اطلاعیه

مروری بر صنعت نورد ( ورق کاری )

کد محصول: me153

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱-۱- صنعت نورد ۲
۱-۲- قفسه های نورد ۳
۱-۳- نورد فلزها ۷
۱-۴- قفسه های پیش نورد ۷
۱-۵- نورد گرم پایانی ۸
۱-۶- اسیدشویی ۸
۱-۷- نورد سرد ۱۱

فصل دوم: تحلیل فرآیند نورد سرد ورق
۲-۱- تعیین نرخ کرنش میانگین در نورد سرد ۱۴
۲-۲- توزیع فشار در نورد سرد ۱۷
۲-۳- روش ساختن ورق فولادی استحکام بالای نورد سرد شده ۲۲
۲-۴- روش ساخت ورق فولادی استحکام بالای کار سرد شده ۲۳

فصل سوم: فولاد مورد استفاده در ساختمان بدنه اتومبیل در آینده
۳-۱- مواد مورد استفاده در ساختمان بدنه اتومبیل در آینده ۲۸
۳-۲- پروسه های تولید سازه های سبک وزن ۲۹
۳-۳- کاربرد مواد در بدنه خودرو ۲۹
۳-۳-۱- فولاد ۲۹
۳-۳-۲- آلیاژهای آلومینیم ۳۰
۳-۳-۳- آلیاژهای منیزیم ۳۱
۳-۳-۴- کامپوزیتها (مواد مختلط) ۳۱
۳-۴- کاهش در وزن خودرو ۳۲
۳-۵- اثر نیوبیوم روی تبلور مجدد ورق فولادی کم کربن نورد سرد شده اتومبیل ۳۲
۳-۶- توسعه در فولاد استحکام بالای پیشرفته ۳۹
۳-۶-۱- فولادهای دو فازی ۴۱
۳-۶-۲- فولادهای دو فازی کار سرد شده ۴۴
۳-۶-۳- فولادهای چند فازی ۴۶
۳-۶-۴- فولادهای TRIP 48

فصل چهارم: اثرنیتروژن برروی خواص مکانیکی ورقهای فولادیTRIP نورد سردشده
۴-۱- اثر نیتروژن بر روی خواص مکانیکی ورق های فولادی TRIP نورد سرد شده ۵۱
۴-۲- اثر رسوب ALN بر روی ویژگی های آستنیت باقیمانده ۵۴
۴-۳- خواص مکانیکی فولادی که نیتروژن به آن اضافه شده است ۵۶
۴-۴- میکروساختارهای خواص مکانیکی فولاد TRIP Si- Al-Mn حاوی نیوبیوم (Nb) 61
۴-۵- اثر نرخ کرنش ۶۲
۴-۶- اثر مقدار Nb 64
۴-۷- اثر هم دماسازی در منطقه بینیت ۷۰

فصل پنجم: عیوب در شکل دهی ورقها
۵-۱- عیوب در قطعات شکل گرفته ۷۴
۵-۲- مشکلات و عیوب موجود محصولات نورد شده ۷۸
۵-۲-۱- چروک خوردن ۸۰
۵-۲-۲- ترک خوردن لبه ۸۲

