بررسی نقش استراتژی برون سپاری (out sourcing) در بهبود عملکرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

کد محصول:mo135

تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه فایل word

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول : چارچوب تحقیق
مقدمه: ۳
۱-۱- بیان مسأله تحقیق: ۶
۲-۱-اهداف پژوهش ۸
۳-۱ -سؤالات پژوهش ۹
۴-۱ -اهمیت و ضرورت تحقیق : ۹
۵-۱- فرضیات ۱۱
۱-۵-۱ فرضیه اهم ۱۱
۲-۵-۱ سایر فرضیات ۱۱
۶-۱- قلمرو تحقیق ۱۲
۷-۱- روش تحقیق ۱۲
۱-۷-۱ جامعه آماری و حجم نمونه ۱۲
۸-۱ -مدل تحقیق ۱۳
۹-۱: تعاریف عملیاتی واژههای تحقیق ۱۵

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
بخش اول ۱۷
تعاریف مدیریت و برنامه ریزی ۱۷
۱-۲- مدیریت ۱۷
۱-۱-۲ برنامه ریزی ۱۸
۲-۱-۲  انواع برنامه ریزی: ۱۹
بخش دوم ۲۲
۲-۲-مفاهیم استراتژی ۲۲
۱-۲-۲ سیر تکاملی مفهوم استراتژی: ۲۲
۲-۲-۲ مفهوم استراتژی (راهبرد) ۲۳
۳-۲-۲ مدیریت استراتژیک ۲۳
۴-۲-۲ مراحل مدیریت استراتژیک ۲۴
۵-۲-۲سطوح استراتژی ۲۵
۶-۲-۲انواع استراتژیها ۲۶
۷-۲-۲ انواع سازمانهای استراتژیک: ۳۲
بخش سوم ۳۵
۳-۲ تعاریف ومفاهیم برون سپاری ۳۵
۱-۳-۲ تاریخچه برونسپاری ۳۵
۲-۳-۲ تعاریف برونسپاری ۳۶
۳-۳-۲ اهمیت برونسپاری ۳۷
۴-۳-۲ انواع فعالیتهای قابل برونسپاری: ۳۸
۵-۳-۲ دلایل عمده برونسپاری ۳۹
۶-۳-۲ دلایل عمده عدم برونسپاری ۳۹
۷-۳-۲ سطوح برونسپاری ۴۰
۲-۳-۸  عوامل موثر بر برون سپاری ۴۰
۱-۸-۳-۲ مشتری ۴۲
۲-۸-۳-۲فرایندهای داخلی ۴۲
۳-۸-۳-۲ منابع انسانی ۴۳
۴-۸-۳-۲ مالی ۴۴
۵-۸-۳-۲ همسویی راهبردی ۴۴
۶-۸-۳-۲ محیط بیرونی ۴۵
۹-۳-۲ برونسپاری راهبردی ۴۶
۹-۳-۲  مخاطرات و موانع برونسپاری ۴۸
۱۰-۳-۲ روشهای برونسپاری ۴۹
۱۱-۳-۲ مراحل اجرای یک سیستم مدیریت برونسپاری موفق: ۵۱
۱-۱۱-۳-۲ تعریف شاخصها و فرآیندهای کلیدی سازمان ۵۱
۲-۱۱-۳-۲ شناسایی ریسکها و دستهبندی مربوط به آنها ۵۱
۱۲-۳-۲ منابع برونسپاری (اجراء یک برنامه نیاز به منابع دارد) ۵۵
۱۳-۳-۲ برونسپاری با روش ISPDE برای کاهش مخاطرات ۵۶
بخش چهارم ۶۲
ارزیابی عملکرد سازمان ۶۲
۴-۲ ارزیابی عملکرد ۶۲
۱-۴-۲ مدیریت عملکرد ۶۲
۲-۴-۲ تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان ۶۳
۳-۴-۲ پیشینه وجایگاه قانونی ارزیابی عملکرد در ایران ۶۵
۴-۴-۲ انواع ارزیابی ۶۶
۵-۴-۲ مراحل ارزیابی عملکرد ۷۰
۶-۴-۲ جایگاه ارزیابی در نظام برنامهریزی ۷۱
۷-۴-۲ ضرورت ارزیابی عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی ۷۳
۸-۴-۲ الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی با توجه به اقتضائات استراتژیک ۷۴
۹-۴-۲ مدلهای ارزیابی عملکرد سازمانی ۷۶
۱۱-۴-۲ اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد: ۸۸
۱۲-۴-۲ عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد: ۸۹
۱۳-۴-۲ ویژگی های نظام ارزیابی اثربخش ۸۹
۱۴-۴-۲ موانع و مشکلات ارزیابی ۹۳
بخش پنجم ۹۴
مفاهیم خصوصی سازی ۹۴
۵-۲ خصوصیسازی ۹۴
۱-۵-۲ دلایل خصوصیسازی ۹۵
۲-۵-۲ فواید خصوصیسازی ۹۶
۳-۵-۲ روشهای خصوصیسازی ۹۶
۴-۵-۲ مشکلات، موانع و محدودیتهای اجرای خطیمشیهای خصوصیسازی ۹۷
۵-۵-۲ واگذاری فعالیتها ۹۷
۶-۵-۲ فرآیند واگذاری ۹۸
۷-۵-۲ چارچوب اقتضایی خصوصیسازی ۹۸
۸-۵-۲ رابطه استراتژی، ساختار و خصوصیسازی ۱۰۰
۹-۵-۲ ارایه مدلی عملی وموثر برای خصوصی سازی سازمان های دولتی ۱۰۱
۱۰-۵-۲ برون سپاری وخصوصی سازی خطوط هوایی ۱۰۲
۱-۱۰-۵-۲خطوط هوایی انگلیس British Airways ۱۰۲
۲-۱۰-۵-۲خطوط هوایی فرانسه Air France ۱۰۳
بخش ششم ۱۰۴
۶-۲ مروری بر مطالعات انجام شده ۱۰۴
۱-۶-۲ مطالعات انجام شده در داخل کشور ۱۰۴
۲-۶-۲ مطالعات انجام شده در خارج از کشور: ۱۱۰
۸-۲ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» ۱۱۱
۱-۸-۲ هما در وضعیت امروز ۱۱۳
۲-۸-۲ ناوگان حمل و نقل هوایی «هما» ۱۱۴
۳-۸-۲ شبکه پروازی «هما» ۱۱۵
۴-۸-۲ ساختار تشکیلاتی ۱۱۵
۵-۸-۲ منابع انسانی «هما» ۱۱۶
۶-۸-۲ شرح وظایف قسمتهای مختلف در «هما» ۱۱۷
۷-۸-۲خصوصی سازی در هما ۱۲۴
۸-۸-۲ برون سپاری در هما ۱۲۵
۹-۸-۲ شاخص های ارزیابی عملکرد در«هما» ۱۳۴
۱۰-۸-۲تجزیه و تحلیل عملکرد پروازهای مولد درآمد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۷ ۱۳۶

فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳  متدولوژی تحقیق ۱۴۶
۱-۱-۳ جامعه آماری ۱۴۶
۲-۱-۳ برآوردحجم نمونه ۱۴۷
۳-۱-۳ ابزار اندازه گیری ۱۴۸
۴-۱-۳روایی ۱۴۹
۵-۱-۳ اعتبار یا پایایی ۱۴۹
۶-۱-۳ روش تجزیه وتحلیل آماری داده ها: ۱۵۰

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها واطلاعات
۱-۴ مقدمه ۱۵۳
۲-۴ بررسی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۱۵۴
۳-۴ بررسی شاخصهای مربوط به سوالات پرسشنامه ۱۵۶
۴-۴ آزمون فرضیه های تحقیق ۱۶۴
۱-۴-۴آزمون کولموگروف اسمیرنف (KS) : ۱۶۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه ۱۷۳
۲-۵ نتیجه گیری مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۷۳
۱-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه اول ۱۷۳
۲-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه دوم ۱۷۴
۳-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه سوم ۱۷۴
۴-۲-۵نتیجه گیری کلی ۱۷۵
۳- ۵-پیشنهادات تحقیق ۱۷۷
۱-۳-۵ پیشنهاد های مبتنی بر یافته های فرضیه اول ۱۷۷
۲-۳-۵ پیشنهادهای مبتنی بر یافته های فرضیه دوم ۱۷۷
۳-۳-۵ پیشنهادات مبتنی بر یافته های فرضیه سوم ۱۷۸
۴-۳-۵ پیشنهادات کلی تحقیق ۱۷۹
۵-۳-۵ پیشنهادات به سایر محققین ۱۷۹
۶-۳-۵ محدودیتهای تحقیق ۱۸۰

فهرست منابع ۱۸۱
الف – کتب ۱۸۱
ب-مقالات(نشریات) ۱۸۱
ج-مقاله ها ۱۸۲
د-منابع ومآخذ انگلیسی ۱۸۳

پیوست :
پرسشنامه

فهرست اشکال

شکل ۱-۲: عوامل موثر بر برون سپاری((چشم براه،مرتضوی،۱۲۶،۱۳۸۶) ۴۱
شکل (۲-۲) متدولوژی برونسپاری راهبردی(پرویزیان،۳۳،۱۳۸۶) ۵۷
شکل (۳-۲) مدل سینک و تاتل ۷۶
شکل(۴-۲)هرم عملکرد(رحیمی،۱۳۸۵،۱۳) ۷۹
شکل(۵-۲) مدل تحلیل ذی نفعان(کریمی،۱۳۸۵،۱۸) ۸۲
شکل(۶-۲)مدل تعالی سازمان(Kaplan, 1992, pp.9-71  & Norto) ۸۳
شکل۷-۲ متد ممیزی وارتقای سیستم ارزیابی عملکرد، ۸۵
شکل شماره(۸-۲)ابعاد ارزیابی عملکرد(کریمی،۲۲،۱۳۸۵) ۹۱
شکل(۹-۲)ابعاد عمومی ارزیابی عملکرد(کریمی،۲۳،۱۳۸۵) ۹۲
شکل(۱۰-۲)ابعاد اختصاصی ارزیابی عملکرد(کریمی،۲۳،۱۳۸۵) ۹۲
شکل (۱۱-۲ )خصوصی سازی سازمان دولتی(الوانی،۱۵۵،۱۳۸۷) ۱۰۱
شکل(۱۲-۲)مسافر حمل شده هما وایر تور ۱۳۶
شکل(۱۳-۲)بار حمل شده هما ۱۳۸
شکل(۱۴-۲)تأخیرات هما وایرتور سال ۱۳۸۷ ۱۳۸
شکل(۱۵-۲)میانگین ساعات پروازی هما ۱۴۱
شکل (۱۶-۲)انواع  پرواز ۱۴۱
شکل(۱-۴)برون سپاری در سطح کل شرکت ۱۵۷
شکل (۲-۴) برون سپاری در سطح وظیفه ای ۱۶۰
شکل (۳-۴)برون سپاری در سطح واحدهای شرکت ۱۶۳

فهرست جداول

جدول۱-۲ راهبردهای چهارگانه استراتژی(دیوید،۱۳۸،۱۳۷۹) ۳۱
جدول شماره (۲-۲)رابطه استراتژی با ساختار(رابینز،۱۰۱،۱۳۸۱) ۳۴
جدول (۳-۲) ناوگان عملیاتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایرن «هما» سپتامبر ۲۰۰۹ ۱۱۴
جدول (۴-۲) سیر تحولات شرکت هما ۱۲۲
جدول(۵-۲) شاخصهای عملکرد در سطح کل و استراتژیک شرکت هما ۱۳۵
جدول(۶-۲)شاخص های عملکرد در سطح وظیفه ( پروژه ها ) شرکت « هما » ۱۳۵
جدول(۷-۲)شاخص های عملکرد در سطح واحدهای شرکت « هما » ۱۳۵
جدول(۸-۲)عملکرد «هما» و ایران ایرتور سال ۱۳۸۷ پروازهای داخلی و بینالمللی ۱۴۴
جدول شماره (۱-۴) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنس ۱۵۴
جدول شماره( ۲-۴) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات ۱۵۴
جدول شماره (۳-۴) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن ۱۵۵
جدول شماره (۴-۴) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سابقه مدیریت ۱۵۵
جدول شماره (۵-۴) توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به استراتژی برون سپاری در سطح کل شرکت هما ۱۵۶
جدول شماره (۶-۴) توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به استراتژی برون سپاری در سطح وظیفه ای شرکت هما ۱۵۹
شکل (۲-۴) برون سپاری در سطح وظیفه ای ۱۶۰
جدول شماره (۷-۴) توزیع فراوانی شاخصهای مربوط به استراتژی برون سپاری در سطح واحدهای شرکت هما ۱۶۲
جدول شماره (۸-۴) نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۱۶۵
جدول شماره (۹-۴) نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی برون سپاری در سطح کل ۱۶۶
جدول شماره (۱۰-۴) نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای ۱۶۶
جدول شماره (۱۱-۴) نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی برون سپاری در سطح وظیفه ای ۱۶۷
جدول شماره (۱۲-۴)نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای ۱۶۷
جدول شماره (۱۳-۴)نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی برون سپاری در سطح واحدهای ۱۶۸
جدول شماره (۱۴-۴) نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای ۱۶۹
فرضیه اصلی : ۱۶۹
جدول شماره (۱۵-۴) نتایج توصیفی آزمون t تک نمونه ای جهت استراتژی برون سپاری ۱۷۰
جدول شماره (۱۶-۴)نتایج تحلیلی آزمون t تک نمونه ای ۱۷۰
جدول شماره (۱۷-۴)نتایج میانگین رتبه آزمون فریدمن ۱۷۱
جدول شماره (۱۸-۴) نتایج تحلیلی آزمون فریدمن ۱۷۱

فهرست نمودارها

نمودار (۱-۱) مدل تحقیق ۱۵
نمودار(۱-۲) سلسله مراتب برنامه ها (استونر،۴۴۵،۱۳۸۶) ۲۰
نمودار (۲-۲)راهبردهای رقابتی پورتر (دیوید،۱۳۶،۱۳۷۹) ۳۰
نمودار (  ۳-۲) چرخه مدیریت عملکرد (میرسپاسی،۲۴۰،۱۳۸۶) ۶۳
نمودار(۴-۲)عوامل موثر در خصوصی سازی(پاکدامن،۴۵،۱۳۷۴)