اطلاعیه

مدیریت جلوگیری ازحفر چاههای غیر مجاز

کد محصول:mo137

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول : (‌طرح پژوهش ) صفحه
مقدمه  ۱
بیان مسئله پژوهش ۳
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش  ۴
اهداف پژوهش  ۴
سوالات پژوهشی  ۵
قلمرو تحقیق  ۵
تعریف واژه و اصطلاحات  ۶

فصل دوم (مبانی نظری)
وضعیت آب درجهان ۱۰
وضعیت آب درکشور ایران ۱۲
معرفی استان ۱۴
جغرافیای استان سیستان وبلوچستان ۱۴
وضعیت منابع آب استان ۱۸
منابع آب سطحی ۲۲
منابع آب زیرزمینی  ۲۴
حوزه های آبریز محدوده استان وویژگی عمومی آنها ۲۹
مروری بر وضعیت حفر چاه های مجاز و غیرمجاز استان  ۳۴
نوع و میزان مصرف منابع آب زیرزمینی  ۴۰
عوامل موثر منطقه ای در حفر چاههای غیرمجاز استان  ۴۲
روند جلوگیری از حفر چاههای غیر مجاز در استان تاکنون  ۴۴
وضعیت مکانیزاسیون سیستم ها و بهبود مدیریت چاهها  ۴۵
قوانین و مقررات مرتبط با چاههای غیرمجاز ۴۶
معرفی شرکت آب منطقه ای استان  ۵۴
تاریخچه تشکیل شرکت  ۵۴
اهداف تشکیل شرکت  ۵۶
برنامه ریزی  ۵۷
کنترل  ۵۸
تعاریف کنترل  ۵۹
مشخصات سیستم کنترل موثر ۶۰
خودکنترلی  ۶۲
مدیریت کنترل حفر چاهها و بهره برداری غیرمجاز ۶۴
نگاهی اجمالی بر فرآیند مدیریت آب  ۶۵
مشخصه های نظام جدید برنامه ریزی و مدیریت آب  ۶۸

فصل سوم : (‌روش تحقیق )
روش پژوهش ۷۰
نوع پژوهش  ۷۰
جامعه آماری  ۷۰
نمونه آماری و روش انتخاب نمونه  ۷۰
ابزارهای گردآوری اطلاعات  ۷۰
اعتبا رو روایی پرسشنامه  ۷۲
تجزیه و تحلیل داده ها ۷۳

فصل چهارم: (‌یافته های تحقیق )
سوال پژوهشی اول  ۸۰
سوال پژوهشی دوم  ۸۳
سوال پژوهشی سوم  ۸۶

فصل پنجم :‌ (‌نتیجه گیری و پیشنهادهای اصلاحی )‌
سوال پژوهشی اول ۹۰
سوال پژوهشی دوم  ۹۱
سوال پژوهشی سوم  ۹۱
محدودیتهای محقق در انجام پژوهش  ۹۲
منابع و مأخذ ۹۳

فهرست جداول:
جدول۱-۲وضعیت شهرستانهااز نظر وسعت ، تعدادروستاها،فاصله مرکز استان وفاصله بادورترین نقطه شهر
جدول۲-۲مقادیر بارندگی سالیانه ایستگاههای مبنای استان ۱۹
جدول ۳-۲مقادیر تبخیر سالیانه ایستگاههای مبنای استان ۲۱
جدول ۴-۲  وضعیت دشتهای ممنوعه استان  ۲۵
جدول۵-۲خلاصه وضعیت تخلیه ازمنابع آب زیرزمینی درحوزه های آبریز استان ۲۶
جدول ۶-۲ خلاصه وضعیت نوع و میزان مصارف و کیفیت آب زیرزمینی در حوزه های آبریز استان
جدول۷-۲تعداد چاههای محفوره غیرمجاز ومجوزهای صادره ازسال۸۰ – ۷۵ ۳۴
جدول ۸-۲انواع وتعددمنابع آب زیرزمینی استان ۳۵
جدول۹-۲میزان آب استحصال شده استان ۳۷
جدول۱۰-۲میزان افت سطح آب زیرزمینی برخی ازمحدوده های مطالعاتی استان ۳۸
جدول۱-۴توزیع فروانی پاسخگویان حسب میزان تحصیلات  ۷۵
جدول ۲-۴توزع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت  ۷۷
جدول ۳-۴ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مسئولیت ۷۷
جدول ۴-۴ تجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به فرضیه اول ۸۰
جدول۵-۴ تجزیه وتحلیل اطلاعات ازنظر سابقه کاری ۸۱
جدول ۶-۴تجزیه وتحلیل اطلاعات ازنظر مدرک تحصیلی ۸۱
جدول ۷-۴تجزیه وتحلیل اطلاعات ازنظر نوع مسئولیت ۸۲
جدول ۸-۴ تعداد آراء دادگاه اجرا نشده از سال ۷۳ تاکنون در خصوص چاههای غیر مجاز ۸۵
جدول ۹-۴تجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به فرضیه سوم ۸۶
جدول ۱۰-۴ تجزیه و  تحلیل اطلاعات از نظر سابقه کاری  ۸۷
جدول ۱۱-۴تجزیه وتحلیل اطلاعات ازنظرمدرک تحصیلی ۸۷
جدول ۱۲-۴تجزیه وتحلیل اطلاعات از نوع مسئولیت ۸۸

