پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

HN36- موسيقي شعر در غزليّات سنايي

کد محصول HN36

فایلWORD

 

350 صفحه

28000 تومان

فهرست مطالب

فصل اوّ ل : کلّيّات تحقيق. . .1
مقدّمه . . . 2
برخی مشکلات تقطيع4
علائم اختصاری. . 5
نکات طرح پيشنهادی .. ..6

فصل دوم : معرّفی سنايی و آثار او.  . . .  10
نام و نسب حکيم. 10
زمان و محلّ ولادت. .  .  . .10
آغاز شاعري حكيم .   . .10
دوره هاي زندگي سنايي . .. . 11
        افسانه اي درباره ي علّت تحوّل سنايي      . .. . . 11
        مسافرت هاي سنايي. .  . .. . 12
        مذهب سنايي . . . .. .  . .. .  12
        ارادت حكيم به شيخ يوسف همداني    . . .  12
        وفات سنايي  . . . .. .  . .. .  13
        آثار سنايي   .. .  . .. .  13
        مضامين در  اشعار سنايي   . . .  . .. .   15
        خلّاقيّت در اشعار سنايي    . . .  . .. . . 16
         مقام سنايي.. .  . .. . .  17
         زبان سنايي . . . .. .  . .. . .   17                  
        غزل با جلوه هاي عرفاني .  . .  . .  18 
        سنايي در غزل زهديّه و قلندريّه  .  . .  18 
        پژوهش هاي انجام شده در مورد سنايي و آثارش. .  . .  19 

فصل سوم : معرّفی غزل  .. . ... . 22
غزل در لغت .. . . .. . ... . 22
        غزل در اصطلاح .. . . ... . 22
       غزل نام قالب يا مفهوم آن  . ... . 23
       حوزه ي غزل  .. . . ... .. . 23
        مضامين غزل .. . . ... . .  ..  . . .. . . 23
        زبان غزل . . ... . . ... . .  ..  . . .. . . 24
         منشأ غزل. . ... . . ... . .  ..  . . .. . . 24
        غزل در تاريخ ادبيّات   . ... . .  ..  . . .. . . 25
        اقسام اصلي غزليّات فارسي . . ... . .  ..  .. . .. . . 25
         دوره هاي مختلف غزل . . . .. . ... . .  ..  . . .. . . 25
        سير غزل  . . ... . . ... . .  ..  . . .. . . 26

فصل چهارم : موسيقی شعر. ... ... . .  ..  . . .. . . 31
         شعر ، رستاخيز كلمات ... . .  ..  . . .. . . 31
         موسيقي  . . ... . . ... . .  ..  . . .. . . 32
         پيوند شعر و موسيقي  . ... . .  ..  . . .. . . 33
         انواع موسيقي شعر  .  . ... . .  ..  . . .. . . 33
         عروض .  . .... .  ..  . . .. . . 33
         بيت  .... .  ..  . . .. . . 34
        مصراع  . . . .... .  ..  . . .. . . 34
         واج  ..... .  ..  . . .. . . 34
         هجا  ..... .  ..  . . .. . . 35
اركان..... .  ..  . . .. . . 35
سالم و مزاحف   .... .  ..  . . .. . . 36
       مثمّن و مسدّس و مربّع.   . . .... .  ..  . . .. . . 36
       عروض و ضرب ( عجز ) ، صدر و ابتدا... . . .. ... 37
        تقطيع     . . .... .  ..  . . .. . . 37
     مراحل تعيين وزن يک شعر فارسي   . . .. .  ..  . . .. . . 38
بحر  . . . ..  . . ..... . 39
        شش دايره ي مشهور بحر هاي عروضي . . . ... . 40 
        ذوبحرين. . . .. ..  . . ..... . 41
     وزن     . . .. ..  . . .....  . 41
        تأثيرات وزن  . . . ..  . . .....  . 43
    عوامل مؤثّر بر چگونگي حالت وزن   . . . ....44
    عوامل تغيير دهنده کيفيت موسيقي در اوزان . . . ...  . 45
        اوزان و مفاهيم   ..  . . .....  . 46
        اوزان نا مطبوع. . ..  . . .....  . 48
        اوزن شفّاف و اوزان کدر   . .  .....  . 49
        اوزان خيزابي و اوزان جويباري  . .....  . 49
        اوزان دوري    . ..  . . ... . . ...  . 49
        قافيه. ..  . . ... ...  . 50
        نقش هاي قافيه ... .. . . .. ..  . 51
        حروف قافيه .. . ... .. . . .. ..  . 51
        حركات قافيه.. . ... .. . . .. ..  . 52
    عيوب قافيه  .. . ... .. . . .. ..  . 52
اصناف و انواع قافيه .. . ... .. . . .. 53
   حدود قافيه. .. . ... . . ... . . .. 53
        انواع قافيه ها از نظر جايگاه . . .. . ... . . ... . . .. 54
        انواع قافيه هاي هنري  . . ... . . ... . . .. 54
        قافيه هاي مردّف . ... .. . ... . . .. 55
        رديف . .. . ... . . ... . . .. .. . . 55
       علّت توجّه ايرانيان به رديف ... . . ... . . .. .. . . .. 56
       عوامل مهم در پيدايش رديف در شعر فارسي . . . ...  . . . .. . . .. .. . . .. 56
       سود هاي رديف  ... . . ... . . .. .. . . 57
       زيان هاي رديف ... . . ...  . . .. .. . . 57
        رديف بدون قافيه . . ... . . ...  . . .. .. . . 57
        حاجب  .. . . ... . . ...  . . .. .. . . 58

