بررسی تاثیر خدمات دولت الکترونیک بر عملکرد مالی سازمان ها

کد محصول: SA126

تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

فهرست مطالب

چکیده…..

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله.

سئوالات تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق.

اهداف تحقیق..

چارچوب نظری تحقیق…

مدل تحلیلی تحقیق..

فرضیه های تحقیق…

روش های تحقیق….

روش تحلیل آماری..

تعریف مفهومی متغیر ها…

فصل دوم: ادبیات تحقیق (مبانی نظری و پیشینه موضوع تحقیق)

مقدمه

بخش اول:خدمات دولت الکترونیک

تعریف دولت الکترونیک.

تعریف حکومت الکترونیک….

تعریف مدیریت الکترونیک…..

مزایای دولت الکترونیک برای شهروندان.

انواع خدمات دولت الکترونیک……

اهداف دولت الکترونیک.

آی سی تی دولت را پاسخ گوتر و قابل دسترس تر میکند……

دولت الکترونیک و توسعه انسانی….

مزایای حاصل از دسترسی برابردر خدمات سازمانها و ادارات.

اهمیت مردم سالاری دیجیتالی.

تعریف شهر الکترونیک…

مفاهیم شهر الکترونیک….

مزایای شهر الکترونیک….

ترتیب شهروند الکترونیک و زندگی در شهر الکترونیک

آموزش الکترونیک..

تفریح الکترونیک….

ارتباطات الکترونیک

تراکنش الکترونیک.

تجارت الکترونیک..

تدارکات الکترونیک

سیستم برنامه ریزی منابع انسانی

مدیریت روابط مشتریان….

قوانین و مقررات……

نیروی انسانی….

فرهنگ و شرایط اجتماعی……

چالش های ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان.

افزایش تعداد استفاده کننده گان…..

اهمیت امنیت و حفاظت در سیستم های اجتماعی…

تاثیر شکاف دیجیتالی در پیاده سازی موفقیت آمیز دولت الکترونیک….

فلسفه مدیریت اطلاعات در راستای دولت الکترونیک….

پول الکترونیکی

تجارت الکترونیکی..

مهمترین مزایای تجارت  و خرید الکترونیکی..

نشر الکترونیک.

پارک های فناوری..

شهر اینترنتی…..

دهکده جهانی..

اینترنت…..

ظهور اینترنت…

شبکه عنکبوتی جهانی…..

فناوری پوشش.

ارتباطات شبکه ای…

بخش دوم:عملکرد مالی سازمان……

تعاریف عملکرد……

مفهوم عملکرد..

مراحل ارزیابی عملکرد….

اندازه گیری عملکرد

کارت امتیازی متوازن……

معرفی روش ارزیابی متوازن…..

روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم……

کارت امتیازی متوازن چیست..

جنبه های کارت امتیازی..

شاخص های عملکرد مالی……

ارتباط بین فن آوری  اطلاعات و عملکرد مالی……

بخش سوم:پیشینه تحقیق..

تحقیقات خارجی….

تحقیقات داخلی……

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق….

قلمرو تحقیق….

جامعه آماری تحقیق.

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات..

تعریف و مدل عملیاتی متغیرهای تحقیق..

تعیین روایی وپایایی ابزار سنجش تحقیق.

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری….

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده (یافته های تحقیق)

مقدمه

بخش اول: تجزیه و تحلیل توصیفی داده های جمع آوری شده…..

بخش دوم: تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق…..

بخش سوم: تجزیه و تحلیل استنباطی  داده های آماری (آزمون فرضیه ها)….

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه

نتایج در راستای یافته های تحقیق…

نتیجه گیری کلی و بحث.

موانع و محدودیتهای تحقیق….

پیشنهادها در راستای نتایج تحقیق ..

پیشنهادات برای محققان آتی…

فهرست منابع و ماخذ

پیوستها