بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

کد محصول:SA122

تعداد صفحات: ۱۶۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

فهرست مطالب

چکیده…. ۱

فصل اول: طرح تحقیق….. ۲

مقدمه ۳

بیان مسأله….. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶

اهداف تحقیق ۷

چارچوب نظری تحقیق…. ۷

مدل تحلیلی تحقیق…. ۹

مدل عملیاتی تحقیق. ۱۰

فرضیه‌ها ۱۱

قلمرو تحقیق….. ۱۱

محدودیتهای تحقیق. ۱۱

تعریف مفهومی و متغیرهای تحقیق…. ۱۱

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق: ۱۲

فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۴

بخش اول: ساختار سازمانی… ۱۵

مقدمه…. ۱۵

بررسی مفهوم ساختار سازمانی…. ۱۶

ساختار سازمانهای موفق. ۱۸

طراحی ساختار سازمانی. ۲۲

ابعاد ساختار سازمانی….. ۲۴

تمرکز… ۲۵

تصمیم‌گیری و تمرکز….. ۲۵

تمرکز و پیچیدگی…. ۲۵

تمرکز و رسمیت ۲۶

انواع ساختارهای نظری سازمانی.. ۲۸

انواع ساختارهای عملی سازمانی.. ۲۸

ارتباط محیط با ساختار… ۳۲

بخش دوم: کار آفرینی…. ۳۹

مقدمه…. ۳۹

اهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمان. ۴۰

تعریف کارآفرینی سازمانی…. ۴۲

سیر تحول کارآفرینی سازمانی….. ۴۳

اهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانی….. ۴۷

فرهنگ کارآفرینی سازمانی در مقابل فرهنگ سازمانی.. ۴۹

محیط مناسب برای کارآفرینی سازمانی….. ۵۳

ویژگی های رهبری کارآفرینی سازمانی…. ۵۶

استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان ۵۸

موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی…. ۶۰

استراتژی های کارآفرینی سازمانی ۶۳

مراحل فرآیند کارآفرینی سازمانی ۶۶

مدیران، کارآفرینان آینده ساز. ۶۹

بخش سوم: تاثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی…. ۷۱

مقدمه…. ۷۱

تاثیر پیچیدگی بر کارآفرینی سازمان… ۷۱

تاثیر رسمیت بر کارآفرینی سازمان….. ۷۲

تاثیر تمرکز بر کارآفرینی سازمان. ۷۲

الگوی ارتباط افقی در سازمان کارآفرین… ۷۶

بخش چهارم: پیشینه تحقیق… ۷۸

مقدمه…. ۷۸

پیشینه تحقیق کارآفرینی

الف) تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور. ۷۸

ب) تحقیقات انجام یافته در داخل کشور. ۸۰

فصل سوم: روش تحقیق. ۸۳

روش تحقیق….. ۸۴

جامعه‌  و نمونه آماری‌…. ۸۴

ابزار جمع آوری اطلاعات…. ۸۵

روایی‌ و پایایی‌ ابزار جمع آوری اطلاعات ۸۶

روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات:…. ۸۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری. ۸۸

مقدمه…. ۸۹

بخش اول: توصیف آماری سوالات پرسشنامه.. ۹۰

 بخش دوم: تحلیل استنباطی داده ها ۱۱۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۹

مقدمه.. ۱۲۰

بحث و نتیجه گیری….. ۱۲۰

پیشنهادها.. ۱۲۳

منابع و مآخذ… ۱۲۴

پیوستها….. ۱۲۹