خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مدیریت / بررسی تنگناهای موجود در سیستم تدارکاتی شرکت توزیع برق و ارائه الگوی بهینه

بررسی تنگناهای موجود در سیستم تدارکاتی شرکت توزیع برق و ارائه الگوی بهینه

کد محصول:mo139

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

چکیده تحقیق  ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه  ۳
تعریف عنوان تحقیق  ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵
اهداف تحقیق  ۵
سوالهای تحقیق  ۶
تعریف واژه ها  ۶
تعریف عملیاتی متغیرها  ۷

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : مباحث نظری تحقیق
تعریف تدارکات  ۹
هدف و وظایف واحد تدارکات  ۱۱
ویژگیهای خرید اصولی  ۱۲
نظام متمرکز و غیر متمرکز در تدارکات  ۲۰
نظام غیر متمرکز در تدارکات  ۲۱
نظام نیمه متمرکز در تدارکات                     ۲۱
مزایای عدم تمرکز در خرید  ۲۴
کاربرد نظامهای متمرکز و غیر متمرکز در تدارکات  ۲۵
استاندارد کردن و ارتباط آن با خرید  ۲۷
محاسن استاندارد کردن  ۲۹
روشهای تعیین قیمت  ۳۰
مناقصه  ۳۰
گزینش سازمان مناسب برای تدارکات  ۳۲
بخش های درگیر در سیستم تدارکات  ۳۳
گردش کار خرید ۳۳
تشخیص به نیاز خرید  ۳۴
فرمهای انبارداری و تدارکات  ۳۴
فرمهای تدارکاتی و گردش آنها  ۳۵

بخش دوم : مباحث مدیریت موجودی
مدیریت موجودی و چرخه خرید  ۳۹
وظایف مدیریت موجودی  ۴۰
سیستم و سیاست کنترل موجودی  ۴۰
چرخه خرید  ۴۳
سیاست انبارداری  ۴۹
مسئولیت طراحی کنترل موجودی  ۵۰
هدف و فوائد نظارت بر موجودی  ۵۰
دسته بندی کالا ها از نظر مصرف  ۵۰
ارزش یابی کالا  ۵۱
روش ABC ۵۱
هزینه های مربوط به موجودی  ۵۳
هزینه خرید  ۵۴
شیوه های نظارت بر موجودی ۵۵
نقطه سفارش  ۵۶
حداقل موجودی  ۵۷
تولید بهنگام  ۵۸

بخش سوم : تحقیقات انجام شده
تحقیقات انجام شده ۶۲

بخش چهارم : معرفی سازمان و روش فعلی خرید در آن
معرفی سازمان و روش خرید در آن  ۶۴
سازماندهی تدارکات در شرکت توزیع  ۶۵
مراحل خرید در شرکت توزیع  ۶۶
وسایل و تجهیزات مورد نیاز در شرکت توزیع  ۶۷
برنامه ریزی خرید در شرکت توزیع  ۶۸
گردش کار خرید در شرکت توزیع  ۶۹
انواع فرمها و شیوه گردش آنها  ۷۰

فصل سوم : روش تحقیق
تعریف روش تحقیق  ۷۲
جامعه آماری  ۷۲
روش نمونه گیری  ۷۲
بررسی روایی و پایائی داده ها  ۷۴
ابزار اندازه گیری  ۷۶
اعتبار پایایی ابزار اندازه گیری  ۷۶
قابلیت اعتبار پرسشنامه  ۷۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها  ۷۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری  ۹۴
آزمون فرضیه  ۹۶
مشکلات و تنگناهای موجود در سیستم فعلی تدارکات و پیشنهاد جهت برطرف کردن آنها  ۱۰۲
پیشنهادها  ۱۰۳
فهرست منابع و ماخذ  ۱۰۵

چکیده :
امروزه یکی از مسائل بحث انگیز در کلیه سازمانها و شرکت ها اصولا شرکت های توزیع نیروی برق مساله تهیه و تامین بموقع و مناسب کالا و خدمات مورد نیاز است .
این مشکل در سازمانهایی که با این مساله بصورت سیستماتیک برخورد می شود کمتر است ولی در بقیه سازمانها یکی از مسائل اصلی و حاد است . پژوهش حاضر به بررسی تنگناهای موجود در سیستم تدارکاتی شرکت توزیع نیروی برق قزوین می پردازد . سیستم فعلی تدارکات که یک سیستم نیمه برنامه ای است و نسبت به خرید کالاهای عمومی با توجه به صورت نیاز کالا و خدمات که بر اساس برنامه های سال آتی تهیه می شود استوار است . جوابگو نبوده و عملا در موجودی انبارها اقلام راکد ، مازاد ، ملاحظه و در برخی مواقع پروژه ها بعلت نبود کالا با تاخیر انجام می شود . هدف تحقیق فوق شناسایی و تشخیص تنگناها در سیستم تدارکات و ارائه راه حل موثر جهت استفاده از روشهای علمی در سیستم تدارکاتی است . مسلم است که انجام موارد منجر به کاهش هزینه های سفارشات ، هزینه های انبارداری ، تسهیل در امور ، کاهش قیمت تمام شده کالا ، تهیه و تحویل مناسب کالا و به مقدار مورد نیاز خواهد بود .
جامعه آماری این پژوهش شامل ۳۴ نفر از مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین است که متقاضی دریافت کالا از انبار هستند و مستقیما در رابطه با مسائل تدارکات و انبار می باشند . ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سیستم و مشتمل بر ۱۵ سوال است . این تحقیق دارای سه سوال پژوهش می باشد . تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته است در سطح آمار توصیفی از میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون t تک متغیره و آزمون کای استفاده شده است .
نتایج تحلیل سوالهای پژوهش نشان می دهد :
۱- سیستم فعلی تدارکات شرکت توزیع نیروی برق قزوین سیستم علمی نیست .
۲- سیستم فعلی تدارکات جوابگوی نیازهای متقاضیان نیست و در تهیه و تحویل کالا و خدمات بموقع و مناسب با مشکل مواجه است .
۳- در سیستم فعلی به قیمت تمام شده خرید توجهی نمی شود .
در مبحث پیشنهادها با توجه به نتایج حاصل از داده ها که منجر به اثبات فرضیه ها شده است بخوبی احساس می شود که تغییر روش در سیستم خریدار و مدیریت انبار اجتناب ناپذیر است .  لذا جهت سیستم تدارکاتی شرکت توزیع برق قزوین الگوی های زیر پیشنهاد می شود .
۱- از روش ABC انتخاب کالاهای عمومی که ارزش زیادی در انبار دارند ولی درصد کمی از لحاظ فیزیکی را تشکیل می دهند و همچنین تعیین کالاهایی که ارزش متوسط دارند و از نظر حجم نیز درصد متوسطی از موجودی انبار را تشکیل می دهند .
۲- تعیین سطح حداقل و سطح حداکثر برای کالاهای گروه A و B
۳- تعیین نقطه سفارش برای کالاهای گروه A و B
۴- محاسبه مناسبترین نقطه سفارش برای کالاهای گروه A و B