بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق و نقش آن در شناسایی عملکرد کارکنان

کد محصول:mo226

تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:
فصل اول: ۹
کلیات پژوهش ۹
مقدمه ۱۰
۱-۱) عنوان پژوهش ۱۰
۱-۲) بیان مساله ۱۰
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۲
۱-۴) اهداف پژوهش ۱۵
۱-۵) فرضیات پژوهش ۱۶
۱-۶) قلمرو پژوهش ۱۷
۱-۷) روش پژوهش ۱۷
۱-۸) جامعه آماری ۱۷
۱-۹) حجم نمونه ۱۸
۱-۱۰) ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۸
۱-۱۱) تکنیک‌های آماری استفاده شده ۱۸
۱-۱۲) محدودیت‌های پژوهش ۱۹
۱-۱۳) ساختار گزارش ۱۹
فصل دوم: ۲۱
ادبیات پژوهش ۲۱
مقدمه ۲۲
بخش اول: ادبیات مربوط به نظام ارزشیابی ۲۳
۲-۱-۱) تعریف ارزشیابی ۲۳
۲-۱-۲) اهداف ارزشیابی ۲۵
۲-۱-۳) عوامل ارزشیابی شونده ۲۷
۲-۱-۴) ارزشیابی کنندگان ۳۳
۲-۱-۵) روش‌های انجام ارزشیابی ۳۷
۲-۱-۶) اجرای ارزشیابی ۴۴
۲-۱-۷) مشخصات ارزشیابی خوب ۴۸
۲-۱-۸) خطاهای ارزشیابی ۵۰
۲-۱-۹) تاریخچه ارزشیابی کارکنان در ایران ۵۳
بخش دوم: ادبیات مربوط به عملکرد و شاخص‌های آن ۵۷
۲-۲-۱) تعریف عملکرد ۵۷
۲-۲-۲) بهره وری و عملکرد ۵۹
۲-۲-۳) نقش مدیران در بهبود عملکرد کارکنان ۶۰
۲-۲-۴) استراتژی‌های بهبود عملکرد ۶۱
۲-۲-۵) مدیریت عملکرد ۶۳
۲-۲-۶) مدل ACHIEVE برای عوامل موثر بر عملکرد ۶۵
۲-۲-۷) استفاده از مدل ACHIEVE 67
بخش سوم: ارزشیابی عملکرد در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ۹۵
۲-۳-۱) روش اجرایی ارزشیابی عملکرد کارکنان ۹۵
۲-۳-۲) روش اجرایی افزایش سنوات کارکنان ۹۷
۲-۳-۳) روش اجرایی ارتقاء گروه کارکنان ۹۸
۲-۴) مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با ارزشیابی و عملکرد ۱۰۳
فصل سوم: ۱۰۷
روش شناسی پژوهش ۱۰۷
مقدمه ۱۰۸
۳-۱) نوع پژوهش ۱۰۸
۳-۲) جامعه آماری ۱۰۸
۳-۳) حجم نمونه ۱۰۹
۳-۴) ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۰۹
۳-۵) روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۱۱
۳-۵-۱) شیوه برآورد پایایی ابزار پژوهش (به روش محاسبه آلفای کرونباخ) ۱۱۳
۳-۵-۲) برآورد روایی ابزار پژوهش ۱۱۴
۳-۶) تکنیک‌های آماری استفاده شده ۱۱۴
۳-۶-۱) آمار توصیفی پژوهش ۱۱۵
۳-۶-۲) آمار استنباطی پژوهش ۱۱۶
۳-۷) نرم افزارهای تحلیل پژوهش ۱۲۰
۳-۶-۱) نرم افزار SPSS 121
۳-۶-۲) نرم افزار Minitab 122
فصل چهارم: ۱۲۳
تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش ۱۲۳
مقدمه ۱۲۴
بخش اول: تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش به کمک آمار توصیفی ۱۲۵
۴-۱-۱) نتایج توصیفی جنسیت ۱۲۵
۴-۱-۲) نتایج توصیفی سمت (مدیر یا سرپرست) ۱۲۶
۴-۱-۳) نتایج توصیفی مدرک تحصیلی ۱۲۷
۴-۱-۴) نتایج توصیفی سن ۱۲۸
۴-۱-۵) نتایج توصیفی سنوات اشتغال به ارزشیابی ۱۲۹
۴-۱-۶) نتایج توصیفی سنوات کاری ۱۳۰
بخش دوم: تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش به کمک آمار استنباطی ۱۳۱
۴-۲-۱) تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی : نظام ارزشیابی موجود در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی موجب شناسایی عملکرد کارکنان شده است. ۱۳۳
۴-۲-۲) تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی۱ : نظام ارزشیابی موجود در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی موجب شناسایی توانمندی کارکنان شده است. ۱۳۴
۴-۲-۳) تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی۲ : نظام ارزشیابی موجود در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی موجب شناسایی انگیزه کارکنان شده است. ۱۳۵
۴-۲-۴) تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی۳ : نظام ارزشیابی موجود در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی موجب شناسایی آگاهی و درک فرد از اهداف سازمان شده است. ۱۳۶
۴-۲-۵) تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی۴ : نظام ارزشیابی موجود در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی موجب شناسایی کمک‌ها و ابزارهای مورد نیاز فرد برای انجام وظیفه شده است. ۱۳۷
۴-۲-۶) تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی۵ : نظام ارزشیابی موجود در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی موجب شناسایی بازخورد و نیز نیازهای آموزشی کارکنان شده است. ۱۳۸
۴-۲-۷) تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی۶ : نظام ارزشیابی موجود در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی موجب شناسایی میزان قانونی بودن تصمیمات متخذه شده است. ۱۳۹
۴-۲-۸) تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی۷ : نظام ارزشیابی موجود در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی موجب شناسایی عوامل محیطی خارج از سازمان شده است. ۱۴۰
۴-۲-۹) رتبه بندی عوامل اصلی ۱۴۱
۴-۲-۱۰) رتبه بندی زیرعوامل ۱۴۳
فصل پنجم: ۱۴۸
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۸
مقدمه ۱۴۹
بخش اول: خلاصه پژوهش ۱۵۰
بخش دوم: بحث و بررسی ۱۵۴
بخش سوم: پیشنهادات ۱۵۵
۵-۳-۱) پیشنهاداتی برآمده از نتایج آماری پژوهش ۱۵۵
۵-۳-۲) سایر پیشنهادات ۱۵۶
پیوست‌ها ۱۶۰
پیوست الف : شرایط احراز عمومی‌مشاغل ۱۶۱
پیوست ب : جدول تعداد نمونه تصادفی مورگان ۱۶۴
پیوست ج : فرم‌های ارزشیابی مورد استفاده در شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی ۱۶۵
پیوست د : پرسشنامه پژوهش ۱۶۹
پیوست ه : اطلاعات جمع آوری شده از جامعه نمونه پژوهش ۱۷۱
پیوست و : نتایج توصیفی مربوط به سؤالات پرسشنامه ۱۷۳
پیوست ز: نتایج توصیفی مربوط به عوامل هفتگانه مدل ۱۹۸
پیوست ح : بررسی پایایی پرسشنامه ۲۰۷
منابع و مآخذ ۲۱۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.