بررسی نتایج حاصل از استقرار سیستم تضمین کیفیت ISO-9001 ویرایش ۲۰۰۰ در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

کد محصول:mo243

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

چکیده
کلیات
مقدمه
فصل اوّل: طرح تحقیق (کلیات تحقیق)
۱-۱- مقدمه ۱
۲-۱- موضوع تحقیق ۲
۳-۱- دلایل انتخاب موضوع ۲
۴-۱- اهمّیّت و ضرورت موضوع ۲
۵-۱- بیان موضوع و چگونگی شناخت آن (تبیین مسئله تحقیق) ۳
۶-۱- اهداف تحقیق ۴
۷-۱- سئوالات تحقیق۵
۸-۱- فرضیه های تحقیق ۵
۹-۱- متغیرهای تحقیق.  ۶
۱۰-۱- تعاریف متغیرها ۷
۱-۱۰-۱- تعاریف نظری ۷
۲-۱۰-۱- تعاریف عملیاتی ۱۳
۱۱-۱- قلمرو تحقیق ۱۴
۱-۱۱-۱- قلمرو موضوعی ۱۴
۲-۱۱-۱- قلمرو مکانی ۱۴
۳-۱۱-۱- قلمرو زمانی ۱۴
۱۲-۱- روش تحقیق ۱۴
۱۳-۱- روش جمع آوری آمار و اطّلاعات ۱۵
۱۴-۱- آنالیز آماری (معرفی روشها) ۱۶
۱۵-۱- خلاصه فصل ۱۷

فصل دوم ـ ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲- مقدمه۱۸
۲-۲- مبانی نظری تحقیق (بیان چارچوبهای تئوریک) ۱۸
۳-۲- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده ۹۳
۴-۲- خلاصه فصل ۱۱۳

فصل سوّم ـ روش اجرایی تحقیق
۱-۳- مقدمه ۱۱۴
۲-۳- توصیف آزمودنی های تحقیق (معرفی جامعه و مجموعه آماری) ۱۱۶
۳-۳- معرفی روشهای نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ۱۱۷
۴-۳- معرفی روشهای جمع آوری اطّلاعات ۱۱۹
(مطالعه اسناد، مشاهده، محاسبه و پرسشنامه)
۵-۳- نحوه طراحی پرسشنامه ۱۲۰
۶-۳- اعتبار و پایایی پرسشنامه ۱۲۲
۷-۳- خلاصه فصل ۱۲۴

فصل چهارم ـ مطالعات آماری تحقیق
۱-۴- مقدمه ۱۲۵
۲-۴- آمار توصیفی ( مشخصه های مرکزی و پراکندگی و نمودارها و گرافها)…… ۱۲۵
۳-۴- آمار استنباطی (آزمونهای آماری فرضیّه ها) ۱۴۰
۴-۴- خلاصه فصل ۱۵۸

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- مقدمه ۱۶۰
۲-۵- نتیجه گیری اختصاصی از آزمون فرضیّه ها ۱۶۱
۳-۵- نتیجه گیری عمومی ۱۶۷
۴-۵- مقایسه دستاوردها با ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۶۸
۵-۵- محدودیّتهای تحقیق ۱۷۴
۶-۵ پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۷۴
۷-۵- سایر پیشنهادات و راهکارها۱۷۵
۸-۵- پیشنهاد برای سایر محققین ۱۸۰
۹-۵- خلاصه فصل ۱۸۱
ضمائم و پیوست ها ۱۸۲
– نمونه پرسشنامه
– نامه ضمیمه پرسشنامه
– جدول نتایج پرسشگری
– نمودار مراحل اجرایی استقرار سیستم تضمین کیفیّت
– جداول مدارک و مستندات تدوین شده فرآیندها، فهرستها، فلوچارتهای گردش عملیاتی و برون سازمانی شرکت.
– منابع و مآخذ

چکیـده :
بنا به درخواست مدیریّت عامل شرکت و مصاحبه با تعدادی از متخصصّین امر مطالعه میدانی برای بررسی نتایج حاصل از استقرار سیستم تضمین کیفیّت Iso 9001 ویرایش ۲۰۰۰ میلادی در سطح شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان گیلان صورت گرفته است. جامعه آماری ۲۳۹ نفر، حجم نمونه آماری ۵۰ نفر و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پس از مصاحبه با تعدادی از مدیران و دست اندرکاران استقرار سیستم تضمین کیفیّت در سطح شرکت فرضیّه های تحقیق انتخاب و سئوالات پرسشنامه تعیین و روایی و پایائی آن آزمون گردید، و پرسشنامه تهیه و بین جامعه نمونه توزیع گردیده است.
برای سنجش قابلیّت اتکاء‌ (پایایی) پرسشنامه در این تحقیق از روش آزمایش مجدّد و برای اعتبار یا روایی پرسشنامه از اعتبار محتوی (سنجش وجود رابطه بین سئوالات و فرضیه های تحقیق) استفاده شده است که نتایج حاصله بیانگر قابلیّت اعتبار بالای پرسشنامه بوده است.
(۸/۴۲ درصد گزینه خیلی مناسب ۲/۴۷ درصد گزینه مناسب و ۱۰ درصد گزینه تا حدودی مناسب را پاسخ گفته اند). از نظر پایائی (اعتماد) برابر توزیع پرسشنامه در دو مقطع زمانی میانگین ضریب همبستگی برای ۲۵ سئوال نهایتاً برابر ۸۲ درصد (۸۲/0r= ) حاصل شد که نشانگر قابلیت اعتماد بالای وسیله اندازه گیری (پرسشنامه) می باشد.
فرضیه های تحقیق به شرح زیر تعیین شده اند:
۱- استقرار سیستم تضمین کیفیّت برای بهبود گردش کارها و تسهیل در ارائه خدمات به مشترکین مؤثّر است.
۲- استقرار سیستم تضمین کیفیّت با افزایش مشارکت کارکنان رابطه دارد.
۳- استقرار سیستم تضمین کیفیّت با بهبود فرآیند فعّالیّتهای مؤثّر بر کیفیّت رابطه دارد.
۴- استقرار سیستم تضمین کیفیّت برای کاهش بروکراسی اداری مؤثّر است.
پس از جمع آوری پرسشنامه های توزیع شده در بین نمونه آماری از جامعه آماری پژوهش که کارکنان شاغل در واحدهای مؤثّر بر کیفیّت  شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان می باشند، برابر تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی و آزمون فرضیّه ها، نتایج کلی زیر حاصل شده است :
۱- استقرار سیستم تضمین کیفیّت برای بهبود گردش کارها و تسهیل در ارائه خدمات به مشترکین مؤثّر است.
۲- استقرار سیستم تضمین کیفیّت با افزایش مشارکت کارکنان رابطه دارد.
۳- استقرار سیستم تضمین کیفیّت با بهبود فرآیندها و فعاّلیّتهای مؤثّر بر کیفیّت رابطه دارد.
۴- استقرار سیستم تضمین کیفیّت برای کاهش بروکراسی اداری مؤثّر نبوده است.
ضمناً طی پرسش گری های عمومی پاسخگویان با استقرار سیستم استاندارد تضمین کیفیّت بعنوان یکی از تکنیکهای بهبود مدیریت موافقت داشتند و Iso 9001 ویرایش ۲۰۰۰ را نسبت به ویرایش های قبلی کاراتر مورد ارزیابی قرار داده اند و معتقدند در صورتی که مشکلی در کیفیت مدیریت نباشد بهبود مستمر، رضایت مشتری، نیازها و الزامات ذینفعان فراهم خواهد شد. آزمودنی ها معتقد هستند که برای افزایش بهره وری سازمانی و کاهش هزینه های سربار نیاز به مشارکت دلسوزانه همه پرسنل می باشد.
عده ای از پاسخگویان، برای رفع نیازها و انتظارات مشتریان و تعیین منشأ نواقصات با هدف حذف آنها تأکید بر مدیریت مشارکتی و آموزش مستمر را داشته اند و برای ارتقاء سیستم حرکت به سمت مدیریّت جامع ( T.Q.M) را پیشنهاد نموده اند. آزمودنی ها معتقد هستند که باید به انگیزش مادی و معنوی کارکنان توجّه ویژه ای بشود تا موجب رابطه صمیمی بین آنان شده و در زمینه هایی که باعث گره خوردن منافع فرد با سازمان می شود را فراهم آورد.