آبکاری فلزات

کد محصول: me78

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
نگاه کلی
آبکاری الکتریکی
قوانین فارادی
آبکاری بدون استفاده از منبع جریان خارجی
ترسیب فلز به روش اتصال :
روش احیا
موقعیت های استفاده از نانوتکنولوژی در صنایع آبکاری
آبکاری با نیکل
آبکاری با کروم
آبکاری با مس
الکترولیت های آبکاری با مس
آلیاژهای مس
آبکاری با روی
الکترولیتهای آبکاری با روی
آبکاری با کادمیو م
الکترولیتهای آبکاری کادمیوم
آبکاری با قلع
الکترولیتهای آبکاری با قلع
آبکاری با نقره
آبکاری با طلا
آبکاری با فلزات گروه پلاتین
آبکاری اجسام غیر هادی
عوامل موثر در آبکاری
استوکیومتری الکترولیز
هدایت الکتریکی ویژه
غلظت یون فلزی
Ph محلول
توان تاپ
آندها و مشخصات آنها
عوامل متالورزیکی
مکانیزم حفاظت پوشش
استحکام و قابلیت انعطاف
سختی
چسبندگی
حمامهای پوش نیکل
ساختار پوشش های مس
جنبه های اقتصادی فرآیند خردگی
پوششهای رنگها و جلاها
پوششهای فسفاتی و کروماتی
پوششهای اکسید فلزات
پوششهای گالوانیزه
مسمومیت زدایی سیانیدها
مسمومیت زدایی اکسید کروم
خنثی سازی و ترسیب فلزات سنگین
مبادله کننده¬های یونی
منابع