بررسی تطبیقی قیمت تمام شده تولید یک کیلووات ساعت برق در شرکت برق

کد محصول: MO64

تعداد صفحات : ۱۳۰ صفحه

فرمت فایل : word

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه        ۲
بیان مساله پژوهش      ۲
اهمیت، ‌ضرورت و انگیزه پژوهش      ۳
اهداف پژوهش      ۳
تبیین موضوع تحقیق      ۴
تبیین فرضیه‌های تحقیق        ۴
پیشینه پژوهش      ۵
روش جمع‌آوری اطلاعات      ۶
استفاده از مدلهای آماری در تحلیل داده‌ها      ۶
قلمرو تحقیق     ۷
واژه‌های کلیدی     ۷

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
بخش اول : مبانی نظری مربوط به تحقیق       ۱۰
تعریف حسابداری مالی    ۱۱
وظایف مدیریت     ۱۱
تعریف حسابداری مدیریت     ۱۱
حسابداری صنعتی     ۱۲
رابطه فیمابین حسابداری مالی، مدیریت  و سیستم حسابداری صنعتی    ۱۳
قیمت تمام شده تولید      ۱۴
هزینه مواد مستقیم ۱۴
هزینه دستمزد مستقیم    ۱۴
هزینه سربار تولید     ۱۴
نحوه رفتار هزینه‌‌ها     ۱۵
هزینه‌های متغیر    ۱۵
هزینه‌های ثابت    ۱۷
هزینه نیمه متغیر     ۱۷
قدرت نامی      ۱۸
قدرت عملی     ۱۸
قدرت قابل تولید     ۱۹
بار ـ تقاضا     ۱۹
انواع دوایر       ۱۹
دوایر تولیدی     ۱۹
دوایر خدماتی     ۱۹
مرکز هزینه     ۱۹
هزینه‌های جذب نشده در تولید     ۲۰
ظرفیت بلااستفاده     ۲۰
ظرفیت اضافی     ۲۰
روشهای تسهیم و جذب هزینه سربار     ۲۱
ثبت و گردآوری هزینه سربار     ۲۱
تسهیم اولیه     ۲۱
تسهیم ثانویه     ۲۱
سرشکن هزینه سربار به محصول     ۲۴
ویژگیهای یک سیستم مطلوب هزینه‌یابی‌    ۲۸
انواع سیستم‌های هزینه‌یابی محصول     ۲۹
سیستم هزینه‌یابی سفارش کار     ۳۰
روش هزینه‌یابی مرحله‌ای       ۳۲
مقایسه روشهای هزینه‌یابی     ۳۴

بخش دوم : مروری بر روشهای تولید برق     ۳۶
تاریخچه صنعت برق ایران    ۳۷
نیروگاه بخاری (حرارتی)      ۴۰
سیکل کلی تولید برق در نیروگاه بخاری     ۴۱
نیروگاه گازی     ۴۵
چگونگی تولید برق در نیروگاه گازی     ۴۶
نیروگاه سیکل ترکیبی     ۴۸

بخش سوم : مروری بر سیستم حسابداری متحدالشکل صنعت برق ایران    ۵۰
پیشینه سیستم حسابداری متحدالشکل برق     ۵۱
روش متحدالشکل حسابداری     ۵۲
دستورالعمل عمومی     ۵۲
دستورالعمل تاسیساتی     ۵۳
دستورالعمل درآمد و عملیات     ۵۳
دستورالعمل هزینه عملیات ، تعمیر و نگهداری     ۵۳
طبقه‌بندی، شماره حساب و تعاریف هزینه‌های تولید برق و تاسیسات     ۵۳
هزینه‌های تولید برق     ۵۳
تاسیسات     ۶۰

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه    ۶۶
نوع تحقیق    ۶۷
فرضیات تحقیق     ۶۷
فرضیه اصلی    ۶۸
فرضیات فرعی     ۶۸
فرضیات آماری اصلی     ۶۸
فرضیات آماری فرعی    ۶۸
جامعه آماری    ۶۹
نمونه آماری    ۶۹
نیروگاه سیکل ترکیبی منتظرقائم    ۷۰
نیروگاه بخار شهیدرجایی    ۷۰
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق    ۷۱
ابزار گردآوری داده‌ها     ۷۱
بررسی مدارک و اسناد دست اول    ۷۱
آمارهای رسمی    ۷۳
مدارک و اسناد غیررسمی     ۷۳
مدارک و اسناد سازمانی    ۷۳

فصل چهارم : جمع آوری، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه     ۷۶
چگونگی بررسی سیستم بهای تمام شده برق تولیدی    ۷۶
محاسبه قیمت تمام شده برق تولیدی به روش بخار در نیروگاه شهیدرجایی    ۷۸
هزینه‌های انجام شده در شرکت مدیریت تولید شهیدرجایی    ۷۸
هزینه‌های انجام شده در شرکت برق منطقه‌ای تهران     ۷۹
هزینه‌های انجام شده در سازمان مدیریت توانیر    ۸۲
آمار تولید برق     ۸۳
محاسبه قیمت تمام شده تولید برق به روش گازی در نیروگاه منتظرقائم     ۸۴
هزینه‌های انجام شده در شرکت مدیریت تولید منتظرقائم     ۸۴
هزینه‌های انجام شده در شرکت برق منطقه‌ای تهران    ۸۵
هزینه‌های انجام شده در سازمان مدیریت توانیر     ۸۸
آمار تولید برق     ۸۹
محاسبه قیمت تمام شده تولید برق به روش سیکل ترکیبی در نیروگاه منتظرقائم     ۹۱
هزینه‌های انجام شده در شرکت مدیریت تولید منتظرقائم    ۹۱
هزینه‌های انجام شده در شرکت برق منطقه‌ای تهران    ۹۲
هزینه‌های انجام شده در سازمان مدیریت توانیر     ۹۴
آمار تولید برق     ۹۵
آماده سازی داده‌ها جهت تجزیه و تحلیل  آماری     ۹۶
آزمون فرضیه فرعی اول     ۱۰۱
فرضیات تحقیق    ۱۰۱
محاسبه آماره آزمون و مقدار بحرانی     ۱۰۲
نتیجه آزمون     ۱۰۳
آزمون فرضیه فرعی دوم     ۱۰۴
فرضیات تحقیق     ۱۰۴
محاسبه آماره آزمون و مقدار بحرانی     ۱۰۴
نتیجه آزمون     ۱۰۶
آزمون فرضیه فرعی سوم     ۱۰۶
فرضیات تحقیق     ۱۰۶
محاسبه آماره آزمون و مقدار بحرانی    ۱۰۷
نتیجه آزمون    ۱۰۸

فصل پنجم : نتایح تحقیق و پیشنهادات
مقدمه   ۱۱۰
خلاصه و نتایج تحقیق    ۱۱۰
پیشنهادات    ۱۱۳
ویژگیهای کلی صنعت برق    ۱۱۳
موارد مشاهده شده و پیشنهادات محقق    ۱۱۴
پیشنهادات برای تحقیقات آتی    ۱۱۶
فهرست منابع     ۱۱۸
پیوست‌ها     ۱۲۱
پیوست شماره ۱:  نحوه سرشکن هزینه‌ها در  نیروگاه شهیدرجایی طی سالهای ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۰    ۱۲۲
پیوست شماره۲: نحوه سرشکن هزینه‌ها در نیروگاه منتظرقائم طی سالهای ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۰  ۱۳۳

مقدمه : 
تعیین قیمت تمام‌شده تولید که یکی از اساسی‌ترین راهکارهای تعیین بهای فروش کالا و نتیجتاً تعیین سود ناخالص آن محسوب می‌شود از جمله مسائل و مواردی است که همواره مدیران آگاه و با تجربه امروزی در راه رسیدن به آن قدم بر می‌دارند. در این راه ایجاد سیستمهای کنترلی مناسب هزینه‌یابی برمبنای مراکز هزینه و مسئولیت که منجر به تهیه گزارشات مربوط، بموقع و قابل اتکا که متناسب با نوع تولید پیش‌بینی شده تولیدات آتی می‌باشد ضروری است.
در این تحقیق سعی گردیده که با شناسایی مراکز هزینه و مسئولیت در شرکتهای برق منطقه‌ای، مدیریت تولید و سازمان مدیریت توانیر قیمت تمام‌شده هر کیلووات برق تولیدی به سه روش بخاری، گازی و سیکل ترکیبی برای پنج سال ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۰ محاسبه و مقایسه گردد و در پایان روش بهینه برای تولید شناسایی و پیشنهادات لازم ارائه گردد. با این اصل که حاصل این تحقیق بتواند کمکی در بکارگیری روشهای بهینه در تولید صنعت برق کشور نماید.

بیان مسئله پژوهش :

در جهان امروز، صنعت برق بعنوان یکی از صنایع مادر و پایه‌ای محسوب می‌گردد. افزایش نیاز روزافزون به این صنعت که بدلیل افزایش جمعیت جهان و پیشرفت تکنولوژی حاکم بر آن می‌باشد موجب افزایش مصرف برق می‌گردد. کشور ما ایران نیز با این مشکل مواجه است و می‌بایست بطور مداوم منابع و تاسیسات تولید برق خود را گسترش دهد. لذا لازمست در زمان تصمیم‌گیری نسبت به گسترش تاسیسات برق آنهم با وجود تولید برق به روشهای متفاوت که نیازمند تاسیسات خاص خود بوده بررسیهای اقتصادی بعمل آورد. در این بررسی محاسبه قیمت تمام شده کالای تولید شده از جمله موارد اساسی و تعیین کننده می‌باشد که می‌تواند سایر عوامل موثر در تصمیم‌گیری را نیز تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

    ضمناً از آنجاییکه توانایی رقابت در بازارهای جهانی یکی از اهداف عالیه صنعت برق ایران می‌باشد، این صنعت ضمن نزدیک‌ نمودن خود به استانداردها و بازارهای جهانی در پی تولید برق به حداقل بهای ممکن با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در شرایط اقتصادی فعلی می‌باشد. از طرفی چون در بازارهای جهانی بخش عمده‌ای از بهای تمام شده یک واحد کالا شامل انرژی تخصیص یافته به آن می‌باشد هر چه این قیمت انرژی پایین‌تر و واقعی‌تر باشد شرایط رقابت و فعالیتهای اقتصادی برای سایر صنوف نیز فراهم می‌گردد.

    این پژوهش بدنبال مقایسه قیمت تمام شده سه روش تولیدی (گازی، بخاری و سیکل ترکیبی) می‌باشد زیرا مسئله اساسی تحقیق اینست که در کدامیک از این سه روش تطبیقی قیمت تمام شده پایین‌تر است؟

۳-۱- اهمیت، ضرورت و انگیزه پژوهش :

          از جمله ابزارهای مدیریت در برنامه‌ریزی و کنترل و حرکت در مسیر اهداف عالیه سازمان دسترسی اطلاعات مربوط جهت پیش‌بینی‌های آتی، بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی و در نهایت تصمیم‌گیری می‌باشد. بررسی نحوه عملکرد و سطح کارایی شرکتهای برق منطقه‌ای و شرکتهای مدیریت تولید برق از بعد قیمت تمام شده تولید، آنهم با وجود شیوه‌های مختلف تولید یعنی گازی، بخاری و سیکل ترکیبی استقرار یک روش با صرفه تولیدی لازم به نظر می‌رسد. چه بسا که با استقرار یک روش مناسب تولیدی، زمینه‌ رسیدن به ابزارهای مناسب مدیریتی جهت تصمیم‌گیریهای نهایی را فراهم می‌سازد. همچنین صنعت برق ایران که یک صنعت کلان محسوب شده و از زیر ساختهای توسعه اقتصادی می‌باشد اتخاذ یک روش مناسب و با صرفه اقتصادی جهت تولید برق از بین روشهای موجود می‌تواند منجر به حفظ منابع ملی شد. اولین گام در تصمیم‌گیری نسبت به این مساله، تعیین روش تولیدی است که شامل قیمت تمام شده بهینه باشد.

اهداف پژوهش : 
هدف این پژوهش بررسی و معرفی روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی می‌باشد. جهت رسیدن به این هدف می‌بایست سیستم درحال اجرای بهای تمام شده تولید برق بررسی و با شناسایی مشکلات موجود در هزینه‌یابی و محدودیتهای حاکم بر کل سیستم که از دیگر اهداف ضمنی این تحقیق بوده،  بهای تمام شده تولید برق به سه روش بخاری، گازی و سیکل ترکیبی در قالب روشهای گزارشگری مناسب مالی ارائه و نهایتاً روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می‌گردد.