اطلاعیه

بررسی حقوقی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

کد محصول ho155

تعداد صفحات: ۸۶ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

دیباچه  ۶
بخش اول: نظم عمومی در حقوق  ۱۱
فصل اول تاریخچه  ۱۲
فصل دوم: مبانی نظم عمومی  ۱۹
مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی  ۲۱
فصل سوم: تعریف نظم عمومی  ۲۴
مبحث اول: نظریه نوعی  ۲۴
مبحث دوم: نظریه شخصی  ۲۵
مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی  ۲۸
مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ۳۰
فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی  ۳۲
مبحث اول: از لحاظ زمان  ۳۲
مبحث دوم: از لحاظ مکان  ۳۳
فصل پنجم: منابع نظم عمومی  ۳۵
مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی  ۳۵
گفتار اول- قانون  ۳۵
الف – مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است ۳۵
ب- قوانین محلی یا درون مرزی  ۳۶
ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند  ۳۶
د- نظریه تفکیک قوانین  ۳۶
ه- قوانین راجع به نفع عمومی ۳۶
و- قوانین آمره و ناهیه  ۳۷
ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است ۳۷
گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی  ۳۷
مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی  ۳۹
گفتار اول: اخلاق حسنه  ۳۹
گفتار دوم: عرف و عادت  ۳۹
گفتارسوم: رویه قضائی  ۴۰
گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام  ۴۱
فصل ششم: اقسام نظم عمومی  ۴۴
مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق  ۴۴
مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد ۴۴
مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر  ۴۷
مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین  ۴۷
مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت  ۴۸
مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده ۴۹
فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه  ۵۱
مبحث اول: نظریه انفکاک  ۵۱
مبحث دوم: نظریه ارتباط‌ ۵۲

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی  ۵۴
فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی  ۵۵
نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران ۵۷
فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی  ۵۹
تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن ۶۳
الف:‌ در حقوق داخلی  ۶۳
ب: از نظر نظم عمومی  ۶۳
فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی  ۶۷
مبحث اول: قوانین خارجی  ۶۷
مبحث دوم: احکام خارجی  ۶۹
مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه  ۷۱
مبحث چهارم: حقوق مکتسبه  ۷۲
فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی  ۷۴
مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی  ۷۴
مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق ۷۶
فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ۷۹
نتیجه‌گیری و پیشنهادات  ۸۱
منابع ۸۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.