پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

HN36- موسيقي شعر در غزليّات سنايي

کد محصول HN36

فایلWORD

 

350 صفحه

28000 تومان

فهرست مطالب

فصل اوّ ل : کلّيّات تحقيق. . .1
مقدّمه . . . 2
برخی مشکلات تقطيع4
علائم اختصاری. . 5
نکات طرح پيشنهادی .. ..6

فصل دوم : معرّفی سنايی و آثار او.  . . .  10
نام و نسب حکيم. 10
زمان و محلّ ولادت. .  .  . .10
آغاز شاعري حكيم .   . .10
دوره هاي زندگي سنايي . .. . 11
        افسانه اي درباره ي علّت تحوّل سنايي      . .. . . 11
        مسافرت هاي سنايي. .  . .. . 12
        مذهب سنايي . . . .. .  . .. .  12
        ارادت حكيم به شيخ يوسف همداني    . . .  12
        وفات سنايي  . . . .. .  . .. .  13
        آثار سنايي   .. .  . .. .  13
        مضامين در  اشعار سنايي   . . .  . .. .   15
        خلّاقيّت در اشعار سنايي    . . .  . .. . . 16
         مقام سنايي.. .  . .. . .  17
         زبان سنايي . . . .. .  . .. . .   17                  
        غزل با جلوه هاي عرفاني .  . .  . .  18 
        سنايي در غزل زهديّه و قلندريّه  .  . .  18 
        پژوهش هاي انجام شده در مورد سنايي و آثارش. .  . .  19 

فصل سوم : معرّفی غزل  .. . ... . 22
غزل در لغت .. . . .. . ... . 22
        غزل در اصطلاح .. . . ... . 22
       غزل نام قالب يا مفهوم آن  . ... . 23
       حوزه ي غزل  .. . . ... .. . 23
        مضامين غزل .. . . ... . .  ..  . . .. . . 23
        زبان غزل . . ... . . ... . .  ..  . . .. . . 24
         منشأ غزل. . ... . . ... . .  ..  . . .. . . 24
        غزل در تاريخ ادبيّات   . ... . .  ..  . . .. . . 25
        اقسام اصلي غزليّات فارسي . . ... . .  ..  .. . .. . . 25
         دوره هاي مختلف غزل . . . .. . ... . .  ..  . . .. . . 25
        سير غزل  . . ... . . ... . .  ..  . . .. . . 26

فصل چهارم : موسيقی شعر. ... ... . .  ..  . . .. . . 31
         شعر ، رستاخيز كلمات ... . .  ..  . . .. . . 31
         موسيقي  . . ... . . ... . .  ..  . . .. . . 32
         پيوند شعر و موسيقي  . ... . .  ..  . . .. . . 33
         انواع موسيقي شعر  .  . ... . .  ..  . . .. . . 33
         عروض .  . .... .  ..  . . .. . . 33
         بيت  .... .  ..  . . .. . . 34
        مصراع  . . . .... .  ..  . . .. . . 34
         واج  ..... .  ..  . . .. . . 34
         هجا  ..... .  ..  . . .. . . 35
اركان..... .  ..  . . .. . . 35
سالم و مزاحف   .... .  ..  . . .. . . 36
       مثمّن و مسدّس و مربّع.   . . .... .  ..  . . .. . . 36
       عروض و ضرب ( عجز ) ، صدر و ابتدا... . . .. ... 37
        تقطيع     . . .... .  ..  . . .. . . 37
     مراحل تعيين وزن يک شعر فارسي   . . .. .  ..  . . .. . . 38
بحر  . . . ..  . . ..... . 39
        شش دايره ي مشهور بحر هاي عروضي . . . ... . 40 
        ذوبحرين. . . .. ..  . . ..... . 41
     وزن     . . .. ..  . . .....  . 41
        تأثيرات وزن  . . . ..  . . .....  . 43
    عوامل مؤثّر بر چگونگي حالت وزن   . . . ....44
    عوامل تغيير دهنده کيفيت موسيقي در اوزان . . . ...  . 45
        اوزان و مفاهيم   ..  . . .....  . 46
        اوزان نا مطبوع. . ..  . . .....  . 48
        اوزن شفّاف و اوزان کدر   . .  .....  . 49
        اوزان خيزابي و اوزان جويباري  . .....  . 49
        اوزان دوري    . ..  . . ... . . ...  . 49
        قافيه. ..  . . ... ...  . 50
        نقش هاي قافيه ... .. . . .. ..  . 51
        حروف قافيه .. . ... .. . . .. ..  . 51
        حركات قافيه.. . ... .. . . .. ..  . 52
    عيوب قافيه  .. . ... .. . . .. ..  . 52
اصناف و انواع قافيه .. . ... .. . . .. 53
   حدود قافيه. .. . ... . . ... . . .. 53
        انواع قافيه ها از نظر جايگاه . . .. . ... . . ... . . .. 54
        انواع قافيه هاي هنري  . . ... . . ... . . .. 54
        قافيه هاي مردّف . ... .. . ... . . .. 55
        رديف . .. . ... . . ... . . .. .. . . 55
       علّت توجّه ايرانيان به رديف ... . . ... . . .. .. . . .. 56
       عوامل مهم در پيدايش رديف در شعر فارسي . . . ...  . . . .. . . .. .. . . .. 56
       سود هاي رديف  ... . . ... . . .. .. . . 57
       زيان هاي رديف ... . . ...  . . .. .. . . 57
        رديف بدون قافيه . . ... . . ...  . . .. .. . . 57
        حاجب  .. . . ... . . ...  . . .. .. . . 58

فصل پنجم : موسيقی شعر در غزليّات سنايی  . .. ...  . . .. .. . . 60
1-  رمل. . . . .. . . ... . . ...  . . .. .. . . 60
     1-1- رمل مثمّن محذوف  . . . ... . . ...  . 60
            1- 2-  رمل مثمّن مقصور  . ... . . ...  . . .   . .. . 90
                    1-3- رمل مثمّن مقصور عروض محذوف ضرب  . ...  . . .. .. . .  . 111
    1-4- رمل مثمّن مخبون محذوف .. .. . . ...  . . . .. .. . 111
    1- 5 - رمل مثمّن مخبون محذوف سالم صدر و ابتدا  . . ...  .  . . ..  . 112
           1- 6 - رمل مثمّن مخبون مقصور . .. .. . . ...  . .  . .. . 115
             1- 7 - رمل مثمّن مخبون مقصورعروض اصلم مسبّغ ضرب ..  .. .. . ... . 116  
             1- 8 - رمل مثمّن مخبون اصلم .  . .. .. . . .. ... . 117
     1-9 - رمل مسدّس محذوف . .. . .. .. . . ...  ... . 118
     1- 10 - رمل مسدّس مقصور  .. .. . .. .. . . .... . 127
       1- 11 - رمل مسدّس مخبون محذوف . . .... . 133
       1- 12 - رمل مسدّس مخبون اصلم مسبّغ عروض مقصور ضرب.  . .. . 134
2- هزج .. .. . .. .. . . ....  . .  . ... .135
                    2-1 -هزج مثمّن سالم.. ..  . .. .. . ... .135
2- 2- هزج مثمّن مسبّغ .. . . .. . . ..  . . . ..  . . .146
           2- 3- هزج مثمّن اخرب...  .. .147
    2- 4- هزج مثمّن مكفوف مقصور. . . .. . .  .. . .. . .. . . 152
    2- 5 - هزج مثمّن اخرب محذوف. . . .. .  .. . .. .153
    2- 6- هزج مثمّن اخرب مقصور  . . ...  . . . .. . .. 154
    2- 7- هزج مثمّن اخرب مكفوف محذوف   . ...  .. 154 
    2- 8 - هزج مثمّن اخرب مكفوف مقصور  . ...  . .. 166 
    2- 9 - هزج مسدّس محذوف  . . ...  ... . . .. 173
    2- 10- هزج مسدّس مقصور  . . ...  . .. . . .. 178
    2- 11- هزج مسدّس اخرب مقبوض صحيح عروض و ضرب . . ..  . . . .. . . .. 180 
    2- 12 - هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف . . ... .. .. . . .. 182 
            2- 13 - هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور  . . ...   .. . .  .  193 
3- خفيف ... . .. .. . . ....  . . . ...05 2
    3- 1- خفيف مسدّس مخبون. . . ...  . . .. . ..05 2
    3- 2- خفيف مسدّس مخبون محذوف. . ...  . . . .. . .05 2
    3-3- خفيف مسدّس مخبون مقصور   . ...  . . .09 2
    3- 4 - خفيف مسدّس مخبون اصلم . .  . ...  .11 2
    3- 5- خفيف مسدّس مخبون اصلم مسبّغ. ....  .216
4- مضارع... . .. .. . . ....  . . . .. .. . . ..  223
4- 1- مضارع مثمّن اخرب  ....  . .. .. .. 223 
    4-2- مضارع مثمّن اخرب مكفوف محذوف.  ... . .. . .. ..227
    4- 3- مضارع مثمّن اخرب مكفوف مقصور  .  .. . . .. . .. . .. ..230
5- منسرح... . .. .. . . ....  .  . . ...  235
5- 1- منسرح مثمّن مطوي مكشوف.. . .. .. . ...   235
    5- 2- منسرح مثمّن مطوي مجدوع  .. . . ...  . ..  238
    5- 3- منسرح مثمّن مطوي موقوف .. . . ...  . . . .. .. ..  238
                     5- 4- منسرح مثمّن مطوي منحور .. . . ...  . . . .. .. ..  241
6- رجز. . . ... . . ...  . . . .. .. . ..  .. . 242  
6- 1- رجز مثمّن سالم . . . .. . . ...  . . . .. .. ...  242
6- 2- رجز مثمّن مذال . . . .. . . ...  . . . ...   ..  244    
6- 3- رجز مثمّن سالم عروض مذال ضرب . . . ...  . . . ...   ..  248    
6- 4- رجز مثمّن مطوي احذّ مقصور  . . . .. . . .. . ..  . . . .. .. ..  248    
7- مجتث . ... . . ...  . . . .. .. . ..  . .  250
7-1 - مجتث مثمّن مخبون ..  . ...  . . . .. .. ..  250 
7-2 - مجتث مثمّن مخبون اصلم . ...  . . . .. .. ...  250    
7-3- مجتث مثمّن مخبون محذوف. . . ...  . . . .. .. . ..  251 
7- 4- مجتث مثمّن مخبون مقصور. ...  . . . .. .. .  252     
7- 5- مجتث مثمّن مخبون اصلم مسبّغ . ...  ...  253  
8- سريع . ... .  . ...  . . . .. .. . ..  . .   255   
8- 1 - سريع مسدّس مطوي مكشوف  ...  . . . .. ...   255  
8- 2- سريع مسدّس مطوي موقوف  . ....  . . . .. .. ...  256  
9- متقارب   . . . ... .  . ...  . . . .. .. . ..  . . 259
9-1 متقارب مثمّن سالم   .  . ...  . . . .. .. . ..  . 259
9- 2 - متقارب مثمّن محذوف . . . .. . .  . ...  . . . .. ....  260   

فصل ششم : نتيجه گيری .. . .  . ...  . . . .. .. . ..  . . .   ..  262   
            جدول بحر ها و اوزان کاربردی در غزليّات . . .  . ...  . . . .. .. . ..  . . .   ..  264   
             نمودارستونی بحرها  .. . .  . ...  . . . .. .. . ..  . . .   ..  269   
             نمودار دايره ای درصد بحرها . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  270     
            نمودار ستونی انواع رديف ها . . .. . .  . ...  . . . ..  .. . .. .  271     
            نمودار دايره ای درصد غزل های مردّف و بدون رديف  . ..  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  273     
            نمودار ستونی حدود قافيه ها . .. . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  274     
            نمودار دايره ای درصد حدود قافيه ها  . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  275     
            نمودار ستونی زحافات . . . .. . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  276     
            نمودار دايره ای درصد زحافات . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  277     
            نمودار دايره ای درصد قافيه های مقيّد و مطلق . .  . .. . . ... ...  278                 
نمودار دايره ای درصد اوزان سالم و ناسالم . .... .  . .. . . ... ...  279                 
نمودار ستونی موسيقی درونی. . . .. . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . ..  280      
            نمودار ستونی موسيقی معنوی. . . .. . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . ..  281      
منابع و مآخذ . . .. . . .. . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  282     
        چکيده ی انگليسی . 

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید