اطلاعیه

بررسی الزامات مدیریتی درکاهش اثرات ناشی از خشکسالی

کد محصول:mo222

تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول:
۱ ـ ۱ ـ مقدمه : ۴
۱ ـ ۲ ـ بیان مسأله : ۵
۱ ـ ۳ ـ موضوع تحقیق و هدف آن : ۶
۱ ـ ۴ ـ اهمیت و انگیزه موضوع تحقیق : ۶
۱ ـ ۵ ـ قلمرو تحقیق : ۹
۱ ـ ۶ ـ پرسشها ی تحقیق : ۹
۱ـ۷ـ روش تحقیق: ۱۰

فصل دوم:
بحران آب در جهان : ۱۱
بحران آب در ایران : ۱۵
آب در استان  خراسان  (و جنوب استان) V   : ۱۸
الف- موقعیت جغرافیایی استان : ۱۸
ب- وضعیت اقلیم : ۱۸
ج-  پتانسیل منابع آب : ۲۰
۱ ـ د : منابع آب در خراسان به روایت آمار :  (۱۱) ۲۰
۲ ـ  د : وضعیت منابع آب حوضه های آبریز اصلی استان (‌ و جنوب استان )۱۲ ۲۱
خشکسالی در خراسان  ( و جنوب استان ) : ۲۲
الف ـ تحلیل نزولات جوی جنوب استان خراسان : (۱۳) ۲۳
ب : تحلیل تأثیرات افزایش دما در استان : ۳۶
خسارات خشکسالی در ایران : ۳۶
خسارات خشکسالی در استان خراسان ( و جنوب خراسان ) : ۳۹
الف- بررسی وضعیت خسارت خشکسالی درسال زراعی ۷۹-۷۸: ۴۱
ب- خسارات وارده ناشی از خشکسالی به کشاورزان درسال زراعی ۸۰-۷۹ ۴۱
ا- خسارت وارده ناشی از عدم آبیاری از طریق آبهای سطحی: ۴۲
۲- خسارت وارده ناشی از کاهش آبدهی قنوات و چشمه ها : ۴۲
۳- خسارت وارده ناشی از کاهش حجم ذخیره مخازن سدها و بندها : ۴۲
۴- خسارات وارده ناشی از تغییرزمان آبیاری از طریق منابع آب زیر زمینی : ۴۳
مفهوم و تعریف خشکسالی   (   Drought ) : ۴۴
تفاوت انواع خشکسالی : ۴۹
تفاوت خشکسالی ( Drought) وخشکی (Dryness) : ۵۱
تفاوتهای خشکسالی با سایر بلایای طبیعی : ۵۲
مشخصات خشکسالی و شدت آن : ۵۳
شاخصهای ارزیابی شدت خشکسالی  : ( ۲۶و۳۲) ۵۳
شاخص شدت خشکسالی پالمر (PDSI ) *: ۵۴
شاخص رطوبت گیاه (CMI ) * ۵۴
شاخص تأمین آب سطحی ( SWSI  ) : ** ۵۴
شاخص بارندگی استاندارد ( S  PI  ) : **** ۵۵
عوامل مؤثر در خشکسالی 🙁 ۳۲ ) ۵۶
اثرات خشکسالی 🙁 ۳۱ ) ۵۷
مدیریت   خشکسالی : ۵۸
مدیریت   بحران  (    Crisis  Management ) : ۶۰
مدیریت  ریسک ( managment  Risk  ) : ۶۱
ـ پیشینه تحقیق و نظریه های مطرح در مدیریت مقابله با خشکسالی : ۶۱

فصل سوم:
مقدمه: ۶۷
روش تحقیق: ۶۸
تحقیق بنیادی : ۶۹
تحقیق نظری یا محض: ۶۹
تحقیق کاربردی : ۶۹
تحقیق تاریخی : ۷۰
تحقیق توصیفی: ۷۰
تحقیق  تجربی: ۷۱
وسیله اندازه گیری: ۷۳
متّغیرهای تحقیق: ۷۴
روائی ۱ و پایائی ۲وسیله اندازه گیری : ۷۷
جامعه آماری: ۸۰
نمونه آماری، روش نمونه گیری: ۸۱
روشهای آماری استفاده شده: ۸۲

فصل چهارم:
مقدمه : ۸۵
بخش ۱ ـ ۴ ۸۷
بررسی وضعیت موجود مدیریت خشکسالی ۸۷
بخش ۲ ـ ۴ ۹۳
بررسی و آزمون فرضیه تحقیق ۹۳
بررسی متغییر « تأثیر مدیریت خشکسالی » ۱۱۷
تعیین اولویتها در مؤلفه های مختلف مدیریت خشکسالی ۱۱۸
جمع بندی نتایج ۱۲۰

فصل پنجم:
نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود مدیریت خشکسالی: ۱۲۳
نتایج حاصل از بررسی فرضیه تحقیق توسط مولفه های ۱۵گانه: ۱۲۶
تعیین اولویت برای مولفه های ۱۵ گانه: ۱۳۳
پیشنهادات : ۱۳۷
الف- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق : ۱۳۷
ب – پیشنهادات مبتنی بر بررسی وضعیت موجود : ۱۳۸
ج- پیشنهادات انجام تحقیقات بعدی : ۱۳۹

پیشگفتار:
بر کسی پوشیده نیست که بسیاری  ازکشور های جهان در آستانه دوران کمبود آب به سر می برند.خشکسالی کشورهای مرکزی وجنوبی آسیا همچون آذربایجان،افغانستان،گرجستان،ایران،هند، پاکستان ، تاجیکستان و ازبکستان رابه شدت تحت تاثیرقرارداده وبه مغولستان وچین نیز گسترش یافته است.جمهوری اسلامی ایران چهارمین سال متوالی خشکسالی را پشت سر می گذارد .مردم مناطق شهری، روستایی و عشایری از اثرات خشکسالی در منابع آب تولید محصولات ،دام ومحیط زیست دچارلطمه شده اند.
خشکسالی چهره خشن خود را در اکثر مناطق کشور از جمله استان خراسان به نمایش گذارده است .آب پشت سد ها رو به نقصان گذاشته ،برخی از رودخانه ها به ریگزار تبدیل شده ،قناتها و چاههای بسیاری با خشکی و افت بیش از حد آب دمساز شده اند .خشکسالی بر ۹۰ % جمعیت کشوربه درجات متفاوت اثر گذاشته و چهار استان فارس ، کرمان ،خراسان و سیستان و بلوچستان بیشترین صدمات ناشی از خشکسالی را متحمل شده اند .
کمبود بارندگی از یکسو و نداشتن برنامه و راهبرد مشخص برای جلوگیری از بحران کم آبی در کشور و نیز در استان از سویی دیگر ،وضعیت بحرانی را در بسیاری از شهر ها و روستاها بوجود آورده است .
به دلیل اهمیت و فراگیر بودن موضوع خشکسالیمقاله با موضوع« بررسی الزامات مدیریتی در کاهش اثرات ناشی از خشکسالی در جنوب استان خراسان»  انتخاب شد. به این امید که دست آورد آن تشخیص و تبیین دلایل پایه ای ،بررسی اثرات و تبعات خشکسالی استان و ارائه راهکارهای مدیریتی در کاهش اثرات ناشی از خشکسالی باشد .
این پژوهش دارای پنج فصل به شرح ذیل است :
فصل اول،با عنوان « معرفی تحقیق» . در این فصل پس از ذکر مقدمه ،بیان مسأله و اهمیت آن و قلمرو پژوهش و پرسش های مطرح ذکر می گردد .
فصل دوم،به ادبیات پژوهش ـ ارائه اطلاعات و آمار از وضعیت کنونی خشکسالی در ایران ،استان خراسان و جنوب ایران ـ علت های پایه ای بروز خشکسالی ها ـ پیشینه تحقیق و مبانی نظری و مدیریت خشکسالی اختصاص دارد .
فصل سوم، در این فصل روش تحقیق ، وسیله اندازه گیری ،متغیر های تحقیق ،نمونه و روشهای نمونه گیری و روشهای آماری استفاده شده ذکر می گردد .
فصل چهارم،این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها که شامل بررسی وضعیت موجود ،بررسی و آزمون فرضیه تحقیق و جمع بندی نتایج اختصاص دارد .
فصل پنجم،در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها به تفضیل بیان شده و بر اساس آن نتایج،راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد .

چکیده :
عنوانمقاله “ بررسی الزامات مدیریتی درکاهش اثرات ناشی از خشکسالی در جنوب استان خراسان ” است.  این پژوهش با بررسی ونقد وضعیت  موجود مدیریت خشکسالی ،در پی یافتن راهکارهایی برای ایجاد مدیریت مناسب خشکسالی وکاهش اثرات ناشی از خشکسالی در جنوب استان خراسان می باشد .
پژوهش دارای پنج فصل است . درفصل اول اهمیت ، هدف و لزوم انجام آن ودرفصل دوم ادبیات پژوهش ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری خشکسالی بیان شده است .فصل سوم به بیان روش تحقیق ، وسیله اندازه گیری ومتغّیرهای تحقیق پرداخته است .فصل چهارم به تجزیه وتحلیل داده ها شامل بررسی وضعیت موجود، بررسی وآزمون فرضیه تحقیق و جمع بندی نتایج اختصاص داردو در فصل پنجم راهکارهای مدیریتی برای کاهش اثرات ناشی از خشکسالی پیشنهاد گردیده است .
این پژوهش با استفاده از امکانات کتابخانه ای و میدانی ، ارا ئه پرسشنامه های تخصصی و انجام مصاحبه با عوامل دست اندرکار انجام شده است .در این پژوهش مشخص گردید که وضعیت موجود مدیریت خشکسالی کاملا” نامناسب می باشد. براساس نتایج حاصل از وضعیت موجود خشکسالی ونتایج بدست آمده تحقیق راهکارهایی به عنوان الزامات مدیریتی درکاهش اثرات ناشی از خشکسالی درجنوب استان خراسان پیشنهاد گردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.