بررسی عوامل موثر بر تاخیر دراجرای پروژه شبکه آبیاری و زهکشی

کد محصول:MO51

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه  word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

فصل دوم ندارد

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی تحقیق
۱-۱- مقدمه  ۲
۱-۲- تبیین موضوع تحقیق  ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۶
۱-۵- انگیزه انتخاب ۷
۱-۶- قلمرو تحقیق ۷
۱-۷- سئوالات تحقیق  ۷
۱-۸- فرضیات تحقیق  ۸
۱-۹-ساختار تحقیق ۸
۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصطلاحات ۹
۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغییرها ۱۰

فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۳
۳-۲- نوع تحقیق  ۶۳
۳-۳- روش پژوهش ۶۴
۳-۴- جامعه آماری  ۶۴
۳-۵- جمع آوری داده ها و اطلاعات  ۶۵
۳-۵-۱- کتابخانه و سایتهای کامپیوتری   ۶۵
۳-۵-۲-  استفاده از اسناد و مدارک  ۶۶
۳-۵-۳- مشاهده  ۶۶
۳-۵-۴- مصاحبه ۶۷
۳-۵-۵- نحوه تهیه پرسشنامه ۶۸
۳-۶-  سنجش قابلیت اعتبار یا روایی ( Validity )  ۷۳
۳-۷- روش سنجش پایائی پرسشنامه ( Reliability )   ۷۴
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ( روش تصمیم گیری چند معیاره ) ۷۴

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱- مقدمه ۹۲
۴-۲- نتایج آنالیز داده ها  ۹۲
۴-۲-۱- معیار مالی  ۹۲
۴-۲-۲- معیار فنی  ۹۸
۴-۲-۳- معیار مدیریتی  ۱۰۲
۴-۲-۴- معیار محیطی   ۱۰۷
۴-۲-۵- جمع بندی  ۱۰۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۱۱۱
۵-۲- نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق  ۱۱۱
۵-۲-۱- فرضیه اول  ۱۱۲
۵-۲-۲- فرضیه دوم  ۱۱۳
۵-۲-۳- فرضیه سوم  ۱۱۳
۵-۲-۴- فرضیه چهارم  ۱۱۴
۵-۳- پاسخ به سوالات تحقیق  ۱۱۵
۵-۴- پیشنهادات حاصل از تحقیق   ۱۱۷
۵-۴-۱- پیشنهاداد و راهکارهای اجرائی  ۱۱۷
۵-۴-۲- پیشنهادات تسهیل انجام کار  ۱۱۸
۵-۴-۳- پیشنهادات جهت ارائه کار تحقیقاتی  ۱۱۹
۵-۵- محدودیتهای پژوهش ۱۱۹
مراجع  ۱۲۰

فهرست اشکال،نمودارها و جداول:
شکل شماره ۱ : درخت سلسه مراتبی پروژه میاناب شوشتر ۸۰
جدول شماره ۱ : مقیاس مقایسه زوجی ۸۴
شکل شماره ۲ : نمودار تحلیل حساسیت عملکرد پروژه میاناب شوشتر ۹۰
شکل شماره ۳ : تحلیل حساسیت دینامیک پروژه میاناب شوشتر ۹۱
شکل شماره ۴ : تحلیل حساسیت گردایان اطلاعات پروژه میاناب شوشتر ۹۲
شکل شماره ۵ : تحلیل حساسیت دو بعدی اطلاعات پروژه میاناب شوشتر ۹۳
شکل شماره ۶ : تحلیل حساسیت تفاوت ها اطلاعات پروژه میاناب شوشتر ۹۴
شکل شماره ۷ :  نمایی از  چهار جدول بالا را که میتوان در برنامه expert choice یکجا مشاهده کرد ۹۴
جدول شماره ۲ : شاخص تصادفی ۹۵
جدول شماره ۴-۱ : نتایج آنالیز داده در معیار مالی ۹۲
نمودار شماره ۴-۱ : درصد تاثیر هر یک از عوامل بر تاخیر در پروژه ( بخش مالی ) ۹۳
نمودار شماره ۴-۲: مقایسه هزینه برآورد شده و هزینه تمام شده پروژه بر حسب میلیون ریال ۹۵
نمودار ۴-۳ : مقایسه بین فاصله رسیدگی صورت وضعیت تا پرداخت به پیمانکار ۹۷
جدول شماره ۴-۲ : نتایج آنالیز داده در معیار فنی ۱۰۰
جدول شماره ۴-۳ : نتایج آنالیز داده در معیار مدیریتی ۱۰۴
نمودار شماره ۴-۴ : مقایسه درصد تاثیر معیارها بر تاخیر پروژه ۱۱۳

چکیده:
تحقیق حاضر تحت‌عنوان عوامل موثر بر تاخیر در اجرای پروژه شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر از جنبه‌های : فنی، مالی، مدیریتی و محیطی مورد بررسی قرار گرفته است و هریک از عوامل ذکر شده به عنوان یک معیار در تاخیر پروژه و درجه تاثیر تاخیر مورد نقد قرار گرفته است.
نظر به اینکه این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده که برای تحلیل از روش تصمیم‌گیری چند معیاره استفاده شده است اطلاعات لازم از طریق مطالعات میدانی و طراحی و توزیع پرسشنامه بعد از جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تجزیه تحلیل شده است.
با عنایت به نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها درجه تاثیر معیار مالی بیشترین عامل تاخیر و برابر ۷/۴۶ درصد بوده است و زیر معیار مالی مربوط به عدم تامین به موقع و به اندازه منابع مالی بیشترین درجه تاثیر را داشته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است وقتی پروژه‌ای عمرانی شروع می‌شود، این پروژه درآمد ایجاد می‌کند، ولی چون به موقع اتمام نمی‌رسد. ظرفیت تولید کار دیر در دسترس قرار می‌گیرد. در نتیجه بین اثر ظرفیتی و اثر درآمدی فاصله پیدا و تورم ایجاد می‌شود، و بعلت اینکه اتمام پروژه‌ بیش از حد معقول طول می‌کشد، بازدهی سرمایه پایین می‌آید و در اینصورت نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و ضد اشتغال عمل می‌کند. لازم به ذکر است معیارهای مدیریتی، محیطی و فنی بترتیب کمترین تاثیر را در تاخیر داشته‌اند.
نظر به اینکه معیار فنی در ایجاد تاخیر کمترین تاثیر را داشته است بیانگر این مطلب است که انجام پروژه‌های عمرانی و ملی از لحاظ فنی به آن مرحله از شکوفائی رسیده است که جهت انجام پروژه‌های عظیم در کشور بی‌نیاز به متخصصین خارجی می‌باشیم و این مهم از افتخارات کشور می‌باشد.
در انتهای تحقیق، پیشنهادهای حاصل از تحقیق در سه بخش
الف) ارائه راهکارهای اجرایی برای کاهش تاخیر در اجرای پروژه‌های آبیاری و زهکشی
ب ) ارائه پیشنهاد جهت تسهیل در فرآیند اجرای کار براساس تجربیات محقق
ج ) ارائه پیشنهاد برای ارائه کار تحقیقاتی آورده شده است.