پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

کد محصول:MO131

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
مکانیزم یا روش‌های اجرایی اصول مدیریت
مدیریست چیست
سازمان
ویژگی‌های سیستم
ویژگی‌های اساسی آموزش پودمانی
آموزش الکترونیک
ضرورت ارزشیابی
اهداف ارزشیابی
اصول ارزشیابی جامع و فراگیر
اهداف ارزشیابی
اصول ارزشیابی از اثربخشی آموزشی
تعریف مکاتبات اداری
اصول تهیه گزارش‌های مورد نیاز آموزشگاه
مهارت‌های ارتباطی
روش‌های آموزش مهارت‌های ارتباطی
روانشناسی عمومی و جامعه‌شناسی
ارتباط‌گیری موثر و موانع ارتباطی با دیگران
موانع ارتباطی رایج
نظارت بر امور مالی آموزشگاه
تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوری‌های مدیر
منابع و مأخذ