فهرست نمودارها:
نمودار میزان بارندگی سالیانه ایستگاههای مبنای استان ۲۰
نمودار تعداد منابع آب زیرزمینی حوزه های آبریز استان ۲۷
نمودار تخلیه منابع  آب زیر زمینی حوزه های آبریز استان ۲۸
نمودار روند حفرچاه دراستان طی سی سال گذشته ۳۶
نمودار تعداد منابع آب زیر زمینی استان به تفکیک نوع منبع ۳۹
نمودار تخلیه منابع آب زیر زمینی استان به تفکیک نوع منبع ۳۹
نمودار میانگین آبدهی منابع آب زیر زمینی استان ۴۱
نمودار منابع تامین آب بخشهای مختلف از آبهای زیرزمینی استان ۴۱
نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مدرک تحصیلی ۷۶
نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت ۷۸
نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع مسئولیت ۷۹

فهرست نقشه ها:
نقشه حوزه های آبریز استان ۳۰
نقشه محدوده مدیریت شرکت سهامی آب منطقه ای استان ۵۵

مقدمه :
وجعلنا من الماء کل شیء حی
همه چیز راازآب زنده گردانیدیم   (قرآن مجید).
ازابتدای وجود وحضور انسان درکره خاک به امرخداوند جهان وجهانیان ،سلطان عالم هستی آب وهوا برای امکان زیست وزندگی درزمین قرارداده شد .پس آب است که زندگی وآبادانی می آوردوازآنجا جستجوگران زندگی را بدنبال آب باید جست.وچه توفیر که آب درکجاست،ازرودی خروشان چون هیرمند که ازارتفاعات افغانستان سرچشمه گرفته وپس از پیچ وخمهای زیاد وطی طریق حدود ۱۰۰۰ کیلومتر وارد خاک ایران شده ودشت سیستان را سیراب می کند ، یا رودخانه سرباز و پیشین که از ارتفاعات بلوچستان سرچشمه گرفته و مناطق تفدیده دشتیاری و باهوکلات را آب می دهد و رودهایی از این قبیل که یا از غارهای آهکین در سازه های آهکی می چکد ،‌یا در قعر خاک نهفته است ، چون که آب مایه حیات است و زندگی می دهد، تشنگی می زداید ورگ هستی درپیوند ناگسستنی با آن ،منشأ سبزی والفبای آبادانی است .پاکیزگی می آورد دیدنش دلپذیر وآوای آن زیبا ودلنواز است ،لذا باید اندیشه کرد وبه هرراه وچاره ای شده بدستش آورد .آب درگذر تاریخ همیشه وهمه جا یکسان بدست نیامده وسیستان وبلوچستان این سرزمین جور وواجور با آب هوای خشک ونیمه خشک بحرانی بادشتها وپستی وبلندی های فراوان ورودها وهامونهایش همواره چون نگاه مردمش سختکوش بوده است که بهرنحوممکن به قطره ای آب دست یابند ،درقسمتهایی ازبلوچستان چون سراوان وایرانشهر دست به حفر چاه ،ایجاد قنات می زدند ودرقسمتهایی گودالهای بنام هوتک برای دسترسی واستحصال آب ایجاد می نمودند ،باتلاش فراوان هم ازآب تحت الارضی وهم ازمهارآبهای سطحی بهره می جستند ودرجاهایی مثل سیستان که فاقدآب زیرزمینی است وتنها منبع تأمین کننده عمدتاً رودخانه هیرمند است باتلاش وکوشش خستگی ناپذیر وبا احداث بندهای خاکی گزی ونیروی انسانی آب شرب وکشاورزی بدست می آورند .تمدن وشهرنشینی دراین سرزمین نیز مثل سایر جاها تابع تغییرات آب ،آبخوانها،چشمه ها، قنوات ورودخانه ها بوده است ،به امید اینکه باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت ونتیجتاً استفاده بیشتر ازآب درمصارف مختلف وبحران آب درآینده بخصوص دراین قبیل مناطق بتوان با تلفیق علم وتکنولوژی وانجام مطالعات دقیق وبموقع وتهیه واجرای طرحهای تأمین کننده آب واستفاده بهینه ،منطقه واین قبیل مناطق را درمقابل بحران کمبود آب ودرنتیجه انهدام تمدنها وحیات بشری یاری نمود .   نظر به اهمیت وویژگی آب خصوصاً درسطح استان سیستان وبلوچستان که بیش از ۹۰% مناطق آن ازنظر برداشت منابع آبی درحد ممنوعه وممنوعه بحرانی می باشد وظیفه ورسالت شرکت ازسال ۱۳۴۸ بااستقلال وتفکیک ازشهرداری بادوهدف مهم واساسی ،یکی حفظ وحراست ازمنابع آبی استان وجلوگیری از برداشت های بی رویه وغیراصولی ،ودیگری انتقال آب به استان سیستان وبلوچستان درجهت جبران کمبود منابع آبی استان ،فعالیت خود راشروع نمود که هم درزمینه حفظ وحراست ازمنابع آبی وهم درزمینه پروژه انتقال آب قدمهای مثبتی برداشته شده است .کلیه پرسنل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان بویژه واحد حفاظت بادرک وظیفه خطیر وحساس خود باپشتکار ومساعدت سایر مراجع ذیصلاح بطور جدی ازحفر هرگونه چاه غیرمجاز یابهره برداری بیش ازحد ازچاههای موجود جلوگیری می نمایند که متأسفانه دراین زمینه علیرغم  کاربرد اهرمهای مختلف توفیق چندانی حاصل نشده است ودراین پژوهش تلاش شده است تا عوامل موثر درحفر چاههای غیرمجاز وعملکرد مدیریت درپیشگیری ازحفر چاههای غیرمجاز بررسی گردد .محقق امیدوار است نتایج پژوهش راهکارهای عملی مناسبی برای جلوگیری ازحفرچاههای غیرمجاز فراروی مدیران وبرنامه ریزان کشور قراردهد .

چکیده:
به منظوربررسی مدیریت جلوگیری ازحفرچاههای غیرمجازاستان سیستان وبلوچستان و علل حفر چاههای غیر مجاز  ابتداوضعیت منابع آب استان، روند حفرچاههای مجاز وغیرمجاز، علل منطقه ای حفرچاههای غیرمجاز مورد بررسی و به روش توصیفی ومیدانی نسبت به جمع آوری اطلاعات وآمار وارقام درمنطقه اقدام لذا به منظور جلوگیری ازاین پدیده لازم ا ست موارد ذیل مدنظر قرارگیردو نتایج تحقیق به شرح ذیل بدست آمد :
۱- عدم همکاری سایر سازمانها و ادارات .
۲- عدم رعایت قانون توزیع عادلانه  آب مصوب ۱۶/۱۲/۶۱ .
۳- عدم حمایت لازم توسط دستگاههای قضائی و انتظامی منطقه که پیشنهادات اصلاحی به شرح ذیل ارائه می شود :
– برگزاری همایش وسمینارهایی به منظور اطلاع مقامات مسوول ازروند رو به فزونی حفرچاههای غیرمجاز وعواقب ناخوشایند آینده وتقاضا ی همکاری همه جانبه تا رفع کلی این معضل دراستان .
– برگزاری جلسات بامراجع قضایی وانتظامی و تقا ضای اختصاص شعبه ای خاص به منظوررسیدگی سریع پرونده های چاههای غیرمجاز و برخورد قاطع وبموقع با متخلفین
– لازم است زمینه شناخت عموم مردم ازوضعیت منابع آب استان فراهم شودتا افراد خود کنترل شده ودرصورت مشاهده تخلف ضمن جلوگیری از ادامه کارمتخلف مراتب راصریحا گزارش نمایند.
– تشکیل گروههای گشت وبازرسی بمنظور گشت زنی درسطح دشتهای استان.
– ایجاد ارتباط تنگا تنگ باادارات ذیمدخل ازجمله برق و کشاورزی و منابع طبیعی که متخلفین به منظور اخذ زمین و برقدارنمودن چاه و سوخت کشاورزی به آنها مراجعه می نمایند.
باامعان نظر به مراتب فوق پس نتیجه گرفته  که شرکت به تنهایی قادر به مرتفع نمودن معضل حفرچاههای غیرمجاز نبوده وهمکاری سایر ادارات و سازمانها می تواند راهگشا باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.