پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA62- بررسي رضايت مندي كارشناسان شركت توانير از مسير پيشرفت شغلي و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن

 کد محصول: SA62

تعداد صفحات :170 صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت : 27000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

پيشگفتار            
مقدمه  4-1
چكيده  5
فصل اول : طرح تحقيق 24-7
1-1- موضوع تحقيق 7
2-1- اهميت تحقيق7
3-1- علت انتخاب موضوع            12
4-1- انگيزه وهدف تحقيق            12
5-1- مسأله تحقيق وتحليل آن13
6-1- مروري مختصر بر مطالعات گذشته15
7-1- ذكر فرضيه ها وانتخاب فرضيه اهم16
8-1- قلمرو زماني ومكاني تحقيق18
9-1- روش تحقيق            18
10-1- روش جمع آوري اطلاعات19
11-1- محدوديتها ومشكلات محقق            20
12-1- تعريف واژه ها واصطلاحات            21
13-1- يادداشتهاي فصل اول 24

فصل دوم : كلياتي درمورد برنامه ريزي دوران خدمت          89-26
1-2- تعريف برنامه ريزي دوران خدمت            28
1-1-2- كار راهه يا دوران خدمت28
2-1-2- توسعه مسير شغلي             28
3-1-2- برنامه ريزي دوران خدمت            29
2-2- عوامل اثرگذار برفرآيند برنامه ريزي دوران خدمت             30
1-2-2- خصوصيات محيطي            30
2-2-2- خصوصيات سازماني             31
3-2-2- خصوصيات نيروي كار32
3-2- اهداف برنامه ريزي دوران خدمت            33
4-2- فوايد برنامه ريزي دوران خدمت            34
5-2- مسئوليت برنامه ريزي دوران خدمت34
1-5-2- نقش مديران دربرنامه ريزي دوران خدمت36
2-5-2- نقش فعاليتهاي اداره اموركاركنان در برنامه ريزي دوران خدمت    36
6-2- ابعاد دروني وبروني دوران خدمت            37
برنامه ريزي دوران خدمت از ديدگاه فردي وسازماني40
7-2- عوامل اثرگذار برانتخاب وبرنامه ريزي فردي دوران خدمت            40
1-7-2- عوامل محيطي41
2-7-2- توانائيها واستعدادها            41
3-7-2- نيازهاي شخصي42

8-2- علقه هاي خدمتي42
1-8-2- علقه خدمتي فني ـ تخصصي            42
2-8-2- علقه خدمتي مديرانه            43
3-8-2- علقه خدمتي خلاقيت43
4-8-2- علقه هاي خدمتي استقلال وعدم وابستگي43
5-8-2- علقه خدمتي امنيت            44
9-2- الگوهاي گزينه اي دوران خدمت                44
1-9-2- الگوهاي ششگانه دوران خدمت            44
2-9-2- اصل مبتني برخطي بودن مسيرشغلي            46
3-9-2- اصل مبتني بر مسيرشغلي جهشي46
4-9-2- اصل مبتني بر مسيرشغلي ناپايدار46
5-9-2- اصل فلاتي يامسطح            47
6-9-2- اصل تنزل مقام47
7-9-2- روابط بين الگوها و ارزشهاي خدمتي            47
10-2- مراحل زندگي ومراحل دوران خدمت            48
1-10-2- مرحله اكتشاف وبررسي             49
2-10-2- مرحله ايجاد49
3-10-2- مرحله نگهداري             50
4-10-2- مرحله ركود50
11-2- مدل روابط ونقشهاي چهارگانه دوران خدمت52
12-2- فرهنگهاي گزينه اي دوران خدمت52
1-12-2- فرهنگ دوران خدمت صعودي53
2-12-2- فرهنگ دوران خدمت ثابت            53
3-12-2- فرهنگ دوران خدمت چرخشي53
4-12-2- فرهنگ دوران خدمت ناپايدار            55
5-12-2- فرهنگ دوران خدمت بدون دورنمايي براي ترفيع            55
13-2- مدلهاي مختلف برنامه ريزي سازماني دوران خدمت            56
1-13-2- مدل ارائه شده توسط « اپلين وگرستر »56
2-13-2- مدل ارائه شده توسط ثيروف ورينالد            59
3-13-2- مدل « مك ماهن وايگر »            60
14-2- مراحل لازم براي برنامه ريزي دوران خدمت درسازمان            62
1-14-2- شناخت وبررسي محيط داخلي وخارجي سازمان            62
2-14-2- تعيين مسيرهاي دوران خدمت63
3-14-2- پيش بيني احتياجات نيروي انساني            64
15-2- كنترل و ارزيابي برنامه65
16-2- رابطه برنامه ريزي فردي وسازماني دوران خدمت            66
17-2- رابطه برنامه ريزي دوران خدمت و رضايت ازكار            68
18-2- تئوري پيشرفته ونيازهاي انسان            69
19-2- رضايت ازكار چيست وچطور مورد سنجش قرار مي‌گيرد            70
20-2- متغيرهاي مرتبط با رضايت ازكار71
1-20-2- سن 71
2-20-2- ميزان تخصصي وحرفه72
3-20-2- اندازه سازماني72
21-2- نتايج رضايت ونارضايتي ازكار            73
1-21-2- رضايت از كار وبازدهي73
2-21-2- رضايت وترك خدمت74
3-21-2- رضايت وغيبت74
4-21-2- رضايت و رفتار مبتني بر تشريك مساعي75
5-21-2- رضايت وفشارهاي شغلي            75
6-21-2- رضايت وامنيت76
7-21-2- رضايت وكيفيت زندگي كاري            76
8-21-2- رضايت از كار و رضايت از زندگي            76
22-2- علل رضايت ونارضايتي ازكار            77
1-22-2- نظريه سلسله مراتب نيازها            77
2-22-2- تئوري دو عاملي هرزبرگ            79
3-22-2- تقسيم بندي علل رضايت ونارضايتي ازكار برحسب عوامل دروني وبروني            80
23-2- رابطه برنامه ريزي دوران خدمت با رضايت ازكار            84
24-2- سيستم دوران خدمت درشركت توانير            85
1-24-2- ورود به خدمت85
2-24-2- چگونگي جابجايي كارشناسان درطول دوران خدمت            86
3-24-2- انتقال ومأموريت كارشناسان            86
4-24-2- پايان خدمت87
25-2- جمع بندي فصل دوم             88
26-2- يادداشتهاي فصل دوم            89

فصل سوم : بررسي وتجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده درمورد فرضيه ها                  112-95
1-3- نوع و روش تحقيق             96
2-3- جامعه آماري 96
3-3- محاسبه حجم نمونه            97
4-3- روش نمونه گيري 98
5-3- روشها وفنون جمع آوري اطلاعات            99
6-3- بررسي روايي وپايايي داده ها            100
7-3- نحوه آزمون فرضيه ها            101
8-3- آزمون استقلال متغيرهاي مستقل و وابسته            104
9-3- آزمون فرض            106
10-3- جمع بندي فصل سوم 111
11-3- يادداشتهاي فصل سوم112

فصل چهارم : تحليل وبررسي وابستگي متغيرهاي مستقل و وابسته رساله 132-113
1-4- توصيف آماري داده هاي جمعيت شناختي            114
2-4- ارتباطبين متغيرهاي عدم مشاركت و رضايت ازكار            124
3-4- ارتباط بين عدم فرصتهاي مساوي و رضايت ازكار            124
4-4- ارتباط بين ميزان استفاده از دانش ومهارتها و رضايت ازكار      125
5-4- ارتباط بين الگوهاي دوران خدمت ايده آل و رضايت ازكار            125
6-4- آزمون فرضيات رساله            126
7-4- تحليل رضايت            130
8-4- همبستگي متقابل بين متغيرهاي فرضيات رضايت            132
9-4- تجزيه وتحليل فصول قبل132

فصل پنجم : نتيجه گيري، ارائه راه حلها وپيشنهادات        142-135
1-5- نتيجه گيري                   136
2-5- ارائه راه حلها وپيشنهادات محقق             138
3-5- ساير پيشنهادات 140
4-5- يادداشتهاي فصل پنجم            142
پيوست  143
ضمائم  153
ضميمه شماره 1 ـ نمودار سازماني شركت توانير از سال 61 تا 81  159- 154
ضميمه شماره 2 ـ پرسشنامه تحقيق                     166-160
كتاب نامه 167
الف ـ منابع ومأخذ فارسي             168
ب ـ منابع ومأخذ خارجي170

فهرست شكلهـا
6-2- الگوهاي مسيرشغلي            45
7-2- مراحل زندگي و دوران خدمت            51
9-2- فرآيند برنامه ريزي وبهسازي دوران خدمت ـ مدل « اپلين وگرستر»      58
10-2- فرآيند برنامه ريزي دوران خدمت ـ مدل « ثيروف ورينالد »       59
11-2- فرآيند برنامه ريزي دوران خدمت ـ مدل « مك ماهن وايگر»   61
12-2- فرآيند مديريت وبرنامه ريزي استراتژيك منابع انساني ـ مدل « روئول وكازانس»    63
13-2- رابطه برنامه ريزي فردي وسازماني دوران خدمت             67
17-2- مدل « لاولر وپورتر» در زمينه رابطه عملكرد با رضايت            73
18-2- رابطه رضايت باترك خدمت وغيبت            74
19-2- مدل سلسله مراتب نيازهاي « مازلو »            77
20-2- مدل عوامل انگيزش و ابقاء « هرزبرگ»            80

فهرست نمودارها
1-4- نمودار توزيع سابقه خدمت پاسخگويان به تفكيك جنسيت             116
2-4- نمودار توزيع ميزان تحصيلات پاسخگويان             117
3-4- نمودار توزيع رشته شغلي پاسخگويان به تفكيك جنسيت برحسب تعداد              118
4-4- نمودار سني پاسخگويان به تفكيك جنسيت             122              
5-4- نمودار تعداد پاسخگويان به تفكيك حوزه هاي فعاليت             123     

چكيده
موضـوع اين پـايـان نامه بررسي رضايت مندي كارشناسان بخش شغلي سي هزار شركت توانير از مسير پيشرفت شغلي وارائه راهكارهايي جهت بهبود آن مي باشد. برنامه ريزي دوران خدمت كه زيرمجموعه‌اي از برنامه ريزي منابع انساني مي باشد، آثار ونتايج خوبي براي فرد وسازمان به همراه دارد.
زيرا فرد وسازمان در فرآيندي كه براي انجام اين نوع برنامه ريزي طي مي شود از لحاظ اهداف شغلي كوتاه مدت وبلند مدت آينده هماهنگ مي شوند و درانجام اقداماتي كه نتيجه آن كسب شرايط احراز لازم براي انتصاب در هر هدف شغلي مي باشد به توافق مي رسند.
بنـابراين انگيـزه و اميـد كاركنان افزايش يافته ومديريت سازمان براي پركردن پستهاي خالي موردنياز با مشكلات كمتري روبرو مي شود. دراين پايان نامه ابتدا اصول ومباني نظري برنامه ريزي دوران خدمت تبيين وسپس سعي مي شود به روش علمي مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت كارشناسان بخش شغلي 30000 درشركت توانير مورد شناسايي وبررسي قرار گيرد تا با رفع آن مشكلات، زمينه لازم براي اجراي اين برنامه ريزي در شركت مذكور آماده گردد.
تحقيق با اهداف وفرضيه هاي زير آغاز مي شود :
اهداف :
1- آگاهي وشناخت نسبت به مشكلات برنامه ريزي دوران خدمت درشركت توانير.
2- تجزيه وتحليل مشكلات برنامه‌ريزي دوران خدمت و رابطه آن با ميزان رضايت ازكار درشركت توانير.
3- ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع مشكلات فوق وبهبود آن.
فرضيه هاي تحقيق :
1- مشاركت نداشتن كارشناسان درفرآيند برنامه ريزي دوران خدمت موجب عدم رضايت ازكار مي گردد.
2- نداشتن فرصتهاي مساوي براي همه كارشناسان واجد شرايط جهت تصدي پستهاي بلاتصدي موجب عدم رضايت از كار مي گردد.
3- عدم تهيه برنامه هاي آموزشي متناسب با الگوهاي دوران خدمت. ايده آل كارشناسان توسط شركت، موجب عدم رضايت ازكار مي شود.
4- عدم انطبـاق بيـن الگوهـاي دوران خدمت ايده‌آل كارشناسان وفرهنگ دوران خدمت شركت موجب عدم رضايت ازكار مي شود.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#2 مجتبی یحیایی در تاریخ: ج 07 خرداد 1395 ، ساعت 09:03 ب ظ
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما عزیزان
ممنون بابت زحمتهایی که برای بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات ما و دیگر دوستان میکشید . امیدوارم همیشه و در همه حال موفق و موید باشید .
بنده کارمند سازمان جهاد کشاورزی و دانشجوی ترم 3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها هستم . و قصد دارم از یکی از مقالات شما به عنوان نمونه و الگو در انجام پایا ن نامه خودم استفاده کنم . موضوع تحقیق بنده در مورد بررسی رضایت مندی کارشناسان جدید الاستخدام سازمان جهاد کشاورزی از مسیر پیشرفت شغلی و ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهبود آن می باشد .
در صورت امکان راهنمایی بفرمایید .
با تشکر . مجتبی یحیایی
نقل قول
 
 
#1 بهمن در تاریخ: س 19 اسفند 1393 ، ساعت 07:12 ق ظ
با سلام
اگه پایان نامه مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها که منابعش جدید باشه دارین لطفا اطلاع دهید
با تشکر
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید