بررسی ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران از دیدگاه مشتریان

کد محصول:mo153

تعداد صفحات:  ۹۵صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

    فصل اول : کلیات

    ۱-۱- مقدمه

    ۲-۱- بیان مسأله

    ۳-۱- هدف

    ۱-۳-۱- الف – هدف اصلی:

    ۱-۳-۱- ب – اهداف فرعی:

    ۱-۳-۱- پ – هدف کاربردی:

    ۴-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

    ۵-۱- سؤالات تحقیق

    ۱-۵-۱- سوال اصلی تحقیق

    ۲-۵-۱- سوالات فرعی تحقیق:

    ۶-۱- فرضیه های تحقیق

    ۷-۱- متغیرهای تحقیق:

    ۸-۱- واژگان تخصصی:

    ۹-۱- محدودیتهای تحقیق

    فصل دوم : پیشینه تحقیق

    ۱-۲- پیشینه

    ۱-۱-۲- واژه بیمه:

       ۲-۱-۲- تاریخچه بیمه در جهان

    ۱-۳-۱-۲- پیدایش بیمه دریایی

    ۲-۲-۱-۲- پیدایش بیمه آتش سوزی

    ۳-۱-۲- تاریخچه بیمه در ایران:

    ۴-۱-۲- شرکت های بیمه خارجی که در ایران فعالیت داشته اند:

    ۵-۱-۲- سازمان بیمه در ایران

    ۱-۵-۱-۲- تصویب قانون بیمه

    ۲-۵-۱-۲- نظارت بر صلاحیت فنی شرکتهای بیمه

    ۳-۵-۱-۲- نظارت بر شرکتهای بیمه

    ۶-۱-۲- تاریخچه تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران

    ۱-۶-۱-۲- کلیات:

    ۲-۶-۱-۲- مجوز قانونی تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران

    ۳-۶-۱-۲- صاحبان سهام و مؤسسان شرکت

    ۴-۶-۱-۲- میزان سرمایه اولیه و چگونگی تأمین آن

    ۵-۶-۱-۲- شرکت نامه و اولین اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران

    ۶-۶-۱-۲- اولین اساسنامه

    ۷-۶-۱-۲- شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شرکت

    ۸-۶-۱-۲- اولین کارمندان شرکت

    ۶-۶-۱-۲- هزینه تأسیس

    ۷-۱-۲- شرکت سهامی بیمه ایران

    ۱-۷-۱-۲- مرام نامه خانواده بزرگ بیمه ایران

    ۲-۷-۱-۲- امتیازات و ویژی های بیمه ایران

    ۳-۷-۱-۲- مکانیزاسیون

    ۵-۷-۱-۲- سرمایه بیمه ایران

    ۶-۷-۱-۲- سرمایه گذاریها

    ۷-۷-۱-۲- شبکه فروش

    ۸-۷-۱-۲- نیروی انسانی

    ۹-۷-۱-۲- چشم انداز برنامه های بیمه ایران

    ۱۰-۷-۱-۲- بهبود مستمر ظرفیت و توان حرفه ای

    ۱۱-۷-۱-۲- هدف بیمه ایران

    ۱۲-۷-۱-۲- انواع پوششهای بیمه ای

    ۲-۲- مبانی نظری

    ۱-۲-۲- روش شناسی حل مشکل وبهبود کیفیت:

    ۲-۱-۲-۲- چرخه PDSA دمینگ

    ۳-۱-۲-۲- مدل سه بعدی جودان

    ۴-۱-۲-۲- فرآیند کرازبی:

    ۲-۲-۲- مدل های ارزیابی کیفیت خدمات:

    ۱-۲-۲-۲- مدل کیفیت خدمات SERQUAL

    ۲-۲-۲-۲- مدل CAF:

    ۳-۲-۲- سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی مدل تعالی سازمانی EFQM

    ۴-۲-۲-۲- مدل چارتر مارک

    ۳-۲-۲- مدل تحقیق:

    فصل سوم روش شناسی تحقیق

    ۱-۳-روش تحقیق

    ۱-۱-۳- مقدمه

    ۲-۱-۳- جامعه آماری:

    ۳-۱-۳- روش نمونه گیری:

    ۴-۱-۳- حجم نمونه:

    ۵-۱-۳- ابزار سنجش و طراحی پرسشنامه

    ۱-۵-۱-۳- پایایی (اعتماد)

    ۲-۵-۱-۳- روایی (اعتبار):

    ۶-۱-۳- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

    ۲-۳- منابع گردآوری اطلاعات:

    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

    ۱-۴- آمار توصیفی

    ۱-۱-۴- جنسیت

    ۲-۱-۴- میزان تحصیلات

    ۳-۱-۴- نوع بیمه

    ۴-۱-۴- مدت استفاده از خدمات بیمه ایران:

    ۵-۱-۴- سن

    ۲-۴- آزمون فرض

    فصل پنجم : نتیجه گیری

    ۱-۵- نتیجه گیری

    ۱-۱-۵- با توجه به اثبات فرضیه اول نتیجه می گیریم که

    ۲-۱-۵- با توجه به اثبات فرضیه دوم نتیجه می گیریم که:

    ۳-۱-۵- با توجه به اثبات فرضیه سوم نتیجه می گیریم که

    ۴-۱-۵: با توجه به اثبات فرضیه چهارم نتیجه می گیریم که

    ۵-۱-۵: با توجه به اثبات فرضیه پنجم نتیجه می گیریم که:

    ۲-۵- پیشنهادها

    ۱-۲-۵- پیشنهاد برای فرضیه I

    ۲-۲-۵- پیشنهاد برای فرضیه II

    ۳-۲-۵- پیشنهاد برای نتیجه گیری III

    ۴-۲-۵- پیشنهاد برای نتیجه گیری IV

    ۵-۱-۵- پیشنهاد برای نتیجه گیری (IV)

    ضمائم – نمونه پرسشنامه

    منابع: