بررسی مسائل و مشکلات کارکنان نوبت کار در امور بهره برداری انتقال شرکت انتقال برق

کد محصول:mo253

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرســت مطالب

فصل اول :معرفی موضوع پژوهش
تبیین واهمیت موضوع ۱
اهداف تحقیق ۴
قلمرو تحقیـق ۵
تعاریف عملیاتـی ۶
انگیزه انتخاب موضوع ۸
سئوالهای تحقیق.۸
روش پژوهش ۹
ساختار گزارش۱۰
فصل دوم : مروری بر ادبیات مربوط به نوبتکاری
مقدمه ۱۱
نقش واهمیت تجزیه و تحلیل شغل ۱۳
آثار تجزیه وتحلیل شغل. ۱۵
مدل مشخصات شغل ۱۶
کار یکنواخت واثرات آن در بروز حوادث۱۸
علل واثرات یکنواختی کار ۲۰
جلوگیری از اثرات منفی یکنواختی  ۲۱
نوبت کار چیست؟۲۱
دلایل پیدایش نوبتکاری  ۲۳
چگونه نوبتکاری را مطالعه کنیم   ۲۵
انواع برنامه زمانی نوبتکار ۲۹
دوره های کاری نوبتکاری  ۳۰
نگاهی به مشکلات نوبتکاری. ۳۱
ساعت زیستی ونوبتکاری ۳۴
بهداشت وایمنی ۳۵
ایمنی نوبتکاران  ۳۷
پیامدهای ایمنی نوبتکاری و اثر بر روی عملکرد شغلی ۴۰
پیامدهای بهداشتی نوبتکاری  ۴۴
نشانه های استرس شغلی  ۴۵
استرس شغلی ناشی از نوبتکاری ۴۶
تاثیر عوامل مختلف بر استرس شغلی نوبتکاری. ۴۷
عوامل شخصی مؤثر در نوبتکاری و انطباق آن  ۴۸
عواملی که به محیط بستگی دارند ۴۹
خشنودی شغلی و ابعاد آن  ۵۲
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه. ۵۶
روش ونوع تحقیق. ۵۶
روش گردآوری اطلاعات ۵۸
اعتبار وروائی وسیله اندازه گیری. ۵۹
ابزار جمع آوری اطلاعات  ۶۲
جامعه آماری  ۶۳
نمونه گیری و روش نمونه گیری. ۶۳
متغیرهای تحقیق. ۶۵
روشهای آماری استفاده شده ۶۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه. ۶۷
بررسی فرضیه ۱ ۶۸
بررسی فرضیه ۲ ۷۸
بررسی فرضیه ۳ ۸۹
بررسی فرضیه ۴  ۹۷
بررسی فرضیه ۵ ۱۰۵
بررسی فرضیه ۶ ۱۱۸
بررسی نظر کارکنان راجغ به تغییر نگهبان به کمک اپراتور مراقب ۱۲۴
بررسی نظر کارکنان راجع به امکانات رفاهی وسرگرمی در محل کار۱۲۶
بررسی میزان رضایت کارکنان از ساختار فیزیکی اتاق کنترل ۱۲۸
بررسی میزان علاقه کارکنان به شغل۱۳۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری۱۳۴
محدودیتهای تحقیق۱۳۷
پیشنهادات ۱۳۸
پرسشنامه ۱۳۹
منابع

مقدمه:
آفرینش انسانها وطبیعت با نظم وترتیب خاصی صورت گرفته است اگر در گردش این نظم و ترتیب به هر دلیلی تغییراتی داده شود مشکلاتی بوجود خواهد آمد.
در اولین سوره از آخرین جزء قرآن مجید آمده است:
وجعلنا نومکم ثباتا: خواب را مایه آرامش قرار دادیم. وجعلنا الیل لباسا : شب را لباس وزمان استراحت وآسایش قرار دادیم. وجعلنا النهار معاشا: و روز را جهت فعالیت و امرار معاش قرار دادیم. حال که با پیشرفت تکنولوژی و نیاز به کار مداوم برخی از کارخانجات و سیستمهایی نظیر : ناوگان حمل ونقل هوایی وزمینی ،‌نیروگاهها ،‌انتقال و توزیع در صنعت برق نیاز به انجام کارهایی توسط انسانها بصورت پیوسته و بصورت شبانه روزی باید انجام شود خواه ناخواه مشکلات خاصی را بوجود خواهد آورد . با شناخت این مشکلات ، بررسی و تجزیه و تحلیل آنها می توان تا حد زیادی در جهت کاهش مشکلات گامهایی را برداشت و لذا در مورد مشکلات نوبتکاری در امور بهره برداری انتقال شرکت برق منطقه ای خراسان تحقیقی انجام شد که انشاءالله علیرغم کاستیهای آن امید است مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد.