بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن در شرکت آب و فاضلاب

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب

چکیده ‌.
فصل اول: کلیات تحقیق  
۱-۱ مقدمه . ۲
۲-۱ عنوان تحقیق  ۳
۳-۱ بیان مسئله تحقیق . ۳
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق . ۴
۵-۱ اهداف تحقیق .. ۵
۶-۱ سؤالات تحقیق . ۶
۷-۱ متغیرهای عملیاتی تحقیق .. ۷
۸-۱ تعریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم  ۹
۹-۱ قلمرو تحقیق  ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق  
۱-۲ مقدمه . ۱۲
۲-۲ مفاهیم فرهنگ و فرهنگ سازمانی  ۱۳
۳-۲ عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی  ۱۵
۴-۲ نحوه شکل‌گیری فرهنگ‌ها . ۱۶
۱-۴-۲ بنیان‌گذاران سازمان . ۱۷
۵-۲ ابعاد معروف فرهنگ .. ۱۷
۶-۲ عناصر اساسی فرهنگ سازمانی . ۱۹
۷-۲ راه‌های شناسایی فرهنگ سازمانی . ۲۱
۸-۲ تکوین فرهنگ سازمانی  .. ۲۳
۹-۲ انواع فرهنگ سازمانی (تقسیم‌بندی‌های رایج فرهنگ سازمانی ) . ۲۴
۱-۹-۲ فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ .. ۲۴
۲-۹-۲ فرهنگ قوی و ضعیف  ۲۶
۳-۹-۲ فرهنگ‌های مثبت و منفی . ۲۷
۱۰-۲ استراتژی و فرهنگ . ۳۰
۱-۱۰-۲ فرهنگ انعطاف‌پذیری .. ۳۱
۲-۱۰-۲ فرهنگ مأموریتی ..  ۳۲
۳-۱۰-۲ فرهنگ مشارکتی .. ۳۲
۴-۱۰-۲ فرهنگ بوروکراتیک .. ۳۳
۱۱-۲ الگوهای اساسی تشریح فرهنگ سازمانی  ۳۴
۱-۱۱-۲ مدل پارسونز  ۳۴
۲-۱۲-۲ چارچوب اوشی  ۳۴
۳-۱۳-۲ شیوه پیترز و واترمن . ۳۵
۱۴-۲مدیریت فرهنگ سازمان . ۳۵
۱۵-۲ تأثیر فرهنگ بر عملکرد و اثربخشی سازمان . ۳۸
۱۶-۲ رابطه فرهنگ سازمانی با توانایی‌های مدیریت .. ۳۹
۱۷-۲ تأثیر فرهنگ بر ساختار سازمانی  ۴۰
۱۸-۲ تأثیر فرهنگ سازمانی بر وظایف مدیریت .. ۴۱
۱۹-۲ فرهنگ سازمانی و توسعه سازمانی OD  ۴۳
۲۰-۲ خلاصه‌ای از تحقیق مشابه انجام شده در ارتباط تقریباً نزدیک با موضوع تحقیق در صنعت آب و برق . ۴۳

فصل سوم: طرح تحقیق  
۱-۳ مقدمه . ۴۶
۲-۳ نوع روش تحقیق . ۴۶
۳-۳ جامعه آماری . ۴۶
۴-۳ حجم نمونه آماری .. ۴۷
۵-۳ چگونگی تدوین پرسش‌نامه . ۴۷
۶-۳ روائی و پایائی پرسش‌نامه  ۵۰
۱-۶-۳ روائی .. ۵۰
۲-۶-۳ پایائی . ۵۰
۱-۲-۶-۳ پایائی سوالات مربوط به سنجش شاخص فرهنگ سازمانی . ۵۰
۲-۲-۶-۳ پایائی سوالات مربوط به سنجش جو سازمانی .. ۵۱
۳-۲-۶-۳ پایائی سوالات مربوط به سنجش آزمون شناخت سازمانی  ۵۲
۴-۲-۶-۳ پایائی سوالات مربوط به سنجش آزمون سنجش قدرت مدیران  ۵۳
۷-۳ شیوه جمع‌آوری اطلاعات . ۵۴
۸- ۳ روش تجزیه و تحلیل داده ‌ها  ۵۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات  
۱-۴ تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات پرسش‌نامه .. ۵۶
۱-۱-۴ توزیع فراوانی جنسیت کارکنان مورد مطالعه . ۵۶
