بررسی استقرار و استمرار نظام مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ درشرکت برق

کد محصول:mo171

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

۱- فصل اول،کلیات ۷
۱-۱ تعاریف و اصطلاحات ۸
۱-۱-۱ محیط زیست Environment 8
۱-۱-۲ جنبه زیست محیطی Environmental aspect 8
۱-۱-۳ پیامد زیست محیطی Environmental impact 8
۱-۱-۴ سیستم مدیریت زیست محیطی Environmental management system 8
۱-۱-۵ آگاهی سطحی نسبت به مسائل زیست محیطی ۸
۱-۱-۶ آگاهی عمقی نسبت به مسائل زیست محیطی ۹
۱-۱-۷ تعهد به حفظ محیط زیست ۹
۱-۲ موضوع پژوهش,‌اهمیت موضوع و اهداف آن ۹
۱-۲-۱ چگونه محیط زیست را حفظ کنیم و چرا؟ ۹
۱-۳ سوالهای پژوهشی و فرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۴ روش پژوهش ۱۳
۱-۵ معرفی فصول و ساختارمقاله ۱۴
۲- فصل دوم،ادبیات تحقیق ۱۵
الف) پیشینه موضوعی ۱۶
۲-۱ پیدایش سیستمهای مدیریت زیست محیطی ۱۶
۲-۲ سازمان جهانی تدوین استاندارد چیست ؟ ۱۷
۲-۳ استانداردهای ISO چه هستند ؟ ۱۸
۲-۴ استانداردهای سیستمهای مدیریتی، مبحثی جدید در سازمان جهانی استاندارد ۱۸
۲-۵ هدف ایزو ۱۴۰۰۰ چیست ؟ ۲۰
۲-۶ ایزو ۱۴۰۰۱, استانداردی برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی ۲۳
۲-۷ الزامات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و اهداف آن ۲۵
۲-۷-۱ خط مشی زیست محیطی ۲۵
۲-۷-۲ جنبه های زیست محیطی ۲۶
۲-۷-۳ الزامات قانونی و سایر الزامات، اهداف کلان و اهداف خرد، برنامه های زیست محیطی ۲۸
۲-۷-۴ آموزش، آگاهی و صلاحیت ۲۸
۲-۷-۵ کنترل عملیات، آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ۲۹
۲-۷-۶ پایش و اندازه گیری، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی، بازنگری مدیریت ۳۰
ب) پیشینه تحقیقی ۳۱
۳- فصل سوم،روش تحقیق ۳۳
۳-۱ مقدمه ۳۴
۳-۲ روش ونوع تحقیق ۳۴
۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات ۳۶
۳-۴ جامعه آماری ۳۷
۳-۵ نمونه آماری و روش نمونه گیری ۳۷
۳-۶ سئوالات پژوهشی ۳۸
۳-۷ فرضیه های تحقیق ۳۹
۳-۸ متغیرهای تحقیق ۳۹
۳-۹ پایایی و روایی وسیله اندازه گیری ۴۰
۳-۱۰ روشهای آماری استفاده شده ۴۲
۴- فصل چهارم،تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۴
۴-۱ جمع آوری اطلاعات و ابزارهای اندازه گیری ۴۵
۴-۱-۱ فرضیه های یک و دو ۴۵
۴-۱-۲ فرضیه های سه و چهار ۴۸
۴-۱-۳ فرضیه پنج ۴۹
۴-۲ تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۰
۴-۲-۱ فرضیه یک ۵۰
۴-۲-۲ فرضیه دو ۵۵
۴-۲-۳ فرضیه سه ۵۹
۴-۲-۴ فرضیه چهار ۶۱
۴-۲-۵ فرضیه پنج ۶۲
۵- فصل پنجم،نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۵
۵-۱ نتایج ۷۶
۵-۲ پیشنهادات ۷۹
۵-۲-۱ پیشنهادات کاربردی ۷۹
۵-۲-۲ پیشنهاد به سایر محققان ۸۱
پیوستها
