عوامل ایجاد کننده تخلخل، شکل، اندازه، مقدار، تاثیر آن بر خواص فلز و راه های جلوگیری از آن

کد محصول: me52

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول ۱
مقدمه ۲
فصل دوم ۳
۲-۱- بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی ۴
۲-۱-۱- چگونگی ایجاد مک های گازی: ۸
عوامل موثر بر میزان مک های گازی: ۸
۲-۲- مکانیزم تشکیل حفره های گازی وانقباضی: ۹
۲-۲-۱ حفره های انقباضی[۸]: ۹
۲-۲-۲- حفره های گازی[۸]: ۱۰
۲-۲-۳- مکانیزم رسوب: ۱۰
۲-۳-اندازه تخلخل: ۱۱
۲-۵- توزیع حفرات: ۱۴
۲-۶-۱- بررسی اثر نوع قالب وشرایط انجماد[۴]: ۱۵
۲-۶-۳- اثرات متقابل مقدار هیدروژن مذاب وعملیات بهسازی برمقدار تخلخل: ۱۷
۲-۶-۵- اثر اندازه تغذیه بر مقدار تخلخل[۱]: ۲۰
۲-۷- تاثیر سرعت سرد کردن بر مقدارواندازه وشکل تخلخل هادر آلیاژ۳۵۶ [۲] ۲۱
۲-۷-۱-روش آزمایش: ۲۱
نتایج وبحث: ۲۱
فصل سوم انقباض ۳۱
۳-۱- مقدمه ۳۲
۳-۱-۱- عواملی که در اندازه و شکل و محل تشگیل این عیب موثرند ۳۲
۳-۲- انواع حفرات انقباضی ۳۳
۳-۲-۱-حفره انقباضی باز: ۳۴
۳-۲-۲-انقباض گوشه : ۳۵
۳-۲-۲-۱- علل: ۳۵
۳-۲-۲-۲- چاره جویی : ۳۵
۳-۲-۳- انقباض ماهیچه ای : ۳۷
۳-۲-۳-۱- علل: ۳۷
۳-۲-۳-۲- چاره جویی : ۳۷
۳-۲-۴-انقباض داخلی : ۳۹
۳-۲-۴-۱- علل : ۳۹
۳-۲-۴-۲- چاره جویی : ۴۰
چاره جویی: ۴۲
۳-۲-۵-انقباض مرکزی : ۴۳
۳-۲-۵-۱- علل : ۴۳
۳-۲-۵-۲- چاره جویی : ۴۳
۳-۲-۶-انقباض سوزنی : ۴۴
۳-۲-۶-۱- علل : ۴۴
۳-۲-۶-۲-چاره جویی : ۴۴
۳-۳- حفرات انقباقضی وگودشدگی ها ۴۶
۳-۳-۱- شرح ۴۷
۳-۳- ۲- علل : ۴۷
فصل چهارم ۵۳
۴-۱- مقدمه ۵۴
۴-۲- چدن ۵۶
۴-۲-۱- قابلیت حل شدگی هیدروژن و نیتروژن. ۵۶
۴-۲-۲- سنتیک واکنشهای گاز- مذاب : ۶۲
۴-۲-۳- واکنش های طی انجماد: ۶۷
۴-۲-۴-حذف هیدروژن و نیتروژن از طریق هم سطح کردن گاز خنثی یا بی اثر. ۶۹
۴-۳ فولاد ۷۲
۴-۳-۱- اکسیژن زدایی فولاد ۷۳
۴-۳-۲- نیتروژن در فولاد ۷۵
۴-۳-۳- مک در فولاد ۷۶
۴-۴- آلومینیوم ۷۷
۴-۴-۱- قابلیت حل شدگی هیدروژن و واکنش های طی انجماد. ۷۷
۴-۵- مس و آلیاژهای مس ۸۲
۴-۵-۱- قابلیت حل هیدروژن و واکنش ها. ۸۲
۴-۵-۲- مُک گازی در آلیاژهای مس. ۸۴
۴-۵-۳- گاززدایی آلیاژ های مس ۸۵
منابع ومراجع: ۸۶
فهرست اشکال
شکل اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم وفیلتر کردن وسرعت سرد کردن بر مقدار تخلخل در آلیاژa356 19
شکل شماتیک قطعه[۱] ۲۰
شکل حلالیت هیدروژن و نیتروژن در چدن در یک اتمسفر ۵۸
شکل رابطه کشش سطحی با دما در مذاب چدن خاکستری ۵۹
شکل رابطه کشش سطحی با دما در مذاب چدن داکتیل ۶۰
شکل تاثیر گوگرد در سرعت واکنش نیتروژن در آلیاژ Fe-C-S 65
شکل اثر بیسموت بر واکنش نیتروژن در آلیاژFe-C-Bi در دمای۱۴۵۰ درجه سانتیگراد ۶۶
شکل اثر تلریوم بر واکنش نیتروژن در آلیاژFe-C-Te در دمای ۱۴۵۰ درجه سانتی گراد ۶۶
شکل اثر کربن بر واکنش نیتروژن در آلیاژFe-C-S محتوای گوگرد ۶۷
شکل فشار ترمودینامیکی هیدروژن ونیتروژن در پایان انجماد در یک اتمسفر برای آلیاژ Fe-3.8C 69
شکل سرعت خارج شدن نیتروژن از آلیاژFe-3.8C با حباب های آرگون ۰.۰۰۵m3/s در رکتور ۱۱تنی ۷۱
شکل تنوع رطوبت هوا و هیدروژن در فولاد در مدت یک سال ۷۲
شکل تنوع در محتوای رطوبت و خلل وفرج در طول یک سال ۷۳
شکل انرژی آزاد فرماسیون اکسید برای حالت های پایدار ۷۴
شکل حلالیت هیدروژن در الومینیم در ۱ اتمسفر ۷۹
شکل سرعت خروج گازها از آلومینیم در حالت تعادل در دمای۷۶۰ درجه سانتی گراد ۸۰