فصل ششم: نتایج
نتایج ۸۴
منابع و مآخذ ۸۶

فهرست اشکال
شکل ۱-۱ نورد دو غلتکه ی یک سویه ………………………………۵
شکل ۱-۲ نورد دو غلتکه ی دو سویه …………………………۵
شکل ۱-۳ شمای عمومی قفسه های سه غلتکه ……………………..۵
شکل ۱-۴ شمای عمومی قفسه های چهار غلتکه ……………………….۶
شکل ۱-۵ شمای عمومی قفسه های خوشه ای ………………………۶
شکل ۲-۱ نمایش جایگاه خنثی و مولفه های سرعت در نورد طولی ۱۴
شکل ۲-۲ نمایش سرعت فشرده شدن یک المان در فضای بین دو غلتک ۱۵
شکل ۲-۳ توزیع فشار غلتک در طول تماس در شرایط نورد سرد با فرض بدون اصطکاک بودن فرآیند ۱۸
شکل ۲-۴ تغییرات فشار میانگین غلتک در طول تماس غلتک و قطعه کار ۲۰
شکل ۲-۵ نمایش فشار غلتک در نورد سرد با در نظر گرفتن تأثیر اصطکاک ۲۰
شکل ۳-۱ گسترش مواد مورد استفاده در ماشین ها از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ ۳۰
شکل ۳-۲ مقدار فاز تبلور مجدد یافته Vr.ph به عنوان تابعی از زمان آنیل فولادهای با نسبت های مختلف ۳۶
شکل ۳-۳ اندازه دانه های فریت df، نقطه تسلیم ۲/۰ σ، ازدیاد طول ۴δ و ضریب آنیزوتروپی پلاستیک نرمال rm فولادهای با نسبتهای مختلف ۳۸
شکل ۳-۴ دیاگرام دو تایی Fe(me)-C، بیان کننده غلظت کربن در آستنیت به عنوان تابعی از حرارت در منطقه دو فازی ۴۲
شکل ۳-۵ یاگرامهای CCT برای فولادی با C14/0- Cr3/0-Mn2/1- Si5/0- B 002/0 سرد شده از محدوده دمایی بین بحرانی (خطوط پیوسته) و از منطقه γ (خطوط منقطع). ۴۳
شکل ۳-۶ کسر حجمی مارتنزیت به عنوان تابعی از دمای کوئنچ بعد از آنیل مختلف ۴۵
شکل ۳-۷ میکروساختار عمومی (a) DP590 CR و (a) DP 980 CR 46
شکل ۳-۸ میکروساختار (a) HY590CR (b) HY590CA و X3000 47
شکل ۳-۹ میکروساختار عمومی فولادهای TRIP 49
شکل ۴-۱ خواص مکانیکی به عنوان تابعی از مقدار نیتروژن برای فولادهای آنیل شده در C˚۸۳۰ و سپس آستمپر شده در دمای C˚۴۰۰. ۵۳
شکل ۴-۲ شماتیک دیاگرام سیکل حرارتی ۵۵
شکل ۴-۳ اندازه دانه فریت + بینیت و آستنیت باقیمانده حاصل شده توسط EBSD در ورق نورد سرد شده فولادهای S و S-N آنیل شده در C˚۸۳۰ و سپس آستمپر شده در C˚۴۰۰. ۵۶
شکل ۴-۴ خواص مکانیکی بعنوان تابعی ازدمای آنیل بین بحرانی فولادهای تمپرشده در C˚۴۰۰ ۵۷
شکل ۴-۵ خواص مکانیکی به عنوان تابعی از دمای آستمپر فولادهای آنیل شده در C˚۸۳۰. ۵۸
شکل ۴-۶ تغییرات درصد آستنیت باقیمانده بر حسب کرنش حقیقی ۵۹
شکل ۴-۷ طیف تفرق اشعه ایکس نمونه شماره ۲ (a) قبل از تست کشش (b) بعد از تست کشش ۶۲
شکل ۴-۸ خواص مکانیکی و کسر حجمی آستنیت باقیمانده نمونه شماره ۲ بعد از تست کشش ۶۳
شکل ۴-۹ میکروگرافهای SEM نمونه (a) شماره ۱ (b) شماره ۲ و (c) شماره ۳ قبل از تست کشش (PE فریت چند ضلعی، RA- آستنیت باقیمانده،GB- بینیت دانه ای و بلوری). ۶۵
شکل ۴-۱۰ میکروگرافهای TEM فولاد شماره ۲ (a) میکروگراف روشن (b) آنالیز تفرق و (c) رسوب Nb(CN) قبل از تست کشش ۶۶
شکل ۴-۱۱ اثر مقدار نیوبیوم بر روی کسر حجمی آستنیت باقی مانده (Vσ) قبل و بعد از تست کشش ۶۷
شکل ۴-۱۲ اثر مقدار نیوبیوم و دمای هم دما سازی بر روی (a) UTS، (b) YS،(c) TEL و (d) UTSXTEL 68
شکل ۵-۱ کرنش های کشیدنی در ورق فولاد کم کربن ۷۶
شکل ۵-۲ رابطه کرنش های کشیدنی با منحنی های تنش-کرنش ۷۶
شکل ۵-۳ نتایج خمیدگی غلتک برای ایجاد لبه بلند ۷۹
شکل ۵-۴ تصویر شماتیکی که امکان چروک خوردن در حین شکل دادن کاسی ای با دیواره مخروطی را نشان می دهد ۸۱

فهرست جداول
جدول ۲-۱ ترکیب شیمیایی شمش های فولادی آماده شده در کوره فرکانس بالا ۲۶
جدول ۳-۱ نسبت کل مقدار Nb به مقدار موثر Ti 35
جدول ۳-۲ فولادهای دو فازی و خواص مکانیکی آن ۴۱
جدول ۳-۳ خواص مکانیکی فولادهای دو فازی نورد سرد شده ۴۵
جدول ۳-۴ خواص مکانیکی فولادهای چند فازی ۴۷
جدول ۴-۱ ترکیب شیمایی (درصد وزنی) و دمای استحاله اندازه گیری شده (درجه سانتیگراد) فولاد های آزمایش ۶۱
جدول ۴-۲ مقدار آستنیت باقیمانده و مقدار کربن آستنیت باقیمانده فولاد شماره ۴ ۷۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.