امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

کد محصولme141

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

۱-فصل اول: مقدمه ۱
۲- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری ۴
۲-۱ مقدمه ۵
۲-۲ سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها ۸
۲-۲-۱ صافی های کیسه ای ۸
۲-۲-۲ ته نشین کننده های ثقلی ۸
۲-۲-۳ شوینده ها ۹
۲-۲-۴ سیکلونها ۹
۲-۲-۵ نشست دهنده الکتروستاتیک ۹
۲-۳ زمینه تاریخی ۱۰
۲-۴ مکانیزمهای انباشت آکوستیک ۱۱
۲-۴-۱ فعل و انفعالات اورتوکینتیک ۱۱
۲-۴-۲ فعل و انفعالات هیدرودینامیک ۱۷
۲-۴-۳ واکنشهای آشفتگی آکوستیک ۲۰
۲-۴-۴ روان سازی آکوستیک ۱۹
۲-۴-۵ توده آکوستیک ۲۳
۲-۵ مدلهای شبیه سازی فعلی ۲۴
۲-۵-۱ مدل وولک ۲۴
۲-۵-۲ مدل شو ۲۵
۲-۵-۳ مدل تیواری ۲۵
۲-۶ مدل سانگ ۲۵
۳-فصل سوم: روشها و تجهیزات ۲۷
۳-۱ مقدمه ۲۸
۳-۲ روش شبیه سازی انباشت آکوستیک ۲۸
۳-۲-۱ فرضیات انجام شده در مدل سازی ۲۸
۳-۲-۲ الگورِیتم مدل سازی ۲۹
۳-۳ سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آکوستیکی ۳۰
۳-۳-۱ سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات ۳۰
۳-۳-۲ آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی ۳۳
۳-۳-۳ مواد مورد استفاده ۴۱
۳-۴ کالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی ۴۳
۴- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها ۴۵
۴-۱ مقدمه ۴۶
۴-۲ نتایج آزمایشگاهی ۴۷
۴-۲-۱ اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات
خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی ۴۶
۴-۳ آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی ۴۹
۴-۳-۱ آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی ۴۹
۴-۳-۲ رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله ۵۲
۴-۳-۳ اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل ۵۵
۴-۳-۳-۱ اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن ۵۵
۴-۳-۳-۲ اعمال امواج بر روی جریان ایروسل ۶۲
۴-۴ بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی در خروجی موتور های دیزل ۶۷
۴-۴-۱ بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه ۶۵
۴-۴-۲ بررسی اثر توان اعمالی امواج ۷۲
۴-۴-۳ بررسی تاثیر دما و فشار ۷۵
۴-۴-۴ تأثیرات فرکانس صدا ۷۷
۴-۴-۵ اثر اندازه ذرات ۷۷
۵- فصل پنجم ۷۹
فهرست مراجع ۸۳
ضمیمه ۱ ۸۵
ضمیمه ۲ ۸۸
ضمیمه ۳ ۹۵
فهرست نمودارها :
شکل ۲-۱- حجم انباشت آکوستیک ۱۲
شکل ۲-۲- حجم واقعی انباشت آکوستیکی ۱۴
شکل ۲-۳- مکانیزم های آشفتگی ۲۰
شکل ۲-۴- شکل موج سرعت آکوستیک درشدت بالا ۲۲
شکل ۳-۱- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای ۳۱
شکل ۳-۲- سیستم حذف ذرات بزرگ ۳۲
شکل ۳-۳- دستگاه شمارنده ذرات ۳۳
شکل ۳-۴- منبع امواج آکوستیکی ۳۴
شکل ۳-۵- دستگاه منبع ایجاد سیگنال ۳۵
شکل ۳-۶- دستگاه Amplifier 36
شکل ۳-۷- دستگاه فرکانس متر ۳۶
شکل ۳-۸- بلندگو و horn 37
شکل ۳-۹- صفحه بازتاب کننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها ۳۸
شکل ۳-۱۰- فشار سنج دیجیتالی ۳۸
شکل ۳-۱۱- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی ۳۹
شکل ۳-۱۲- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی ۴۰
شکل ۳-۱۳- دبی سنج ۴۱
شکل ۳-۱۴- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید کننده ایروسل ۴۳
شکل ۴-۱- توزیع جرمی ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی ۴۶
شکل ۴-۲- درصد جرمی توزیع ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی ۴۶
شکل ۴-۳- توزیع فشار آکوستیکی در cm10 از بالای لوله ۴۹
شکل ۴-۴- توزیع فشار آکوستیکی در cm17 از بالای لوله ۴۹
شکل ۴-۵- توزیع فشار آکوستیکی در cm150 از بالای لوله ۵۰
شکل ۴-۶- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۲۰۰ (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار ۵۱
شکل ۴-۷- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۶۵۰ (Hz) بر اساس مینیمم فشار ۵۱
شکل ۴-۸- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فرکانس ۸۳۰ (Hz) بر اساس ماکزیمم فشار ۵۲
شکل ۴-۹- setup استفاده شده در حالت بدون جریان ۵۴
شکل ۴-۱۰- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 200 56
شکل ۴-۱۱- محل نقاطی که در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند ۵۷
شکل ۴-۱۲- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 650 58
شکل ۴-۱۳- تست نشست آکوستیکی برای حالت بدون دبی و فرکانسHz 830 59
شکل ۴-۱۴- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h 61
شکل ۴-۱۵- تست نشست آکوستیکی برای حالت Q=250 L/hourو فرکانسHz 830 62
شکل ۴-۱۶- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min) 63
شکل ۴-۱۷- تست نشست آکوستیکی برای حالت Q=27.8 L/minو فرکانسHz 830 64
شکل ۴-۱۸- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف
شکل ۴-۱۹- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون ۶۸
شکل ۴-۲۰- تاثیر زمان اعمال جریان بر اندازه ذرات در مدل سازی عددی ۶۹
شکل ۴-۲۱- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فرکانس ۲۰۰ Hz در حالت لوله سر بسته ۷۰
شکل ۴-۲۲- تاثیر توان الکتریکی امواج بر بازده فیلتراسیون ۷۲
شکل ۴-۲۳- تاثیر دما در نرخ انباشت آکوستیکی ۷۴
شکل ۴-۲۴- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آکوستیکی ۷۵
شکل ۴-۲۵- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آکوستیکی ۷۶
فهرست جداول:
جدول ۴-۱- فرکانس های بحرانی ۴۸
جدول ۴-۲- توزیع فشار آکوستیکی در فرکانس های مختلف ۴۸
جدول ۴-۳- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون ۶۷
جدول ۴-۴- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون ۷۱

fami� e&B Z X: �J scii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma;color:black’>و میز کنترل را نشان می دهد. ۳۸
شکل ۳-۱ تصویری لوله اشعه X 40
شکل ۳-۲ نمودار نشان دهنده نقطه کانونی واقعی روی صفحه متمایلند و نقطه کانونی موثر عمود بر اشعه ۴۱
شکل ۳-۳ طیف تشعشع X نشان دهنده بسامدهای ویژه و تشعشع سفید ۴۱
شکل ۳-۴ تاثیر ولتاژ لامپ بر روی تغییرات شدت تشعشع با طول موج : (a) لامپ با ولتاژ پایین ؛ (b) لامپ با ولتاژ بالا ۴۲
شکل ۳-۵ تاثیر جریان لامپ بر روی تغییرات شدت اشعه x با طول موج : (a) با جریان پایین لامپ ؛ (b) با جریان بالای لامپ ۴۳
شکل ۳-۶ تاثیر ولتاژ لامپ روی قدرت نفوذ تشعشع x 43
شکل ۳-۷ واحد پرتو X320 کیلو واتی (اقتباس از Pamtak Ltd) 44
جدول ۳-۱ ۴۶
جدول ۳-۲ ۴۷
شکل ۳-۸ تغییرات ضریب پراکنش با ولتاژ لامپ . ۴۸
شکل ۳-۹ اشکال هندسی : (a) بزرگتر شدن تصویر ؛ (b) اعوجاج تصویر ؛ (c) تشکیل تصاویر روی هم ؛ (d) عدم وضوح تصویر که بوسیله یک چشمه با اندازه محدود تولید می شود. ۵۲
شکل ۳-۱۰ نمونه ای از دستگاه حاوی منبع پرتو گاما با تجهیزات مربوط به آن ۵۴
شکل ۳-۱۱ نمونه هایی از دستگاههای مولد پرتو گاما ۵۵
جدول ۴-۳ مشخصات پرتو گاما حاصل از دو ماده رادیواکتیو طبیعی و چهار ماده رادیواکتیو مصنوعی ۵۵
شکل۳-۱۲ کند کردن نوترون ها و پرتوافشانی آنها در پرتونگاری نوترونی و موفعیت صفحه کمکی در آن دسته پرتو نوترونی می تواند به صورت :الف) موازی و یا ب ) واگرا باشد . ۵۷
شکل ۱-۴ جهات مرجع دید برای بازرسی رادیوگرافی چندین نوع از اتصالات جوش گرده ای (a)تک گرده با اتصال T شکل (b) تک گرده با گوه ی معال سازی (c) دو تک گرده مجاور هم که به طور همزمان رادیوگرافی شده اند. (d) دو گرده ای با اتصال T شکل (e) اتصال نبشی به همراه فیلمی که در درون آن قرار گرفته است (F) اتصال نبشی به همراه فیلم قرار گرفته درخارج آن (g) و (h) دیدهای متناوب از اتصال روی هم یا دو خط جوش می باشد. ۶۱
