بررسی رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی در کارکنان

کد محصول SA115

تعداد صفحات: ۱۹۷  صفحه  فایل WORD

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

چارچوب نظری

هدف کلی تحقیق

فرضیه‏های تحقیق

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

مدل تحلیلی تحقیق

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه

تعهد سازمانی

اخلاق کار

پیشینه عملی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه‌ آماری‌

نمونه آماری و تعیین حجم نمونه

ابزار گردآوری اطلاعات

روایی‌ و پایایی ابزار سنجش تحقیق

قلمرو تحقیق

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها

مقدمه ‌

بخش اول: تحلیل توصیفی داده ها

بخش دوم: تحلیل استنباطی داده ها

فصل پنجم: نتایج تحقیق

مقدمه

خلاصه نتایج بخش توصیفی داده ها

نتایج استنباطی داده ها

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهای تحقیق

منابع

ضمائم

پرسشنامه اخلاق کار

پرسشنامه تعهد سازمانی

فهرست جداول

جدول شماره ۴-۱: اطلاعات توصیفی مربوط به میزان تحصیلات

جدول شماره ۴-۲ :اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی سن

جدول شماره ۴-۳: اطلاعات جامعه شناختی مربوط به جنسیت

جدول شماره ۴-۴ :اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی سابقه خدمت

جدول شماره ۴-۵ : اطلاعات توصیفی مربوط به سوالات تعهد سازمانی

جدول شماره ۴-۶ : اطلاعات توصیفی مربوط به بقیه سوالات تعهد سازمانی

جدول شماره ۴-۷: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی تهعد سازمانی

جدول شماره ۴-۸ : اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات مربوط به وابستگی و علاقه به کار

جدول شماره ۴-۹: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی وابستگی و علاقه به کار

جدول شماره ۴-۱۰ : اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات مربوط به پشتکار و جدیت

جدول شماره ۴-۱۱: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی پشتکار و جدیت

جدول شماره ۴-۱۲ : اطلاعات توصیفی مربوط به سئوالات مربوط به روابط سالم

جدول شماره ۴-۱۳: اطلاعات مربوط به آماره های توصیفی روابط سالم

جدول شماره ۴-۱۴: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین دلبستگی و علاقه به کار و تعهد سازمانی کارکنان

جدول شماره ۴-۱۵: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین پشتکار و جدیت در کار و تعهد سازمانی کارکنان

جدول شماره ۴-۱۶: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین روابط سالم و انسانی در محل کار و تعهد سازمانی کارکنان

جدول شماره ۴-۱۷: اطلاعات توصیفی آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین روح جمعی و مشارکت در کار و تعهد سازمانی کارکنان

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۴-۱: نمودار دایره ای مربوط به جنسیت

نمودار شماره ۴-۲: نمودار ستونی مربوط به سئوال غالب خط مشی های مهم سازمانی که به وضعیت کارکنان سازمان مربوط است، با خواسته های من سازگاری ندارد.

نمودار ستونی شماره ۴-۳: نمودار مربوط به سئوال در سازمان شما به چه میزان به نیازهای کارکنان توجه می شود؟

نمودار ستونی شماره ۴-۴: نمودار مربوط به سئوال به چه میزان به خاطر جدیت و پشتکار مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته اید ؟

نمودار ستونی شماره ۴-۵: نمودار مربوط به سئوال سازمان به چه میزان محیط سالم و آرامی برای کارکنان ایجاد نموده است؟

نمودار ستونی شماره ۴-۶: نمودار همبستگی مربوط به سئوال سازمان به رابطه بین دلبستگی و علاقه به کار و تعهد سازمانی کارکنان

نمودار ستونی شماره ۴-۷: نمودار همبستگی مربوط به سئوال سازمان به رابطه بین پشتکار و جدیت در کار و تعهد سازمانی کارکنان

نمودار ستونی شماره ۴-۸: نمودار همبستگی مربوط به سئوال سازمان به رابطه بین روابط سالم و انسانی در محل کار و تعهد سازمانی کارکنان

نمودار ستونی شماره ۴-۹: نمودار همبستگی مربوط به سئوال سازمان به رابطه بین روح جمعی و مشارکت در کار و تعهد سازمانی کارکنان

چکیده:

هدف کلی از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی می¬باشد. فرضیه‏های تحقیق:۱- بین دلبستگی و علاقه به کار کارکنان و تعهد سازمانی آنان رابطه وجود دارد.۲- بین پشتکار و جدیت در کار  کارکنان و تعهد سازمانی آنان رابطه وجود دارد.۳ – بین روابط سالم و انسانی در محل کار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد .۴ – بین روح جمعی و مشارکت در کار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. با توجه به‌ اینکه‌ در پژوهش حاضر با استفاده از نظر سنجی در باره اخلاق کار و تعهد سازمانی در کمیته امداد مطالعه می¬شود  از روش تحقیق پیمایشی استفاده می¬شود. محقق هیچ دخل و تصرفی در متغیرها بعمل نمی¬آورد فلذا نوع تحقیق از نوع توصیفی است. جامعه‌ آماری‌ تحقیق‌ حاضر عبارت‌ از کلیه‌ کارکنان کمیته امداد کشور است که بر اساس آمار اخذ شده از ادارات و سازمانهای مربوطه تعداد آن بالغ بر  ۱۶۷۲۲ نفر می¬باشد. بر اساس‌ فرمول‌ تعیین‌ حجم‌ نمونه‌ کوکران‌ حجم‌ نمونه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ به‌ تعداد  ۳۷۶ در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق در چهارچوب روش میدانی پرسش نامه اخلاق کار و تعهد سازمانی می¬باشد. جهت بررسی فرضیه ها از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل شده از تحقیق بدین شرح می باشد:- بین دلبستگی و علاقه به کار کارکنان و تعهد سازمانی آنان رابطه وجود دارد.- بین پشتکار و جدیت در کار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. – بین روابط سالم و انسانی در محل کار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. – بین روح جمعی و مشارکت در کار و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

کلید واژه ها: اخلاق کار- تعهد سازمانی