اطلاعیه

بررسی ساختار توزیع نیروی برق به منظور ارائه الگویی جهت استفاده مطلوب از تکنولوژی روز

کد محصول:MO49

تعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه word

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

فصل اول
مقدمه  ۱
بیان مسئله  ۲
اهداف تحقیق  ۳
اهمیت موضوع  ۴
محدوده تحقیق  ۴
روش تحقیق ۴
جامعه آماری ۵
روش نمونه گیری  ۵
روش جمع آوری اطلاعات  ۵
ابزار اندازه گیری  ۵
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها  ۵
واژگان اختصاصی تحقیق  ۶

فصل دوم ادبیات موضوع یا مطالعه پیشینه
مقدمه  ۸
سازمان  ۹
اهمیت سازمان  ۱۱
سیستم و زیر سیستمهای سازمانی  ۱۲
ابعاد طرح سازمان  ۱۳
ابعاد ساختاری  ۱۴
رسمی بودن  ۱۴
تخصصی بودن  ۱۴
داشتن استاندارد  ۱۵
سلسله مراتب اختیارات  ۱۵
پیچیدگی  ۱۵
متمرکز بودن  ۱۶
حرفه ای بودن  ۱۶
نسبت های پرسنلی  ۱۶
ابعاد محتوائی  ۱۸
اندازه  ۱۸
تکنولوژی سازمان  ۱۸
محیط ۱۸
اهداف و استراتژی سازمان  ۱۸
فرهنگ  ۱۹
ساختار سازمانی  ۲۱
ساختار  ۲۱
مبانی سازماندهی  ۲۲
سازمان رسمی و غیر رسمی  ۲۴
سازمان رسمی  ۲۴
سازمان غیر رسمی  ۲۴
نمودارهای سازمانی  ۲۵
محدودیت نمودار سازمانی  ۲۷
تقسیم کار و طبقه بندی وظایف سازمانی  ۲۸
سطوح سازمان و حیطه نظارت  ۲۹
عوامل مؤثر در تعیین حیطه نظارت  ۲۹
مبانی طبقه بندی وظایف  ۳۱
پردازش اطلاعات درساختار سازمانی  ۳۲
ارتباطهای اطلاعاتی در سطح عمودی سازمان  ۳۳
ارتباطهای اطلاعاتی در سطح افقی سازمان  ۳۵
طراحی ساختار سازمانی  ۳۶
سازماندهی بر مبنای تعداد  ۳۹
گروه بندی افراد بر حسب نوع وظیفه ۳۹
سازماندهی بر حسب زمان  ۴۱
گروه بندی افراد بر حسب محصول  ۴۱
ساختار سازمانی مبتنی بر منطقه جغرافیائی  ۴۳
ساختار پیوندی ۴۳
سازماندهی بر حسب پروژه  ۴۵
انواع سازماندهی بر حسب پروژه  ۴۵
ساختار ماتریسی  ۴۵
نشانه هائی از ضعف ساختاری  ۴۸
تکنولوژی و ساختار سازمانی  ۴۹
عوامل تجدید ساختار فعالیتهای تکنولوژیک در شرکتها  ۵۲
طبقه بندی تکنولوژی  ۵۲
تکنولوژی جدید  ۵۲
تکنولوژی نوظهور  ۵۲
تکنولوژی پیشرفته  ۵۳
تکنولوژی پست  ۵۳
تکنولوژی متوسط  ۵۴
تکنولوژی مناسب ۵۴
تکنولوژی منتشر شده در مقابل تکنولوژی نهفته  ۵۴
طراحی نوین برای بهره گیری از مزایای بومی  ۵۶
شرکتهای افقی  ۵۶
تیم های خود گردان: یک تیم خود گردان  ۵۷
نقش استراتژیک تغییر و عوامل عمده ای که در سازمانها موجب تغییرات میشوند ۵۸
تغییرات سریع و تدریجی  ۶۰
تدوین استراتژی واجرا  ۶۰
شکل و طرح سازمان  ۶۱
ساختار کار آفرین  ۶۲
دیوان سالاری مکانیکی  ۶۳
دیوان سالاری حرفه ای   ۶۳
بخش مستقل  ۶۴
متخصص سالاری  ۶۴
سازمان اثر بخش  ۶۷
سازمانهای یاد گیرنده  ۶۹
ساختارهای افقی  ۷۴
کلیاتی در مورد سازمان  ۷۵
موضوع ، اهداف و امتیازات شرکت ۷۵
نمودارهای سازمانی ستاد شرکت توزیع ۷۶

فصل سوم : روش انجام پژوهش
روش تحقیق  ۹۲
روشهای جمع آوری اطلاعات  ۹۵
جامعه آماری  ۹۵
روائی و پایائی پرسشنامه  ۹۶
روش تجزیه و تحلیل  ۹۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
سیمای آزمودنی ها  ۹۹
جنس پاسخگویان  ۱۰۰
سن پاسخگویان  ۱۰۱
میزان تحصیلات پاسخگویان  ۱۰۲
سابقه خدمت در وزارت نیرو  ۱۰۳
سمت پاسخگویان  ۱۰۵
تعداد افراد تحت  سرپرستی پاسخگویان  ۱۰۶
بخش شغلی ۱۰۷
سئوالات پرسشنامه ۱۰۸
یررسی و تحلیل سئوالات و امتیازات پرسشنامه  ۱۰۹

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها
خلاصه و نتایج تحقیق  ۱۴۹
پاسخ سئوالات مطرح شده و نتایج حاصله  ۱۴۹
بررسی ساختار سازمانی موجود و ارائه پیشنهادات موجود ۱۵۰
بررسی نوع  ۱۵۰
پیشنهادات لازم در مورد واحدهای مختلف  ۱۵۲
تغییرات پیشنهادی در نمودار سازمانی معاونت فنی و برنامه ریزی  ۱۵۴
ساختا سازمانی پیشنهادی  ۱۵۶
پیشنهاد برای مدیریت عالی  ۱۵۶
منابع و مأخذ ۱۷۳
ضمائم ۱۷۶
پرسشنامه ۱۷۸

چکیده:
پویایی تکنولوژی ، بررسی ساختارهای سازمانی را به طور جدی می طلبد ، تئوری و طراحی سازمان شیوه ای از اندیشیدن در مورد سازمان است سازمان ها به شکل های مختلف در اطراف ما وجود دارند. بخش توزیع نیرو در مجموعه گسترده خانواده وزارت نیرو بدین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار است که بمنزله دروازه ای است که ارتباط مردم را با وزارت نیرو برقرار می نماید. به عبارت دیگر، آثار کل فعالیتهای تولید و انتقال و فوق توزیع کلاً از ویترین شرکتهای توزیع نیرو به نمایش گذاشته می شود و لاجرم قضاوت توده مردم بر عملکرد وزارت نیرو ناشی از روش کار شرکتهای توزیع نیرو میباشد برای دستیابی به اهداف و استراتژیهای سازمان میتوان از طریق طرح ریزی مجدد ساختار سازمانی و بکارگیری شیوهای نوین مدیریت راههای اثر بخشی و ایجاد انگیزه را به منظور رسیدن به این اهداف طراحی و ارائه نمود همچنین سازمان می تواند خود را با شرایط محیط که به سرعت در حال تغییر است، وفق دهد و از سوی دیگر برعوامل محیطی اثر بگذارد . سازمانها به زندگی ما شکل میدهند و از سوی دیگر مدیران آگاه می توانند به سازمان شکل دهند. استفاده از تکنولوژی همواره به پیشرفت جوامع کمک کرده است ، ولی هیچگاه تا این اندازه بر بهبود سطح استاندارد زندگی مؤثر نبوده است . آرزوی انسانها برای زندگی بهتر کاملاً وابسته به تکنولوژی و اثرات آن در تمام جوانب زندگی است و جهان پیرامون ما بدلیل استفاده از تکنولوژی با سرعتی باورنکردنی در حال توسعه است  و تنوع و سرعت تغییرات تکنولوژیک تأثیرات عمیقی بر تمام نهادهای انسانی برجامی گذارد . امروزه استفاده از تکنولوژی در شرکتهای توزیع دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . و بنظر می رسد در درون شرکتها و سازمانهایی که فعالیتهای دائمی و پویا در جریان است ،استفاده از تکنولوژیهای بسیار  متغیر روز که پیوسته در حال پیشرفت است ، در توانایی شرکتها مؤثر واقع گردد. استفاده از تکنولوژی در شرکتهای توزیع نیاز به ساختارهای سلسله مراتبی را تا حد زیادی کاهش می دهند و ساختارهای مسطح را می طلبد .
تغییر ساختار هر شرکت می تواند فعالیت های فنی و تعامل این فعالیت ها با سایر بخشهای دیگر را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد . ما همواره در قبال فرصت های جدید تکنولوژی و بکارگیری مؤثر آنها باید هوشیار باشیم . یقیناً شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان بعنوان یک شرکت خدماتی که در یک دنیای واقعی فعالیت می نماید گریز ناپذیر از تغییر بوده و هست و در گذر زمان تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است و می گذارد لذا برای تغییر ساختار سازمانی در این پژوهش استفاده از تکنولوژی روز در بهبود آن مؤثر می باشد ،مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بدین منظور ابتداء ساختار فعلی از نظر پیچیدگی ، رسمیت ، تمرکز ، نسبت های پرسنلی ، تخصصی بودن ، سلسله مراتب اختیارات ، داشتن استاندارد مورد آزمون قرار گرفت شرکتهای توزیع بدلیل اهمیت و حساسیت نوع فعالیت خود نیاز به ساختارهای پویا و مناسبی دارند که بتوانند بطور مستمر از تکنولوژی روز بهره مند شوند بنابراین به نظر می رسد که نیاز به ساختاری سازمانی دارند که نحوه فعالیت و سازماندهی شرکت زا بتوان به آسانی تغییر داد تا به اهداف خود نائل و منافع گروههای ذی نفع را تأمین نماید .
در این پژوهش سئوالات زیر را  بررسی می نمائیم :
۱) آیا ساختار سازمانی شرکت توزیع برق استان کردستان با تکنولوژی روز متناسب است یا خیر ؟
۲) آیا تخصصی بودن در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اهداف و مسئولیتهای آن همخوانی دارد ؟
۳) آیا نسبت های پرسنلی موجود با وضعیت تکنولوژی روز همخوانی دارد یا خیر ؟
آیا بین ساختار سازمانی شرکت و منابع موجود تناسب وجود دارد یا خیر ؟
آیا بین ساختارسازمانی بهینه و تکنولوژی موجود درسازمان تناسب وجوددارد یا خیر ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.