۲-۱-۴ توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان مورد مطالعه .. ۵۷
۳-۱-۴ توزیع فراوانی رشته تحصیلی کارکنان مورد مطالعه . ۵۸
۴-۱-۴ توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان مورد مطالعه .. ۵۹
۵-۱-۴ توزیع فراوانی نوع بخش شغلی کارکنان مورد مطالعه . ۶۰
۶-۱-۴ توزیع فراوانی وضعیت استخدام کارکنان مورد مطالعه  ۶۱
۷-۱-۴ توزیع فراوانی رده سنی کارکنان مورد مطالعه  ۶۲
۸-۱-۴ توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان مورد مطالعه  ۶۳
۲-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی پرسشنامه .. ۶۴
۱-۲-۴ توزیع پراکندگی هویت سازمانی .. ۶۴
۲-۲-۴ توزیع پراکندگی تعهد گروهی .. ۶۵
۳-۲-۴ توزیع پراکندگی ترغیب و ثبات نظام اجتماعی . ۶۶
۴-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص جهت‌دهی به رفتار اجتماعی  .. ۶۷
۵-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص ساختار کار . ۶۸
۶-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص مسئولیت‌پذیری  ۶۹
۷-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص اعطای پاداش‌ها و نظام ترفیع . ۷۰
۸-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص ریسک یا خطرپذیری . ۷۱
۹-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص صمیمیت  ۷۲
۱۰-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص حمایت کار . ۷۳
۱۱-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص ضوابط و کنترل کار . ۷۴
۱۲-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص برخورد یا تعارض . ۷۵
۱۳-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص هویت سازمانی .. ۷۶
۱۴-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص شناخت اهداف سازمان .. ۷۷
۱۵-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص عملکرد سازمانی  . ۷۸
۱۶-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص نحوه رهبری و مدیریت .. ۷۹
۱۷-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص قدرت مرجعی  ۸۰
۱۸-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص قدرت تخصصی . ۸۱
۱۹-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص قدرت قانونی .. ۸۲
۲۰-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص قدرت پاداش .. ۸۳
۲۱-۲-۴ توزیع پراکندگی شاخص قدرت قهری  ۸۴
۳-۴ آزمون فرضیات  ۸۵
۱-۳-۴ مقایسه شاخص‌های عوامل فرهنگ سازمانی .. ۸۵
۲-۳-۴ مقایسه نوع قدرت موجود در سازمان   ۸۶
۳-۳-۴ مقایسه شاخص‌های شناخت سازمانی  ۸۶
۴-۳-۴ مقایسه شاخص‌های جو سازمانی . ۸۸
۴-۴ مقایسه فرهنگ سازمانی به لحاظ کلیه مؤلفه‌ای مورد مطالعه .. ۹۰

فصل پنجم: یافته‌ها و پیشنهادات  
۱-۵ بحث و بررسی یافته .. ۹۲
الف) نتایج توصیف داده‌ها .. ۹۲
ب) نتایج تحلیل داده‌ها . ۹۴
۲-۵ پیشنهادات . ۹۷
محدودیت‌های تحقیق .  ۱۰۱
پیوست :
ضمائم   
    منابع       

فهرست اشکال،جداول و نمودارها:
شکل شمارۀ ۱۱۹
جدول (۱): انواع رسوم سازمانی و نمونه‌های مربوطه (مهدی الوانی – ۳۳)۲۳
شکل (۲): شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی۲۴
جدول شماره (۲): تقسیم‌بندی فرهنگ‌های سازمانی همراه با مشخصه‌های مربوط۲۹
شکل (۳): فرایند مدیریت فرهنگ سازمانی۳۸
شکل (۴): ارتباط بین فرهنگ و اثر بخشی سازمان (ایران‌زاده، ۱۳۷۷، ص ۳۹)۴۰
جدول سوالات مربوط به عوامل فرهنگ سازمانی۵۰
جدول شماره (۱) پایایی سؤالات مربوط به سنجش شاخص فرهنگ سازمانی۵۲
جدول شماره (۲) پایایی سؤالات مربوط به سنجش جو‌سازی   ۵۳
جدول شماره (۳) پایایی سؤالات مربوط به آزمون شناخت سازمانی۵۴
جدول شماره (۴) پایایی سؤالات مربوط به آزمون سنجش قدرت مدیران (میزان رضایت از مدیریت سازمان        ۵۴
جدول شماره (۱) اطلاعات توصیفی آزمودنی‌ها برحسب جنسیت۵۷
نمودار شماره (۱) نمودار ستونی آزمودنی‌ها برحسب جنسیت۵۷
جدول شماره (۲) اطلاعات توصیفی آزمودنی‌ها برحسب سطح تحصیلات۵۸
نمودار شماره (۲) نمودار مقایسه میزان تحصیلات آزمودنی‌ها۵۸
جدول شماره (۳)، اطلاعات توصیفی آزمودنی‌ها برحسب رشته تحصیلی۵۹
نمودار شماره(۳)، نمودار مقایسه نوع رشته تحصیلی آزمودنی‌ها۵۹
جدول شماره (۴)، اطلاعات توصیفی آزمودنی‌ها برحسب پست سازمانی۶۰
نمودارشماره (۴)، نمودار مقایسه نوع پست سازمانی آزمودنی۶۰
جدول شماره (۵)، اطلاعات توصیفی آزمودنی‌ها برحسب بخش شغلی۶۱
نمودار شماره (۵)، نمودار مقایسه نوع بخش شغلی آزمودنی‌ها۶۱
جدول شماره (۶)، اطلاعات توصیفی آزمودنی‌ها برحسب وضعیت استخدامی۶۲
نمودار شماره (۶)، نمودار مقایسه وضعیت استخدامی آزمودنی‌ها۶۲
جدول شماره (۸)، اطلاعات توصیفی آزمودنی‌ها برحسب رده سنی۶۳
نمودار شماره (۸)، نمودار مقایسه سن آزمودنی‌ها۶۳
جدول شماره (۷)، اطلاعات توصیفی آزمودنی‌ها برحسب سابقه خدمت۶۴
نمودار شماره (۷)، نمودار مقایسه سابقه خدمت آزمودنی‌ها۶۴
جدول شماره (۹) توزیع پراکندگی شاخص هویت سازمانی۶۵
جدول شماره (۱۰) توزیع پراکندگی شاخص تعهد گروهی۶۶
جدول شماره (۱۱) توزیع پراکندگی شاخص ترغیب ثبات و نظام اجتماعی۶۷
جدول شماره (۱۲) توزیع پراکندگی شاخص جهت‌دهی به رفتار اجتماعی۶۸
جدول شماره (۱۳) توزیع پراکندگی شاخص ساختار کار۶۹
جدول شماره (۱۴) توزیع پراکندگی شاخص مسئولیت‌پذیری۷۰
جدول شماره (۱۵) توزیع پراکندگی شاخص پاداش و نظام ترفیع۷۱
جدول شماره (۱۶) توزیع پراکندگی شاخص ریسک یا خطرپذیری۷۲
جدول شماره (۱۷) توزیع پراکندگی شاخص صمیمیت۷۳
جدول شماره (۱۸) توزیع پراکندگی شاخص حمایت‌کار۷۴
جدول شماره (۱۹) توزیع پراکندگی شاخص ضوابط و کنترل کار۷۵
جدول شماره (۲۰) توزیع پراکندگی شاخص برخورد یا تعارض۷۶
جدول شماره (۲۱) توزیع پراکندگی شاخص هویت سازمانی۷۷
جدول شماره (۲۲) توزیع پراکندگی شاخص اهداف سازمانی۷۸
جدول شماره (۲۳) توزیع پراکندگی شاخص عملکرد سازمانی۷۹
جدول شماره (۲۴) توزیع پراکندگی شاخص نحوۀ رهبری و مدیریت سازمانی۸۰
جدول شماره (۲۵) توزیع پراکندگی شاخص قدرت مرجعی۸۱
جدول شماره (۲۶) توزیع پراکندگی شاخص قدرت تخصصی۸۲
جدول شماره (۲۷) توزیع پراکندگی شاخص قدرت قانونی و مشروع۸۳
جدول شماره (۲۸) توزیع پراکندگی شاخص قدرت پاداش۸۴
جدول شماره (۲۹) توزیع پراکندگی شاخص قدرت قهری۸۵
نمودار شماره (۸) – مقایسه شاخص‌های فرهنگ‌سازمانی۸۶
جدول شماره (۳۰) – مقایسه شاخص‌های فرهنگ سازمانی۸۶
نمودار شماره (۱۰) – مقایسه نوع قدرت موجود در سازمان۸۷
جدول شماره (۳۱) – مقایسه نوع قدرت موجود در سازمان۸۷
نمودار شماره (۱۱) – مقایسه شاخص‌های شناخت ‌سازمانی۸۸
جدول شماره (۳۲) – مقایسه نوع قدرت موجود در سازمان۸۸
نمودار شماره (۱۲) – مقایسه شاخص‌های جو ‌سازمانی۸۹
جدول شماره (۳۳) – مقایسه نوع قدرت موجود در سازمان۸۹
نمودار شماره (۱۳) – مقایسه فرهنگ سازمانی به لحاظ کلیه مؤلفه‌ای مورد مطالعه۸۹

مقدمه:
با بررسی روند تدریجی و تکاملی مدیریت امور کارکنان و اداره انسانی در دهه‌های ۱۹۷۰و۱۹۸۰م به نگرشی برخورد می‌نمائیم که مقوله فرهنگ را به عنوان عنصر اصلی در مباحث مدیریت منابع انسانی مطرح نمودند.
توجه به فرهنگ سازمانی به طور نسبی توسط متخصصان رفتار سازمانی مطرح شد، اما بستر اصلی آنرا باید در مطالعات تجربی سازمان یافت.
یکی از این نوع کارها، ارائه کتاب هنر مدیریت ژاپنی توسط پاسکال و آتوس می‌باشد. این مطالعه به راز موفقیت ژاپنی‌ها بر مبنای خلق فرهنگ سازمانی قدرتمند که بین کارکنان، مدیران، و کارکنان به تعامل تأکید داشته و ناشی از علایق مشترک در کسب کمال سازمانی می‌باشد، اشاره دارد.
مطالعه دیگر کتاب در جستجوی کمال «پیترز و واترمن» می باشد. آنان به این نتیجه رسیدند که رهبر نه تنها جنبه های ملموس و منطقی سازمان نظیر ساختار و فن‌آوری را ایجاد می‌کند بلکه باید خالق ایدئولوژی‌ها، عقاید، زبان، مراسم و شعائر باشد (سید جوادین، ۱۳۸۱، ص۶۰-۶۱). اهمیت فرهنگ تابد آنجاست که عنوان می‌کنند موفقیت هر عمل و رفتاری در سازمان بسته به همسویی آن با هنجارهای فرهنگی دارد، در غیر اینصورت محکوم به شکست است، در صورت عدم تطابق  و سستی فرهنگ بایستی به تغییر ارزش‌های آن همت گمارد. (ممی‌زاده، ۱۳۷۵، ص۷۴)
این تحقیق بر آن است که با بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی های اصلی آن توجه مدیران را به بخش مهمی از سازمان که شامل جنبه های غیررسمی سازمان می‌باشدجلب نماید تا در برنامه ریزی ها و اداره موثر و کارای سازمان از این عنصر مهم و حیاتی غفلت نشود.