بررسی علل تاخیر در پرداخت بهای قبوض برق

کد محصول:MO57

تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحهword

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی پژوهش
۱-۱- مقدمه  ۲
۱-۲- بیان مسئله  ۴
۱-۳- اهمیت موضوع از نظرتحقیق ۶
۱-۴- اهداف تحقیق  ۸
۱-۵- سوالات تحقیق  ۹
۱-۶- فرضیه تحقیق  ۱۰
۱-۷- قلمرو تحقیق  ۱۲
۱-۸- تعریف اصطلاحات  ۱۳

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
الف – مبانی نظری  ۱۶
۲-۱- نظریه کردار مصرف کننده  ۱۶
۲-۲- نقش زمان در ارزیابیهای اقتصادی  ۱۹
ب- تعیین سیر تطور و وضعیت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  ۲۵
۲-۱- تاریخچه شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  ۲۵
۲-۲- تصمیمات استراتژیک نقدینگی  ۲۷
۲-۳- تعادل بین ریسک و بازده  ۳۱
ج – مبانی عملی  ۳۲
۲-۱- مروری بر تحقیقات انجام شده در سایر کشورها  ۳۳
۲-۱-۱- گروه برق هنگ کنگ  ۳۳
۲-۱-۲- روشهای پرداخت فیش برق در انگستان ۳۵
۲-۱-۳- شرکت برق آریزونا ۳۶
۲-۱-۴- شرکت برق هاوایی  ۳۷
۲-۱-۵- شرکت برق ماساچوست  ۴۰
۲-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران  ۴۵
۱- ارائه الگوی جهت افزایش بهره وری دروصول بهای برق مصرفی وارزیابی اقتصادی  ۴۵
۲- توزیع برق استان اصفهان  ۴۶
۳- شرکت توزیع برق استان فارس  ۴۷
۴- شرکت توزیع برق استان کردستان  ۴۷
۵- شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان  ۴۹
۶- شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان  ۴۹
۷- شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر  ۵۰
۸- شرکت توزیع نیروی برق اهواز  ۵۱
۲-۳- چگونگی حل مساله پژوهش  ۵۳

فصل سوم : روش پژوهش (متدولوژی)
۳-۱- طرح تحقیق  ۵۶
۳-۲- جامعه آماری ۵۷
۳-۳- تعیین حجم نمونه برای داده های کیفی ۵۸
۳-۴- نمونه گیری گروهی  ۶۰
۳-۵- روش جمع آوری داده ها ۶۲
۳-۶- قابلیت اعتبار Validity ۶۳
۳-۷- قابلیت اتکاء Reliability  ۶۴
۳-۸- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات  ۶۴
۳-۹- آمون کای – دو  ۶۴

فصل چهارم : یافته های پژوهش (نتایج)
۴-۱- توصیف صفات نمونه آماری  ۶۷
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده های آماری و آزمون فرض  ۹۱
۴-۳- سوال : علل تاخیر در پرداخت بهای برق کدامند ؟  ۹۷

فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج
۵-۱- یافته های پژوهش  ۱۰۲
۵-۲- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش  ۱۰۵
۵-۳- پیشنهادات محقق  ۱۰۷
۵-۳-۱- تعیین تعرفه های ساعتی جهت اخذ بهای برق در کنتورهای کارتی هوشمند  ۱۰۷
۵-۳-۲- اجرای بند ۵ شرایط عمومی تعرفه های برق  ۱۰۸
۵-۴- محدودیتهای تحقیق ۱۰۹
فهرست منابع و ماخذ             ۱۱۰
فهرست جداول:
جدول ۲-۱- بدهی – فروش و وصول شش سال اخیر  ۳۷
جدول ۳-۱- ترکیب مشترکین بدهکار  ۶۹
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری بر حسب نوع تعرفه  ۷۵
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری بر حسب تحصیلات  ۷۶
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری بر حسب درجه نگرانی از قطع سریع برق توسط
شرکت توزیع بدلیل بدهی  ۷۶
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری بر حسب میزان اعتماد به صورتحسابهای برق و
محاسبات آن  ۷۷
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی نظرات مشترکین نمونه بر اساس عدم دسترسی به دفاتر مرکزی شرکت و در
نتیجه ایجاد تاخیر در پرداخت بهای برق  ۷۸
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی پاسخ مشترکین نمونه آماری در خصوص تاثیر تعداد مالکین ، شرکاء
و مصرف کنندگان در تاخیر پرداخت بهای برق  ۷۹
جدول ۴-۷- توزیع فراوانی نظرات مشترکین در ارتباط به اعطای مهلت پرداخت ۱۵ روز جهت پرداخت
در صورت حسابهای برق  ۸۰
جدول ۴-۸- توزیع فراوانی نظرات پاسخ دهندگان در خصوص تاثیر تاخیر در ابلاغ اعتبارات و
بودجه به سازمانها (معمولا در نیمه دوم سال) موجب تاخیر در پرداخت بهای برق می شود  ۸۱
جدول ۴-۹- توزیع فروانی مشترکین در پاسخ به تاثیر اعمال جریمه عادلانه به منظور جلوگیری از تاخیر
در بهای برق  ۸۲
جدول ۴-۱۰- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری در زمینه پرداخت پاداش جهت تشویق به تعجیل در
پرداخت بهای برق  ۸۳
جدول ۴-۱۱- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری در زمینه اینکه به چه حد فصلی بودن درآمد باعث
تاخیر در پرداخت بهای برق می شود .  ۸۴
جدول ۴-۱۲- توزیع فروانی مشترکین نمونه آماری در زمینه اخذ مهلت با کمی اصرار از طرف مشترکین
و تسلیم مدیران شرکت توزیع  ۸۵
جدول ۴-۱۳- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری در ارتباط با اینکه اطلاع رسانی ضعیف پرداخت به
موقع را به صورت یک فرهنگ در نیاورده است  ۸۶
جدول ۴-۱۴- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری در زمینه دخالت و اعطاء مهلت از طرف مقامات
محلی و استانی به مشترکین  ۸۷
جدول ۴-۱۵- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری در زمینه نصب سیستم هوشمند وصول همزمان بهای
برق با مصرف آن از طریق کارتهای اعتباری  ۸۸
جدول ۴-۱۶- توزیع فراوانی مشترکین نمونه در خصوص دریافت صورتحسابها با تاخیر  ۸۹
جدول ۴-۱۷- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری در خصوص نمایش یارانه اعطایی مربوط به بهای
برق در قبوض صادره  ۹۰
جدول ۴-۱۸- توزیع نمونه آماری در زمینه قبول دریافت بهای برق در هر زمانی که مشترکین به بانک
مراجعه می نمایند بدون توجه به تاریخ مهلت مندرج در قبوض برق ۹۱
جدول ۴-۱۹- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری درارتباط باارسال صورتحساب بامبالغ مساوی وعلی
الحساب وتسویه حساب در پایان هر شش ماه یا یکسال با ارسال یک صورتحساب قطعی  ۹۲
جدول ۴-۲۰- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری در خصوص ثبات بهای برق در طی سنوات متوالی  ۹۳
جدول ۴-۲۱- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری در خصوص تنظیم زمان پرداخت بهای قبوض در
اوایل هر ماه  ۹۴
جدول ۴-۲۲- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری در ارتباط با جایگزینی جریمه بجای قطع برق
مشترکین بدهکار  ۹۵
جدول ۴-۲۳- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری در زمینه دادن تشویق مالی به منظور پرداخت به
موقع بهای برق  ۹۶
جدول ۴-۲۴- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری در خصوص تاثیر اطلاع رسانی به موقع در پرداخت
به هنگام بهای برق  ۹۷
جدول۴-۲۵- توزیع فراوانی مشترکین نمونه آماری درارتباط به اولوین وانتخاب نوع وسیله اطلاع رسانی  ۹۸
جدول ۴-۲۶- عملکرد پرداخت مشترکین در سال ۱۳۸۰ که تاخیر در پرداخت داشته اند  ۱۰۰
جدول ۴-۲۷- بدهی – فروش و وصول شش سال اخیر  ۱۰۱
جدول۴-۲۸- تجزیه وتحلیل فروش برق شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستـان در
سال ۱۳۸۰   ۱۰۲
جدول ۴-۲۹- تجزیه وتحلیل فروش برق شرکتهای برق منطقه ای وسازمان آب وبرق خوزستان درسال۱۳۸۰  ۱۰۳
جدول ۴-۳۰-تجزیه وتحلیل فروش برق شرکتهای برق منطقه ای سازمان آب وبرق خوزستان درسال ۱۳۸۰  ۱۰۴
جدول ۴-۳۱- خلاصه محاسبات کای دو سوالات ۱ الی ۲۳ پرسشنامه  ۱۰۶

چکیده :
امروزه انرژی برق به عنوان یکی از پاکیزه ترین انرژی های مصرفی خانواده ها ، صنایع و سایر مراکز مصرف مطرح است . در حالیکه هزینه های بالای تولید ، انتقال و توزیع آن از دید مصرف کنندگان پنهان مانده است و این در شرایطی است که بخش اعظمی از سرمایه گذاریها ، طراحی و برنامه ریزی در صنعت برق منوط به وصول به موقع بهای برق می باشد . در این راستا شناسایی علل تاخیر در پرداخت بهای برق از اهمیت به سزایی برخوردار است .
این تحقیق به منظور بررسی علل تاخیر در پرداخت بهای قبوض برق در شرکت توزیع برق استان قزوین با هدف کاهش هزینه ها و خسارتهای ناشی از تاخیر در وصول مطالبات ارائه می شود .
به منظور بررسی علل فوق ابتدا از کلیه شرکتهای برق منطقه ای و توزیع کشور استعلام کتبی به عمل آمد که فقط ۷ شرکت توزیع شامل اصفهان ، فارس ، کردستان ، شمال استان کرمان ، خوزستان ، بوشهر و اهواز نظرات خود را ارسال نمودند که پس از مروری بر ادبیات تحقیق با تلفیق نظرات سایر شرکتها با فرضیات اولیه خود اقدام به طراحی یک فرضیه و یک سوال پژوهشی گردید که در پاسخ به آن ۲۳ فرضیه فرعی مطرح گردیده است .
فرضیه اول : اغلب مشترکین بهای برق خود را با تاخیر پرداخت می نمایند .
سوال اول : علل تاخیر در پرداخت بهای قبوض کدامند ؟
فرضیه دوم : از جمله علل تاخیر در پرداخت بهای برق عبارتند از :
۱- ضعف سیستم خدمات قطع و وصل
۲- عدم اعتماد کافی به محاسبات صورتحسابها
۳- عدم دسترسی به دفاتر مرکزی (مشترکین صنعتی)‌
۴- تعدد مالکین یا شرکاء و یا مصرف کنندگان انشعاب برق (چاههای کشاورزی)
۵- کمبود مهلت ۱۵ روز مندرج در قبوض
۶- تاخیر در ابلاغ اعتبارات (مشترکین دولتی)
۷- عدم اعمال جریمه عادلانه
۸- عدم پرداخت پاداش به تعجیل در پرداخت
۹- فصلی بودن درآمدها (مشترکین کشاورزی)
۱۰- اخد مهلت از کارکنان شرکت برق با اصرار
۱۱- عدم اطلاع رسانی کافی
۱۲- دخالت مقامات محلی و استانی
۱۳- عدم نصب سیستمهای هوشمند مثل کنتورهای کارتی
۱۴- تاخیر در توزیع صورتحسابها توسط شرکت توزیع
۱۵- عدم نمایش یارانه بهای برق در قبوض
۱۶- خودداری بانکها از دریافت وجه قبوض پس از مهلت
۱۷- نوسان در مبالغ صورتحسابهای صادره
۱۸- افزایش سالانه بهای برق
۱۹- عدم توزیع قبوض در اوایل هر ماه
۲۰- قطع برق بجای جریمه
۲۱- عدم اعطاء تشویق مالی برای پیش پرداخت بهای برق
۲۲- ضعف اطلاع رسانی
۲۳- نامناسب بودن نوع وسیله ارتباطی جهت اطلاع رسانی
به منظور بررسی و آزمون فرضیه ها و یافتن پاسخ سوال پژوهش با کمک فنون آماری و از بین جامعه آماری که ۱۳۲ فقره از بدهکارترین مشترکین (با بیشترین مبلغ بدهی ، بیشترین تاخیر را دارا بودند) تعداد ۱۱۰ مشترک بعنوان نمونه انتخاب و پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها که قابلیت اتکاء‌و اعتبار آنها نیز سنجیده و تائید شده بود نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بکمک آزمون کای – دو اقدام گردید که نتایج ذیل بدست آمد :
۱- اغلب مشترکین بهای برق خود را با تاخیر پرداخت می نمایند .
۲- مشترکین بدهکار در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق از قطع برق نگران می شوند و عملکرد سیستم قطع و وصل مشترکین بدهکار مطلوب می باشد .
۳- اعتماد کافی به محاسبات صورتحسابها در بین مشترکین وجود دارد .
۴- بخشی از مشترکین (صنعتی) بدلیل عدم دسترسی به دفاتر مرکزی خود که اغلب در تهران متمرکز بوده ولی کارخانجات آنان در نواحی و شهرکهای صنعتی اطراف قزوین مستقر می باشد تاخیر در پرداخت بهای برق دارند .
۵- تعدد مالکین تعدادی از انشعابات (کشاورزی) مانع از پرداخت به موقع بهای برق می باشد . زیرا بهای برق بایستی از اشخاص متعددی جمع آوری و سپس پرداخت شود .
۶- درج ۱۵ روز مهلت بر روی قبوض از نظر مشترکین کافی نمی باشد و به همین دلیل تاخیر در پرداخت دارند و این مورد قابل بازنگری می باشد .
۷- تاخیر در ابلاغ اعتبارات قسمتی از مشترکین (دولتی) مخصوصا در نیمه اول سال با مشکل تاخیر در انجام تعهدات مالی از جمله پرداخت بهای برق توام می باشد .
۸- ۹/۴۰ درصد مشترکین ترجیح می دهند در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق مشمول جریمه شوند و البته حدود نیمی از پاسخ دهندگان نیز با این پیشنهاد مخالف (۲/۲۷ درصد) و یا کاملا مخالف (۹/۲۰ درصد) می باشند لذا اتخاذ تصمیم در این ارتباط نیاز به بررسی بیشتری دارد .
۹- پرداخت پاداش به آندسته از مشترکین که تعجیل در پرداخت بهای برق می نمایند از جمله مواردی است که اغلب مشترکین با آن موافق می باشند . و نوعی عملیات پیشگیرانه جلوگیری از تاخیر در پرداخت می باشد .
۱۰- فصلی بودن درآمدهای مشترکین کشاورزی که اغلب با فروش محصولات در فصل پائیز مصـادف می باشـد در روند پرداخت قبل و بعد از فصل پاییز این دسته از مشترکین ایجاد خلل می نماید .
۱۱- با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مشترکین بدهکار (۶/۳۴ درصد) با مراجعه و اصرار ، از کارکنان ذیربط شرکت توزیع برق قبوض خود را تمدید مهلت می نمایند باید تدابیر لازم اندیشیده شود ، از جمله حدود اختیارات شفاف تر شود .
۱۲- عدم اطلاع رسانی کافی پرداخت به موقع بهای برق را به صورت یک فرهنگ ارزشی در نیاورده است .
۱۳- دخالت مقامات محلی و استانی از جمله عللی است که پرداخت بهای برق را به تاخیر می اندازد .
۱۴- نصب سیستم های هوشمند نظیر کنتورهای کارتی یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت بهای برق می باشد که بخشی از مشترکین با آن موافق بوده و عده ای نیز احتمالا بدلیل نداشتن اطلاعات و شناخت کافی در این مورد نظری ندارند و جالب اینکه از نظر تعداد گزینه نظری ندارم (۴/۲۶ درصد) با موافقان این پیشنهاد برابری می کنند .
۱۵- تاخیر در توزیع صورتحسابها از جمله علل اساسی تاخیر در پرداخت بهای برق شناخته شده که یک بازنگری عاجل و جدی را در گردش کار مربوطه و عملکرد مامورین ذیربط را می طلبد .
۱۶- نمایش یارانه اعطائی به بهای برق در قبوض تاثیر به سزایی در جلب همکاری مشترکین به منظور تسریع در پرداخت بهای برق آنان دارد .
۱۷- کلیه شعب بانکها با هماهنگی شرکت برق بر خلاف روند فعلی می بایست از قبول وجه قبوض در هر زمانی که به بانک مراجعه می نمایند بدون توجه به مهلت مندرج در صورتحسابها خودداری ننمایند .
۱۸- صدور ۱۰ تا ۱۱ صورتحساب علی الحساب با مبالغ مساوی و یک صورتحساب قطعی قابل تسویه حساب برای عملکرد سالانه مشترکین مطلوب می باشد که جایگزین وضعیت فعلی شود تا از تاخیر در پرداخت کاسته شود .
۱۹- ثبات بهای برق در طی سنوات از خواسته های مشترکین می باشد که عملا امکان پذیر نمی باشد .
۲۰- در صورت صدور و توزیع قبوض بنحویکه در اوایل هر ماه بدست مشترکین برسد امکان پرداخت بهای آنرا تسهیل می نماید .
۲۱- در مواقعیکه مشترکین تاخیر در پرداخت دارند بهتر است بجای قطع برق جریمه اعمال شود .
۲۲- در صورت دادن تشویق مالی مشترکین ترغیب می شوند که قبل از موعد مقرر بهای برق خود را پرداخت نمایند .
۲۳- اطلاع رسانی به موقع در پرداخت به هنگام بهای برق موثر است .
۲۴- مشترکین جهت برقراری ارتباط و اطلاع رسانی وسایل ارتباط جمعی را به ترتیب اولویت ذیل ترجیح می دهند :‌
۱- ارسال صورتحساب با اطلاعات بیشتر
۲- ارسال گزارشهای اختصاصی از طرف شرکت
۳- وسایل ارتباط جمعی عمومی
۴- اینترنت
۵- برگزاری جلسات ادواری با کارشناسان شرکت