ماشینکاری الکتروشیمیایی ECM – روش های تولید مخصوص

کد محصول: me34

تعداد صفحات: ۱۱۷ صفحه فایل word

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان   

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطا لب:

عنوان … صفحه

مقدمه …..   ۱

الکترولیز ..  ۳

ماشینکاری الکتروشیمیایی(Ecm)  ۴

تشریح مشخصات Ecm …… 10

اصول اولیه کار …… ۱۴

انواع عملیات ماشینکاری براساس تجزیه الکتروشیمیایی آند … ۱۵

ماشین ابزار Ecm … 16

طرح شماتیک ماشین ابزارالکتروشیمیایی افقی .. ۱۷

مولد قدرت ….. ۱۷

سیستم تغذیه وتمیزکردن الکترولیت …. ۱۸

ابزاروسیستم پیشروی آن  ۱۹

قطعه کاروسیستم نگهداری آن ….. ۲۱

ماشین الکتروشیمیایی صنعتی . ۲۱

سرعت ماشینکاری .. ۲۳                                                                                                                                       پرداخت سطحی در Ecm ….25

دقت وکنترل ابعادی ……  ۲۶

تئوری شکل دهی در Ecm .. 28

قوانین الکترولیزفاراده ….. ۳۴

                                                    فهرست مطا لب:

معادل الکتروشیمیایی آلیاژها . ۳۵

نرخ برداشت ماده در Ecm … 38

فاصله بین الکترودهادر Ecm  ۴۱

مشخصه خودتنظیمی …… ۴۴

معادله عمومی برای فاصله بین الکترودها ….. ۴۵

ماکزیمم نرخ پیشروی مجازدر Ecm .. 48

هدایت الکترولیت (K) … 50

نوع جنس الکترودهادر Ecm  ….. ۵۵

نوع محلول الکترولیت در Ecm … 55

خواص مکانیکی قطعات ماشینکاری شده توسط Ecm …. 56

کاربردهای ماشینکاری الکتروشیمیایی . ۵۷

پلیسه گیری(صیقلی کردن سطوح زبر)  ۵۸

سوراخ کاری .. ۵۹

شکل دهی کامل …. ۶۱

کاربردهای ویژه Ecm .. 62

سنگ زنی الکتروشیمیایی ….. ۶۴

ماشینکاری الکترولیتی لوله فرم دار(STEM) ….. 65

الکترواستریم(سوراخکاری موبین) …… ۶۶

ماشینکاری قوس الکتروشیمیایی … ۶۷

                                                    فهرست مطا لب:

مزایای ماشینکاری الکتروشیمیایی  ۶۹

محدودیتهای Ecm  ۷۱

روشهای برطرف کردن محدودیت های فرآیندالکتروشیمیایی  ۷۲

۱-    شیوه جلوگیری ازایجادجرقه(اسپارک)درگپ ماشینکاری  ۷۲

۲-    مخروطی شدن وover-cut دهانه سوراخ های ماشینکاری شده …..۷۵

۳-    افزایش نرخ برداشت ماده …… ۷۹

۴-    ماشینکاری گوشه های تیز ….. ۸۱

۵-    افزایش کیفیت سطح قطعه کار ….. ۸۲

۶-    ماشینکاری موادعایق …… ۸۳

پیشرفتهای اخیردرماشینکاری الکتروشیمیایی ….. ۸۶

۱-    طراحی ابزار ….. ۸۶

۲-    ماشینکاری الکتروشیمیایی پالسی .. ۹۰

۳-    ماشینکاری الکتروشیمیایی باکنترل عددی … ۹۴

۴-    کاربردماشینکاری الکتروشیمیایی درمیکروماشینکاری وپرداخت سطحی …… ۹۷

بحث ونتیجه گیری وپیشنهادات . ۱۰۱

واژه نامه  …… ۱۰۳

مراجع …. ۱۰۴