پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

GR10- بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ

کد محصول:GR10

فایل WORD

160 صفحه

16000 تومان

فهرست مطالب :

چکیده 1
فصل اول: کلیات 2
مقدمه 3
1-1- طرح مسئله تحقیق 4
2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
3-1- اهداف تحقیق 6
4-1- سوالات تحقیق 7
5-1- فرضیه ها 8
6-1- پیشینه تحقیق 9
7-1- روش و مواد تحقیق 10
8-1- مشکلات تحقیق 12
فصل دوم :ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز 13
1-2- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز 14
2-2- فیزیوگرافی 18
3-2- توپوگرافی 25
4-2- زمین شناسی 32
5-2- اقلیم 43
6-2- هیدرولوژی حوضه 71
6-3- خاک شناسی 76
7-3- پوشش گیاهی 84
فصل سوم : ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه 89
1-3- مفهوم ژئومورفولوژی 90
2-3- نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی 91
3-3- ژئومورفولوژی کاربردی 92
4-3- اهداف ژئومورفولوژی کاربردی 93
5-3- وقایع ژئومورفیک 93
6-3- آنتروپوژئومورفولوژی در ایران 95
7-3- ژئومورفولوژی و زمین شناسی حوضه آبریز مورد مطالعه 98
8-3- ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه 99
9-3- واحدهای ژئومورفولوژی 110
10-3- ارتباط ژئومورفولوژی با خاک شناسی در حوضه 105
11-3- ارتباط ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی در حوضه 105
12-3- ارتباط ژئومورفولوژی با فرسایش در حوضه 106
13-3- بررسی وضعیت ریزش و لغزش در حوضه 108
فصل چهارم: اثرات عوامل آنتروپوژنی در شرایط ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز مورد مطالعه
1-4- بررسی سابقه تاریخی فرسایش در دنیا و ایران 112
2-4- عوامل موثر در فرسایش خاک 116
3-4- انواع فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه 121
4-4- اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز مورد مطالعه 123
5-4- راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه 128
6-4- اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندهای ژئومورفولوژیکی 135
فصل پنجم : نتایج فرضیه ها و راهکارهای عملی 138
1-5- پرسش اول 139
2-5- پرسش دوم 140
3-5- نتیجه فرضیه تحقیق 141
4-5- ارائه راهکارها 141
منابع و ماخذ 151

فهرست جداول:

1-2- مشخصات کمی حوضه آبریز کوشک آباد و کارده 20
2-2- میانگین تراکم زهکشی و زمان تمرکز به تفکیک حوضه های آبریز 23
3-2- زمان تمرکز حوضه آبریز کوشک آباد 25
4-2- طبقه بندی واحدهای توپوگرافی حوضه آبریز 26
5-2- مشخصات ارتفاعی کل حوضه کارده و حوضه آبریز کوشک آباد 28
6-2- مقدار شیب حوضه آبریز کوشک آباد 32
7-2- آمار میانگین ماهانه و سالانه ایستگاهها طی یک دوره آماری تا سال 1381 46
8-2- پراکندگی ایستگاههای هواشناسی 46
9-2- متوسط دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه 50
10-2- حداکثر دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه 52
11-2- حداقل دما برای ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه 53
12-2- نشان دهنده میانگین درجه حرارت 55
13-2 تعداد روزهای یخبندان در ماههای سال در حوضه آبریز مورد مطالعه 55
14-2- متوسط سرعت ماهانه باد در حوضه آبریز مورد مطالعه 58
15-2- تبخیر در ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه 59
16-2- آمار تصحیح و تکمیل شده تبخیر ایستگاههای حوضه آبریز مورد مطالعه 60
17-2- مقادیر حداکثر بارندگی در ایستگاه معرف 64
18-2- میانگین بارندگی در حوضه کوشک آباد 64
19-2- میانگین بارش سالیانه در یک دوره سی ساله برای کوشک آباد 65
20-2- شدت بارندگی کوتاه مدت در ایستگاه معرف 66
21-2- رطوبت نسبی حوضه آبریز مورد مطالعه 68
22-2- برآورد حجم رواناب حوضه با روشهای مختلف 74
23-2- برآورد حجم رواناب سالانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب) 74
24-2- برآورد مقادیر رواناب حوضه در دوره های خشکسالی و ترسالی (میلیون مترمکعب) 75
25-2- رژیم آبدهی ماهانه در حوضه مورد مطالعه (میلیون مترمکعب) 75
26-2- برآورد حداکثر سیلاب حوضه با روشهای مختلف (میلیون مترمکعب) 76
27-2- مشخصات تپه های اصلی اراضی موجود در حوضه آبریز 79
28-2- نتایج نهایی آنالیز پارامترهای مرتعی در تیپهای مختلف حوضه سد کارده 88
1-3- فرسایش پذیری و نفوذ پذیری هریک از رخساره های ژئومورفولوژیکی 109
1-4- تقسیم بندی فرسایش به لحاظ منشاء در حوضه مورد مطالعه 111
2-4- عوامل موثر در فرسایش 122
3-4- مقایسه سطح زیر کشت در حوضه مورد مطالعه در سال 76 و 86 (برحسب هکتار) 126

فهرست نقشه ها:

1-2- موقعیت حوضه آبریز کارده در شهرستان مشهد ـ خراسان رضوی 15
2-2- موقعیت حوضه آبریز کوشک آباد در حوضه آبریز کارده 16
3-2- تصویر ماهواره ای حوضه آبریز کوشک آباد 17
4-2- تقسیمات زیر حوضه های کارده 19
5-2- نقشه توپوگرافی و آبراهه های حوضه آبریز کوشک آباد 27
6-2- طبقات ارتفاعی در حوضه آبریز کارده 29
7-2- زمین شناسی حوضه آبریز کوشک آباد 41
8-2- هم تبخیر حوضه آبریز کوشک آباد 62
9-2- هم باران سی ساله حوضه آبریز کوشک آباد 67
10-2- رودخانه در حوضه آبریز کوشک آباد 73
11-2- خاک شناسی حوضه آبریز کوشک آباد 82
12-2- کاربری اراضی در حوضه آبریز کوشک آباد 83
13-2- پوشش گیاهی حوضه آبریز کوشک آباد 86

فهرست اشکال:

1-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه کارده طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر 47
2-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه مارشک طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر
3-2- میانگین بارش ماهانه ایستگاه گوش طی دوره آماری 81-1380 برحسب میلی متر 48
4-2- گرادیان میانگین دما 51
5-2- گرادیان میانگین دما 51
6-2- گرادیان حداکثر دما 52
7-2- گرادیان حداکثر دما 53
8-2- گرادیان حداقل دما 54
9-2- نمودار میله ای تعداد روزهای یخبندان حوضه آبریز کوشک آباد 56
10-2- گرادیان تبخیر 61
11-2- گرادیان تبخیر 61
11-2- گرادیان بارندگی 66
12-2- منحنی های آمبروترمیک حوضه آبریز مورد مطالعه 69
13-2- موقعیت حوضه مورد مطالعه در اقلیم نمای دو مارتن 70
1-3- رابطه طول شیب با خاک از بین رفته 106
1-6- ایجاد فرسایش توسط انسان 144
2-6- تراس بندی و ایجاد پوشش گیاهی 144
3-6- سیل تابستانی در روستای بهره (شهریورماه 87) 145
4-6- چکدم رسوبگیری 145
5-6- فرسایش توسط عامل انسانی ( زراعت) 146
6-6- فرسایش طبیعی ( سیلاب) 146
7-6- ایجاد دیوار حائل کنار بستر 147
8-6- ایجاد دیوار حائل کنار بستر 147
9-6- فرسایش واریزه ای و پوشش گیاهی 148
10-6- تخریب دامنه ها توسط انسان جهت توسعه باغات 148
11-6- دامداری بعنوان یکی از عوامل ایجاد فرسایش 149
12-6- فرسایش ناشی از فعالیت انسان( احداث جاده) 149
13-6- دیم کاری 150
14-6- تراس بندی و ایجاد چکدم 150

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید