ساخت مخازن سقف شناور

این فایل موجود نمی باشد

فهرست مطالب

چکیده . ۱

مقدمه… ۲

  بخش اول: سیویل(civil ). 7

۱- عملیات خاکبرداری خاکریزی سایت.. ۹

۲- عملیات خاکبرداری و خاکریزی زیر مخزن…… ۱۰

۳- عملیات حفر کانال رینگ بتنی……….. ۱۳

۴- آرماتور بندی رینگ وال…….. ۱۳

۵- بتن ریزی رینگ وال . ۱۵

۶- اجرای شن ریزی زیر مخزن به منظور زهکشی .. ۱۷

۷- اجرای آسفالت زیر مخزن ….. ۱۸

۸- اجرای باند والهای خاکی اطراف سایت……….. ۱۹

۹- اجرای خیابان های داخل سایت………. ۲۰

۱۰- اجرای پیاده روهای داخل سایت……. ۲۲

۱۱- اجرای دیوارهای حائل اطراف سایت. ۲۲

۱۲- اجرای سیستم روشنایی خیابانهای اطراف سایت………. ۲۴

۱۳- اجرای پله های سایت………. ۲۵

۱۴- اجرای سیستم حفاظت کاتدیک مخازن……… ۲۷

۱۵- اجرای سیستم ارتینگ مخازن ۲۸

۱۶- اجرای پلهای خیابانهای سایت مخازن ۳۰

۱۷- اجرای ساپورتهای بتنی زیر لوله فرآورده…….. ۳۳

بخش دوم: مکانیکال(Mechanical) …. ۳۴

۱-۲طریق چیدن ورقهای کف………۳۴

۱-۲ ورقهای Annular….. ۳۶

۱-۳ ورقهای Bottom plate … ۳۶

۲-جوشکاری … ۳۹

۲-۱دستورالعمل جوشکاری ………. ۳۹

۲-۲دستورالعمل نصب  ترتیب جوشکازی مخزن … ۴۲

۲-۳ترتیب جوشکاری … ۴۶

۲-۴درزهای بلند ……….. ۴۹

۲-۵درزهای عمودی بدنه ………. ۵۱

۲-۶درزهای افقی بدنه … ۵۳

۳- نصب میز موقت…….. ۵۷

۴- گونیا کردن ورقهای Shell…. ۵۸

۵- نورد ورقهای Sell …. ۵۹

۶- تست وکیوم . ۶۰

۸- جوشکاری Lower Deck              .. ۶۱

۹- عملیات مونتاژ  Rim،Truss   وCompart . 63

۱۰- مونتاژ کورس اول. ۶۴

۱۱- Erection Tools ……… ۶۵

۱۲- مونتاژ کورس دوم ……….. ۶۷

۱۳- مونتاژ کورس سوم و کورسهای بالاتر ……….. ۷۱

۱۴- مهار بند Shell…… ۷۲

۱۵- تستPT  …. ۷۳

۱۶- تست رادیو گرافی ……….. ۷۵

۱۷- تست گازوییل…….. ۷۶

۱۸- تست کنترل گردی (Roundness).. 77

۱۹- تست کنترل شاقولی  (Plumbness)……….. ۷۷

۲۰- کنترل  Peaking…… ۷۸

۲۱- کنترل Bandikg …….. ۸۰

۲۲- بازرسی چشمی (VT)……….. ۸۰

۲۳- سقف شناور ………. ۸۰

۲۴- ساپورتهای نگهدارنده سقف شناور …. ۸۱

۲۵- Pontoon manhole 82

۲۶- Roof manhole………. ۸۳

۲۷- Roof drain……. ۸۴

۲۸- Rimvent. 86

۲۹- Emergency roof drain… ۸۶

۳۰- Seal 87

۳۱- Draw of sump ……… ۸۸

۳۲-Top Angle………. ۸۹

۳۳- Windgirder….. ۹۰

۳۴- Dipg Guide pole…… ۹۲

۳۵- Top piatform. 93

۳۶- Rolling ladder……….. ۹۵

۳۷- Inlet g Outlet Nozzle  ….۹۵

        ۳۸-  Hydrostatic Test       ۹۶

۳۹- SandBlast g Painting…….. ۹۸

۴۰- اجرای خط لوله های هیدرانت . ۱۰۳

۴۰-۱لوله های Watercooling … ۱۰۴

۴۰-۲سیستم Foam…. ۱۰۵

۴۰-۳لوله های Oily Drain…….. ۱۰۶

۴۰-۴عایق کاری لوله ها  ۱۰۹

۴۱- اجرای لوله های سوخت یا فرآورده مخازن …. ۱۰۹

۴۲- شن ریزی کف مخوطه مخازن ……… ۱۱۲

۴۳- ایمنی …….. ۱۱۲

منابع …. ۱۱۴