اطلاعیه

موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

کد محصول HN36

تعداد صفحات: ۳۵۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اوّ ل : کلّیّات تحقیق. . .۱
مقدّمه . . . ۲
برخی مشکلات تقطیع۴
علائم اختصاری. . ۵
نکات طرح پیشنهادی .. ..۶

فصل دوم : معرّفی سنایی و آثار او.  . . .  ۱۰
نام و نسب حکیم. ۱۰
زمان و محلّ ولادت. .  .  . .۱۰
آغاز شاعری حکیم .   . .۱۰
دوره های زندگی سنایی . .. . ۱۱
افسانه ای درباره ی علّت تحوّل سنایی      . .. . . ۱۱
مسافرت های سنایی. .  . .. . ۱۲
مذهب سنایی . . . .. .  . .. .  ۱۲
ارادت حکیم به شیخ یوسف همدانی    . . .  ۱۲
وفات سنایی  . . . .. .  . .. .  ۱۳
آثار سنایی   .. .  . .. .  ۱۳
مضامین در  اشعار سنایی   . . .  . .. .   ۱۵
خلّاقیّت در اشعار سنایی    . . .  . .. . . ۱۶
مقام سنایی.. .  . .. . .  ۱۷
زبان سنایی . . . .. .  . .. . .   ۱۷
غزل با جلوه های عرفانی .  . .  . .  ۱۸
سنایی در غزل زهدیّه و قلندریّه  .  . .  ۱۸
پژوهش های انجام شده در مورد سنایی و آثارش. .  . .  ۱۹

فصل سوم : معرّفی غزل  .. . … . ۲۲
غزل در لغت .. . . .. . … . ۲۲
غزل در اصطلاح .. . . … . ۲۲
غزل نام قالب یا مفهوم آن  . … . ۲۳
حوزه ی غزل  .. . . … .. . ۲۳
مضامین غزل .. . . … . .  ..  . . .. . . ۲۳
زبان غزل . . … . . … . .  ..  . . .. . . ۲۴
منشأ غزل. . … . . … . .  ..  . . .. . . ۲۴
غزل در تاریخ ادبیّات   . … . .  ..  . . .. . . ۲۵
اقسام اصلی غزلیّات فارسی . . … . .  ..  .. . .. . . ۲۵
دوره های مختلف غزل . . . .. . … . .  ..  . . .. . . ۲۵
سیر غزل  . . … . . … . .  ..  . . .. . . ۲۶

فصل چهارم : موسیقی شعر. … … . .  ..  . . .. . . ۳۱
شعر ، رستاخیز کلمات … . .  ..  . . .. . . ۳۱
موسیقی  . . … . . … . .  ..  . . .. . . ۳۲
پیوند شعر و موسیقی  . … . .  ..  . . .. . . ۳۳
انواع موسیقی شعر  .  . … . .  ..  . . .. . . ۳۳
عروض .  . …. .  ..  . . .. . . ۳۳
بیت  …. .  ..  . . .. . . ۳۴
مصراع  . . . …. .  ..  . . .. . . ۳۴
واج  ….. .  ..  . . .. . . ۳۴
هجا  ….. .  ..  . . .. . . ۳۵
ارکان….. .  ..  . . .. . . ۳۵
سالم و مزاحف   …. .  ..  . . .. . . ۳۶
مثمّن و مسدّس و مربّع.   . . …. .  ..  . . .. . . ۳۶
عروض و ضرب ( عجز ) ، صدر و ابتدا… . . .. … ۳۷
تقطیع     . . …. .  ..  . . .. . . ۳۷
مراحل تعیین وزن یک شعر فارسی   . . .. .  ..  . . .. . . ۳۸
بحر  . . . ..  . . ….. . ۳۹
شش دایره ی مشهور بحر های عروضی . . . … . ۴۰
ذوبحرین. . . .. ..  . . ….. . ۴۱
وزن     . . .. ..  . . …..  . ۴۱
تأثیرات وزن  . . . ..  . . …..  . ۴۳
عوامل مؤثّر بر چگونگی حالت وزن   . . . ….۴۴
عوامل تغییر دهنده کیفیت موسیقی در اوزان . . . …  . ۴۵
اوزان و مفاهیم   ..  . . …..  . ۴۶
اوزان نا مطبوع. . ..  . . …..  . ۴۸
اوزن شفّاف و اوزان کدر   . .  …..  . ۴۹
اوزان خیزابی و اوزان جویباری  . …..  . ۴۹
اوزان دوری    . ..  . . … . . …  . ۴۹
قافیه. ..  . . … …  . ۵۰
نقش های قافیه … .. . . .. ..  . ۵۱
حروف قافیه .. . … .. . . .. ..  . ۵۱
حرکات قافیه.. . … .. . . .. ..  . ۵۲
عیوب قافیه  .. . … .. . . .. ..  . ۵۲
اصناف و انواع قافیه .. . … .. . . .. ۵۳
حدود قافیه. .. . … . . … . . .. ۵۳
انواع قافیه ها از نظر جایگاه . . .. . … . . … . . .. ۵۴
انواع قافیه های هنری  . . … . . … . . .. ۵۴
قافیه های مردّف . … .. . … . . .. ۵۵
ردیف . .. . … . . … . . .. .. . . ۵۵
علّت توجّه ایرانیان به ردیف … . . … . . .. .. . . .. ۵۶
عوامل مهم در پیدایش ردیف در شعر فارسی . . . …  . . . .. . . .. .. . . .. ۵۶
سود های ردیف  … . . … . . .. .. . . ۵۷
زیان های ردیف … . . …  . . .. .. . . ۵۷
ردیف بدون قافیه . . … . . …  . . .. .. . . ۵۷
حاجب  .. . . … . . …  . . .. .. . . ۵۸