پیوست یک: عضویتهای گوناگون در سازمان ایزو
پیوست دو: استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱
پیوست سه: انطباق ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۰۰
پیوست چهار: اطلاعات فرضیه های سه و چهار
پیوست پنج: اطلاعات فرضیه پنج
فهرست جداول:
جدول ‏۲ ۱ : مواردی که در برآوردن نیازمندی واکنش در شرایط اضطراری باید به آنها توجه شود۳۰
جدول ‏۴ ۱: تعداد حلقه های ارتباطی فرایندهای مختلف ۴۶
جدول ‏۴ ۲:توزیع فراوانی رخدادهای انتخاب شده به تفکیک فرایندهای مختلف ۴۶
جدول ‏۴ ۳ :توزیع فراوانی تعداد رخدادهای انتخاب شده به تفکیک نوع فرایند و نواحی برق شهرستان مشهد ۴۷
جدول ‏۴ ۴:توزیع فراوانی تعداد رخدادهای انتخاب شده به تفکیک تعداد حلقه های ارتباطی فرایند و نواحی برق مشهد ۴۷
جدول ‏۴ ۵: میانگین ، انحراف معیار ، حداقل وحداکثر نمرات آزمون افرادی که در دوره شرکت داشته اند. ۴۹
جدول ‏۴ ۶ :میانگین و انحراف معیار میزان ترددهای انجام شده توسط ارباب رجوع به تفکیک تعداد حلقه های ارتباطی فرایندها ۵۱
جدول ‏۴ ۷ : توزیع فراوانی ترددهای انجام شده توسط ارباب رجوع به تفکیک تعداد حلقه های ارتباطی فرایندها ۵۱
جدول ‏۴ ۸ : توزیع فراوانی ترددهای انجام شده توسط ارباب رجوع به تفکیک نوع فرایند ۵۲
جدول ‏۴ ۹ :آزمون معنی دار بودن تفاوت مشاهده شده در توزیع تردد ها به تفکیک تعداد حلقه ها ۵۳
جدول ‏۴ ۱۰ :میانگین و انحراف معیار میزان ترددها به تفکیک نوع فرایند ۵۳
جدول ‏۴ ۱۱ :جدول میانگین و انحراف معیار با افراز فرایندها به دو گروه ۵۴
جدول ‏۴ ۱۲ :آزمون یکسان بودن واریانسها با افراز فرایندها به دو گروه برای فرضیه یک ۵۴
جدول ‏۴ ۱۳ : میانگین و انحراف معیار میزان ترددهای انجام شده توسط مامور به تفکیک تعداد حلقه های ارتباطی فرایندها ۵۵
جدول ‏۴ ۱۴ : توزیع فراوانی ترددهای انجام شده توسط مامور به تفکیک نوع فرایند ۵۶
جدول ‏۴ ۱۵ : نتایج آزمون تفاوت توزیع فراوانی تردد مامور به ازاء حلقه های ارتباطی فرایند ۵۷
جدول ‏۴ ۱۶ : میانگین و انحراف معیار میزان تردد مامور به تفکیک نوع فرایند ۵۷
جدول ‏۴ ۱۷ : میانگین و انحراف معیار تردد مامور بر اساس نوع فرایند با افراز به دو گروه ۵۸
جدول ‏۴ ۱۸ :آزمون یکسان بودن واریانسها برای ترددد مامور با افراز فرایندها به دو گروه ۵۸
جدول ‏۴ ۱۹ : میانگین وانحراف معیار میزان تردد مامور به تفکیک نوع فرایند ۵۸
جدول ‏۴ ۲۰ : ازمون معنی دار بودن تفاوت بین میانگینها برای تردد مامور ۵۹
جدول ‏۴ ۲۱ : میانگین ، انحراف معیار ، حداقل وحداکثر نمره آگاهی سطحی به تفکیک وضعیت مشارکت در برنامه های زیست محیطی ۶۰
جدول ‏۴ ۲۲ : میانگین ، انحراف معیار ، حداقل وحداکثر نمره آگاهی سطحی به تفکیک وضعیت مشارکت در برنامه های زیست محیطی ( پس از حذف داده دور افتاده) ۶۰
جدول ‏۴ ۲۳ : آزمون معنی داربودن تفاوت مشاهده شده در میانگین نمرات آگاهی سطحی ۶۰
جدول ‏۴ ۲۴ : میانگین ، انحراف معیار ، حداقل وحداکثر نمره سنجش آگاهی عمقی به تفکیک وضعیت مشارکت در برنامه های زیست محیطی ۶۱
جدول ‏۴ ۲۵ : میانگین ، انحراف معیار ، حداقل وحداکثر نمره سنجش آگاهی عمقی به تفکیک وضعیت مشارکت در برنامه های زیست محیطی پس از حذف داده های دور افتاده ۶۱
جدول ‏۴ ۲۶ :آزمون معنی داربودن تفاوت مشاهده شده در میانگین نمرات آگاهی عمقی ۶۲
جدول ‏۴ ۲۷ : توزیع فراوانی معیار اول به تفکیک وضعیت شرکت دردوره ۶۳
جدول ‏۴ ۲۸ : توزیع فراوانی گزینه مطلوب به تفکیک وضعیت شرکت دردوره – معیار اول ۶۳
جدول ‏۴ ۲۹ : آزمون معنی داربودن تفاوت مشاهده شده در توزیع فراوانی گزینه مطلوب- معیار اول ۶۳
جدول ‏۴ ۳۰ : میانگین وانحراف معیار سرعت تقریبی در جاده بر حسب کیلومتربر ساعت به تفکیک وضعیت شرکت دردوره آموزشی ۶۵
جدول ‏۴ ۳۱ : توزیع فراوانی دنده مورد استفاده به هنگام رانندگی در جاده به تفکیک وضعیت شرکت در دوره ۶۵
جدول ‏۴ ۳۲ : توزیع فراوانی سرعت اتومبیل در جاده و دنده مورد استفاده به تفکیک وضعیت شرکت دردوره آموزشی ۶۵
جدول ‏۴ ۳۳ : توزیع فراوانی معیار سوم به تفکیک وضعیت شرکت دردوره آموزشی ۶۶
جدول ‏۴ ۳۴ : توزیع فراوانی معیار سوم به تفکیک وضعیت شرکت دردوره با حذف گزینه خنثی ۶۶
جدول ‏۴ ۳۵: آزمون معنی دار بودن تفاوت فراوانی گزینه مطلوب در دو گروه- معیار سوم ۶۷
جدول ‏۴ ۳۶ : توزیع فراوانی معیار چهارم به تفکیک وضعیت شرکت دردوره ۶۸
جدول ‏۴ ۳۷ : توزیع فراوانی معیار چهارم به تفکیک وضعیت شرکت دردوره با حذف گزینه خنثی ۶۸
جدول ‏۴ ۳۸ : آزمون معنی دار بودن تفاوت فراوانی گزینه مطلوب در دو گروه – معیار چهارم ۶۹
جدول ‏۴ ۳۹ :‌توزیع فراوانی معیار پنجم به تفکیک وضعیت شرکت در دوره ۶۹
جدول ‏۴ ۴۰ : : توزیع فراوانی معیار پنجم به تفکیک وضعیت شرکت در دوره با حذف گزینه خنثی ۶۹
جدول ‏۴ ۴۱ : آزمون معنی داربودن تفاوت فراوانی گزینه مطلوب در دو گروه- معیار پنجم ۷۰
جدول ‏۴ ۴۲ : توزیع فراوانی معیار ششم به تفکیک وضعیت شرکت در دوره ۷۱
جدول ‏۴ ۴۳ : توزیع فراوانی معیار ششم به تفکیک وضعیت شرکت در دوره با حذف گزینه خنثی ۷۱
جدول ‏۴ ۴۴ : آزمون معنی داربودن تفاوت فراوانی گزینه مطلوب در دو گروه – معیار ششم ۷۱
جدول ‏۴ ۴۵ : میانگین ، انحراف معیار ، کمترین وبیشترین مقدار امتیاز فرم چک لیست خودروها به تفکیک وضعیت شرکت دردوره ۷۲
جدول ‏۴ ۴۶ : آزمون معنی دار بودن تفاوت مشاهده شده در میانگین امتیازات چک لیست بررسی وضعیت خودروها در دوگروه ۷۲
جدول ‏۴ ۴۷ : : میانگین ، انحراف معیار ، حداقل وحداکثر نمرات آزمون افرادی که در دوره شرکت داشنه اند ۷۳
جدول ‏۴ ۴۸ : میانگین ، انحراف معیار ، حداقل وحداکثر امتیاز چک لیست بررسی وضعیت خودروها به تفکیک سطح آگاهی ۷۳