فصل پنجم : موسيقی شعر در غزليّات سنايی  . .. ...  . . .. .. . . 60
1-  رمل. . . . .. . . ... . . ...  . . .. .. . . 60
     1-1- رمل مثمّن محذوف  . . . ... . . ...  . 60
            1- 2-  رمل مثمّن مقصور  . ... . . ...  . . .   . .. . 90
                    1-3- رمل مثمّن مقصور عروض محذوف ضرب  . ...  . . .. .. . .  . 111
    1-4- رمل مثمّن مخبون محذوف .. .. . . ...  . . . .. .. . 111
    1- 5 - رمل مثمّن مخبون محذوف سالم صدر و ابتدا  . . ...  .  . . ..  . 112
           1- 6 - رمل مثمّن مخبون مقصور . .. .. . . ...  . .  . .. . 115
             1- 7 - رمل مثمّن مخبون مقصورعروض اصلم مسبّغ ضرب ..  .. .. . ... . 116  
             1- 8 - رمل مثمّن مخبون اصلم .  . .. .. . . .. ... . 117
     1-9 - رمل مسدّس محذوف . .. . .. .. . . ...  ... . 118
     1- 10 - رمل مسدّس مقصور  .. .. . .. .. . . .... . 127
       1- 11 - رمل مسدّس مخبون محذوف . . .... . 133
       1- 12 - رمل مسدّس مخبون اصلم مسبّغ عروض مقصور ضرب.  . .. . 134
2- هزج .. .. . .. .. . . ....  . .  . ... .135
                    2-1 -هزج مثمّن سالم.. ..  . .. .. . ... .135
2- 2- هزج مثمّن مسبّغ .. . . .. . . ..  . . . ..  . . .146
           2- 3- هزج مثمّن اخرب...  .. .147
    2- 4- هزج مثمّن مكفوف مقصور. . . .. . .  .. . .. . .. . . 152
    2- 5 - هزج مثمّن اخرب محذوف. . . .. .  .. . .. .153
    2- 6- هزج مثمّن اخرب مقصور  . . ...  . . . .. . .. 154
    2- 7- هزج مثمّن اخرب مكفوف محذوف   . ...  .. 154 
    2- 8 - هزج مثمّن اخرب مكفوف مقصور  . ...  . .. 166 
    2- 9 - هزج مسدّس محذوف  . . ...  ... . . .. 173
    2- 10- هزج مسدّس مقصور  . . ...  . .. . . .. 178
    2- 11- هزج مسدّس اخرب مقبوض صحيح عروض و ضرب . . ..  . . . .. . . .. 180 
    2- 12 - هزج مسدّس اخرب مقبوض محذوف . . ... .. .. . . .. 182 
            2- 13 - هزج مسدّس اخرب مقبوض مقصور  . . ...   .. . .  .  193 
3- خفيف ... . .. .. . . ....  . . . ...05 2
    3- 1- خفيف مسدّس مخبون. . . ...  . . .. . ..05 2
    3- 2- خفيف مسدّس مخبون محذوف. . ...  . . . .. . .05 2
    3-3- خفيف مسدّس مخبون مقصور   . ...  . . .09 2
    3- 4 - خفيف مسدّس مخبون اصلم . .  . ...  .11 2
    3- 5- خفيف مسدّس مخبون اصلم مسبّغ. ....  .216
4- مضارع... . .. .. . . ....  . . . .. .. . . ..  223
4- 1- مضارع مثمّن اخرب  ....  . .. .. .. 223 
    4-2- مضارع مثمّن اخرب مكفوف محذوف.  ... . .. . .. ..227
    4- 3- مضارع مثمّن اخرب مكفوف مقصور  .  .. . . .. . .. . .. ..230
5- منسرح... . .. .. . . ....  .  . . ...  235
5- 1- منسرح مثمّن مطوي مكشوف.. . .. .. . ...   235
    5- 2- منسرح مثمّن مطوي مجدوع  .. . . ...  . ..  238
    5- 3- منسرح مثمّن مطوي موقوف .. . . ...  . . . .. .. ..  238
                     5- 4- منسرح مثمّن مطوي منحور .. . . ...  . . . .. .. ..  241
6- رجز. . . ... . . ...  . . . .. .. . ..  .. . 242  
6- 1- رجز مثمّن سالم . . . .. . . ...  . . . .. .. ...  242
6- 2- رجز مثمّن مذال . . . .. . . ...  . . . ...   ..  244    
6- 3- رجز مثمّن سالم عروض مذال ضرب . . . ...  . . . ...   ..  248    
6- 4- رجز مثمّن مطوي احذّ مقصور  . . . .. . . .. . ..  . . . .. .. ..  248    
7- مجتث . ... . . ...  . . . .. .. . ..  . .  250
7-1 - مجتث مثمّن مخبون ..  . ...  . . . .. .. ..  250 
7-2 - مجتث مثمّن مخبون اصلم . ...  . . . .. .. ...  250    
7-3- مجتث مثمّن مخبون محذوف. . . ...  . . . .. .. . ..  251 
7- 4- مجتث مثمّن مخبون مقصور. ...  . . . .. .. .  252     
7- 5- مجتث مثمّن مخبون اصلم مسبّغ . ...  ...  253  
8- سريع . ... .  . ...  . . . .. .. . ..  . .   255   
8- 1 - سريع مسدّس مطوي مكشوف  ...  . . . .. ...   255  
8- 2- سريع مسدّس مطوي موقوف  . ....  . . . .. .. ...  256  
9- متقارب   . . . ... .  . ...  . . . .. .. . ..  . . 259
9-1 متقارب مثمّن سالم   .  . ...  . . . .. .. . ..  . 259
9- 2 - متقارب مثمّن محذوف . . . .. . .  . ...  . . . .. ....  260   

