بررسی و ارزیابی نگرش کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق نسبت به خصوصی سازی و عوامل مؤثر بر نگرش آنها

کد محصول:mo208

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

تشکر
چکیده
فصل اول : کلیات
۱ـ۱ـ  مقدمه ۱
۲ـ۱ـ بیان مسئله ۲
۳ـ۱ـ اهمیت موضوع ۴
۴ـ۱ـ اهداف اساسی تحقیق ۵
۵ـ۱ـ سئوالات تحقیق و فرضیه های تحقیق۷
۶ـ۱ـ روش تحقیق۹
۷ـ۱ـ تعریف متغیرهای تحقیق۹

فصل دوم :چارچوب نظری تحقیق
۱ـ۲ـ چارچوب نظری تحقیق ۱۲
۲ـ۲ـ مفهوم خصوصی سازی ۱۲
۳ـ۲ـ نظریه آدام اسمیت ۱۵
۴ـ۲ـ نظریه فردریک لیست ۲۰
۵ـ۲ـ نظرات جان میناردکینز۲۱
۶ـ۲ـ نظریات اندیشمندان مکتب اتریش ۲۳
۷ـ۲ـ اهداف خصوصی سازی  ۲۶
۸ـ۲ـ بررسی تجربه برخی از کشورها ۴۱
۹ـ۲ـ بحث و نتیجه گیری ۶۳

فصل سوم : روش تحقیق
۱ـ۳ـ روش تحقیق۶۸
۲ـ۳ـ تکنیک جمع آوری اطلاعات ۶۹
۳ـ۳ـ تعریف متغیرهای مستقل ۷۰
۴ـ۳ـ طراحی ابزارسنجش ۷۰
۵ ـ۳ـ جامعه آماری ـ حجم نمونه و روش نمونه گیری۷۱
۶ـ۳ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱
۷ـ۳ـ تعریف سئوالات و فرضیه های تحقیق ۷۲

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۱ـ۴ـ بررسی خصوصیات فردی و شغلی پاسخگویان ۷۴
۲ـ۴ـ بررسی نظر پاسخگویان درباره خصوصی سازی۷۷
در شرکت تعمیرات نیروی برق فارس
۳ـ۴ـ مقایسه میزان موفقیت شرکت تعمیرات ۱۰۹
نیروی برق فارس در دستیابی به اهداف خصوصی سازی از نظر کارکنان شرکت
۴ـ۴ـ بررسی عوامل موثر بر نگرش پاسخگویان ۱۱۱
درباره تأثیر خصوصی سازی بر شرکت تعمیرات نیروی برق فارس

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۳۴
منابع و مأخذ ۱۴۳
ضمیمه ۱۴۶
پرسشنامه

چکیده:
از دهه ۱۹۷۰ خصوصی سازی بعنوان یکی از راهکارهای دستیابی به رشد و توسعه در بسیاری از کشورهای جهان در دستور کار قرار گرفت. و برخی از آنان نظیر ژاپن و انگلیس با سود بردن از این روش به رشد و توسعه چشمگیری دست یافتند هر چند هر کشوری با توجه به مسائل خاص خود اهداف خاصی را از خصوصی سازی دنبال نمود، اما فصل مشترک اکثر آنها افزایش کارائی، کاهش هزینه ها، ایجاد انگیزه، افزایش رقابت و بالاخره تخصص گرائی بود.
در کشور ما نیز از سال ۱۳۷۰ خصوصی سازی با اهداف فوق آغاز گردید که شرکت تعمیرات نیروی برق فارس نیز از جمله شرکتهایی است که در اسفند ماه ۱۳۷۶ به شرکت خصوصی تبدیل شد. که بیش از ۵ سال از خصوصی شدن شرکت مزبور میگذرد لازم است که نتایج حاصل از این اقدام مورد ارزیابی قرار گیرد. تا با پی بردن به نقاط ضعف و قوت روند خصوصی سازی نسبت به اصلاح روند مزبور اقدام نمود. محقق با این هدف بر آن شد تا نگرش کارکنان شرکت تعمیرات نیرو را در مورد تأثیر خصوصی سازی بر افزایش کارائی، کاهش هزینه ها، ایجاد انگیزه، افزایش رقابت و بالاخره تخصص گرائی بررسی و میزان موقعیت شرکت را در مورد روند خصوصی سازی مورد ارزیابی قرار دهد.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایش میباشد که طی آن ۱۵۱ نفر از کارکنان شرکت مزبور مورد پرسش قرار گرفتند.
نتایج حاصل نشان میدهد که از نظر کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق فارس، این شرکت در امر خصوصی سازی چندان موفق عمل ننموده است. بطوری که میانگین نمره پــــاسخگویان از یک گویه در هر یک از ابعاد پنج گانه فوق کمتر از ۲ یعنی حد متوسط می باشد. از نظر پاسخگویان، شرکت در زمینه ایجاد انگیزش و تخصص گرایی کمترین موفقیت را داشته است بطوری که میانگین نمره پاسخگویان از یک گویه در ابعاد مذکور به ترتیب ۳۲/۱ و ۴۲/۱ می باشد که هر دو کمتر از ۲ یعنی حد متوسط میباشد. بر اساس همین نتایج بیشترین موفقیت شرکت در امر خصوصی سازی در زمینه افزایش رقابت بوده است بطوری که میانگین نمره پاسخگویان از هر گویه این بعد ۸/۱ می باشد که این میانگین نیز کمتر از حد متوسط است بررسی تأثیر خصوصیات فردی افراد بر نگرش آنها نسبت به تأثیر خصوصی سازی نشان میدهد که عواملی چون رتبه شغلی، سطح تحصیلات، سمت شغلی و جنسیت پاسخگویان با نگرش آنها در مورد بعضی از ابعاد خصوصی سازی رابطه معنی دار دارند.