بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان تعهد سازمانی کارکنان اداره مخابرات

کد محصول SA78

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه         ۲

۱-۲ بیان مسئله    ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۵

۱-۴ اهداف تحقیق          ۶

۱-۴-۱ هدف کلی          ۶

۱-۴-۲ هدف های جزئی ۶

۱-۵ فرضیات تحقیق       ۷

۱-۵-۱ فرضیه اصلی        ۷

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی ۷

۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق         ۸

۱-۶-۱ تعریف نظری      ۸

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی   ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه         ۱۱

۲-۲ سطوح سرمایه اجتماعی        ۱۴

۲-۲-۱ سطح ملی           ۱۴

۲-۲-۲ سطح سازمانی     ۱۴

۲-۳ ابعاد سرمایه اجتماعی           ۱۵

۲-۴ سرمایه اجتماعی چیست؟      ۱۷

۲-۵ تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب‌نظران  ۱۸

۲-۶  اهمیت سرمایه اجتماعی       ۲۱

۲-۷ تعهد سازمانی          ۲۴

۲-۸ تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی         ۲۵

۲-۹ مراحل توسعه تعهد سازمانی  ۲۷

۲-۱۰ اجزاء تعهد سازمانی           ۲۸

۲-۱۱ اهمیت تعهد سازمانی          ۳۰

۲-۱۲ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی            ۳۱

۲-۱۳ نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی      ۳۲

۲-۱۴ تعهد سطح پایین    ۳۳

۲-۱۵ جمع‏بندی ۴۰

۲-۱۶ شاخص های تعهد  ۴۱

۲-۱۷ ابعاد تعهد سازمانی ۴۳

۲-۱۸ دیدگاه‌های تعهد سازمانی   ۴۶

۲-۱۹ مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی        ۴۷

ادبیات و پیشینه تحقیق     ۵۲

تحقیقات داخلی ۵۲

تحقیقات خارجی           ۵۳

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ جامعه آماری           ۵۵

۳-۲ گروه نمونه ۵۵

۳-۳ روش و طرح نمونه‌برداری     ۵۶

۳-۴ ابزار گردآوری داده‌ها          ۵۶

۳-۵ تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه            ۵۷

۳-۵-۱ روایی     ۵۷

۳-۵-۲ اعتبار      ۵۷

۳-۶ نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها)  ۵۹

۳-۷ طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی)    ۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه         ۶۱

۴-۲ آزمون فرضیات       ۶۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه         ۶۸

۵-۲ نتیجه گیری فرضیه ها           ۶۹

۵-۳ محدودیت‌های پژوهش         ۷۱

۵-۴ پیشنهادها    ۷۲

منابع

پرسشنامه

چکیده:

تعهد سازمانی از مقولاتی است که در طی سالهای اخیر توجه پژوهشگران زیادی را به خود معطوف نموده است. شاید یکی از دلایل آن تأثیرات بالقوه ای است که که تعهد بر بازدهی پرسنل دارد. در این تحقیق تعهد سازمانی به عنوان متغیری وابسته در رابطه با سرمایه اجتماعی که به عنوان متغیر مستقل تعریف شده است، در نظر گرفته شده و مورد بررسی و تجزیه وتحلیل واقع می شوند. با توجه به تأثیر گذار بودن سرمایه اجتماعی در جامعه کنونی بر روی تعهد سازمانی کارکنان ما بر آن شدیم به بررسی این رابطه بپردازیم که آیا رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان اداره مخابرات شهرستان قروه در سال ۱۳۹۲ وجود دارد بنابراین با جمع آوری اطلاعات لازم و استفاده از پرسشنامه در جامعه ای به تعداد ۱۰۰ نفر اطلاعات را ثبت کرده و با استفاده از آزمون همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن و آزمون من‌ویتنی و کروسکال والیس به بررسی رابطه بین مؤلفه های پرداختیم و در پایان نتیجه گرفتیم که محاسبات انجام شده نشان می دهد که مقدار سطح معنی داری در آزمون پیرسون ۰.۰۴۱ است و در آزمون اسپیرمن ۰.۰۲۴ است بنابراین چون(P˂a=0.05) است پس فرض H0 رد می شود یعنی بین سرمایه اجتماعی و میزان تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

کلید واژه ها: تعهد سازمانی، سرمایه اجتماعی