بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

کد محصول:SA123

تعداد صفحات: ۱۶۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه…

۱-۲- بیان مسأله

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.

۱-۴- اهداف تحقیق…

۱-۵- فرضیه‏ های تحقیق.

۱-۶- جامعه آماری

۱-۷- حجم نمونه .

۱-۸- روش نمونه‏ گیری..

۱-۹- روش تحقیق

۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات .

۱-۱۱- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی).               

۱-۱۲- مدل مفهومی تحقیق.

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱- بخش اول: مدیریت منابع انسانی.

۲-۱-۱- مقدمه…

۲-۱-۲ مفهوم مدیریت منابع انسانی.

۲-۱-۳- اهداف مدیریت منابع انسانی .

۲-۱-۴- وظایف مدیریت منابع انسانی.

۲-۱-۵- الگوی مدیریت منابع انسانی

۲-۱-۶- جذب منابع انسانی

۲-۱-۷- پرورش منابع انسانی.

۲-۱-۸- تخصیص منابع انسانی…

۲-۱-۹- حفظ و نگهداری منابع انسانی

۲-۱-۱۰ – بهره برداری از نیروی انسانی .

۲-۱-۱۱- ارزیابی و پاداش نیروی انسانی …

۲-۱-۱۲ – مفهوم حسابداری منابع انسانی …

۲-۱-۱۳ – تاریخچه حسابداری منابع انسانی

۲-۱-۱۴- اهمیت و اهداف حسابداری منابع انسانی…

۲-۱-۱۵- بررسی نظر موافقین و مخالفین حسابداری منابع انسانی..

۲-۱-۱۶- ماتریس حسابداری منابع انسانی.

۲-۱-۱۷- ارزشگذاری منابع انسانی..

۲-۱-۱۸- روش های اندازه گیری در حسابداری منابع انسانی

۲-۱-۱۹- روش های پولی (نقدی) تعیین ارزش فردی..

۲-۱-۲۰- روش های غیر نقدی…

۲-۱-۲۱- اطلاعات حسابداری منابع انسانی

۲-۱-۲۲- مدیریت اطلاعات در حسابداری منابع انسانی

۲-۱-۲۳- روشهای گزارشگری منابع انسانی.

۲-۱-۲۴- مشکلات ومسائل مرتبط با پایان نامه  حسابداری مدیریت حسابداری منابع انسانی

۲-۱-۲۵- حسابداری منابع انسانی در ایران..

۲-۲- بخش دوم: عملکرد کارکنان   …

۲-۲-۱- مفهوم  عملکرد.

۲-۲-۲- عوامل عملکردی…

۲-۲-۳ – عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان…

۲-۲-۴-  سیستم عملکرد فردی…

۲-۲- ۵-  ارزیابی و حسابرسی منابع انسانی و رابطه آن با ارزیابی عملکرد

۲-۲- ۶ – تعاریف حسابرسی عملیاتی(عملکرد)…

۲-۲- ۷ – هدفهای حسابرسی عملکرد

۲-۲- ۸- اصول حسابرسی عملکرد.

۲-۲- ۹- فرآیند  ارزیابی عملکرد.

۲-۲- ۱۰- روش های ارزیابی عملکرد

۲-۲- ۱۱-  ارزیابی عملکرد در آموزش عالی

۲-۲-۱۲- نظام های ارزیابی کیفیت..

۲-۲- ۱۳– محورهای اهداف عمده نظام آموزش عالی کشورها…

۲-۲- ۱۴– ضرورت ارزیابی در آموزش عالی..

۲–۳ – بخش سوم: تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه…

۳-۲- روش تحقیق

۳-۳- روش گردآوری داده ها.

۳-۴- جامعه آماری

۳-۵- حجم نمونه و چگونگی نمونه گیری

۳-۶- ابزار جمع آوری داده ها …

۳-۷- روایی و پایایی‌ ابزار سنجش تحقیق

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه…

۴-۲- بخش اول تحلیل توصیفی داده ها…

۴-۳- بخش دوم: تحلیل استنباطی داده ها.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه…

۵-۲- نتیجه گیری..

۵-۳- بحث…

۵-۴- پیشنهادها.

۵-۵- محدودیت های تحقیق..

۵-۶- منابع