اطلاعیه

قاعده درء و حد در حقوق کیفری

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است.

فهرست مطالب

بخش اول : جا یگاه و حدود قاعده درء
فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی
۱: قواعد
۲: فقه
۳: مفهوم قواعد فقه:
۲- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک
۲-۱: ضابطه‌ فقهی
۲-۲: قاعده‌ اصولی :
۲-۳: مسأله‌ فقهی :
۲-۴: نظریه‌ فقهی :
۵-۲: قاعده‌ حقوقی
۳- ثمره‌ بحث

فصل دوم: تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء
گفتار اول : واژه شناسی
۱: واژه ‌درء
۲- واژه حد
۲-۱: حد در لغت
۲-۲ : حد در اصطلاح
۲-۲-۱: مفهوم عام حد
۲-۲-۲: مفهوم خاص حد :
۳: مفهوم شبهه
۳-۱: معنا شناسی شبهه در لغت
۳-۱-۱: مفهوم یقین
۳-۱-۲: مفهوم ظن
۳-۱-۳:مفهوم شک
۳-۱-۴:مفهوم وهم
۳-۱-۵: مفهوم جهل
۳-۱-۶: مفهوم اشتباه
۳-۵-۷: ارزیابی کلی :
۳-۲: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی
۳-۳: مفهوم اصطلاحی شبهه
گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء
۱- ضابطه شبهه
۱-۱: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل
۱-۲: توهم مرتکب به جایز بودن عمل
۱-۳: یقین مرتکب به جایز بودن عمل
۱-۴: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل
۱-۵: ارزیابی و تعیین ضابطه معتبر شبهه
۲ :دلالت قاعده درء بردارنده شبهه
۲-۱: شبهه نزد متهم
۲-۲: شبهه نزد دادرس
۲-۳: شبهه نزد قاضی یا متهم
۲-۴: شبهه نزد قاضی و متهم
۲-۵:نقدوبررسی دیدگاههای تعیین صاحب شبهه
۳: قلمروشبهه قاعده ‌درء
۳-۱:دلالت قاعده برشبهات حکمی و موضوعی
۳-۱-۱:شمولیت قاعده بر شبهه موضوعیه
۳-۱-۲: دلالت قاعده برشبهات حکمیه :
۳-۱-۲-۱:مستندات فقهی برعدم پذیرش شبهه حکمیه
۳-۱-۳:بررسی دلالت قاعده برشبهات موضوعیه و حکمیه
۲-۲: دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار
۲-۲-۱: مستندات شبهه‌اکراه واضطرار
۲-۲-۲:تحلیل دلالت قاعده بر شبهه اکراه و اضطرار

فصل سوم: محتوی ومستندات قاعده‌ درء
۱: بیان مطلب جدید
۲:تعبیری از اصل و اصول دیگر
گفتار دوم:مستندات قاعده‌درء
۱: منابع روایی
۱-۱:روایت عام (ادرئوالحدود بالشبهات)
۱-۲: روایات خاص
۱-۳: نقد و بررسی منابع روایی قاعده
۲: تسالم اصحاب بر حجیت قاعده
۲-۱:نقدوبررسی تسالم اصحاب بعنوان دلیل قاعده
۳: دلیل عقلی
۳-۱: نقد وبررسی دلیل عقلی
۴: اجماع
۴-۱: نقد و بررسی  اعتبار اجماع
۵: بناء حدود بر تخفیف و مسامحه
۵-۱:نقدوبررسی بناءحدودبرتخفیف ومسامحه

بخش دوم: کاربرد قاعده ‌درء
فصل اول: قاعده درء و تاثیر آن بر جرم
گفتاراول:قاعده درء ونسبت آن باعناصرجرم
۱: شبهه در عنصر قانونی
۱-۱: شبهه دادرس درعنصر قانونی
۱-۲: شبهه متهم در عنصرقانونی
۲: شبهه در عنصر مادی
۲-۱:شبهه درعنصرمادی نزددادرس
۲-۲: شبهه در عنصر مادی نزد متهم
۳: شبهه در عنصر معنوی
۳-۱: شبهه در علم مرتکب
۳-۲: شبهه در عمد مرتکب
گفتار دوم : قاعده درء و تغییر ماهیت جرم
۱: شبهه وتاسیس جرم جدید
۲: شبهه و تغییر عنصر معنوی
۳- قاعده درء و جایگاه آن در تفسیر
گفتارسوم:تاثیرقاعده درءنسبت به علل موجهه و معاذیر قانونی جرم
۱: شبهه در علل موجهه جرم
۲: شبهه در معاذیر قانونی

فصل دوم: قاعده درء و تاثیرآن بر مسئولیت کیفری
گفتاراول:تاثیرقاعده درءبرشرایط مسئولیت کیفری
۱: شروط تحقق مسئولیت کیفری
۱-۱: تحقق فعل مجرمانه در عالم خارج
۱-۲: واجد اهلیت جزایی بودن
۱-۲-۱:ادراک و تاثیر قاعده درء بر آن
۱-۲-۲:اختیار و تاثیر قاعده درء بر آن
۱-۳:شبهه و تاثیر آن بر قابلیت انتساب
۱: اسناد یا انتساب مادی
۱-۱: اسناد بسیط
۱-۲: اسناد مزدوج
۲: اسناد یا انتساب معنوی
۲-۱: اراده‌ مجرمانه و تاثیر شبهه بر آن
گفتاردوم:جایگاه قاعده درء،درمسئولیت کیفری
۱- اعتقادخلاف واقع،مانع تحقق قصد مجرمانه می شود
۲- اعتقاد خلاف واقع، نافی شمول قانون
۳-اعتقادخلاف واقع، مانع تحقق مسئولیت کیفری
۴-اعتقادخلاف واقع، رافع مسئولیت کیفری
گفتارسوم:امکان اعمال قاعده درءبر مصادیق رافع مسئولیت کیفری
۱-کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مسئولیت کیفری
۲- کاربردقاعده درء،در عوامل مانع مجرمیت
۳-کاربردقاعده درء،در عوامل رافع مسئولیت کیفری
۳-۱:اشتباه موضوعی درعلل رافع مسئولیت کیفری
۳-۲:اشتباه در دامنه علل رافع مسئولیت کیفری

فصل سوم: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازاتها
گفتاراول: قاعده درء و تاثیر آن بر مجازات حدی
۱-: تاثیر شبهه بر مجازات جرم زنا
۱-۱:شبهه موضوعی نسبت به مجازات جرم زنا
۱-۲:شبهه حکمی وتاثیرآن برمجازات جرم زنا
۱-۳:ضابطه تحقق شبهه در جرم زنا
۲-:تاثیر شبهه بر مجازات جرم سرقت حدی
۲-۱:ضابطه تحقق شبهه در جرم سرقت حدی
۳:تاثیر شبهه بر مجازات شرب مسکر
۳-۱:ضابطه تحقق شبهه در شرب خمر
گفتاردوم:تاثیر قاعده درءنسبت به مجازات قصاص
۱:اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه
۱-۱:اشتباه در تشخیص مقتول با قصد مجرمانه
۱-۲:اشتباه درتشخیص مجنی علیه بدون قصدمجرمانه
گفتارسوم: قاعده درء و مجازات تعزیری و بازدارنده
۱- مبنای اعمال مجازاتهای تعزیری و بازدارنده
۲:امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات تعزیری
۳-امکان اعمال قاعده درء نسبت به مجازات بازدارنده
نتیجه
فهرست منابع
الف / کتب عربی
ب/ کتب فارسی
ج / اسناد و مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.