تاثیر دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق در انتصاب و ارتقا مدیران دولتی

کد محصول:SA131

تعداد صفحات:  ۱۴۸ صفحه فایلWORD

قیمت: ۲۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده : ۵

فصل اول         ۶

کلیات تحقیق     ۶

۱-۱- مقدمه      ۷

۱-۲- بیان مسأله ۸

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۱۱

۱-۴- اهداف تحقیق      ۱۳

۱-۵- فرضیه‌ها   ۱۳

تعاریف مفهومی متغیرها  ۱۴

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق: ۱۶

مدل تحلیلی تحقیق        ۱۶

فصل دوم         ۱۷

ادبیات و پیشینه تحقیق    ۱۷

مقدمه   ۱۸

۲-۱ – بخش اول          ۱۸

مدیریت و پیشینه‌ تفکر درباره‌ مدیریت‌:     ۱۸

مکتب‌ها و نظریه‌های‌ مدیریت‌:     ۱۸

مدیریت‌ علمی‌:  ۱۹

مدیریت‌ اداری‌   ۲۰

مهارتهای‌ مدیران‌ ۲۳

انتخاب و جذب مدیران : ۲۵

پرورش مدیران  ۲۶

مدیریت استراتژیک منابع انسانی  ۲۶

۲-۲ – بخش دوم: شایسته سالاری          ۳۰

۲-۲ – ۱ – مفهوم شایسته سالاری          ۳۰

دیدگاه ها و مدلهای شایسته سالاری        ۳۱

دیدگاه (مدل) دامنه ذی نفعان      ۳۱

دیدگاه (مدل) گذشته نگر، آینده نگر        ۳۲

۲-۲ – ۲ – حوزه های شایسته سالاری     ۳۳

الف ) شایسته سالاری و دامنه اجتماعی آن ۳۴

ب) شایسته سالاری و دامنه اقتصادی آن   ۳۵

ج) شایسته سالاری و دامنه سیاسی آن      ۳۷

تغییر رویکرد نسبت به شایسته سالاری     ۳۹

شایسته سالاری – تفکیک پست های مدیریتی و حرفه ای  ۴۰

۲-۲ – ۵- بررسی و تحلیل شایسته سالاری در سازمانهای دولتی ایران         ۴۳

الف) ضرورت و اهمیت شایسته سالاری از نگاه برنامه های تحول اداری کشور          ۴۳

۱- قانون اساسی ۴۵

۲- قانون استخدام کشوری         ۴۶

۳- در قوانین توسعه کشور         ۴۶

۱-۳ قانون اول توسعه     ۴۶

۲-۳- قانون دوم توسعه کشور     ۴۷

۳-۳- قانون سوم توسعه کشور     ۴۸

۴-۳- قانون چهارم توسعه کشور  ۴۸

۴- قانون مدیریت خدمات کشوری         ۵۰

چارچوب و مدل بررسی ۵۲

بخش سوم : دانشگرایی   ۵۷

تعاریف دانش و انواع آن ۵۷

هرم دانش        ۶۰

مدل عمومی دانش         ۶۲

دانشگرایی  در سازمان    ۶۳

مفهوم مدیریت با رویکرد دانشگرایی       ۶۵

اصول مدیریت دانشگرایی          ۶۷

تئوری مدیریت دانش جامع        ۶۸

تئوری مدیریت دانش جامع نگر   ۶۸

تئوری مدیریت دانش تیمی         ۶۹

راهبردهای مدیریت دانش          ۶۹

نگرش دانش محور به سازمان     ۷۱

الزامات ساختاری برای مدیریت موثر دانش          ۷۲

روابط مبتنی بر اعتماد     ۷۳

ارتباطات تعاملی برون گرا          ۷۴

روابط عاطفی فراگیر      ۷۴

مزایای تجاری دانش محوری      ۷۴

ایجاد سازمانهای یاد گیرنده به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار         ۷۵

سازمانهای یادگیرنده، دانش ،خلاقیت       ۷۶

بخش چهارم : پیشینه تحقیق       ۷۷

تحقیقات داخلی ۷۷

تحقیقات خارجی          ۹۰

فصل سوم        ۱۰۳

روش شناسی تحقیق      ۱۰۳

۳-۱- مقدمه:     ۱۰۴

۳-۲- روش تحقیق:       ۱۰۴

۳-۳- جامعه‌ آماری‌        ۱۰۴

۳-۴- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه    ۱۰۵

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات   ۱۰۵

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات    ۱۰۵

۳-۷- روایی‌ و پایایی‌ ابزار جمع‌اوری اطلاعات     ۱۰۷

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:      ۱۰۷

فصل چهارم      ۱۰۸

تجزیه و تحلیل داده‌ها     ۱۰۸

۴-۱- مقدمه ‌:    ۱۰۹

۴-۲- بخش توصیفی      ۱۱۰

میزان تحصیلات ۱۱۰

سابقه خدمت    ۱۱۲

سن      ۱۱۴

میزان حقوق      ۱۱۶

وضعیت تاهل    ۱۱۸

جنسیت ۱۱۹

تحلیل سئوالات مربوط به میزان تحصیلات و تجربه مدیران …        ۱۲۰

تحلیل سئوالات مربوط به لیاقت و عملکرد قبلی مدیران…   ۱۲۳

تحلیل سئوالات مربوط به عوامل سیاسی و قانونی  ۱۲۶

تحلیل سئوالات مربوط به عوامل ساختاری و مدیریتی        ۱۲۹

تحلیل سئوالات مربوط به عوامل ساختاری و مدیریتی        ۱۳۱

ب- بخش استنباطی       ۱۳۳

فصل پنجم        ۱۳۹

نتایج و پیشنهادات تحقیق ۱۳۹

مقدمه ‌: ۱۴۰

نتایج حاصل از بررسی متغیرهای تحقیق    ۱۴۰

خلاصه نتایج  بخش توصیفی‌      ۱۴۰

نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق :  ۱۴۱

بحث و نتیجه گیری :     ۱۴۲

بحث و نتیجه گیری از فرضیه اول ۱۴۲

بحث و نتیجه گیری از فرضیه دوم ۱۴۳

بحث و نتیجه گیری از فرضیه سوم          ۱۴۳

بحث و نتیجه گیری از فرضیه چهارم :      ۱۴۴

بحث و نتیجه گیری از فرضیه پنجم         ۱۴۵

پیشنهادهای تحقیق :       ۱۴۵

الف )  پیشنهاد در راستای نتایج تحقیق (پیشنهادات پژوهشی ) :      ۱۴۵

پیشنهاد برای محققین آینده :       ۱۴۸

محدودیتهای تحقیق       ۱۴۸

.فهرست منابع و مآخذ    ۱۴۸

فهرست جداول

جدول شماره ۴-۱: اطلاعات توصیفی مربوط به مدرک تحصیلی     ۱۱۱

جدول شماره ۴-۲: اطلاعات توصیفی مربوط به سابقه خدمت        ۱۱۳

جدول شماره ۴-۳: اطلاعات توصیفی مربوط به سن         ۱۱۵

جدول شماره ۴-۴: اطلاعات توصیفی مربوط به میزان حقوق         ۱۱۷

جدول شماره ۴-۵: اطلاعات توصیفی مربوط به وضعیت تاهل        ۱۱۹

جدول شماره ۴-۶: اطلاعات توصیفی مربوط به جنسیت    ۱۲۰

جدول ۴-۷: اطلاعات مربوط به سئوالات میزان تحصیلات و تجربه مدیران …          ۱۲۲

جدول ۴-۸: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات لیاقت و عملکرد قبلی مدیران…          ۱۲۵

جدول ۴-۹: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات عوامل سیاسی و قانونی   ۱۲۷

جدول ۴-۱۰: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات عوامل ساختاری و مدیریتی          ۱۳۰

جدول ۴-۱۱: اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات عوامل تکنولوژی سازمانی          ۱۳۲

جدول شماره ۴-۱۲: اطلاعات توصیفی آزمون تی تست تک نمونه ای مربوط به تاثیر میزان تحصیلات و تجربه مدیران در انتصاب و ارتقاء آنها        ۱۳۴

جدول شماره ۴-۱۳: اطلاعات توصیفی آزمون تی تست تک نمونه ای مربوط به تاثیر میزان لیاقت و عملکرد قبلی مدیران در انتصاب و ارتقاء آنها     ۱۳۶

جدول شماره ۴-۱۴: اطلاعات توصیفی آزمون تی تست تک نمونه ای مربوط به تاثیر عوامل سیاسی و قانونی جامعه در انتصاب و ارتقاء مدیران       ۱۳۷

جدول شماره ۴-۱۵: اطلاعات توصیفی آزمون تی تست تک نمونه ای مربوط به تاثیر عوامل ساختاری و مدیریتی سازمان در انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی   ۱۳۸

جدول شماره ۴-۱۶: اطلاعات توصیفی آزمون تی تست تک نمونه ای مربوط به تاثیر عوامل تکنولوژی سازمانی در انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی    ۱۳۹

فهرست نمودار ها

نمودار شماره (۱-۱): مدل تحلیلی تحقیق  ۱۸

شکل ۲-۳: نظام مدیریت منابع انسانی      ۳۱

نمودار هرم دانش (عالم تبریز و محمد رحیمی، ۱۳۸۷، ۷۴)  ۶۳

نمودار مدیریت دانش (میر میران، ۱۳۸۴، ۹)         ۶۸

نمودار شماره ۴-۱: نمودار مربوط به میزان تحصیلات        ۱۱۳

نمودار شماره ۴-۲: نمودار مربوط به سابقه خدمت در این سازمان   ۱۱۵

نمودار شماره ۴-۳: نمودار مربوط به سن  ۱۱۷

نمودار شماره ۴-۴: نمودار مربوط به میزان حقوق   ۱۱۹

نمودار شماره ۴-۵: نمودار مربوط به وضعیت تاهل ۱۲۰

نمودار شماره ۴-۶: نمودار مربوط به جنسیت        ۱۲۱

نمودار شماره ۴-۷: نمودار مربوط به سئوال میزان اهمیت آگاهی به علوم و دانش کاری در انتخاب و انتصاب مدیران دولتی  ۱۲۴

نمودار شماره ۴-۸: نمودار مربوط به سئوال میزان اهمیت لیاقت مدیریتی (در پستهای مدیریتی) در انتخاب و انتصاب مدیران دولتی        ۱۲۷

نمودار شماره ۴-۹: نمودار مربوط به سئوال میزان اهمیت عوامل سیاسی مانند معرفی مدیران ارشد سازمانی در انتخاب و انتصاب مدیران دولتی   ۱۳۰

نمودار شماره ۴-۱۰: نمودار مربوط به سئوال میزان اهمیت عوامل ساختاری (گذراندن مراحل معاونت موفقیت آمیز)در انتخاب و انتصاب مدیران دولتی   ۱۳۲

نمودار شماره ۴-۱۱: نمودار مربوط به سئوال میزان اهمیت شایستگی عملی جهت انجام کارهای فنی  در انتخاب و انتصاب مدیران دولتی      ۱۳۴

چکیده :

شایسته سالاری در حقیقت به کارگیری فرد مناسب در حرفه مناسب بر اساس تجربه، علم و دیگر موازین تعریف شده است و به عبارتی سپردن کار به کاردان، شایسته سالاری احترام به انسانیت خویشتن است. فلذا در این پژوهش این سوال مطرح است که دانشگرایی و شایسته سالاری مبیتنی بر اخلاق در انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی به چه میزان موثر واقع می شود  اهداف تحقیق به این شرح است :

۱ – تعیین تاثیر میزان تحصیلات و تجربه مدیران به عنوان مبنایی برای  شایسته سالاری و دانشگرایی مدبران، در انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی. ۲-تعیین تاثیر میزان لیاقت و عملکرد قبلی مدیران به عنوان  مبنایی برایی شایسته سالاری  و دانشگرایی مدیران، در انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی . ۳-  تعیین تاثیر عوامل سیاسی و قانونی جامعه به عنوان مبنایی برای  شایسته سالاری و دانشگرایی مدبران،در انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی .  ۴ – تعیین تاثیر عوامل ساختاری و مدیریتی سازمان به عنوان مبنایی برای  شایسته سالاری و دانشگرایی مدیران، درانتصاب و ارتقاء مدیران دولتی . ۵ – تعیین تاثیر عوامل تکنولوژی سازمانی (نظام و دانش فنی) به عنوان مبنایی برای  شایسته سالاری و دانشگرایی مدیران، درانتصاب و ارتقاء مدیران دولتی .

روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع کاربردی که در آن از روش‌ توصیفی‌ ‌ و پیمایشی  استفاده‌ شده است‌. جامعه‌ آماری‌ تحقیق‌ حاضر عبارتست‌ از کلیه‌ کارکنان سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی که بالغ بر ۵۱۸۵۸ نفر میباشد.  نمونه آماری پژوهش حجم نمونه ۳۸۴ نفر از کارکنان سازمانهای دولتی است

یافته های تحقیق بدین شرح است : میزان تحصیلات و تجربه مدیران به عنوان مبنایی برای شایسته سالاری و دانشگرایی مدیران، در انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی تاثیر دارد.- میزان لیاقت و عملکرد قبلی مدیران به عنوان مبنایی برای شایسته سالاری و دانشگرایی مدیران، در انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی تاثیر دارد.- عوامل سیاسی و قانونی جامعه به عنوان مبنایی برای شایسته سالاری و دانشگرایی مدیران، در انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی تاثیر دارد.- عوامل ساختاری و مدیریتی سازمان به عنوان مبنایی برای شایسته سالاری و دانشگرایی مدیران، در انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی تاثیر دارد.- عوامل تکنولوژی سازمانی (نظام و دانش فنی) به عنوان مبنایی برای شایسته سالاری و دانشگرایی مدیران، در انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی تاثیر دارد.