شکل ۲-۴ دیاگرام نشان دهنده ی رابطه ی بین پرتو تابش و قطعه و فیلم برای روش دو دیواره دو تصویر که برای بازرسی مقاطع استوانه ای تو خالی یا لوله های جوشکاری شده به کار می روند ابعاد برحسب اینچ داده شده است. ۶۵
شکل ۴-۴ شماتیکی از تکنیک های مختلفی که آرایش های مختلف منبع پرتو ، استوانه و فیلم برای تک دیواره ، تک تصویر رادیوگرافی از مقاطع استوانه ای که از منابع تشعشع داخلی و خارجی استفاده می کند ، نشان می دهد . مطالبی برای بحث را می بینید. ۶۸
شکل ۵-۴-آرایش مربوط به استفاده از روش رادیوگرافی متحرک به روش تک دیواره ، تک تصویر از طول جوش خطوط لوله ، کاربرد (a)سیستم رایج قابل حمل پرتو x ، (b)میله ی آندی لامپ پرتو x 71
شکل ۶-۴ نمونه ای از بریدگی کنار داخلی یا ریشه جوش (Internal or root undercut) 73
شکل ۷-۴ نمونه ای از بریدگی کنار خارجی یا برآمدگی ریشه جوش (External or crown undercut) 73
شکل ۸-۴ نمونه ای از جا به جای یا جفت نشدگی (Offset or mismatch) 74
شکل ۹-۴ یک دستگاه اشعه x دورانی شعاعی KV300 فیلیپس برای آزمایش جوشکاری محیطی یک لوله بزرگ ، فیلم بصورت پیوسته دور محیط خارجی لوله پیچانده شده و بوسیله گیره های مغناطیسی نگه داشته می شود (با امتنان از . Wells-Krautkramer Ltd) 74
شکل ۱۰-۴ نمونه ای از حفره های گازی در قطعه ریخته گری شده . ۷۴
شکل ۱۱-۴ نمونه ای از آخال غیرفلزی یا سرباره ای در قطعه ریخته گری شده ۷۵
شکل ۱۲-۴ نمونه ای از عیب روی هم افتادگی در جوش (Cold lap) 75
شکل ۱۳-۴ نمونه ای از حفره یامک در جوش (Porosity) 75
شکل ۱۴-۴ نمونه از از حفره یا مک های خوشه ای (Cluster prosity) 75
شکل ۱۵-۴ نمونه از آخال های سرباره ای (Slag inclusion) 76
شکل ۱۶-۴ نمونه از نفوذ ناقص یا کمبود ماده در ریشه (Incomplete penetration) 76
شکل ۱۷-۴ نمونه ای از ذوب ناقص (Incomplete Fusion) 76
شکل ۱۸-۴ نمونه ای از تقعر داخلی یا فرورفتگی در پشت جوش (Internal concavity or suck back) 76
شکل ۱۹-۴ نمونه ای از کمبود فلز پر کننده (Inadequate weld reinforcement) 77
شکل ۲۰-۴ نمونه از عیب اضافه جوش موضعی به صورت گرده ای شکل (Excess w.r.) 77
شکل ۲۱-۴ نمونه از آخال های تنگستن (Tungsten inclusions) 77
شکل ۲۲-۴ نمونه ای از آخال های اکسیدی (Oxide inclusions) 77
شکل ۲۳-۴ نمونه ای از ترک های طولی و عرضی در جوش (Cracks) 78
شکل ۲۴-۴ بیرون زدگی فلز جوش در نقاطی از ناحیه جوش و تورفتگی در کنار آن نقاط در اثر حرارت بالا (Burn-Through) 78
شکل ۲۵-۴ تصویر رادیو گرافی جوش لب به لب در یک صفحه فولاد ضد زنگ به ضخامت ۱۳ میلیمتر که حفه های گازی آرگون و نفوذسنج نوع ۶۲DIN را نشان می دهد. عکسبرداری در ۶۰ ثانیه با Ma10 و kV140 با صفحات ۱۲۵/۰ میلی متری سربی (با امتنان از Kodak Ltd) 78
شکل ۲۶-۴ رادیوگرافی در بجوش های متصل ۷۹
شکل ۲۷-۴ ۸۰
شکل ۱-۵ نمونه هایی از تصاویر اسکن شده رادیوگرافی جوشکاری . تصویر سمت راست ترک های عرضی و تصاویر وسط و چپ ، ترک های طولی دارند . ۸۴
شکل ۲-۵ محدوده آشکار شده از محل تصویر جوش در تصاویر سمت راست و وسط در شکل ۱ ، با توجه به آستانه محاسبه شده ازرابطه (۲) و بدست آوردن محدوده ای از سیگنال افکنش عمودی که بزرگتر از آستانه می باشد . اثر نویز تصویر برداری کاملا مشخص و مشهود است. ۸۵
شکل ۳-۵ فلوچارت الگوریتم پیشنهادی در بهبود کیفیت تصاویر رادیوگرافی جوش ۸۸
شکل ۴-۵ سمت چپ تصویر ورودی شامل عیب ترک عرضی ، سمت راست تصویر بهبود یافته ۸۸
شکل ۵-۵ سمت چپ تصویر ورودی شامل عیب ترک طولی ، سمت راست تصویر بهبود یافته ۸۹
شکل ۶-۵ سمت چپ تصویر ورودی شامل عیب ترک طولی ، سمت راست تصویر بهبود یافته ۸۹
چکیده 
در فرآیند رادیوگرافی ، یک اشعه از منبع انرژی قابل کنترل ساطع می شود و پس از عبور از قطعه مورد آزمایش ، بر روی فیلمی که در پشت جسم قرار دارد ، تأیید می گذارد