بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران

کد محصول mo375

تعداد صفحات: ۱۱۱ صفحه وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول – کلیات تحقیق
پیشگفتار  ۱
مقدمه  ۳
تعریف موضوع تحقیق  ۴
اهمیت و کاربرد تحقیق  ۴
اهداف تحقیق  ۵
سوالات تحقیق  ۶
روش تحقیق  ۶
تعریف واژه های عملیاتی تحقیق  ۶
خلاصه مباحث فصول آینده  ۹

فصل دوم – ادبیات تحقیق
مقدمه  ۱۰
بخش یک : مباحث نظری تحقیق  ۱۰
مقدمه ای بر مطالعه کار
مطالعه کار ( ارزیابی کار وزمان )  ۱۳
روش سنجی ( ارزیابی روش )  ۱۴
کار سنجی (اندازه گیری کار )  ۱۴
رابطه فنون ارزیابی کار با یکدیگر  ۱۵
معرفی عوامل تشکیل دهنده زمان تولید  ۱۶
مراحل ارزیابی کار و زمان  ۱۷
انتخاب شغل مورد ارزیابی  ۱۸
ثبت  ۱۹
بررسی انتقادی  ۲۳
ایجاد روشهای اصلاح شده ( جدید )  ۲۶
تعریف و تعیین روش جدید  ۲۷
برقراری یا استقرار روش جدید  ۲۷
نگهداری یا ابقاء روش جدید  ۲۸
زمان سنجی  ۲۸
اهداف زمان سنجی  ۲۹
روشهای مختلف زمان سنجی  ۳۰
مراحل اساسی فرایند زمان سنجی  ۳۱
زمان سنجی با استفاده از کرنومتر  ۳۲
مراحل زمان سنجی به وسیله کرنومتر  ۳۲
تعیین زمان نرمال  ۳۷
محاسبه و تخصیص بیکاریهای مجاز  ۳۷
محاسبه زمان استاندارد  ۳۸
انواع سیستمهای تولید و طبقه بندی آنها  ۳۸
انواع طرحهای استقرار  ۴۱
بخش دوم : تاریخچه تولید  ۴۶
تاریخچه شرکت بهفام شیمی تهران  ۵۰
نحوه آموزش نیروی انسانی در شرکت بهفام شیمی  ۵۰
کیفیت خط تولید در شرکت بهفام شیمی  ۵۰
نگه داری و تعمیرات در شرکت بهفام شیمی  ۵۱
بخش سوم : تحقیقات کاربردی  ۵۳
خلاصه مباحث فصل  ۵۸

فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه  ۵۹
انواع تحقیق  ۶۰
مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی  ۶۴
روشهای جمع آوری اطلاعات  ۶۵
خلاصه مباحث فصل  ۷۶

فصل چهارم – داده های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
مقدمه  ۷۷
شرح فعالیت هایی که در شرکت بهفام شیمی تهران صورت می گیرد  ۷۷
نمودارهای گردشی فرآیند  ۸۱
شرح زمان انجام فعالیت ها  ۸۶
پاسخ سوالات تحقیق  ۸۷
تعریف تقطیر و انواع ان  ۸۹
سینی های مورد استفاده در برج تقطیر  ۹۱
تعریف پمپ و انواع آن  ۹۲
خلاصه مطالب فصل  ۹۷

فصل پنجم – نتایج تحقیق و پیشنهادها
مقدمه  ۹۸
نتایج تحقیق  ۹۸
پیشنهادات  ۹۸
فهرست منابع  ۱۰۰

شکل شماره (۱-۱-۲) نقش مطالعه روش و زمان سنجی در افزایش بهره وری تولید ۱۵
شکل شماره ( ۲-۱-۲)عوامل تشکیل دهنده زمان تولید  ۱۶
شکل شماره (۱-۴) دستگاه تقطیر معمولی  ۸۹

فهرست جداول

جدول شماره (۱-۱-۲) علائم پایه در رسم نمودار عملیات  ۲۱
جدول شماره (۲-۱-۲) علائم ترکیبی در رسم نمودار عملیات  ۲۲
جدول شماره (۳-۱-۲) سایر علائم نمودار فرایند جریان  ۲۳

فهرست نمودار

نمودار شماره (۱-۴) نمودار گردشی فرایند  ۸۲
نمودار شماره ( ۲-۴) نمودار گردشی فرایند  ۸۳
نمودار شماره (۳-۴) نمودار گردشی فرایند  ۸۴
نمودار شماره (۴-۴) نمودار گردشی فرایند  ۸۵

چکیده :
موضوع مورد بحث در این تحقیق بررسی ارزیابی کاروزمان خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران می باشد. آنچه که درباره اهمیت موضوع می توان به آن اشاره کرد ، تحقق اهداف ارزیابی روش و کارسنجی به عنوان فنون ارزیابی کار است که می تواند از موارد کاربرد تحقیق حاضر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی خط تولید برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران به منظور محاسبه زمان تولید  محصول در یک دوره کاری می باشد . که برای تحقق این هدف در فصل اول سه سوال مطرح شده است که عبارتند از :
۱- نسبت  زمان حمل و نقلها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟
۲- نسبت زمان عملیاتها به زمان کل فعالیتها چقدر است ؟
۳- زمان لازم برای تولید محصول از ابتدا تا انتها چقدر است ؟
در فصل سوم روشهای گرد آوری اطلاعات آمده است و در فصل چهارم به پاسخ سوالات پرداخته شده است و در فصل پنجم نیز نتایج  تحقیق و پیشنهادات آورده شده است از لحاظ روش مورد استفاده این تحقیق از نوع توصیفی می باشد و چون این تحقیق در شرایط واقعی صورت  گرفته است از نوع مطالعه میدانی و از نوع پیمایشی می باشد .
روش های جمع آوری اطلاعات مشاهده مستقیم و مصاحبه بوده است و برای تکمیل بحثهای تئوریک از روش کتابخانه ای نیز استفاده شده است .

فهرست اشکال