اطلاعیه

طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر

این فایل موجود نیست 

فصل اول: دکلیات

۱-۱ مقدمه

۱-۲- پیشینه و ضرورت آیین نامه

۳-۱- دامنه کاربرد و ساختار آیین نامه

فصل دوم: انواع موج شکن های توده سنگی

۲-۱ مقدمه

۲-۲-۱ موجشکنهای توده سنگی سنتی

۲-۲-۲ – موجشکن های شکل پذیر

۲-۲-۳ موجشکنهای سکویی شکلپذیر

۲-۲-۴- موجشکنهای سکویی غیر قابل تغییر شکل

۲-۲-۵- موجشکنهای سکویی چند لایه

۲-۳-فرآیندهای مطرح در پایداری سازه های توده سنگی

۲-۴- پارامترهای حاکم در طراحی موجشکنهای توده سنگی

۲-۴-۱-پارامترهای محیطی

۲-۴-۲- واکنش های هیدرولیکی

۲-۴-۳- پارامترهای سازه ای

۲-۴-۳-۱-پارامترهای سازه ای مربوط به موج

۲-۴-۳-۲-پارامترهای سازه ای مربوط به سنگ

۲-۴-۳-۳- پارامترهای سازه ای مربوط به مقطع عرضی

۲-۴-۳-۴- پارامترهای سازه ای مرتبط با واکنش سازه

فصل: سوم مفهوم و عملکرد موجشکن سکویی

۳-۱- مقدمه

۳-۳- ارزیابی عملکرد موجشکنهای سکویی در برابر امواج

۳-۴- روشهای اجرایی

۳-۵-مصالح معدن مورد نیاز

فصل چهارم: پایداری هیدرولیکی موجشکنهای سکویی

۴-۱-مقدمه

۴-۲-بررسی پارامترهای مؤثر بر پایداری هیدرولیکی موجشکنهای سکویی

۴-۲-۱-اثر ارتفاع و پریود موج

۴-۲-۲-اثر تعداد امواج

۴-۲-۳-شیب اولیه سازه (شیب بالایی و پایینی سکو)

۴-۲-۴-عمق آب در پای سازه

۴-۲-۵-ارتفاع سکو از تراز ایستابی

۴-۳-۹- (۱۹۹۵) Van Gent

۴-۴- انتقال کرانهای مصالح موجشکن در اثر برخورد امواج مایل

۴-۵-پایداری پوزه (هد) موجشکن سکویی

۴-۷-واکنشهای هیدرولیکی

۴-۱-۷- بازتاب امواج

۴-۷-۲-  عبور امواج

۴-۷-۳- بالاروی امواج

۴-۷-۴-سرریزی امواج

فصل پنجم :  توصیه های طراحی موجشکنهای  سکویی برای شرایط ایران

۵-۱-مقدمه

۵-۲- تعیین مشخصات هندسی سازه

۵-۲-۱- شیب مغزه

۵-۲-۲-شیب پایین سکو

۵-۲-۳- شیب بالای سکو

۵-۲-۴-عرض تاج مغزه

۵-۲-۵-تراز تاج مغزه

۵-۲-۶-تراز سکو

مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.