اطلاعیه

میادین سرعت سیال نیوتنی در لوله های مرتجع

 کد محصول: me239

تعداد صفحات: ۱۴۵ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : مبانی تحلیل جریان سیالات
مقدمه  …۲
۱-۱- مبانی تحلیل جریان سیالات…۴
۱- میدان سرعت.۴
۱-۲-  دیدگاههای اولری ولاگرانژی در مطالعهی حرکت سیال…۷
۱-۳-  توصیف حرکت سیال..۸
۱-۴- شتاب یک ذره جریان…۹
۱-۵-  جریان یک بعدی…۱۱
۱-۶- جریان دو بعدی..۱۱
۱-۷-  توصیف فرآیندهای سیال و سادهسازی آنها۱۲

فصل دوم : جریان سیال در لوله های صلب و معادلات ناویر-استوکس مربوطه
۲-۱- مقدمه.۱۸
۲-۲- دینامیک سیالات.۱۹
۲-۲-۱- مشخصات حرکت سیال..۲۰
۲-۳- تقسیمبندی جریان و تعریف لایهی مرزی …۲۱
۲-۴- جریانهای آرام و درهم..۲۱
۲-۵- هدایت کردن سیالات.۲۴
۲-۶- شرایط ورودی لوله.۲۷
۲-۷- جریان پوازی..۲۸
۲-۸- سرعت و فشار در لولهها..۳۰
۲-۹- محاسبهی افت فشار ۳۲
۲-۱۰- جریان لوله …۳۲
۲-۱۱- پروفیلهای سرعت۳۲
۲-۱۲- سرعت متوسط و حجم نرخ جریان …۳۳
۲-۱۳- افت فشار..۳۷
۲-۱۳-۱-  افتهای بزرگتر: فاکتور اصطکاک.۳۸
۲-۱۳-۲- افتهای کوچکتر(جزئی)؛ ضریب افت.۳۸
۲-۱۳-۳- افت فشار کل…۳۹
۲-۱۴- خواص سیال.۳۹
۲-۱۵- کاربرد متد گوناگون (Variational method) برای آنالیز توزیع سرعت و دمای سیال روان در یک لوله..۳۹
۲-۱۵-۱- مقدمه…۳۹
۲-۱۶-  متد کاربردی…۴۰
۲-۱۷- لوله استوانهای…۴۲
۲-۱۸-لوله استوانهای تخت با جریان گرمایی پیرامون ثابت۴۲
۲-۱۹- لوله تخت با دیوارههای عایق جزئی…۴۶
۲-۲۰- نتیجه۴۷
۲-۲۱- ناویر- استوکس۴۷
۲-۲۱-۱- مقدمه…۴۷
۲-۲۲- جریانهای لزج عمومی.۴۷
۲-۲۳-  قانون لزجت استوکس..۴۷
۲-۲۴-  معادلات ناویه- استوکس برای جریان غیرقابل تراکم آرام۵۴
۲-۲۵- جریان دو بعدی ارام بین صفحات موازی…۵۶
۲-۲۶-  جریان در یک لوله مدور.۵۹

فصل سوم : «جمع شدن سه بعدی و جریان یکنواخت در لولههای مرتجع با دیوارهی ضخیم»
۳-۱- مقدمه…۶۵
۳-۲-کاربردها۶۷
۳-۳- کوپل سیال- ساختار ..۶۷
۳-۴- معادلات ناظر بر سیال .۶۸
۳-۵- معادلات ناظر بر ساختار .۶۹
۳-۶- مشگذاری (شبکهبندی) مجدد معادلات..۷۰
۳-۷- ابزار عددی..۷۰
۳-۸- نتایج ۷۴
۳-۸-۱- آنالیز کمانش کرنش سطحی مقطع عرضی یک لوله…۷۴
۳-۹- آنالیز سه بعدی جریان سیال در یک لوله تاشو دیواره نازک…۷۵
۳-۱۰- تأثیر ضخامت دیواره بر جابجایی ساختاری و رفتار سیال…۷۶
۳-۱۱- مقایسه با آزمایشهای روی لولههای دیواره ضخیم ..۸۲
۳-۱۲- شرح مسئله ۸۶
۳-۱۳- نتایج اصلی …۸۸
۳-۱۴- بحث .۸۳
۳-۱۵- نتیجه..۹۵

فصل چهارم: مدلسازی عددی جریان یکنواخت در یک لوله یا کانال تسلیمی با ضخامت دیواره باریک شونده
۴-۱- مقدمه…۹۹
۴-۲- مدل محاسباتی و روشها .۱۰۱
۴-۳- نتایج و بحث .۱۰۳
۴-۳-۱- تأیید کد …۱۰۳
۴-۴- جریان درون یک لوله تسلیمی با یک انقباض متمرکز ..۱۰۳
۴-۵- جریان یکنواخت در یک کانال متقارن جمع شو، دو بعدی…۱۰۶
۴-۶- لوله متقارن با دیواره باریک شونده .۱۰۸
۴-۷- کانال متقارن دو بعدی با دیواره باریک شونده ..۱۱۴
۴-۸-  نتیجه ۱۱۷

فصل پنجم: پایداری سیال الاستیسیته لوله¬های مرتجع تحت جریان داخلی دوفازی
۵-۱- مقدمه ۱۲۰
۵-۲- تئوری ناپایداری سیال الاستیک ..۱۲۱
۵-۳- جریان دوفاز .۱۲۲
۵-۴- تئوری جریان دوفاز در لوله¬های عمودی ۱۲۳
۵-۴-۱- تعریف¬ها و الگوهای جریان ۱۲۳
۵-۵- مدل¬های جریان دوفاز ..۱۲۵
۵-۶- آزمایشات .۱۲۶
۵-۶-۱- بخش آزمایش .۱۲۶
۵-۶-۲- چرخه جریان …۱۲۶
۵-۶-۳- رویه¬ی آزمایش۱۲۷
۵-۷- نتایج ..۱۲۸
۵-۷-۱- ثابت¬های دمپ و صلبیت ۱۲۸
۵-۷-۲- نتایج جریان تک فاز …۱۲۹
۵-۷-۳- نتایج جریان دوفاز۱۲۹
۵-۸-  بحث ۱۳۱
۵-۹-  نتیجه ۱۳۴

فصل ششم: مطالعه ی تغییرات میدان سرعت و نیروی کشیدن در حین کشیدن بدون مرگ لوله
۶-۱- مقدمه.۱۳۶
۶-۲- میدان سرعت در حین کشیدن بدون مرگ لوله .۱۳۸
۶-۳- قدرت داخلی تغییر …۱۳۹
۶-۴- سرعت ناممتد و قدرت اصطکاکی .۱۴۰
۶-۵- معادلات برای محاسبه ی نیروی کشیدن در حین کشیدن بدون مرگ لوله  قدرت عملگر خارجی ۱۴۱
۶-۶-تحقیق آزمایش ..۱۴۲
۶-۷-نتایج …۱۴۳
۶-۸- منابع و مأخذ .۱۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.