فصل پنجم : موسیقی شعر در غزلیّات سنایی  . .. …  . . .. .. . . ۶۰
۱-  رمل. . . . .. . . … . . …  . . .. .. . . ۶۰
۱-۱- رمل مثمّن محذوف  . . . … . . …  . ۶۰
۱- ۲-  رمل مثمّن مقصور  . … . . …  . . .   . .. . ۹۰
۱-۳- رمل مثمّن مقصور عروض محذوف ضرب  . …  . . .. .. . .  . ۱۱۱
۱-۴- رمل مثمّن مخبون محذوف .. .. . . …  . . . .. .. . ۱۱۱
۱- ۵ – رمل مثمّن مخبون محذوف سالم صدر و ابتدا  . . …  .  . . ..  . ۱۱۲
۱- ۶ – رمل مثمّن مخبون مقصور . .. .. . . …  . .  . .. . ۱۱۵
۱- ۷ – رمل مثمّن مخبون مقصورعروض اصلم مسبّغ ضرب ..  .. .. . … . ۱۱۶
۱- ۸ – رمل مثمّن مخبون اصلم .  . .. .. . . .. … . ۱۱۷
۱-۹ – رمل مسدّس محذوف . .. . .. .. . . …  … . ۱۱۸
۱- ۱۰ – رمل مسدّس مقصور  .. .. . .. .. . . …. . ۱۲۷
۱- ۱۱ – رمل مسدّس مخبون محذوف . . …. . ۱۳۳
۱- ۱۲ – رمل مسدّس مخبون اصلم مسبّغ عروض مقصور ضرب.  . .. . ۱۳۴
۲- هزج .. .. . .. .. . . ….  . .  . … .۱۳۵
۲-۱ -هزج مثمّن سالم.. ..  . .. .. . … .۱۳۵
۲- ۲- هزج مثمّن مسبّغ .. . . .. . . ..  . . . ..  . . .۱۴۶
۲- ۳- هزج مثمّن اخرب…  .. .۱۴۷
۲- ۴- هزج مثمّن مکفوف مقصور. . . .. . .  .. . .. . .. . . ۱۵۲
۲- ۵ – هزج مثمّن اخرب محذوف. . . .. .  .. . .. .۱۵۳
۲- ۶- هزج مثمّن اخرب مقصور  . . …  . . . .. . .. ۱۵۴
۲- ۷- هزج مثمّن اخرب مکفوف محذوف   . …  .. ۱۵۴
۲- ۸ – هزج مثمّن اخرب مکفوف مقصور  . …  . .. ۱۶۶
۲- ۹ – هزج مسدّس محذوف  . . …  … . . .. ۱۷۳
۲- ۱۰- هزج مسدّس مقصور  . . …  . .. . . .. ۱۷۸
۲- ۱۱- هزج مسدّس اخرب مقبوض صحیح عروض و ضرب . . ..  . . . .. . . .. ۱۸۰
۲- ۱۲ – هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف . . … .. .. . . .. ۱۸۲
۲- ۱۳ – هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور  . . …   .. . .  .  ۱۹۳
۳- خفیف … . .. .. . . ….  . . . …۰۵ ۲
۳- ۱- خفیف مسدّس مخبون. . . …  . . .. . ..۰۵ ۲
۳- ۲- خفیف مسدّس مخبون محذوف. . …  . . . .. . .۰۵ ۲
۳-۳- خفیف مسدّس مخبون مقصور   . …  . . .۰۹ ۲
۳- ۴ – خفیف مسدّس مخبون اصلم . .  . …  .۱۱ ۲
۳- ۵- خفیف مسدّس مخبون اصلم مسبّغ. ….  .۲۱۶
۴- مضارع… . .. .. . . ….  . . . .. .. . . ..  ۲۲۳
۴- ۱- مضارع مثمّن اخرب  ….  . .. .. .. ۲۲۳
۴-۲- مضارع مثمّن اخرب مکفوف محذوف.  … . .. . .. ..۲۲۷
۴- ۳- مضارع مثمّن اخرب مکفوف مقصور  .  .. . . .. . .. . .. ..۲۳۰
۵- منسرح… . .. .. . . ….  .  . . …  ۲۳۵
۵- ۱- منسرح مثمّن مطوی مکشوف.. . .. .. . …   ۲۳۵
۵- ۲- منسرح مثمّن مطوی مجدوع  .. . . …  . ..  ۲۳۸
۵- ۳- منسرح مثمّن مطوی موقوف .. . . …  . . . .. .. ..  ۲۳۸
۵- ۴- منسرح مثمّن مطوی منحور .. . . …  . . . .. .. ..  ۲۴۱
۶- رجز. . . … . . …  . . . .. .. . ..  .. . ۲۴۲
۶- ۱- رجز مثمّن سالم . . . .. . . …  . . . .. .. …  ۲۴۲
۶- ۲- رجز مثمّن مذال . . . .. . . …  . . . …   ..  ۲۴۴
۶- ۳- رجز مثمّن سالم عروض مذال ضرب . . . …  . . . …   ..  ۲۴۸
۶- ۴- رجز مثمّن مطوی احذّ مقصور  . . . .. . . .. . ..  . . . .. .. ..  ۲۴۸
۷- مجتث . … . . …  . . . .. .. . ..  . .  ۲۵۰
۷-۱ – مجتث مثمّن مخبون ..  . …  . . . .. .. ..  ۲۵۰
۷-۲ – مجتث مثمّن مخبون اصلم . …  . . . .. .. …  ۲۵۰
۷-۳- مجتث مثمّن مخبون محذوف. . . …  . . . .. .. . ..  ۲۵۱
۷- ۴- مجتث مثمّن مخبون مقصور. …  . . . .. .. .  ۲۵۲
۷- ۵- مجتث مثمّن مخبون اصلم مسبّغ . …  …  ۲۵۳
۸- سریع . … .  . …  . . . .. .. . ..  . .   ۲۵۵
۸- ۱ – سریع مسدّس مطوی مکشوف  …  . . . .. …   ۲۵۵
۸- ۲- سریع مسدّس مطوی موقوف  . ….  . . . .. .. …  ۲۵۶
۹- متقارب   . . . … .  . …  . . . .. .. . ..  . . ۲۵۹
۹-۱ متقارب مثمّن سالم   .  . …  . . . .. .. . ..  . ۲۵۹
۹- ۲ – متقارب مثمّن محذوف . . . .. . .  . …  . . . .. ….  ۲۶۰

