اطلاعیه

بررسی روند برنامه ریزی مدیریت تعمیرات اساسی نیروگاه و ارائه راهکارهای بهبود آن

کد محصول:MO44

تعداد صفحات: ۹۷ صفحه وورد  + ۲۲ اسلاید

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
پیش گفتار
فصل اول : کلیات ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تعریف موضوع ۲
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۴- هدف ۴
۱-۵-روش تحقیق ۴
۱-۶- تعریف واژه های تحقیق ۴

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
۲-۱- تعاریف کلی از تعمیرات اساسی و تعابیر عمده مربوط به آن
۲-۱-۱- مسیر تکاملی تعمیرات اساسی ۷
۲-۱-۲- برنامه ریزی دینامیک یا پویا ۸
۲-۱-۲-۱- عامل زمان ۸
۲-۱-۲-۲- عامل هزینه ۹
۲-۲- روشهای تعمیرات و نگهداری ۱۱
۲-۲-۱- تعمیرات در حین بهره برداری ۱۱
۲-۲-۲- تعمیرات اضطراری ۱۱
۲-۲- ۳- تعمیرات برنامه ریزی شده ۱۱
۲-۲-۴- تعمیرات اصلاحی ۱۲
۲-۲-۵- تعمیرات اساسی متوسط ۱۲
۲-۲-۶- تعمیرات اساسی بزرگ ۱۲
۲-۲-۷-تعمیرات بر اساس شرایط کار تجهیزات ۱۳
۲-۲-۸- تعمیرات پیش گیرانه ۱۳
۲-۲-۹- تعمیرات پیش بینی ۱۳
۲-۲-۱۰- تعمیرات در زمان طراحی ۱۳
۲-۲-۱۱- تعمیرات بهره ور جامع
۲-۳ – مدل های برنامه ریزی تعمیرات اساسی
۲-۳-۱- برنامه ریزی شبکه ای
۲-۳-۲- روش نمودار میله ای
۲-۳-۳- شبکه های استاندارد بانک اطلاعاتی
۲-۴- بررسی زمانی
۲-۴-۱-زودترین زمان انجام واقعه
۲-۴-۲-دیرترین زمان انجام واقعه
۲-۴-۳-زودترین زمان شروع
۲-۴-۴-زودترین زمان اتمام
۲-۴-۵-دیرترین زمان اتمام
۲-۴-۶-دیرترین زمان شروع
۲-۴-۷-مجموع زمان شناور
۲-۴-۸-زمان شناور آزاد
۲-۴-۹-مسیر بحرانی ۱۴
۲-۵ – بررسی منابع ۱۹
۲-۵-۱- زمان شروع برنامه
۲-۵-۲- زمان پایان برنامه
۲-۵-۳- زمان شناور باقیمانده
۲-۵-۴- محاسبه تاریخهای برنامه کار
۲-۵-۵-فرمهای خروجی
۲-۵-۶- مدیریت توقف
۲-۵-۷-نتیجه گیری از بررسی شبکه ۲۰

فصل سوم : مشخصات نیروگاه شهید محمد منتظری و تعمیرات اساسی واحدهای آن
۳-۱- مقدمه ۲۶
۳-۲– معرفی نیروگاه ۲۸
۳-۲-۱- موقعیت جغرافیائی و مشخصات واحدهای نیروگاه شهید محمد منتظری ۲۸
۳-۲-۲- مشخصات کلی تجهیزات نیروگاه ۲۹
۳-۲-۲-۱- مولد بخار ( بویلر) ۲۹
۳-۲-۲-۲-توربین بخار ۳۰
۳-۲-۲-۳-ژنراتور ۳۱
۳-۳-محتوای کار تعمیرات اساسی ۳۳

فصل چهارم : بررسی برنامه اورهال واحد بخاری و روند برنامه ریزی آن درنیروگاه شهید محمدمنتظری
بخش اول  : فعالیت های مورد نیاز برای برنامه ریزی تعمیرات اساسی در یک واحد نمونه
۴-۱-  مقدمه
۴-۲-بررسی فعالیتهای توربین ۳۸
۴-۲-۱-توربین L.P ۳۹
۴-۲-۲-توربین I.P ۳۹
۴-۲-۳- توربین H.P ۴۰
۴-۳-بررسی فعالیتهای بویلر ۴۰
۴-۳-۱- تعمیرات پیش گرمکنهای هوا ۴۱
۴-۳-۲- تعمیرات درام ۴۱
۴-۳-۳-تعمیرات مشعلها و سطوح حرارتی ۴۱
۴-۳-۴- تعمیرات کانالهای دود و هوا و فنهای مربوطه ۴۱
۴-۳-۵- تعمیرات والوها ۴۲
۴-۳-۶- کنترل های غیرمخرب ۴۲
۴-۳-۷- فعالیتهای انتهائی بویلر ۴۲
۴-۴- بررسی فعالیتهای ژنراتور ۴۳
۴-۴-۱-  فعالیتهای مکانیکی ۴۳
۴-۴-۲-فعالیتهای الکتریکی ۴۳
۴-۵-بررسی فعالیتهای الکتریک ۴۴
۴-۵-۱-ترانسفورماتورها ۴۴
۴-۵-۲-موتورهای ۶ کیلوولت ۴۴
۴-۵-۳- کلیدهای ۶ کیلو ولت و ۴۰۰ ولت ۴۴
۴-۵-۴- سیستم تحریک ژنراتور ۴۵
۴-۵-۵- سیستمهای  DC و باطریها ۴۵
۴-۵-۶- مدارات فرمان و حفاظت و اینترلاکها ۴۵
۴-۵-۷- -سیستم حفاظت های الکتریک ژنراتور ۴۵
۴-۶- بررسی فعالیتهای ابزار دقیق و کنترل ۴۵
۴-۶-۱- سیستم اندازه گیری و نشاندهنده ها ۴۶
۴-۶-۲- سیستم کنترل آنالوگ
۴-۶-۳- سیستم کنترل دیجیتال و کامپیوتر
۴- ۶-۴- سیستم حفاظت تکنولوژیکی ۴۶
۴-۶-۵- سیستم فرمان والوها و دمپرهای الکتریکی و اینترلاکها ۴۷
۴-۷- کامیشنینگ واحد ۴۷
یخش دوم  :  تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالیتهای تعمیرات اساسی واحد نمونه و روند انجام این فعالیت در سایر واحد های نیروگاه ۸۴
۴-۸- روند سازماندهی و برنامه ریزی ۴۸
۴-۸-۱- اولین تعمیرات اساسی واحدهای ۱ و۲ ۵۱
۴-۸-۲- اولین تعمیرات اساسی واحد۳ ۵۲
۴-۸-۳- اولین تعمیرات اساسی واحد ۴ ۵۳
۴-۸-۴- تعمیرات اساسی دوم واحد اول ۵۴
۴-۸-۵- تعمیرات اساسی دوم واحد دوم ۵۵
۴-۸-۶- تعمیرات اساسی دوم واحد سوم ۵۵
۴-۸-۷- تعمیرات اساسی دوم واحد چهلرم ۵۶
۴-۸-۸- تعمیرات اساسی سوم واحد اول ۵۷
۴-۸-۹-  جمع بندی مطالعه روند تعمیرات اساسی
۴-۹- بررسی علل توقف واحدها ۵۸

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه راهکارهای مدیریتی بهبود برنامه ریزی و افزایش تولید
۵-۱- مقدمه
۵-۲- نتیجه گیری ۷۶
۵-۲-۱-مقایسه نارسائیها و عوامل بهبود تعمیرات انجام شده تاکنون ۷۶
۵-۲-۲- راهکارهای مدیریتی بهبود برنامه ریزی تعمیرات اساسی ۷۸
۵-۲-۳- بررسی موارد ضروری مدیریت تعمیرات اساسی ۷۹
۵-۳- پیشنهادات ۸۰
فهرست منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.