جدول ‏۴ ۴۹ : آزمون معنی داربودن تفاوت مشاهده شده در میانگین گروه با سطح آگاهی زیاد وگروهی که در دوره شرکت نداشته اند. ۷۴

مقدمه:
در گذشته های دور محیط های زیستی به صورت طبیعی تخریب و سپس به خودی خود ترمیم شده اند ولی فعالیتهای انسان از همان روزگار نخست همیشه منجر به ایجاد تغییراتی در محیط زیست خود شده است. این تغییرات از آغاز انقلاب صنعتی به این سو سریعتر و ژرفتر شده است. چراکه بشر با بهره گیری از علوم و فنون، محیط زیست و منابع طبیعی را با سرعتی فراتر از قدرت ترمیم محیط به تخریب کشانده است.
عامل اصلی و یا نیروی محرکه این تغییرات ژرف و بازگشت ناپذیر در محیطهای طبیعی، تقاضا و مصرف فزاینده انرژی برای گردش چرخهای تولید بوده است.
بحران محیط زیست در دوران کنونی نگرانی جامعه جهانی را به طور جدی موجب شده است. تلاش جهانی در پاسخ به معضلات بین المللی در ریو تبلور یافت که باشرکت دهها هزار نماینده رسمی از یکصد و پنجاه کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۹۲ برگزار شد. در این کنفرانس که به نام کنفرانس سران و مصوبات آن به نام منشور زمین شهرت یافت ، ریشه های بحران مصرف فزاینده و بی رویه انرژی به عنوان یکی از محورهای عمده تخریب محیط زیست جهانی مورد بحث قرار گرفت.
پس از کنفرانس ریو طرح مشترکی به نام استراژی ملی محیط زیست و توسعه پایدار بین سازمان محیط زیست ایران و برنامه عمران ملل متحد و بانک جهانی آغاز شد که در آن توسعه انرژی پایدار یکی از اهداف استراتژی ملی مطرح شده است.
صنعت برق با توجه به ضرورت اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی در حفاظت از محیط زیست و نیز تاکید بر مصوبات ریو، سیاست گذاری و برنامه های متعددی را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا اقدامات مؤثری از قبیل گاز سوز کردن سیستم احتراق نیروگاهها ، توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی، بهینه سازی تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی و ایجاد بخش محیط زیست در صنعت برق انجام گرفته است.
معرفی فصول و ساختارمقاله:
اینمقاله از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول کلیاتی در خصوص سیستم مدیریت زیست محیطی, اهداف و فرضیه های تحقیق و همچنین مختصری در خصوص روش تحقیق بیان می‏کند. فصل دوم به ادبیات تحقیق اعم از پیشینه تحقیقی, پیشینه موضوعی, نحوه جمع آوری اطلاعات و سایر موضوعات لازم می‏پردازد. در فصل سوم روش تحقیق مورد استفاده و دلایل آن مطرح شده است. فصل چهارم بررسی ابزارهای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات را در بر می‏گیرد و نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات است که در فصل پنج به آن پرداخته می‏شود