شکل کارایی پالایش گاز تابعی از اندازه حباب برای۰.۵cm3/100gr و۰.۱cm3/100g برای هیدروژن ۸۱
شکل حلالیت هیدروژن در مذاب مس تابعی از دما ۸۳
شکل حلالیت هیدروژن در مس و آلیاژ مس-قلع تابعی از دما ۸۳
فهرست جداول
جدول: آنالیز ترکیب شیمیائی ۲۲
جدول: مقدار ریزتخلخل(%)در نمونه های کوئنچ شده در حال انجماد برای عملیات های گوناگون ۲۳
جدول ۳-۱ ۲۳
جدول۳-۲ ۲۴
جدول۱.ترکیب گازهای خارج شده بعد از ۱دقیقه ۶۰
جدول۲.ترکیب گازهای خارج شده بعد از یک دقیقه برای فولاد ۷۴
جدول۳.تمایل اندازه آلیاژهای فولاد برای ایجاد مک ۷۷
جدول ۴.حلالیت هیدروژن در آلومینیم و آلیاژهای آن ۷۸
مقدمه
ریخته گری یکی از قدیمی ترین فرایندهای شناخته شده برای بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است. اولین کوره های ریخته گری از خاک رس ساخته شده بودند و لایه هایی از مس وچوب به تناوب در آن چیده می شد. برای هوا دادن نیز از دمنده ی بزرگی استفاده می کردند.ریخته گری هم علم است و هم فن،هم هنر وهم صنعت است. به هر میزان که ریخته گری از حیث ولی در عمل هنوز تجربه، سلیقه و هنر قالب ساز و ریخته گر است که تهیه قطعه ای سالم و بدون عیب از نظر ظاهری است.این فرایند از اساسی ترین روش های تولید است. یکی از مهمترین مسائل در ریخته گری فلزات ،تغیراتی است که در حین عملیات ذوب اتفاق می افتد. فلسفه قدیمی بر این مبنا بود که کارخانه ریخته گری برای ذوب و ریخته گری است و تعیین ترکیب شیمیایی مناسب فلز، که به چند عنصر محدود میشد بر عهده واحد خرید بود. در آن دوران ، گرانترین شمش و قراضه همیشه به عنوان بهترین در نظر گرفته می شد. کنترل کوره محدود به کنترل پاتیل بود و به این صورت که هر زمان کامل می شد وقت ریخته گری فرا میرسید.فلسفه جدید بر این پیش فرض است که عملیات ذوب ، به گونه ای یک عملیات تصفیه نیز است. حتی با بهترین کنترل بر روی مواد خام ، عدم کنترل اتمسفر میتواند باعث وارد شدن هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و بخار آب شود.علاوه بر این عناصر جزئی فراوان و سایر گاز ها که شیمیایی استاندارد وجود ندارد ، میتوان اثرات قابل توجهی بر سلامت قطعه ریخته گی و خواص میکانیکی آن بگذارد. از سوی دیگر،در بسیاری از موارد ، کیفیت محصولی که از قراضه ارزان به دست می اید بسیار بهتر از مواد اولیه گران است که قبلا استفاده میشد.مثلا نیکل حل شده در دمای حدود ۱۶۴۹ درجه سانتی گراد،تا حد زیادی مانند محلول های آبی که در شیمی است رفتار میکند. برای مثال در دماهای بالا ،بعضی از فلزات مذاب، فشار بخار زیادی دارد( مذاب منگنز مانند یک چاله ی آب در یک روز تابستانی گرم، تبخیر میشود ).احتمال وخصوصیات واکنش های در دمای بالا میتواند توسط مفاهیم آشنای تعادل پیش بینی شود.حفرات گازی انقباضی یکی از مهمترین عیوب ریخته گری محسوب میشود.تا کنون تحقیقات زیادی توسط محققین گوناگون برای بررسی این حفرات انجام شده است.اکثر فلزات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم میشوند واین کاهش حجم باید به گونه ای جبران شود در غیر این صورت است که حفرات انقباضی به وجود میایند.به وجود امدن حفرات گازی باید به این صورت باشد که گازهای محلول در مذاب هنگام انجماد از حالت اتمی به حالت مولکولی تبدیل میشود وحفره گازی به وجود میاید.در این پروژه ما میخواهیم به بررسی عوامل ایجاد کننده تخلخل، شکل، اندازه، مقدار، تاثیر آن بر خواص فلز و راه های جلوگیری از آن بپردازیم