فصل ششم : نتیجه گیری .. . .  . …  . . . .. .. . ..  . . .   ..  ۲۶۲
جدول بحر ها و اوزان کاربردی در غزلیّات . . .  . …  . . . .. .. . ..  . . .   ..  ۲۶۴
نمودارستونی بحرها  .. . .  . …  . . . .. .. . ..  . . .   ..  ۲۶۹
نمودار دایره ای درصد بحرها . …  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  ۲۷۰
نمودار ستونی انواع ردیف ها . . .. . .  . …  . . . ..  .. . .. .  ۲۷۱
نمودار دایره ای درصد غزل های مردّف و بدون ردیف  . ..  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  ۲۷۳
نمودار ستونی حدود قافیه ها . .. . .  . …  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  ۲۷۴
نمودار دایره ای درصد حدود قافیه ها  . …  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  ۲۷۵
نمودار ستونی زحافات . . . .. . .  . …  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  ۲۷۶
نمودار دایره ای درصد زحافات . .  . …  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  ۲۷۷
نمودار دایره ای درصد قافیه های مقیّد و مطلق . .  . .. . . … …  ۲۷۸
نمودار دایره ای درصد اوزان سالم و ناسالم . …. .  . .. . . … …  ۲۷۹
نمودار ستونی موسیقی درونی. . . .. . .  . …  . . . ..  .. . ..  . . ..  ۲۸۰
نمودار ستونی موسیقی معنوی. . . .. . .  . …  . . . ..  .. . ..  . . ..  ۲۸۱
منابع و مآخذ . . .. . . .. . .  . …  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  ۲۸۲
چکیده ی انگلیسی .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.