا گلی زاده ، « از مرثیه تا تعزیه » نشر حنین ، قم ، 1382
8- محمد صادق فرید ، « مبانی انسان شناسی » انتشارات عطار ، تهران ، 1382
9- مرتضی ، هنری ، « تعزیه درخور » انتشارات فرهنگ ومردم ، 1354

فصل سوم :
روش پژوهشی
1- مقدمه
2- معرفی روش تحقیق :
3- ابزار جمع آوری اطلاعات
4- جامعه آماری :
منابع فصل سوم 
1- ساروخانی ، باقر، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، جلد اول ، پژوهشگاه علوم انسانی ،تهران ، 1385
2- روح الامینی ، محمود ، مبانی انسان شناسی ، تهران ، 1366
3- طیبی ، حشمت ا... ، مبانی جامعه شناسی و مردم شناسی ایلات و عشایر ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1380

فصل چهارم
( یافته های تحقیق )
1- مقدمه
2- تعزیه و تعزیه خوان در لغت و اصطلاح
3- اشاعه هنر تعزیه در خرم آباد
4- سمبویزم در تعزیه خوانی خرم آباد
5- موسیقی در تعزیه خوانی خرم اباد
6- اعتقادات و باورها در تعزیه خوانی خرم آباد
7- تکامل تعزیه در خرم آباد
8- نسخه نویسی و تنظیم مجالس تعزیه در خرم آباد
9- ویژگی های تعزیه در خرم آباد
10- عزاداری روز عاشورا در خرم اباد
11- مجالس برگزار شده در تعزیه خرم اباد
12- مصاحبه با آقای موسی فدایی
13تعزیه نمایش زیبای مذهبی :
منابع فصل چهارم
1- کتابها:
- آزاد ارمکی ، تقی ، نظریه های جامعه شناسی ، انتشارات سروش ، تهران ، چاپ دوم ،1381
- حاتمی ، داود ،تعزیه هنر بومی پیشرو ایران ، انتشارات علمی فرهنگی ، تهران ،1367
- شهیدی ، عنایت الله ، پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی ، چاپ خجسته ، تهران ، 1380
- گلی زواره ، غلامرضا ، از مرثیه تا تعزیه ، نشر حنین ، قم ، 1382
- ناصر بخت ، محمد حسین ، نقش پوشی در شبیه خوانی ، انتشارات نمایش ،تهران ،1379
- همایونی ، صادق ، تعزیه در ایران ، انتشارات نوید ، شیراز ، 1368
2- پایان نامه ها :
- هاشم زهی ، حسن ، بست نشینی ، تعزیه خوانی ، مهاجرت و نقش آن در گرفتن دستخط مشروطه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ( تالار محققان آستان قدس رضوی ) ، 1373
- هنری – مرتضی ، تاثیر عوامل جغرافیایی درزندگی و مردم خور ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ( تالار محققان آستان قدس رضوی ) ، 1352
3- نشریات :
- فصلنامه تخصصی در زمینه فرهنگ ، اندیشه نو ، شماره 2  ، بهمن 1385
- نشریه پیام نو ، ش 9 ، مقاله عبدالحسین نوشین ، تهران 1324
4- نوارهای تصویری :
- نوارهای تصویری موجود در آرشیوهای سمعی و بصری کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شامل مجالس تعزیه امام حسین و امام حسن در روز عاشورا در کاشان .
- نوارهای تصویری موجود در آرشیو شخصی آقای رجب خواجه پور از شبیه خوانان خرم آباد
- نوارهای تصویری موجود در آرشیو باشگاه جوانان روستای خرم آباد

فصل پنجم 
( نتیجه گیری)
1- مقدمه
2- نتیجه گیری

تصویر ها
1- آغاز شبیه خوانی حضرت زهرا که گل یاس نمادی از حضرت زهرا و قرآن و یک پرچم که نام امام حسین بر آن نوشته شده.
2- عکس  دسته جمعی شبیه خوانان تعذیه حضرت زهرا در مسجد اعظم شهرستان
3- سخن گفتن نشبیه کنیز با حضرت زهرا
4- سخن گفتن شبیه حضرت زهرا با شبیه حضرت علی
5- نذر و نیاز نیاز های مردم  به کارگردان مجلس تعذیه حضرت زهرا
6- پهلو گرفتن شبیه حضرت زهرا توسط شبیه فرزندانش
7- درد دل شبیه حضرت زهرا با شبیه قبر رسول خدا در مجلس تعزیه حضرت زهرا
8- همکاری شبیه خوانان در اجرای موسیقی
9- کمک شبیه کنیز به شبیه حضرت زهرا برای بلند شدن
10- در دل شبیه حضرت زهرا با آسیاب دستی در محلس تعزیه حضرت زهرا
11- بر سر زدن شبیه فرزندان حضرت زهرا در محلس تعزیه حضرت زهرا
12- سخن گفتن شبیه شمعون با شبیه حضرت علی
13- معرفی کردن حوریا به شبیه حضرت زهرا در مجلس تعزیه حضرت زهرا
14- اجرا کردن چند نقش در یک شبیه خوانی یعنی ایفا گر نقش امام حسین ، نقش حوریا را نیز بر عهده دارد.
15- سپر قدیمی از ابزارهای مورد استفاده در اغلب مجالس تعزیه.
16- جعبه نسخه های مربوط به 200 سال پیش.
17- گریه شبیه اباعبدالله بر نعش علی اکبر.
18- جمعی از موافق خوانان در شبیه خوانی امام حسین روز عاشورا    روستای خرم آباد
19- کفن پوشیدن علی اکبر با کمک شبیه امام حسین در روز عاشورا    روستای خرم آباد
20- ایفا گر نقش حر (لباس زرد) در تعزیه امام حسین، روستای خرم آباد
21- به شهادت رساندن علی اکبر فرزند امام حسین در تعزیه امام حسین روز عاشورا روستای خرم آباد
22- تعزیه امام حسن در روز عاشورا در روستای خرم آباد
23- به شهادت رساندن پسر حر توسط شبیه شمر در تعزیه امام حسین روستای خرم  آباد
24- عده ای از مخالف خوانان و در گوشه راست تصویر طشت آب به نشان شط فرات
25- شبیه علی اکبر در تعزیه امام حسین روز عاشورا ـ روستای خرم آباد
26- شبیه شمر در تعزیه امام حسین روزی عاشورا و کارگردان اصلی هنر تعزیه در خرم آباد (اسماعیل ارجمند) ـ روستای خرم آباد.
27- همراهی مردم با گروه تعزیه برای دفتن به میدان اجرای تعزیه
28- جوانان روستا در حال هم زدن حلیم ظهر عاشورا

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید