بررسی تاثیر حمایت سازمانی بر درگیری شغلی پرستاران

کد محصول :SA124

تعداد صفحات: ۱۵۹ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

فهرست مطالب

چکیده. ۱

فصل اول :

طرح تحقیق.. ۲

مقدمه‌ ۳

بیان‌ مسئله‌ ۳

اهمیت‌ و ضرورت تحقیق.. ۶

اهداف‌ تحقیق.. ۷

چارچوب نظری تحقیق.. ۷

مدل تحلیلی تحقیق.. ۹

مدل عملیاتی تحقیق.. ۱

فرضیه‌های‌ تحقیق.. ۱۱

قلمرو تحقیق.. ۱۱

محدودیت های تحقیق.. ۱۲

تعریف‌ مفهومی متغیرهای تحقیق.. ۱۲

تعریف‌ عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۱۳

فصل دوم:

ادبیات تحقیق.. ۱۴

پیشینه تحقیق.. ۸۲

الف- تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور. ۸۲

ب- تحقیقات انجام یافته در داخل کشور. ۸۴

فصل سوم:

روش تحقیق.. ۸۸

روش تحقیق.. ۸۹

جامعه‌ آماری‌ ۸۹

نمونه آماری.. ۹۰

ابزار جمع آوری اطلاعات… ۹۳

روایی‌ و پایایی‌ ابزار جمع‌اوری اطلاعات… ۹۴

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری (یافته های تحقیق). ۹۶

مقدمه ‌ ۹۷

بخش اول: توصیف آماری سؤالات پرسشنامه. ۹۸

بخش دوم: تحلیل استنباطی داده ها ۱۱۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۲

مقدمه. ۱۲۳

بحث و نتیجه گیری.. ۱۲۳

پیشنهادها

پیوستها ۱۲۸

منابع و مآخذ. ۱۳۴