فصل ششم : نتيجه گيری .. . .  . ...  . . . .. .. . ..  . . .   ..  262   
            جدول بحر ها و اوزان کاربردی در غزليّات . . .  . ...  . . . .. .. . ..  . . .   ..  264   
             نمودارستونی بحرها  .. . .  . ...  . . . .. .. . ..  . . .   ..  269   
             نمودار دايره ای درصد بحرها . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  270     
            نمودار ستونی انواع رديف ها . . .. . .  . ...  . . . ..  .. . .. .  271     
            نمودار دايره ای درصد غزل های مردّف و بدون رديف  . ..  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  273     
            نمودار ستونی حدود قافيه ها . .. . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  274     
            نمودار دايره ای درصد حدود قافيه ها  . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  275     
            نمودار ستونی زحافات . . . .. . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  276     
            نمودار دايره ای درصد زحافات . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  277     
            نمودار دايره ای درصد قافيه های مقيّد و مطلق . .  . .. . . ... ...  278                 
نمودار دايره ای درصد اوزان سالم و ناسالم . .... .  . .. . . ... ...  279                 
نمودار ستونی موسيقی درونی. . . .. . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . ..  280      
            نمودار ستونی موسيقی معنوی. . . .. . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . ..  281      
منابع و مآخذ . . .. . . .. . .  . ...  . . . ..  .. . ..  . . .   ..  282     
        چکيده ی انگليسی . 

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید