خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / بررسی عملکرد سیستم مالی در شرکت سهامی آب و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

بررسی عملکرد سیستم مالی در شرکت سهامی آب و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

کد محصول:MO54

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه word

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
چکیده تحقیق  ۴
۱- مقدمه  ۹
۲- تعریف موضوع تحقیق   ۱۱
۳- قلمرو مکانی – زمانی تحقیق  ۱۳
۴- اهمیت  پژوهش و ضرورت تحقیق  ۱۴
۵-اهداف  تحقیق  ۱۷
۶- پرسشهای تحقیق   ۱۸
۷- تعاریف ،اصطلاحات و مفاهیم ۱۹
۸- تعریف عملیاتی متغیرها ۲۱

فصل دوم :
بخش اول مفاهیم تئوریک  ۲۴
توسعه و تحول حسابداری  ۲۴
سیستم مالی  ۳۰
مشخصه های یک سیستم مالی دارای عملکرد بالا
۱-  داشتن سرصل حساب مناسب   ۳۸
۲- داشتن نیروی انسانی متخصص  ۴۰
۳- وجود تقسیم کار و داشتن هماهنگی بین بخشهای مختلف  ۴۱
۴- پیروی از قوانین و مقررات خاص  ۴۲
۵- داشتن بودجه پیش بینی شده  ۴۲
۶- برخورداری از امکانات و تجهیزات کافی  ۴۷
معرفی سازمان آب منطقه ای سیستان وبلوچستان  ۴۷
موضوع و هدف شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان  ۵۰
قوانین و مقررات حاکم بر سیستم مالی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان  ۵۲
۱- قانون اساسی  ۵۲
۲- قانون محاسبات عمومی  ۵۲
۳- قانون دیوان محاسبات  ۵۳
۴- قانون مالیاتهای مستقیم  ۵۴
۵- قانون برنامه و بودجه   ۵۴
۶- قانون استخدام کشوری  ۵۴
۷- سایر مقررات و آئین نامه های مالی  ۵۵
۱-۷-  ماده واحده تبصره های بودجه کل کشور ۵۵
۲-۷-  آئین نامه معاملاتی دولت  ۵۵
۳-۷-  آئین نامه اموال دولتی  ۵۶
بخش دوم : شناخت وضع موجود سیستم مالی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان
گزارش سازمان حسابرسی از سیستم مالی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان  ۵۷

فصل سوم :
تعریف روش تحقیق  ۷۹
جامعه آماری  ۸۰
نمونه  آماری  ۸۱
روش اجرائی پرسشنامه  ۸۲
روش جمع آوری اطلاعات  ۸۲
بررسی روائی پرسشنامه  ۸۳
بررسی اعتبار پرسشنامه  ۸۴
تجزیه و تحلیل داده ها   ۸۴

فصل چهارم :
طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
بخش اول :
یافته های پژوهش بر مبنای مستندات سازمان حسابرسی  ۸۸
بخش دوم :
تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۹۳

فصل پنجم :
الف – نتایج بررسی سازمان حسابرسی  ۱۰۱
ب- نتایج بررسی عوامل مؤثر در عملکرد سیستم مالی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان  ۱۰۴
پیشنهادات :
الف –  پیشنهادات بر اساس نتایج بررسیهای گزارش سازمان حسابرسی  ۱۰۶
ب- پیشنهاد بر اساس نتایج سؤالات تحقیق  ۱۱۰
پیشنهادات به محقق بعدی  ۱۱۱
محدودیت های تحقیق  ۱۱۲
منابع  ۱۱۳
پرسشنامه  ۱۱۵

چکیده تحقیق :
موضوع این تحقیق عبارت است از (( بررسی عملکرد سیستم مالی در شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان و ارائه پیشنهادهای اصلاحی ))
هدف از این نوشتار   بررسی مشکلات و نارسائیهای  سیستم مالی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان در مورد  سطح تخصص ، سرفصل حسابها ،‌هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی و قانون را  مورد سنجش قرار داده و نتایج  حاصل را با اهداف شرکت و همچنین نقش مهم حسابداری بیان نموده است .
با توجه به اهمیت نقش سیستم مالی در شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری همانند  سایر اطلاعات ، زمانی در تصمیمات مدیران قابل استفاده است که صحصح ،‌مربوط و به موقع باشد .
پرسشهای  تحقیق عبارتند از :
۱- آیا در عملکرد سیستم مالی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان داشتن نیروی انسانی کافی مؤثر می باشد؟
۲- رعایت مقررات مالی تا چه حد در عملکرد سیستم مالی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان مؤثر می باشد؟
۳- آیا امکانات و تجهیزات مکانیزه در ارائه و جمع آوری اطلاعات مالی به منظور تصمیم گیری بهتر در سیستم مالی شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان می تواند موثر باشد؟
این تحقیق از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها برای پاسخ به سؤالها از نوع روش تحقیق توصیفی – موردی می باشد در این تحقیق برای تحلیل داده ها به دو شیوه عمل شده است .
الف – تحلیل عملکرد شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان بر مبنای گزارشهای سازمان حسابرسی .
ب- نظر خواهی ازمدیران و کارشناسان شرکت جهت شناسائی عوامل و تعیین میزان اثر آنها .
در این تحقیق که با هدف بررسی عوامل موثر بر عملکرد سیستم مالی شرکت سهامی سیستان وبلوچستان انجام یافته است سعی گردیده تا با نتایج بدست آمده و ارائه پیشنهادات مربوطه حتی الامکان موجبات حل گوشه ای از مسائل و مشکلات مبتلا به آن فراهم شود. تحقیق حاضر با بررسی دیدگاههای گزارش سازمان حسابرسی در پنج سال اخیر پرداخته و در قسمت اول فصل پنجم  نتایج بررسی  سازمان حسابرسی را ارائه نموده و در قسمت دوم سه سؤال پژوهشی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین پیشنهادات به دو طریق بیان گردیده. الف- پیشنهادات بر اساس نتایج بررسیهای گزارش سازمان حسابرسی ب- پیشنهادات بر اساس نتایج سؤالات تحقیق .